Berza i berzanski poslovi
Download
1 / 46

Berza i berzanski poslovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Berza i berzanski poslovi. BERZE. Tržište hartija od vrijednosti Organizovano trgovanje hartijama od vrijednosti vrši se na tržištu, Poslove povezivanja ponude i potražnje hartija od vrijednosti mogu obavljati samo berze i drugo uređeno javno tržište,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Berza i berzanski poslovi' - winka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Berze
BERZE

 • Tržište hartija od vrijednosti

 • Organizovano trgovanje hartijama od vrijednosti vrši se na tržištu,

 • Poslove povezivanja ponude i potražnje hartija od vrijednosti mogu obavljati samo berze i drugo uređeno javno tržište,

 • Uslove pod koji se havo trguje na berzi propisuje Komisija,


Osnivanje
Osnivanje

 • OSNIVA SE I POSLUJE KAO AKCIONARSKO DRUŠTVO,

 • NA OSNIVANJE, POSLOVANJE BERZE, IZBOR, NADLEŽNOST I RAD ORGANA BERZE I DONOŠENJE OPĐŠTIH AKATA, PRIMJENJUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE REGULIŠE OSNIVANJE I POSLOVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA


U esnici na berzi
Učesnici na berzi

 • UČESNICI NA BERZI SU BERZANSKI POSREDICI

  (BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA, BANKE OVLAŠTENE ZA BERZANSKO POSLOVANJE,)

  PREMA POSLOVIMA SA HVO BERZE SE DIJELE:

  -OPŠTE –TRGUJE SE SVIM HVO,

  SPECIJALIZOVANE-TRGUJE SE SAMO ODREĐENIM HVO

  U FIRMI BERZE OBAVEZNO SE NAVODI VRSTA I OBLIK HVO ZA KOJE JE BERZA SPECIJALIZOVANA,


Osnivanje berze
Osnivanje berze

 • Berzu osniva najmanje pet berzanskih posrednika za poslovanje sa hvo, tako da broj članova i akcionara berze ne može biti manji od pet,

 • Član berze ne mora da bude akcionar berze,

  KOJI SU USLOVI ZA OSNIVANJE BERZE?

  - OBEZBIJEĐEN MINIMALAN IZNOS OSNOVNOG KAPITALA , 1.000.000 KM,


Uslovi za osnivanje berze
Uslovi za osnivanje berze

 • OBEZBJEĐENA KADROVSKA, TEHNIČKA I ORGANIZACIONA OSPOSBLJENOST ZA OBAVLJANJE BERZANSKE TRGOVINE, ODNSONO DRUGIH POSLOVA KOJE BERZA OBAVLJA,

 • KOMISIJA DAJE DOZVOLU ZA OSNIVANJE BERZE KADA UTVRDI DA SU ISPUNJENI USLOVI ZA RAD BERZE ,

 • BERZA STIČE SVOJSTVO PRAVNOG LICA UPISOM U SUDSKI REGISTAR


Op ti akti berze
Opšti akti berze

 • OPŠTI AKTI BEZE;

 • -STATUT,

 • PRAVILA BERZE,

 • AKT O NAKNADAMA I DRUGI OPŠTI AKTI KOJIMA SE UREĐUJE POSLOVANJE BERZE,

 • NA OPŠTE AKTE BERZE KOMISIJA DAJE SAGLASNOST,


Ta se utvr uje op tim aktima berze
Šta se utvrđuje opštim aktima berze

 • ŠTA SE UTVRĐUJE OPŠTIM AKTIMA?

 • - PRISTUPNE ČLANARINE ZA ČLANOVE BERZE,

 • GODIŠNJE ČLANARINE ZA ČLANOVE BERZE,

 • NAKANADE ZA USLUGE KOJE BERZA PRUŽA ČLANOVIMA I TREĆIM LICIMA,

 • DOPRINOSI ČLANOVA BERZE U FOND SIGURNOSTI,

 • KAZNE ZA POVREDE BERZE,


Organi berze
Organi berze

 • ORGANI BERZE.

 • SKUPŠINA,

 • UPRAVNI ODBOR,

 • NADZORNI ODBOR,

 • DIREKTOR.


