starov k ecko l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Starověké Řecko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Starověké Řecko

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 31
lei

Starověké Řecko - PowerPoint PPT Presentation

422 Views
Download Presentation
Starověké Řecko
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Starověké Řecko

 2. Mínojská kultura Mykénská kultura Řecká společnost Athény Sparta Řecko-perské války Vrchol řecké demokracie Peloponéská válka Řecko po Peloponéské válce Helénistické období Kultura Osnova:

 3. Mínojská kultura (2700-1450př.n. l.) • výskyt - Egejská oblast • král Mínos → Mínojská kultura • vyspělost,mírumilovnost • vliv na Řecko • centrum – paláce obklopené městy ( Knóssos, Mallia, Faistos) • r. 1450 př.n.l.vpád Achájců → →zánik

 4. Mykénská kultura (1600-1000 př.n.l.) • centrum – Mykény ( vykopávky Heinrich Schlieman) • kruhové hroby, mohutné hradby • zemědělci, chov dobytka • 13.stol.-Trójská válka- jedna z loupeživých výprav mykénských Achájů • zánik příchodem kmene Dórů • r.1100-800 př.n.l.– temná staletí

 5. Řecká společnost • městské státy =polis • společnost – rodové svazy→ kmenové svazy • vláda basileu → zvýšení hospodářské převahy rodové aristokracie → vláda rodové aristokracie • někdy vláda tyranis • r.1000-800 př.n.l.→ kolonizace - pevninské Řecko – Malá Asie, ostrovy Egejského m.,jižní Itálie, pobřeží Černéhom.

 6. Athény • Území Athiky • centrum Atény • vláda – rodové aristokracie + areopag → vláda řemeslnicko-obchodnické vrstvy • někdy vláda tyranis • obchod- víno, olivy, olej… → úpadek střední vrstvy (dlužní otroctví)

 7. Solón→ 594 př.n.l.- reformy – zrušeno dlužní otroctví + obyvatelstvo rozděleno do 4 tříd ( rozdělení podle majetku→ daně ) • Peisistratos – aristokratická půda rozdělena mezi rolnictvo • Kleisthenes – zavedena nová ústava=první demokratická ústava- obyvatelstvo rozděleno dle místa bydliště

 8. na Peloponésu jeden z Dórských kmenů sociální skladba–rodilí Sparťané (plnoprávní občané, vlastnictví 10-15 otroků) + perioikové (střední vrstva) + heilóti (nevolníci, otroci ) vláda – 2 králové + gerusia (rada starších) + 5 eforů vojenský charakter ( hoplité = pěšáci, falangy ) Peloponéský spolek výboje do sousedských městských států Sparta

 9. Řecko-perské války • příčiny – rozpínavost Perské říše • záminka – pomoc pevninského Řecka vzbouřeným řeckým městům v Malé Asii • Průběh: r.492 př.n.l.- první výprava (v čele p. vojsk Dáreios I.)– prohra Řeků r.490 př.n.l.- druhá výprava→ Athika (Sparta, Atény) - b. u Marathonu – v čele řeckých vojsk Miltiadés, běžec Peidipidos - Řekové – menší vojsko, ale lepší taktika → vítězství

 10. r.480 př.n.l.– třetí výprava - b. u Thermopyl - v čele Peršanů Xerxés - v čele Řeků spartský král Leonidas I. - zrada → prohra Řeků Peršané → Atény – na rozkaz Themistokla vystěhovány r.480 př.n.l.– Saronský záliv – ostrov Salamis – - b. u Salaminy – Řekové zvítězili díky malým, snadno ovladatelným lodím=triéry

 11. r.479 př.n.l. – b. u Platají - vítězství Řeků (Pausanius) r.478 př.n.l.– založen Athénský námořní spolek = délská simachie - finance na: osvobození Iónských Řeků stavby, úřady, kultura - členy přes 100 městských států - Sparťané nebyli členy r.449 př.n.l.– Kalliův mír - Řekové uhájili své území

 12. Vrchol řecké demokracie • Období po Řecko-perských válkách • Demokratický systém- přímý -financování z Aténského námořního spolku - struktura: a)lidové shromáždění- staří nad 20 let b)rada 500- staří nad 30 let c)10 stratégů- nejschopnější 1.stratég d)porotní soud

 13. ženy, metoikové a otroci – nesměli zastávat úřady • diety = finanční náhrada člověku, který zastával nějaký úřad • ochrana demokracie – ostrakismos = tajné hlasování,kdo by si chtěl přivlastnit moc (ve vyhnanství Miltiadás, Themistoklés) • Aténský námořní spolek→aténská říše • Periklés – vedoucí aténský státník - 1. stratég (443-429 př.n.l.) -nechal postavit Partheon

