1 / 7

Met elkaar voor elkaar

Brede Integrale Toegang. Van harte welkom! Voorstellen en doel van de dag Brede Integrale Toegang Gemeente brede uitgangspunten Brede Integrale Toegang. Met elkaar voor elkaar. Brede Integrale Toegang. Terugkoppeling bijeenkomst 15 juli 2014

xyla-thomas
Download Presentation

Met elkaar voor elkaar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Brede Integrale Toegang • Van harte welkom! • Voorstellen en doel van de dag • Brede Integrale Toegang • Gemeente brede uitgangspunten • Brede Integrale Toegang Met elkaar voor elkaar

  2. Brede Integrale Toegang • Terugkoppeling bijeenkomst 15 juli 2014 • Professionals en vrijwilligers werden met elkaar verbonden • Resultaten jeugd 15 juli • Resultaten vrijwilligers 15 juli Met elkaar voor elkaar

  3. Roadshows najaar 2014 • september • 5 bijeenkomsten in alle woonservicezones om kennis te maken met elkaar: professionals, vrijwilligers, sociaal wijkteam; • Stavaza Wijkservicepunt en Sociaal wijkteam • Hoe werken we zo goed mogelijk samen? • oktober • Verdiepende bijeenkomsten • december: • Presentaties Wijkservicepunten, sociale wijkteams en de resultaten van de werkgroepen Met elkaar voor elkaar

  4. Kennismaken Sociaal wijkteam • Voorstellen leden sociaal wijkteam • organisatorisch Met elkaar voor elkaar

  5. Kennismaken met elkaar • Zoek een ander in de ruimte op • Tijd wordt met belletje gemarkeerd • Wissel uit : • Wie ben je , wat doe je; • Wat is jouw toegevoegde waarde? • Welke thema’s wil je behandeld zien in de verdiepende bijeenkomsten? Met elkaar voor elkaar

  6. Vragen voor de werkgroepen • Vragen: • Hoe werken we zo goed mogelijk samen met elkaar? • Wat heeft u te bieden in de samenwerking met andere professionals en het sociaal wijkteam? • Wat heeft u nodig van elkaar en het sociaal wijkteam? • Wat verwacht u van elkaar en van het sociaal wijkteam? • Welke thema’s wilt u graag uitgewerkt zien in de • verdiepende bijeenkomsten in oktober? Met elkaar voor elkaar

  7. Afsluiting • Bedankt voor uw input! • De resultaten van deze studiedag kunt u op enige termijn vinden op www.nieuwegein.nl/metelkaarvoorelkaar • De verdiepende bijeenkomst voor woonservicezone JWZ is op 14 oktober, • 9.00 -11.30 uur buurthuis Kerkveld. • Opgeven bij Els Reinking ( e.reinking@nieuwegein.nl) • projectleider werkwijze Brede Toegang Met elkaar voor elkaar

More Related