Lanovi berze
Članovi berze

 • Mogu biti samo berzanski posrednici koji ispunjavaju uslove za članstvo utvrđene pravilima berze,

 • Uslovi:

  -da ima dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti( izdaje Komisije za hartije od vrijednosti),

  - Dužan je da odmah pismeno obavijesti berzu o svakoj promjeni njegovih ovlaštenja, prava i odgovornosti, koje se odnose na činjenice na osnovu kojih je dobio dozvolu za članstvo,


Poslovanje berze
Poslovanje berze

- Hartijama od vrijednosti koje su uvrštene na berzu trguju članovi berze u skladu sa statutom i pravilima službe,

Dužna je da propiše različite uslove za najmanje dva tržišta na koje se uvrštavaju hartije od vrijednosti, a Komisija može dopisati dopunske uslove za uvrštavanje hvo na slobodna berzanska tržišta,


Hvo koje uvr tavaju na berzansko tr i te
HVO KOJE UVRŠTAVAJU NA BERZANSKO TRŽIŠTE

 • HVO KOJE SE UVRŠTAVAJU NA BERZANSKO TRŽIŠTE MORAJU BITI NEOGRANIČENO PRENOSIVE I U POTPUNOSTI UPLAĆENE,

 • JAVNA PONUDA HVO NA BERZI MORA BITI U SKLADU SA USLOVIMA KOJE PROPIŠE KOMISIJA I BERZA,

 • ZAHTJEV ZA UVRŠTAVANJE HVO NA SLUŽBENO BERZANSKO TRŽIŠTE PODNOSI EMITENT I MORA SE ODNOSITI NA SVE HVO ISTE KLASE TOG EMITENTA,


Uslovi za uvr tavanje hvo na berzansko tr i te
USLOVI ZA UVRŠTAVANJE HVO NA BERZANSKO TRŽIŠTE

 • Emitent mora da ispunjava sledeće uslove:

 • Da emituje akcije javnom ponudom,

 • Da ima više od 100 akcija,

 • Da ima osnovni kapital najmanje 10 miliona KM,

 • Da ima ukupan godišnji prihod najmanje 10 milona KM,


Uslovi za uvr tavanje hvo na berzansko tr i te1
Uslovi za uvrštavanje hvo na berzansko tržište

 • EMITENT JE DUŽAN DA OBJAVI PROSPEKT U SKLADU SA AKTIMA BERZE I PROPISIMA KOMISIJE,

 • OBVEZNICE ENTITETA, BRČKO DISTRIKTA BIH I BIH MOGU BITI UVRŠTENE NA SLUŽBENO BERZANSKO TRŽIŠTE BEZ POSEBNIH USLOVA I OGRANIČENJA,

 • HVO EMITENATA ČIJE JE SJEDIŠTE IZVAN RS MOGU BITI UVRŠTENE NA BERZI POD USLOVIMA UTVRĐENIM ZAKONOM O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, PROPISIMA KOMISIJE, AKTIMA BERZE, I PROPISIMA KOJI VAŽE ZA SJEDIŠTE EMITENTA.


Uslovi za uvr tavanje hvo na berzansko tr i te2
USLOVI ZA UVRŠTAVANJE HVO NA BERZANSKO TRŽIŠTE

 • KAD SE MOŽE OBUSTAVITI TRGOVANJE HVO NA BERZI?

 • -AKO DOĐE DO VELIKIH TRŽIŠNIH NERAVNOTEŽA ILI DRUGIH VANREDNIH OKOLNOSTI,

 • AKO PROCJENI DA ĆE TRGOVANJE TIM HVO IZAZVATI POREMEĆAJ NA TRŽIŠTU ILI DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA ŠTETE,

 • AKO NA POČETKU ILI U TOKU BERZANSKOG TRGOVANJA NASTUPE VEĆA KOLEBANJA KURSA ODNOSNO DRUGE NENORMALNE OKOLNOSTI(NPR. VEĆE KOLIČINE , TRŽIŠN. NERAVNOTEŽA...)


Uslovi za uvr tavanje hvo na berzansko tr i te3
USLOVI ZA UVRŠTAVANJE HVO NA BERZANSKO TRŽIŠTE

 • -AKO EMITENT ČIJIM AKCIJAMA SE TRGUJE NA ISPUNJAVA OBAVEZE KOJE IM APO OSNOVU ZAKONA, I PRAVILA BERZE,

 • AKO PROCJENI DA JE TO POTREBNO RADI ZAŠTITE INTERESA INVESTITORA,

  BLIŽE USLOVE ZA PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE TRGOVANJA ODREĐENIM HVO, PROPISUJE BERZA.