 14. Peloponéská válka (431-404) • Atény x Spartě • příčiny- hospodářské – Korinth,Megara (aténský vývoz) - politické- demokracie x oligarchie • průběh – střídavý -poraženy Atény v b. u Aigospotamoi - postupný přechod k období helénskému

 15. Řecko po peloponéské válce (404→) • převaha Sparty • r.400-394 př.n.l.válka mezi Spartou a Persií • r.395př.n.l.- Théby a Korinth se spojily s Aténami • r.395-387př.n.l.→Korintská válka (Sparta x Atény) • r.378př.n.l.(377) – obnoven námořní solek (ztráta spojenců) • R.371př.n.l.-Théby porazily Spartu v bitvě u Leukter v čele s Epameinóndem

 16. Atény a Sparta- strach z Théb (bitva u Mantineie) • smrt Epameinónda→ žádost Théb o pomoc Filip II.Makedonský (Makedonie zasahuje do řeckých záležitostí) • spojenectví Atén a Théb x Makedonii • r.338 př.n.l.- bitva u Chaironeie - Řecko poraženo Makedonií • nabídka Filipa II. postoupit společně proti Persii

 17. Helénistické období (336-146 př.n.l. • Řecko = Hellada, Řekové= Helénové • Alexandr Veliký (336-323 př.n.l.) - tažení x Persii -r.334 př.n.l. bitva u Gráníku (vítězství nad Peršany) - r.333 př.n.l. bitva u Issu - r.331 př.n.l. bitva u Gaugamel – Peršané definitivně poraženi (perský král DareiosIII. zavražděn vlastním lidem)

 18. Zakládání měst – Alexandrie • Při tažení helénizace= pořečtování • Usadil se v Babylónu→ r.323 př.n.l. smrt

 19. Alexandrova říše rozdělena vládou diadochů na: -Seleuovská říše – Přední Asie (Sýrie) - autonomie,král - Ptolemaiovská říše- král, byrokracie - královské monopoly - Antigonovská říše- král omezen rodovou šlechtou = aristokracií

 20. Kultura(klasické období) • divadlo- vznik z oslav boha Dionýsa -dělení: tragédie komedie -1 herec→2herci(dialog) -herci muži( hráli i ženské role) -masky,koturny • dramatici- tragédie:Aischylos-Oresteia Sofokles-Antigona, Oidipus Euripides-Médea -deus ex machina - komedie:Lysistrata

 21. Filosofie = láska k moudrosti - vznik 7./6. stol.př.n.l. - Milétská škola-arché=pralátka -souhrn veškerého pznání • Filosofové: Thálés-voda Anaximenés-vzduch Anaximandros-apeirón =neomezeno Hérakleitos z Efesu-oheň Sokratés- ,,Vím, že nic nevím“ - dialog - odsouzen→usmrcen bolehlavem

 22. Sofisté-krátkodobá škola filosofů -,,učitelé moudrosti“ -projev, způsob řeči • Atomisté-Démokritos z Abdér- atomos • Lékařství-Asklépios, Hipokrates, Galénos • Dějepisectví-Hérodotos=otec dějepisu - Řecko-perské války -Thukydides-Peloponéské války -realista

 23. Architektura- 3řády- dórský, iónský, korintský -základ-sloup-překlad(tympanon)

 24. chrámy-Parthenon(Akropolis =vyšehrad), Artemidin,Erechteion

 25. sochařství- Feidás-Diova socha - Myrón-Diskobolos - Polykleitos-Doryforos

 26. Kultura(4.stol.př.n.l.) • Platón – idealistický filosof - svět idejí a jevů (podobenství o jeskyni) • Aristoteles – založil peripatetickou školu - zakladatel logiky • Xenofón- dějiny Řecka od r.362př.n.l. • Demosthenés, Isokratés – řečnictví • sochařství: Praxitelés- Afrodité Lýsippos- Laokoon a synové • stavitelství – hrobka- Mausól (Halikarnos) • drobné umění – šperky, ozdoby na zbraně

 27. Kultura (pozdní Řecko) • filosofie – Epikúros- slast,rozkoš - nemusíme se bát bohů(mimo nás) - Stoikové-harmonie,smíření se s věcí -smířlivost,soulad s přírodou • věda- Museion - Aristarchos-astronom - heliocentrický názor

 28. Architektura- výstavná města, kamenná divadla - Akropolis v Pergamu - maják na ostrově Faru • Výtvarné umění- portréty a vázy - změny motivů

 29. Olympská božstva • Zeus – nejvyšší řecký bůh; vládce nad bohy i lidmi • Héra – Diova manželka, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků • Hádés – bůh podsvětí • Poseidón– bůh moří • Hestie – bohyně rodinného krbu • Deméter – bohyně plodnosti země a rolnictví • Athéna– bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění

 30. Apollón– bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce múz a věštíren • Artemis– bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně • Héfaistos – bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství • Arés – bůh války • Afrodité– bohyně krásy a lásky • Hermés– bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů