y netimin evrensel geli imi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yönetimin Evrensel Gelişimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yönetimin Evrensel Gelişimi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Yönetimin Evrensel Gelişimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

Yönetimin Evrensel Gelişimi. Yrd. Doç. Dr. Özgür KÖKALAN. Yönetim ve Organizasyon Teorilerinin Gelişimi. Yönetim ve Organizasyon Teorileri 5 ana başlık altında incelenebilir: Klasik Yaklaşım Davranışsal Yaklaşım Modern Yaklaşım Değişim Adaptasyon Modern Sonrası ve Çağdaş Kavramlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yönetimin Evrensel Gelişimi' - willow-terry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
y netimin evrensel geli imi

Yönetimin Evrensel Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. Özgür KÖKALAN

y netim ve organizasyon teorilerinin geli imi
Yönetim ve Organizasyon Teorilerinin Gelişimi
 • Yönetim ve Organizasyon Teorileri 5 ana başlık altında incelenebilir:
  • Klasik Yaklaşım
  • Davranışsal Yaklaşım
  • Modern Yaklaşım
  • Değişim Adaptasyon
  • Modern Sonrası ve Çağdaş Kavramlar
klasik y netim ve organizasyon teorisi
Klasik Yönetim ve Organizasyon Teorisi
 • Klasik Yönetim Teorisi; Farklı ülkelerde aynı zamanda ortaya atılan üç temel teorinin toplamından oluşmaktadır. Bunlar:
  • Frederic Taylor – Bilimsel Yönetim Yaklaşımı – ABD - 1911
  • HenriFayol – Yönetim Süreci Yaklaşımı - Fransa – 1916
  • MaxWeber – Bürokrasi Yaklaşımı – Almanya - 1926
slide4

Klasik teorinin özellikle vurguladığı iki ana görüşü olmuştur. Bunlar;

  • İşletmelerde (organize faaliyetlerde, organizasyonlarda) et­kinlik ve verimliliğin artırılması,
  • Bunu sağlayacak olan formal organizasyon yapısının ve bunun içindeki yönetim faaliyetlerinin düzen­lemesidir.
  • Bu görüşlerle ilgili olarak;
   • Taylor'unBilimselYönetimYaklaşımıçalışanlarınverimliliğininvçetkinliğininnasılartırılabileceğiüzerinde,
   • Fayol'unYönetimSüreciYaklaşımı, birişletmedeyönetimsüreciolarakadlandırılanbirdizibirbirinebağlıfaaliyetinnelerolduğu ve iyibir formal organizasyonunnasıloluşturulabileceğiüzerinde,
   • Weber ise, daha çok sosyolojik çerçevede ve Marksist görüşe kar­şı bir toplumda insanların birbirini neden ve nasıl etkiledikleri ve bunu nasıl meşrulaştırdıkları (legitimacy) konusunu incelerken açık­ladığı ve en etkin ve verimli çalışma düzeni olarak ifade ettiği bü­rokrasi üzerinde durmuştur.
slide5

"İlkelerYaklaşımı" olarak da adlandırılanbuteori, etkinlikve verimliliğinartırılması ve "en iyi" birorganizasyonyapısı ve yönetimuygulamasıiçinuyulmasıgerekenilkeleribelirlemeyeçalışmış, builkelereuyulduğutakdirdeetkinlik ve verimliliğinartacağını, builkelerin her yerdeve her organizasyoniçingeçerliolduğufikriniilerisürmüştür. Bu an­lamda, buyaklaşımınilkeleriüniversalbirniteliktaşımaktadır.

 • Üç yaklaşımın ortak özellikleri;
  • İnsan unsuru dışındaki faktörler üzerinde durmuştur, insan unsuru daima ikinci planda ele alınmıştır. (Ekonomik hayvan – economicanimal) – Mekanik Organizasyon yapılarını önermiştir.
  • Rasyonellik ve mekanik süreçler üç yaklaşımın hareket noktası olmuştur.
  • Kapalı sistem anlayışı ile organizasyonu ele almıştır.
slide6

Klasik yaklaşımda her işletme için tek bir organizasyon yapısı önerilmektedir. Klasik açıdan organizasyon dizaynı ve süreci şu safhaları içermektedir.

