Chalmers bibliotek Vetenskapens kommunikation - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chalmers bibliotek Vetenskapens kommunikation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chalmers bibliotek Vetenskapens kommunikation

play fullscreen
1 / 24
Chalmers bibliotek Vetenskapens kommunikation
126 Views
Download Presentation
willa
Download Presentation

Chalmers bibliotek Vetenskapens kommunikation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Chalmers bibliotek Vetenskapenskommunikation

 2. Chalmers vision för en hållbarframtiduttryckti en utbildningivärldsklass, excellent forskning, effektivtnyttiggörandeoch en utmärkt intern miljöunderstödjsavbiblioteket via dessuppdrag.

 3. Uppdraget till Chalmers bibliotekpekarpå den strategiskabetydelsenavinformationsförsörjningen till Chalmers forskningochutbildning. Uppdragetärettlevandestyrdokumentförbiblioteketochpekarutdessverksamhetsinriktning. IdagkretsaruppdragetkringInformationsresurser, biblioteketsomLärande- ochstudiemiljö, Biblioteketsommötesplats, biblioteketsUndervisningochkursersamtvårPubliceringsserviceochbibliometri.

 4. Vetenskapenskommunikation Jonas Gilbert Avdelningschef, Biträdandebibliotekschef Stödoch system Peter Hansson Avdelningschef, Administrativ chef Mediaförsörjning Marie Wenander Avdelningschef Biblioteketsledning Bibliotekschef: Daniel Forsman Biblioteketsommötesplats Teamledare: Ann-Kristin Årman Bibliotekets e-möten Teamledare: MalinRydenhag Biblioteketslärandestöd Teamledare: Christina Johansson

 5. Vetenskapenskommunikation AvdelningenVetenskapenskommunikationsvararupp mot biblioteketsuppdragattkoordineraochansvaraförfrågorrörande Open Access, elektroniskpubliceringochbibliometri. Avdelningenansvararför en bibliografiskdatabas med fulltextpublicering, tillseretteffektivttillgängliggörandeav Chalmers publikationer, utvecklartjänsterförattsynliggöraochspridahögskolansforskningsresultat, är en resursför Chalmers ledningochforskaregenomatt ta framunderlagförstrategiskpublicering, bibliometri, publicerings- ochciteringsanalyser. Avdelningenäransvarigförattanalyserauppbyggnadenavför Chalmers relevantarankninglistorochskallansvaraför en tjänstsommöjliggörinsamlingochtillgängliggörandeav data omforskningsprojekt.

 6. 12 personerarbetar med publiceringsfrågorsomhuvuduppgift, 5 med titelnbibliometriker, övrigaärbibliotekarier

 7. Bibliotekets OA-fond Fondentäckerkostnaderförpubliceringsavgiftersomtasut vid publiceringi OA-tidskrifter. Ingetstödgesför extra avgifteri form avexempelvisfärgtryckoch extra bilder. TidskriftenskavararegistreradiDirectory of Open Access Journalsochstödgesendastförpubliceringirena OA-tidskrifter. Prenumerationsbaseradetidskriftersom mot en avgiftkangöra en enskildartikel Open Access, hybridtidskrifter, fårintestödurfonden.

 8. Chalmers Publication Library Publikationsdatabas med fulltextpublicering Utveckladisamarbete med GöteborgsUniversitetsbibliotek Sökmotoroptimering SwePub / Google Scholar / Discoverylager

 9. Strategiskpublicering Chalmers Guide to Publication management

 10. Analysavuniversitetsrankningochrådgivning till Chalmers ledning

 11. Visualisering, data-analysochutvärdering Biblioteketanvänder sig avdatavisualiseringförattåskådliggörapubliceringsmönsterpå Chalmers. Analysavnyckelord, författaradresserochreferenser I bibliografiskadatabasersåsomWoSeller Scopus, förattvisualiseramönsteri Chalmers vetenskapligapublicering. Vi framställerolikatyperavnätverksgraferochgeografiskakartorförattatt visa forskningsfokusochämnesstrukturer, samtför at ge en överblickavforskningssamarabeten. Departementsfördelningsprojekt – Resursfördelningpå Chalmers Strategiskaforskningsmedel – UtvärderingavStyrkeområdenpå Chalmers

 12. Publiceringochrekryteringifokus – Chalmers PVU 2015-19

 13. Vetenskapsrådetkommerkräva ORCID föransökningar via Prismavåren 2015.

 14. VidareutvecklaCPL till ett system förattkommuniceraforskningsinformation – research.chalmers.se • Forskningsinformation 3.0 – Vidareutvecklingenav Swedish Science Net ochettsvensktekosystemförforskningsinformation • Utvecklingenav CPL (Scigloo) • FörstudieomProjektdatabasöver Chalmers forskningsprojekt (CIO, IT-beredningen 2010) • VR ochKungligabibliotekethariuppdragatttillsammans med SUHF vidareutvecklaSwePubförattmöjliggöraochkvalitetssäkrabibliometriskaanalyser. Nationelldatakällaförstrategiskajämförelser, samarbeten/nätverkochsamverkan. • Maskin till maskinkommunikationmöjliggöråterrapporteringochdatautväxling vid ansökningar till forskningsfinansiärer t ex PRISMA ochOpenAire. • CASRAI – ettstandardiseringinitiativförforskningsinformation. Syftar till attfrämja robust, återanvändbarochsammanhängande data för cv, projekt, ekonomiskredovisning, etikprövningochforskningsoutput. Casrain.seknyts till SwePuboch VR • EuroCRIS – Europeisksamarbetsorganisationförforskningsinformation. Underhållerstandarden CERIF.

 15. Open Access förforskningsdata Kommandekravfrånforskningsfinansiärer t ex H2020 Establishing open access as a worthwhile procedure ideally requires the active commitment of each and every individual producer of scientific knowledge and holder of cultural heritage. Open access contributions include original scientific research results, raw data and metadata, source materials, digital representations of pictorial and graphical materials and scholarly multimedia material. - Berlindeklerationen En frågaomnationellochinternationellinfrastruktur Biblioteketkanbörja med stödför: Research Data Management Plans Pekaut repositories

 16. Strategiskafrågorför Chalmers bibliotek de kommandeåren Infrastrukturenförpubliceringochpublikggörandeavdetegnalärosätetsforskningochaktiviteter Sammanställning, analysoch presentation avforskningenssamverkan med detomgivandesamhället Informationsförsörjningochförmedling till lärosätetsutbildningochforskning Biblioteketsomen öppen, attraktiv, tillgänglig,inspirerandestudiemiljöochmötesplats, ettskyltfönster mot lärosätet