so ecka demokracja ze szwajcarsk precyzj n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją. - PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on

Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją. ZMIANA USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM s tan prawny aktualny na dzień 30.06.2014 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. www.kss.org.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją.' - wren


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
so ecka demokracja ze szwajcarsk precyzj

Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją.

ZMIANA USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM

stan prawny aktualny na dzień 30.06.2014 r .

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

www.kss.org.pl

slide2

FUNDUSZ SOŁECKI został wprowadzony do polskiego systemu prawa w roku 2009 ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

Celem funduszu sołeckiego było i jest stworzenie społeczności wiejskiej możliwości realizacji drobnych, aczkolwiek istotnych dla tego środowiska przedsięwzięć, co z kolei powinno zaowocować wzrostem aktywności społecznej i pobudzeniem inicjatyw obywatelskich.

Naczelną zasadą funduszu sołeckiego jest to, iż sami mieszkańcyw drodze demokratycznego głosowania (które ma miejsce w czasie zebrania wiejskiego) decydują o tym jakie zadania zostaną zrealizowane ze środków przyznanych sołectwu w trybie ustawy o funduszu sołeckim.

www.kss.org.pl

slide3

JAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MOŻNA REALIZOWAĆ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO?

Inicjatywa zgłaszana jako przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego musi spełniać łącznie trzy następujące warunki:

1)  musi stanowić zadanie własne gminy,

2)  musi służyć poprawie warunków życia mieszkańców,

3)  musi być zgodna ze strategią rozwoju gminy.

www.kss.org.pl

slide4

KTÓRE ZADANIA SĄ ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY?

Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm./

Przy czym w art. 6 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy ustawodawca zastrzegł, iż zakres działania gminy obejmuje sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

WAŻNE:

Wyliczenie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym nie jest wyczerpujące, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę zwrotu "w szczególności".

Zadania własne gmin określone są bowiem również w innych ustawach.

www.kss.org.pl

slide5

KTÓRE ZADANIA SŁUŻĄ POPRAWIE WARUNKÓW

ŻYCIA MIESZKAŃCÓW?

Ocena czy przedsięwzięcie zgłoszone do realizacji ze środków funduszu sołeckiego służy poprawie życia mieszkańców należy tylko i wyłącznie do zebrania wiejskiego, gdyż nie opiera się ona na żadnych ustawowo określonych przesłankach – tutaj decyduje subiektywne odczucie większości mieszkańców zgromadzonych na zebraniu wiejskim.

www.kss.org.pl

slide6

CO Z FUNDUSZEM SOŁECKIM, GDY W GMINIE NIE OBOWIĄZUJE STRATEGIA ROZWOJU GMINY?

W polskim systemie prawnym brak jest przepisów nakładających na władze gminy obowiązek określenia strategii rozwoju.

Natomiast ustawa o funduszu sołeckim wymaga m.in. ażeby były one zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Aczkolwiek nie reguluje sytuacji, w której brak jest w gminie takiego dokumentu.

Problem ten został zauważony już na początku funkcjonowania ustawy przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które na swojej stronie internetowej (http://www.msw.gov.pl/portal/pl/565/7197/Fundusz_Solecki_w_pytaniach_i_odpowiedziach.html) wyraziło opinię, zgodnie z którą (cyt.) „w gminach, w których nie ma takich dokumentów, lub też w których utraciły one swoją ważność, oceny czy dane przedsięwzięcie jest zgodne ze strategią rozwoju gminy (rozumianą jako nie ujęte w formie dokumentu kierunki rozwoju gminy) dokonuje jej organ stanowiący” (tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta).

www.kss.org.pl

slide7

KTO DECYDUJE O PRZEZNACZENIU FUNDUSZU SOŁECKIEGO?

Jedynym właściwym organem, który bezpośrednio podejmuje decyzję na co zostaną wydane środki jest zebranie wiejskie.

Zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, podejmuje uchwałę, w której wskazuje przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

UWAGA!

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim zabranie wiejskie uchwala WNIOSEK (wraz z oszacowaniem kosztów przedsięwzięcia /przedsięwzięć i uzasadnieniem), a nie samo przedsięwzięcie.

Zatem prawo inicjatywy wskazania przedsięwzięcia do realizacji ogranicza się do trzech podmiotów: sołtysa, rady sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

www.kss.org.pl

slide8

MANKAMENTY USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2009 R.

  • O FUNDUSZU SOŁECKIM:
  • brak możliwość wystąpienia przez sołectwo o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego,
  • brak możliwości składania wniosków dotyczących realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw z terenu danej gminy,
  • nieprecyzyjna konstrukcja art. 4 ust. 6 ustawy dawała możliwość radzie gminy do przyjmowania wadliwych wniosków niespełniających warunków formalnych określonych w art. 4 ust. 2-4, które zostały odrzucone przez wójta (np. złożonych po terminie),

www.kss.org.pl

slide9

MANKAMENTY USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2009 R.

  • O FUNDUSZU SOŁECKIM:
  • konieczność corocznego podejmowania uchwały, w sytuacji gdy dana gmina chce w sposób trwały wprowadzić funkcjonowanie funduszu sołeckiego na swoim terenie,
  • brak szczegółowych uregulowań dotyczących zwiększenia przez radę gminy środków funduszu sołeckiego (na jakim etapie można zwiększyć środki, kto o tym fakcie informuje sołectwo),
  • niskie zaangażowanie budżetu państwa (niski zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego) nie sprzyja promocji tworzenia funduszy sołeckich w gminach, a tym samym zachęcania mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności,

www.kss.org.pl

slide10

USTAWA

z dnia 21 lutego 2014 r.

o funduszu sołeckim

(Dz. U. z dnia 12 marca 2014 r., poz. 301)

wejście w życie:

20 marca 2014 roku

www.kss.org.pl

slide11

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

www.kss.org.pl

slide12

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

12

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide13

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

13

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide14

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

14

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide15

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

15

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide16

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

16

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide17

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

17

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide18

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

18

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide19

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

19

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide20

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

20

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide21

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

21

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide22

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

22

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide23

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

23

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide24

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

24

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide25

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

25

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide26

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

26

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide27

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

27

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide28

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

28

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide29

FUNDUSZ SOŁECKI

tak BYŁO tak JEST

29

www.kss.org.pl

www.kss.org.pl

slide30

Dziękujemy za uwagę.Zapraszamy ponownie.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Opracowanie: Maria Wymysło

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

tel. / fax 63 243 75 80

e-mail: biuro@kss.org.pl

www.kss.org.pl