  • Amaçlarınbelirlenmesi,
  • Amaçlaraulaştıracakişlerin (görevlertopluluğu) belirlenmesi,
  • Uzmanlaşmayısağlamakiçinişlerinbölünmesi,
  • İşlerinbirarayatoplanarakmevki ve pozisyonlarınoluşturulması,
  • Departmanlaşmanınsağlanması,
  • Departmanların hiyerarşik bir yapı içinde koordinasyonunu sağla­mak üzere birleştirilmesi, dir.
bilimsel y netim yakla m scientific management approach
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (Scientific Management Approach)
 • 1900'lü yılların başlarında Frederick Winslow Taylor'un öncülüğünü yap­tığı bu yaklaşım, yönetim ve organizasyon alanında genel bir kabul gör­müş ve işletmelerde verimliliği artırma reçetesi olarak görülmüştür.
slide8

Kısaca "Taylorizm" olarakadlandırılanbilimselyönetimbakışaçısınınanailkeleriolarakşunlardır:

  • Gelişigüzel, herkesinkendibildiğinegöredeğil, bilimselolaraktanımlanmışbirçalışmadüzeni,
  • Çalışanınkendisinekalmışişyapma ve davranıştarzıdeğil, her yönüsistematizeedilmiş, ölçülmüş ve tanımlanmışişgörmedavranışları, |
  • Başıbozuk ve birbirindenkopukçalışmadüzenideğil, tarifedilmişahenkve koordina
  • Bireysellikdeğil, yardımlaşma
  • Düşükverimdeğil, maksimumçıktı (output)
  • Her işe en uygunişgöreninseçimiiçingereklitanımlarınyapılmasıve sisteminkurulması
  • Her çalışanınmümkünolan en yüksekverimlilikdüzeyineçıkarıla­bilmesiiçineğitilmesi
  • Standartlarıbelirlenmişüretimigerçekleştirenlerinekücretödeme­leriileteşvikedilmesi
slide9

Bu ilkelergenelolarakyönetimeolduğukadarfiiliüretimfaaliyetleri­ninyürütülmesine de ışıktutmuştur. Bu ilkeleriniş'e, dolayısıylaorgani­zasyonaaktarılmasışöyledir:

  • Her iş, buişioluşturanunsurlarına (görevlere, hangihareket ve davranışlardanoluştuğuna) ayrılmalı
  • Bu görevlerin her biribilimselaçıdanayrıntılıolarakincelenmeli
  • Bu incelemeyapılırkengörevlerinnasıldahakısasürede ve dahaetkinyapılabileceği (metot), bununiçinhangiaraç ve gereçlerinnasılkullanılmasıgerektiği (zaman ve hareket), göreviyapanınna­sıldavranması ve hangihareketlerinasılyapmasıgerektiğiaraştırıl­malı,
slide10

İşiyapankişideyorgunluğuartıran, zamankaybı ve israfolanha­reketlerbelirlenerekbunlarortadankaldırılmalı

 • Böylecegörev ve işlerin en iyiyapılmaşeklibulunduktansonra, bunlarzaman, metot ve davranışolarakstandartlaştırılmalı
 • Dahasonrastandartları belli olanbuişleriyapabilecek, fiziki ve zih­nikabiliyetiyeterliolankişilerseçilmeli
 • Bu kişileruygunbirşekildeeğitilerekişiöngörülenşekildeyapabi­lecek hale getirilmeli
 • Teşvikediciücretsistemigeliştirilerekişgörenlerinöngörülenşekil­deçalışmalarıfinansalolarakdesteklenmeli’
 • Yönetim bu sistemin işleyişini sürekli olarak denetlemeli, aksaklık­lar yine bilimsel olarak incelenmelidir.
slide11