Isklju enje hvo sa tr i ta
ISKLJUČENJE HVO SA TRŽIŠTA

 • Berza isključuje sa službenog berzanskog tržišta hvo određenog emitenta , ako:

 • -emitent prestane ispunjavati uslove za uvrštavanje,

 • Ako se utvrdi da je hvo bila primljena na službeno tržište na osnovu neistinitih ili pogrešnih podataka,

 • Ako emitent povuče svoje hvo ili im istekne rok dospjeća,


Uslovi za isklju enje hvo sa berzanskog tr i ta
USLOVI ZA ISKLJUČENJE HVO SA BERZANSKOG TRŽIŠTA

 • AKO JE NAD EMITENTOM OTVOREN POSTUPAK STEČAJA ILI LIKVIDACIJE,

 • AKO EMITENT PODNESE ZAHTJEV ZA ISKLJUČENJE

 • BERZA DONOSI RJEŠENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI TRGOVINE HVO I ISKLJUČENJA HVO SA BERZANSKOG TRŽIŠTA KOJE SE PRIMJENJUJE DANOM DONOŠENJA,

 • ŽALBA SE MOŽE PODNIJETI KOMISIJI U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PRIJEMA RJEŠENJA.


Nadzor nad radom berze
NADZOR NAD RADOM BERZE

 • -NADZOR NAD RADOM BERZE VRŠI KOMISIJA, I MOŽE NALOŽITI MJERE KAO I ZA CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, BERZANSKE POSREDNIK,

 • ODUZIMANJE DOZVOLE ZA RAD

  -KOMISIJA ODUZIMA DOZVOLU ZA RAD :

  -BERZA NE OBAVLJA SVOJU DJELATNOST DUŽE OD TRI JESECA,

  -AKO JE DOZVOLA ZA RAD PRIBAVLJENA NA OSNOVU NEISTINITIH PODATAKA,

  - NE OBAVLJA POSLOVE U SKLADU SA ZAKONOM,


Nadzor nad hartijama od vrijednosti
Nadzor nad hartijama od vrijednosti

 • Prekrši obavezu zabrane manipulacije,

 • Ne otkloni utvrđene nezakonitosti, nepravilnosti u radu u roku određenim rješenjem Komisije,

 • Ako podnese zahtjev za brisanje iz registra dozvola izdatih za rad berze,

 • Komisija može da oduzme dozvolu za rad, i da pokrene postupak njene likvidacije.


Obaveze prema komisiji
Obaveze prema Komisiji

 • OBAVJEŠTAVA KOMISIJU, PREMA OBAVJEŠTENJU ČIJE ELEMENTE PROPISUJE KOMISIJA

  - OSTVARENI PROMET,

 • ČLANSTVO NA BERZI,

 • UVRŠTENJE I ISKLJUČENJE HVO NA BERZI

 • BERZA DOSTAVLJA KOMISIJI IZVJEŠTAJ O FIN. POSLOVANJU BERZE, I IZVJEŠTAJ REVIZORA, A KOMISIJA MOŽE DA PROPIŠE DOSTAVLJANJE I DRUGIH IZVJEŠTAJA


Obaveze prema komisiji1
OBAVEZE PREMA KOMISIJI

 • KOMISIJA MOŽE DA PRATI TRGOVANJE U BERZANSKOM SISTEMU TRGOVANJA,

  INFORMISANJE JAVNOSTI

 • BERZA JE OVLAŠĆENA DA INFORMIŠE JAVNOST O TRGOVANJU HVO I PODACIMA KOJE JE OBAVEZNA DA OBJAVLJUJE AN OSNOVU ZAKONA I PROPISA KOMISIJE

 • ČUVANJE POSLOVNE TAJNE , ZA SVE ČLANOVE ORGANA I ZAPOSLENE U BERZI


Prestanak rada berze
Prestanak rada berze

 • Stečajni postupak,

 • Na osnovu zahtjeva berze,

 • -oduzimanjem dozvole za rad

 • U slučaju prestanka rada berze, Komisija PREDUZIMA MJERE ZA BEZBJEDNOST PODATAKA O HVO KOJE SE NALAZE NA BERZI.


