Download
wszystko o procentach n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wszystko o procentach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wszystko o procentach

Wszystko o procentach

247 Views Download Presentation
Download Presentation

Wszystko o procentach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wszystko o procentach Aleksandra Klimczak kl.1a

 2. PROCENTY • Procent -w matematyce sposób wyrażenia liczby jako ułamka o mianowniku 100, zwykle oznaczany symbolem %, np. 45% (czyt. „czterdzieści pięć procent”) oznacza lub 0,45.

 3. Oblicznia procentów DANEJ LICZBY • Aby obliczyć procent danej liczby należy: • 1 Zamienić procenty na ułamek, • 2 Otrzymany ułamek przemnożyć przez liczbę, której jest częścią • PRZYKŁAD • Przykład: Oblicz 15% liczby 60. Zamieniamy procent na ułamek, ułamek mnożymy przez liczbę

 4. OBLICZNIE GDZIE DANY JEST PROCENT • Zamienić procent na ułamek, • Wartość liczbową podanej liczby % przemnożyć przez odwrotność uzyskanego ułamka. • PRZYKŁAD • Znajdź liczbę, której 50% jest równe 16. Wiemy, że 50% to połowa. Czyli mamy znaleźć liczbę, której połowa jest równa 16.

 5. JAKIM PROCENTEM JEDNEJ LICZBY JEST DRUGA LICZBA • Aby obliczyć, jakim procentem liczby k jest liczba a, należy: Zapisać w postaci ułamka , • Otrzymany ułamek zamienić na procent. • PRZYKŁAD •  Mama polała różowym lukrem 3 serca, a czerwonym 9. Oblicz ile procent wszystkich ciastek stanowią serca różowe. • Obliczenia:  1 - ustalamy ile jest wszystkich serduszek,  2 - zapisujemy w postaci ułamka zwykłego proporcję liczby serc różowych do liczby wszystkich serc, •  3 - zamieniamy ułamek zwykły na procenty.

 6. PROMILE • Promil– jedna tysięczna pewnej całości albo dotychczasowej wartości. Oznaczany symbolem ‰.

 7. ZAMIANA PROCENTU NA UŁAMKI ZWYJLE • Aby zamienić procent na ułamek zwykły. Zamieniamy procent na ułamek o mianowniku 100 a następnie skracamy. • PRZYKŁAD Aby zamienić 50% na ułamek zwykły, wartość liczbową procentu zapisujemy w liczniku, a w mianowniku zapisujemy 100. Otrzymany ułamek skracamy - w naszym przypadku dzielimy licznik i mianownik przez 50.

 8. ZAMIANA PROCENTU NA UŁAMEK DZIESIĘTNY   Aby zamienić procent na ułamek dziesiętny, zamieniamy procent na ułamek o mianowniku 100 i zapisujemy w postaci dziesiętnej PRZYKŁAD Zamieńmy 35% na ułamek dziesiętny. Najpierw zapiszemy procent w postaci ułamka zwykłego, gdzie w liczniku wpiszemy 35, a w mianowniku 100.

 9. WYKRESY • Wykres – graficzna forma przedstawienia zmienności zjawiska procesu , wielkości, zależności ii lub jakichkolwiek danych. Zwykle przedstawiany w dwóch wymiarach, ale może być wielowymiarowy.

 10. DIAGRAMY • Diagram to uproszczona reprezentacja graficzna pewnych pomysłów ,idei , konstrukcja zależności, danych statycznych, bądź struktur anatomiczne, wykorzystywana we wszystkich dziedzinach życia do obrazowej reprezentacji wiedzy.

 11. ANKIETA • Jaką lubisz porę roku • Wiosna 67% • Lato 26% • Jesień 16% • Zima 7%