Bu yaklaşımverimlilikartışıiçin;

  • İşlerintanımlanması
  • İşioluşturan alt işlerin (görevlerin - tasks) incelenerektanımlanma
  • Bu görevleriyaparkenverimsiz, sonuçüretmeyen ve işiyapanıyo­ranhareket ve davranışlarınbelirlenerekelimineedilmesi
  • Buna görezaman ve davranışstandartlarıoluşturulması
  • Buna dayanaraküretimmiktarıstandartlarıoluşturulması
  • Bu üretimstandardınadayanarakücret ve teşvikstandartlarıoluş­turulması
  • İşgörenlerinbutanımlanmışsistemeuyabilmeleriiçinuygunbiriş- görenseçimsistemi ve eğitimsistemigeliştirilmesiniönermektedir.
y netim s reci yakla m
Yönetim Süreci Yaklaşımı
 • Klasik Teori'nin ikinci yaklaşımı, öncülüğünü HenriFayol'un yaptığı Yö­netim Süreci Yaklaşımı'dır (AdministrativeProcessTheory). Taylor ve izleyicilerinin daha çok iş dizaynı ve işlerin yapılma şekli ile ilgilenmeleri­ne karşılık, Fayol organizasyonun tamamını ele alarak iyi bir organizasyon dizaynı ve yönetiminin ilkelerini araştırmıştır.
 • Sadece organizasyonla değil yönetimin bütün alanları ile ilgili ilkeler geliştirmeye çalışmıştır.
slide13

Fayol'egörebirorganizasyondaki (işletmedeki) faaliyetlerbaşlıcaaltıgruptatoplanabilir.. Bunlar:

  • Teknik faaliyetler(üretimfaaliyetleri)
  • Ticarifaaliyetler (alım, satımvs)
  • Finansalfaaliyetler (para bulma ve kullanma)
  • Muhasebefaaliyetleri (kayıtların ve istatistiklerintutulması, hazır­lanması)
  • Güvenlikfaaliyetleri (işyeri ve işgörenlerinkorunması)
  • Yönetimfaaliyetleri
 • Yönetim faaliyetleri de bir süreç şeklinde oluşur. Bu sürecin başlıca safhaları planlama, organizasyon, emir-komuta (yürütme), koordinasyon ve kontrol'dür.
slide14

Fayol, yukarıda belirtilen 6 te­mel faaliyet içinde saydığı yönetim faaliyetlerine ilişkin olarak 14 ilke ile­ri sürmüştür. Bunlar:

  • İşbölümü (iştaksimi)
  • Yetki (amirlik)
  • Disiplin (inzibat)
  • Emir komutabirliği (kumandabirliği)
  • Amaçbirliği (yürütmebirliği)
  • Genel çıkarlarınbireyselçıkarlardanüstünolması (umumimenfa­atlerinhususimenfaatleretercihi)
  • Ücretleme - bedelödeme (işbedelininödenmesi)
  • Merkeziyet-merkezcillik (merkeziyet)
  • Hiyerarşikyapı (mertebesilsilesi, hiyerarşi)
  • Düzen(intizam
  • Hakkaniyet
  • Organizasyonilkeleridenildiğinde, anlatılmakistenen, birorganizasyonyapısıkurulurkendikkatealınacakilkelerdiri
  • İş güvenliğindedenge (memurlardaistikrar)
  • İnisiyatif(teşebbüsfikri)
  • Moral güç (memurlarbirliği)
organizasyon lkeleri
Organizasyon İlkeleri
 • Organizasyon ilkeleri denildiğinde, anlatılmak istenen, bir organizasyon yapışı kurulurken dikkate alınacak ilkelerdir.
 • Bu örneğiorganizasyonyapısınınkurulmasıişineuygularsak, organi­zasyonplancısınınşusorularacevapbulmasıgerekecektir:
  • Organizasyonuçevreleyenortamkoşullarınelerdir?
  • Organizasyonunamacınedir? Stratejisinedir?
  • Bu amacaulaştıracakişlernelerdir?
  • Bu koşullaraltındaetkinbirşekildeçalışacakyapılarnelerolabilir?
  • Bu işlerleilgilinasılbirdüzenlemeyapılabilir?
  • Bu düzenlemelerin (yapıların) maliyet ve etkinlikleri nasıl karşılaştı­rılabilir?
slide16