Drugo ure eno javno tr i te hvo
DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE HVO

 • BERZANSKI POSREDNICI MOGU UGOVOROM USPOSTAVLJATI DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE NA KOJEM SE VŠI PROMET HVO KOJE NISU UVRŠTENE NA BERZANSKO TRŽIŠTE, I KOJE SE OBVALJA PO UNAPRIJED UTVRĐENIM PRAVILIMA.

 • ODREDBE ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI SHODNO SE PRIMJENJUJU I NA DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE,

 • KOMISIJA PROPISUJE PODATKE KOJI SU EMITENTI DUŽNI OBJAVITI PRILIKOM UVRŠTAVANJA HVO U PROMET NA DRUGOM UREĐENOM JAVNOM TRŽIŠTU.


Drugo ure eno javno tr i te
DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE

 • DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE DUŽNO JE U DNEVNIMN NOVINAMA DOSTUPNIM NA CIJELOM PODRUČJU RS , OBJAVLČJUJE PODATKE O ZAKLJUČENIM POSLOVIMA , SA BROJEM OSTVARENIH TRANSAKCIJA, BROJEM I CIJENAMA HVO,

 • DUŽNA SU KOMISIJI DOSTAVLJATI IZVJEŠTAJ O ZAKLJUČENIM POSLOVIMA, NA NAČIN KAKO TO PROPIŠE KOMISIJA.


Drugo ure eno javno tr i te1
DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE

 • INVESTICIONI FONDOVI.

 • USLOVI OSNIVANJA, RAD INVES. FONDOVA I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INV. FONDOVIMA UREĐEN ZAKONOM O INVESTICIONIM FONDOVIMA

 • ZAKON JE KONCIPIRAN U SKLADU SAA MEĐUNARODNOM PRAKSOM U REGULISANJU OVIH INSISTUCIJA

 • PREDVIĐA NIZ KONTROLNIH MEHANIZAMA KOJIMA SE POVEĆAVA SIGURNOST INVES. FONDOVA A INVESTITORI ŠTITE OD PREVARA I ZLOUPOTEREBA .


Najzna ajnije svjetske berze
NAJZNAČAJNIJE SVJETSKE BERZE

 • NJUJORŠKA, OSNOVANA 1817 GODINE, IMA 1366 ČLANOVA, A BROJ ČLANOVA SE NIJE MJENJAO OD 1953, UPRKOS ENORMNOM OBIMU TRGOVINE,

 • NA NJUJORŠKOJ BERZI POSTOJE ČETIRI GRUPE ČLANOVA BERZE: BERZANSKI BROKERI, BERZANSKI TRGOVCI, SPSECIJALCI I ČLANOVI VAN RINGA.


Najzan ajnije svjetske berze
NAJZANČAJNIJE SVJETSKE BERZE

 • LONDONSKA BERZA, OSNOVANA 1802. GODINE, U CILJU UBRZANJA TRGOVINE AKCIJAMA I U CILJU SMANJENJA RIZIKA,

 • OSNOVNI UČESNICI NA LONDONSKOJ BERZI SU : BROKERI- RADE U IME I ZA RAČUN SVOJIH KLIJENATA, I DŽOBERI- RADE KOA DILERI,

 • TOKIJSKA BERZA, JEDNA OD NAJZNAČAJNIH BERZI U SVIJETU ZAHVALJUJUĆI SNAŽNOM PRIVREDNOM RAZVOJU I VISOKOJ STOPI INVESTIRANJA U JAPANSKOJ PRIVREDI.

 • DVIJE VRSTE ČLANOVA: REGULARNI ČLANOVI – KOMPANIJE ČIJA GLAVNA AKTIVNOST JE KUPOVINA I PRODAJA , I SAITORI- KOJI MOGU SAMO DA POSREDUJU IZMEĐU REGULARNIH ČLANOVA BERZE.


Drugo ure eno javno tr i te2
DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE

 • UALGANJEM U INVES. FOND INVESTITOR SE IZLAŽE ODREĐENOM RIZIKU , A U ZAVISNOSTI OD TOGA KOLIKO JE SPREMAN RIZIKOVATI, MOŽE SE ODLUČITI ZA VRSTU FONDA KOJA MU NAJVIŠE ODGOVARA,

 • RIZICI MOGU BITI SISTEMATSKI, NA KOJE UPRAVLJAČ NEMA UTICAJA, ILI IMA VRLO MALI, JER SE ULAGANJEM TAJ RIZIK NE MOŽE IZBJEĆI,


Drugo ure eno javno tr i te3
DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE

 • NESISTEMATSKI RIZIK, ONAJ KOJI SE MOŽE OGRANIČITI ODGOVARAJUĆIM IZBOROM ULAGANJA,

 • RIZIK PROMJENE CJENA, CJENA HVO JE PODLOŽNA RAZNIM UTICAJIMA TRŽIŠTA I POSLOVNE POLITIKE IZDAVAOCA HVO, O KOJIMA NA KRAJU ZAVISI PRINOS FONDA, ( pad cijene bilo koje hvo u koje je uložena imovina fonda može dovesti do pada prinosa fonda)

 • RIZIK PROMJENE KURSA VALUTE

 • KREDITNI RIZIK, (predstavlja mogućnost da izdavalac hvo ili drugog finansijskog instrumenta, u koji je uložena imovina fonda na dan dospjeća te vrijednosti neće moći da izvrši svoju obavezu),


Drugo ure eno javno tr i te4
Drugo uređeno javno tržište

 • Rizik promjene poreskih propisa, poreske stope kroz porez na dobit i dohodak,

 • Operativni rizik, predstavlja vjerovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj društva za upravljanje fondom, i to u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja infor, sistemom, i nekih drugih vanjskih događaja,


Investicioni fondovi
Investicioni fondovi

FONDOM SE SMATRA SVAKI JAVNI SUBJEKT , DRUŠTVO ILI POSEBNA IMOVINA, BEZ ODBZIRA NA PRAVNI OBLIK, U KOJOJ SE UČEŠĆE BILO PUTEM AKCIJA , UDJELA ILI KAKVOG PRAVA NUDI SA CILJEM PRIKUPLJANJA ULOGA U GOTOVOM NOVCU, TE SA IZRIČITOM NAMJEROM ULAGANJA VIŠE OD 60% TIH ULOGA U PORTFELJ HVO, NOVČANIH DEPOZITA I SVIH DRUGIH VRSTA IMOVINE, A OSNOVNI CILJ JE OSIGURATI INVESTITORIMA POVRAT NOVCA NA NJIHOVA ULAGANJA , I TO BILO U DOBITI ILI KAKVOJ DRUGOJ KORISTI.


Investicioni fondovi1
Investicioni fondovi

 • Šta se ne smatra investicionim fondom?

 • Banka,

 • Društvo za osiguranje,

 • Penzijski fondovi,

 • Ostala pravna lica koja ulažu vlastita sredstva,

 • Članovi porodice koji zajednički ulažu,

 • Druga lica izuzeta zakonima RS ili međunarodnim ugovorima koje je BiH potpisala i ratifikovala,


Investicioni fondovi2
Investicioni fondovi

 • Vrsta institucionalnih investitora koji posredno povezuju emitente i investitore sa finansijskim tržištem,

 • Cilj fondova je da obezbijede dodatnu likvidnost na finans. Tržištu , prikupe sitan slobodni kapital, i stave ga u funkciju ekonomskog razvoja,

 • Slobodan kapital prikupljaju emisijom i prodajomm akcija ili udjela koji kasnije investiraju na mnogim segmentima tržišta,


Investicioni fondovi3
Investicioni fondovi

 • Investicioni fondovi su posebni instituti, akcionarska društva, ili društva sa ograničenom odgovornošću koji se nalaze u vlasništvu članova društva (akcionara), čijom imovinom upravlja društvo za upravljanje investicionim fondovima, sa ciljem otvaranja atraktivnih prinosa za članove odnosno akcionare.


Investicioni fondovi4
Investicioni fondovi

 • Investicioni fondovi u Republici Srpskoj se upisuju u registar fondova RS, koji vodi Komisija za hartije od vrijednosti,

 • Prilikom izdavanja dozvole za rad i donošenja odluke o upisu u registar Komisija svakom fondu dodjeljuje identifikacioni broj fonda,

 • Odluka komisije o upisu fonda obajvljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“


Investicioni fondovi5
Investicioni fondovi

 • Društvo za upravljanje invest. fondom upravlja fondom kroz donošenje inves. odluka i vršenje administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti,

 • Iamju obavezu objavljivanja prospekta na berzi koji mora da sadrži sve informacije na osnovu kojih potencijalni investitori mogu steći jasnu predstavu o investicionom fondu i donjeti najpovoljniju odluku o ulaganju,


