1 / 5

تحول، نوجوان، راهبردها

جلسه 2. تحول، نوجوان، راهبردها. سرپرست علمي طرح: دکتر محسن شکوهي يکتا. انضباط چيست و وجود آن چه ضرورتي دارد؟ . انضباط نوعی توجه به فرزند است تا راه بهتر را بیاموزد. انضباط به او کمک می‌کند تا رفتار درست ، خودنظم‌دهی ، مسئولیت‌پذیری و همکاری را فرابگیرد. 1. شيوه ‌ هاي انضباطي.

xuefang
Download Presentation

تحول، نوجوان، راهبردها

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. جلسه 2 تحول، نوجوان، راهبردها • سرپرست علمي طرح: • دکتر محسن شکوهي يکتا

  2. انضباط چيست و وجود آن چه ضرورتي دارد؟ • انضباط نوعی توجه به فرزند است تا راه بهتر را بیاموزد. انضباط به او کمک می‌کند تا رفتار درست، خودنظم‌دهی، مسئولیت‌پذیری و همکاری را فرابگیرد. 1

  3. شيوه‌هاي انضباطي اعمال زور قهرکردن ناکارآمد استنتاج مشارکت کارآمد 2

  4. روش‌هاي انضباطي ناكارآمد • 1ـ اعمال زور اعمال زور مانع موقت رفتار بد و تسکين آنی والدين تکرار روش فرزندان پرخاشگر روابط نامناسب و توهين‌آميز 3

  5. نتایج حاصل از اعمال زور: • فرزندان اين والدين اصولاً از تنبيه وحشت ندارند. • از اينكه به ديگران آزار برسانند، احساس گناه نمي‌كنند. • از خويشتن‌داري كمي برخوردارند. • اين بچه‌ها به‌تدريج از والدين خود کناره می‌گيرند. 4

More Related