Oluşturulabilecek organizasyon yapılarını, mekanik ve organik olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Bu ayrım, kapalı sistem ve açık sistem şeklinde de adlandırılabilir.

 • Mekanik organizasyon; bir yapıda iş -iş ve iş - insan ilişkileri, çalışanların fonksiyonları, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanması, başka bir deyişle, kişinin neyi, nasıl yapacağı, kendisinin nelerden sorumlu olduğu ve nelerin kendi işi olmadı­ğı, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmiş, tanımlanmış ve açıklanmış olmasıdır.
 • Mekanik organizasyonlar «formal organizasyonların» doğmasına neden olmuştur. Formal organizasyonların bir takım ilkelere bağlı olması gerekir.
slide17

Bunlar;

  • İsbölümü; Etkinlik ve verimliliği artırmak için işler ve onları oluşturan görevler (tasks) uzmanlaşmaya imkân verecek şekilde bölünmelidir.
  • Departmanlara (bölümlere) ayırma: İşler belirlenip, iş bölü­mü ve uzmanlaşma kararlaştırıldıktan sonra, çeşitli kriterlere göre belirli işler bir araya getirilerek pozisyonlar (mevkiler), bunlar bir araya getirile­rek departman veya bölümlerin oluşturulması gerekecektir.
   • Fonksiyon esasına dayanan
   • Mal ve Hizmet esasına dayanan
   • Bölge esasına dayanan
slide18

Emir - KomutaBirliği; Emir - komuta birliği ilkesi, bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir almasını ve bir üste karşı sorumlu olmasını öngörmektedir.

 • Hiyerarşik Yapı; Bu ilke emir - komuta birliği ilkesi ile yakından ilgilidir. Bu ilkeye göre işler ve mevkiler hiyerarşik bir yapı şeklinde örgütlenmeli ve bu işleri yapanlar da emir - komuta birliği ilkesine göre kimden emir alacaklarını, kime karşı sorumlu olacaklarını bilmelidirler.
 • Kontrol Alanı (Span of Control); Bu ilkebirüstekaçsayıdaastbağlanabileceğiileilgilidir. Birüsteet­kinbirşekildedenetleyebileceğisayıdanfazla, üst'üboşbırakacaksayı­danazastbağlanmamalıdır.
slide19

Kontrol alanı belirlenirken;

  • Örgütkademesi
  • Yapılanişinniteliği
  • Standartlaşmaderecesi
  • Astlarınnitelik ve yetenekleri
  • Kurmayhizmetlerinvarlığı
  • Coğrafiyakınlık
  • İşlerinkarmaşıklığı
  • Kullanılanişyapma ve iletişimteknolojisi dikkate alınmalıdır.
slide20

Yetki ve SorumlulukDenkliği;Birorganizasyondapersonelinyetkisiilesorumluluğuarasındabirdengebulunmalıdır.