Investicioni fondovi6
Investicioni fondovi

 • Društvo za upravljanje invest. Fondovima osniva se kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili kao akcionarsko društvo

 • Predmet poslovanja je isključivo osnivanje invest. Fondova i upravljanje invest. Fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun vlasnika udjela otvorenih inves. Fodova,


Investicioni fondovi7
Investicioni fondovi

 • Društvo za upravljanje ne može imati kontrolni uticaj niti kontrolni udio u brokerskom društvu ili banci ovlaštenoj za poslove sa hvo,

 • Ne može iamti udio u banci depozitora, a poslovanje banke depozitora i društav ne može biti organizaciono povezano, niti na tim poslovima mogu biti uposlena ista lica,


Investicioni fond
Investicioni fond

 • Najniži iznos osnovnog kapitala društva za uporavljanje fondom je 200. 000 KM,

 • OSNIVAČ MOŽE BITI FIZIČKO ILI PRAVNO LICE,

 • ZAHTJEV ZA IZADAVANJE DOZVOLE PODNOSI KOMISIJI,


Vrste investicionih fondova
VRSTE INVESTICIONIH FONDOVA

 • OTVORENI INVES. FOND( FUNKCIONIŠE PO PRINCIPU PRIKUPLJANJA NOVČANIH SREDSTAVA PUTEM IZDAVANJA INESTICIONIH JEDINICA I OTKUPA INVES. JEDINICA NA ZAHTJEV ČLANA FONDA,

 • ULAŽU U HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJIMA JE MOGUĆE SVAKODNEVNO ODREDITI TRŽIŠNU VRIJEDNOST, A INVESTITORI MOGU SVAKODNEVNO ULAGATI SREDSTVA ILI IH POVLAČITI IZ FONDA,


Vrste invest fondova
Vrste invest. fondova

 • Zatvoreni investicioni fondovi,( pravno lice organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo, a novčana sredstva prikuplja putem javne ponude,

 • Emituju fiksni broj akcija koje kotiraju na berzi i ne vrše otkup akcija od svojih članova, već ih oni moraju prodati na berzanskom ili vanberzanskom tržištu,


Vrste investicionih fondova1
VRSTE INVESTICIONIH FONDOVA

 • PRIVATNI INVESTICIONI FONDOVI, NAMJENJEN VELIKIM PROFESIONALNIM INVESTITORIMA ČIJI SE KAPITAL PRIKUPLJA OD UNAPRIJED ODREĐENIH INVESTITORA BEZ JAVNOG POZIVA,

 • ONI UGOVOROM POVJERAVAJU UPRAVLJANJE DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE FONDOVA


Vrste investicionih fondova2
VRSTE INVESTICIONIH FONDOVA

 • SA ASPEKTA PREDMETA ULAGANJA INVESTICIONI FONDOVI MOGU BITI:

 • -NOVČANI , ULAŽU U KRATKOROČNE HVO, INTERESANTNI INVESTITORIMA KOJI ULAŽU NA KRATAK ROK,

 • OBVEZNIČKI FONDOVI, VRŠE ULAGANJA U POJEDINE OBVEZNICE,

 • AKCIONI, ULAŽU AKCIJE POJEDINIH PREDUZEĆA


Vrste investicionih fondova3
VRSTE INVESTICIONIH FONDOVA

 • SA ASPEKTA INVESTICIONOG CILJA RAZLIKUJEMO:

 • - FOND OČUVANJA VRIJEDNOSTI( TEŽE OČUVANJU VRIJEDNOSTI ULOGA , ZAŠTITI OD INFLACIJE, ULAGANJEM U OVE FONDOVE NEĆE SE OSTVARITI VISOK PRINOS, ALI SE NEĆE MORATI STREPITI ZA OČUVANJE VRIJEDNOSTI ULOGA

 • Fond prihoda, ulaže najmanje 75% svoje imovine u dužničke hartije,

 • BALANSIRANI FOND, ULAŽE 85% IMOVINE U VLASNIČKE I DUŽNIČKE HARTIJE,

 • Fond rasta ulaže najmanje 75% vrijednosti svoje imovine u vlasničke hartije.


Ostali oblici finansijskih tr i ta
Ostali oblici finansijskih tržišta

 • Investicione banke, banke specijalizovane za prikupljanje slobodnih novčanih sredstava sa dužim rokom raspolaganja i dugoročne plasmane novčanih srdstava,

 • Preduzeća za korporativno upravljanje