 • Organizasyondayetkikonusutartışılırkengenellikleüçayrıtüryetkidensözedilir:
  • Emir - komutayetkisi (line authority)
  • Kurmayyetki (staff authority) ve
  • Fonksiyonelyetki
 • Amaç Birliği; Organizasyonunve ilgilibirimlerinamaçlanaçık ve seçikbelirlenmeli ve bunlarbirbiriileuyumiçindeolmalıdır.
 • Yetki Devri (Yetki Göçermesi); Organizasyondagerekliölçüdeyetkidevriolmalıdır. Ancakyetkisinidevredenbirüst, sorumluluğunudevredemez.
b rokrasi yakla m
Bürokrasi Yaklaşımı
 • Yönetim ve organizasyon alanında, bürokrasi belirli özellikleri taşıyan, etkin bir organizasyon yapısı olarak ele alınır.
 • Bürokrasi yaklaşımı Alman Sosyolog MaxWeber tarafından ele alınmıştır.
 • Weber, toplumdainsanlarıetkilemektekullanılanotoriteninkaynağını ve şekilleriniincelemiş ve genellikleüçtürotorite (yetki) üzerindedurmuştur. Bunlar; |
   • Karizmatikyetki,
   • Gelenekselyetki
   • Bürokratik yetki
slide22

Karizmatikyetkitoplumiçindebazıkişilerin, liderlerin, karizmatiközelliklerinedeniylebaşkalarını belli davranışlarayönlendirebilmesihalin­desözkonusuolur.

 • Gelenekselyetkitoplumsalgelenekleredayanarakveyaailedengelennedenlerlebazıkişilerindiğerlerinibelirlidavranışlarasevkedebilmesiha­lindesözkonusudur.
 • Bürokratikyetkiiserasyonel-yasal (meşru) te­meliolan, tanımlanmış ve belli kurallarabağlanmışbirşekildebaşkaları­nındavranışlarınıetkileyebilmedurumunuifadeeder.
 • Weber’e göre bürokratik yetkinin olduğu meşrulaştırılmış(legitimate) ilişkide her şey net, açık, açıklanmıştır, belirsizlikyoktur, kimin ne yapacağıbellidir, ilişkileriş\bazındadır ve işinyapılmasıkişiyegöredeğişmez. Yanigayrişahsilik (im­personal) esastır. Dolayısıylabuşekildekurulanbirorganizasyon, biran­lamda tam ayarlıbirmakinegibiçalışacaktır.
slide23

Bürokratik organizasyon yapısının başlıca özellikleri şunlardır:

  • Fonksiyoneluzmanlaşmayadayananişbölümü
  • Açık ve seçikbirşekildebelirlenmişhiyerarşikbiryapı; böylece her kademebirüstkademetarafındankontroledilecektir
  • İlke ve yöntemler; her kademedeişlerinnasılyapılacağıileilgiliola­rakayrıntılı ve somutilkeler ve yöntemlergeliştirilecektir.
  • Gayrişahsi(impersonal) ilişkiler; Weber'egörebirpersonelinsade­cebulunduğukademelerinilkeleridoğrultusundarasyonelolarakherhangibirkızgınlıkveyaaşırıarzu (passion) göstermeden, hissiiherhangibirbağgeliştirmeden, davranmasıgerekir.
  • Teknikyetenekesasınadayananbirpersonelseçim ve terfisistemi; personelişingerektirdiğiteknikbilgi ve yeteneğiölçensınavsonuçlarınagöreseçilecek ve terfiettirilecek, buyeteneklerinikoruduğusürece o mevkidekalacak, butürkararlardahiçbirdışbaskıroloynamayacaktır.
  • Yasalyetkinin (legitimate authority) uygulanması; organizasyonbi­rimleriyasalyetkiilebirbirinebağlanacaktır.
slide24

Parkinson Kanun; Bürokratik personelin sayısı ile yapılacak iş sayısı ters orantılıdır, yapılacak iş azaldıkça personel sayısı artar.

 • Peter Principle; bürokratik yapılarda kişiler gerekli yeteneklere sahip olmadıkları halde yükselirler.

Örnek Sınav Sorusu

«Ne bulursanız onunla yetinmek zorundasınız», denen bir organizasyonda Klasik Teorinin ilkeleri uygulanabilir mi?