slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekty systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Działanie 7.1. P PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekty systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Działanie 7.1. P

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Projekty systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Działanie 7.1. P - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Projekty systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Działanie 7.1. PO KL. Gdańsk, grudzień 2008 r. Część I Ścieżka wsparcia. PRIORYTET VII „Promocja integracji społecznej”. Działanie 7.1 „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekty systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Działanie 7.1. P' - wesley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekty systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy RodzinieDziałanie 7.1. PO KL

Gdańsk, grudzień 2008 r.

slide2
Część I

Ścieżka wsparcia

slide3

PRIORYTET VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.1„Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji”

7.1.3

7.1.1

7.1.2

 • Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 • Instrumenty aktywnej
 • integracji adresowane
 • do klientów pomocy
 • społecznej;
 • Upowszechnienie aktywnej integracji.
 • Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
 • Instrumenty aktywnej
 • integracji adresowane
 • do klientów pomocy
 • społecznej;
 • Upowszechnienie aktywnej integracji.
 • Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
 • Projekt szkoleniowy
 • służący wzmocnieniu i rozwojowi instytucji pomocy i integracji społecznej realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
slide4

PLAN DZIAŁANIAI PODZIAL ŚRODKÓW 2009

 • Plan Działania zawiera zadania realizowane w ramach projektu systemowego zaplanowane przez IP przy wsparciu ROPS;
 • Dokument określający podział środków jest dokumentem informacyjnym dla beneficjentów i nie stanowi dokumentu związanego z Planem Działania i procedurą jego przyjmowania.
slide6

W ramach realizacji kontraktów socjalnych oraz programów

aktywności lokalnej można stosować i finansować zestaw

instrumentów o charakterze aktywizacyjnym. Instrumenty

aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy: instrumenty

aktywizacji zawodowej, instrumenty aktywizacji

edukacyjnej, instrumenty aktywizacji zdrowotnej,

instrumenty aktywizacji społecznej.

Szacowany budżet projektu:

Rok 2009 – projekty kontynuowane: 24 532 670 PLN;

projekty nowe: 3 686 940 PLN

Poziom wymaganego wkładu własnego: dokładnie 9,75%

slide8

W ramach realizacji kontraktów socjalnych, programów aktywności

lokalnej oraz programów integracji społecznej i zawodowej osób

niepełnosprawnych można stosować i finansować zestaw

instrumentów o charakterze aktywizacyjnym. Instrumenty

aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy: instrumenty

aktywizacji zawodowej, instrumenty aktywizacji

edukacyjnej, instrumenty aktywizacji zdrowotnej,

instrumenty aktywizacji społecznej.

Szacowany budżet projektu:

Rok 2009 – projekty kontynuowane: 2 832 054 PLN;

projekty nowe: 2 448 336 PLN

Poziom wymaganego wkładu własnego: dokładnie 5,25%

slide9
Część II

Zakres merytoryczny projektu

OPS i PCPR

slide10

Beneficjenci (Projektodawcy) i odbiorcy projektu (1)

Beneficjent/Projektodawca:

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

UWAGA: W miastach na prawach powiatu, gdzie beneficjentami projektu jest MOPS (MOPR), realizujący działania wobec osób należących do zakresu OPS oraz PCPR, beneficjent składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu - w ramach Poddziałania 7.1.1.

Odbiorcy projektu w Działaniach 7.1.1 i 7.1.2:

a) bezrobotni i/lub;

b) nieaktywni zawodowo i/lub;

c) zatrudnieni, zagrożeni wykluczeniem społecznym, którzy jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 65 lat), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej*;

d) oraz osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych społecznie, o którychmowa w pkt (a) - (c) przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące w środowisku tych osób, tj. mieszkańcy, sąsiedzi z bloku osiedla czy dzielnicy. Osoby będące „otoczeniem” mogą występować

w projektach wyłącznie w powiązaniu z osobami, o których mowa w pkt (a)-(c).

* Osoby zatrudnione mogą być beneficjentami projektu pod warunkiem, że stanowią nie więcej niż 50% grupy docelowej w projekcie.

slide11

Odbiorcy projektu – Działania 7.1.1 i 7.1.2 (2)

 • Uczestnikami projektu mogą być w szczególności osoby:
 • długotrwale bezrobotne; niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi;
 • po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej;
 • bezdomne;
 • nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi;
 • uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddających się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu;
 • z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełne lub wielodzietne;
 • opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze (zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej);
 • uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub objęci ochroną uzupełniającą, mający trudności z integracją zawodową i społeczną;
 • młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym znajdujące się w rodzinach naturalnych, rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych).
slide12

Odbiorcy projektu – Działania 7.1.1 i 7.1.2 (3)

 • Przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej rozumie się
 • osoby otrzymujące zarówno świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne
 • z OPS (np. praca socjalna), a także osoby korzystające ze świadczeń
 • (usług) PCPR, finansowanych na podstawie przepisów o rehabilitacji
 • zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Okres
 • korzystania ze świadczeń nie jest określony – decyzję w zakresie wyboru
 • osób do projektu podejmuje beneficjent (może to być zatem trwałe
 • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej jak również korzystanie
 • na okoliczność projektu).
 • Kwalifikowalność uczestnictwa odbiorców projektu potwierdzona musi
 • być na podstawie:
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej lub
 • innego dokumentu przyjętego przez prowadzącego program aktywności lokalnej lub program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • oświadczenia osoby o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w którym bierze udział.
slide13
Część III

Działania z zakresu aktywnej integracji w ramach zadań

OPS i PCPR

instrumenty aktywnej integracji
Instrumenty aktywnej integracji

Zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem

instrumenty aktywnej integracji 1
Instrumenty aktywnej integracji (1)

Instrumenty aktywizacji zawodowej:

Uczestnictwo w zajęciach CIS (w ramach kontraktu socjalnego lub innej formy aktywizacji);

Uczestnictwo w zajęciach KIS (w ramach kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej lub programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych );

Uczestnictwo w zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawcy lub podmiotu nie będącego pracodawcą*

Dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego lubzmiany miejsca zamieszkania*(wysokość oraz warunki wsparcia określa Rada Gminy w drodze uchwały).

Usługi wspierające aktywizację zawodową

*Instrumenty przygotowywane w zmianach ustawy o pomocy społecznej.

instrumenty aktywnej integracji 2
Instrumenty aktywnej integracji (2)

Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym;
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osobą zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy);
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy);
 • organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);
 • sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.
instrumenty aktywnej integracji 3
Instrumenty aktywnej integracji (3)

Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:

 • skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia;
 • skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób;
 • skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych;
instrumenty aktywnej integracji 4
Instrumenty aktywnej integracji (4)

Instrumenty aktywizacji społecznej:

 • organizowanie i finansowanie uczestnictwa w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanego przez osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą działań - objętą działaniami aktywnej integracji jako działanie służące usamodzielnieniu klienta pomocy społecznej. Zasady zakupu usług i ich wykaz określa ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie*;
 • organizacja i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym kosztów zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera;
 • organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodzinnego;

* Instrument przygotowany w zmianach do ustawy o pomocy społecznej od 2009r.

slide19
Instrumenty aktywizacji społecznej c.d.:
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych (art. 36, pkt. 2 lit q ustawy o pomocy społecznej), osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz bezdomnych;
 • organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy;
 • organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę;
 • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę;
 • organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy;organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
slide20

Instrumenty aktywnej integracji (5)W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec danej osoby, sfinansowaniu mogą podlegać również:

 • koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione przez osobę będącą uczestnikiem zajęć;
 • koszty pobytu dziecka w świetlicach, klubach oraz zorganizowanych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poniesione przez osobę będącą uczestnikiem zajęć;
 • koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu*;
 • koszty dojazdów uczestników projektu, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ich opiekunów, związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach związanych z realizacją projektu;
 • koszty wyżywienia dla uczestników projektu, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ich opiekunów, podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji.

*Przepis będzie możliwy do stosowania w 2009 r. po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

narz dzia realizacji projektu w zakresie form aktywnej integracji
Narzędzia realizacji projektu w zakresie form aktywnej integracji
 • Kontrakt socjalny;
 • Program aktywności lokalnej;
 • Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
narz dzia aktywnej integracji
Narzędzia aktywnej integracji

KONTRAKT SOCJALNY

Kontrakt socjalny jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania

w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się

w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno - zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Wysokość wsparcia w zakresie aktywnej integracji wynosi 5 000 PLN przeciętnie na jednego odbiorcę (wraz z otoczeniem)

kontrakt socjalny zakres
Kontrakt socjalny – zakres

Kontrakt socjalny przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości

zastosowania :

 • ZASIŁKÓW I POMOCY W NATURZE;
 • PRACY SOCJALNEJ;
 • PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH;
 • INSTRUMENTÓW AKTYWNEJ INTEGRACJI - obowiązek stosowania w projekcie systemowym;
 • DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM.

Kontrakty socjalne przewidujące wyłącznie zasiłki i pomoc w naturze

i pracę socjalną lub wyłącznie pracę socjalną są traktowane jako

realizowane poza projektem. W przypadku realizacji kontraktu

w ramach realizacji projektu, obowiązkowe jest zastosowanie co

najmniej trzech z instrumentów aktywnej integracji. W przypadku

skierowania do CIS lub KIS może być zastosowany jeden instrument.

Zastosowanie instrumentu aktywizacji zawodowej jest możliwe

wyłącznie przy zastosowaniu z innymi instrumentami z katalogu

aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub zdrowotnej.

kontrakt socjalny
Kontrakt socjalny

ODMIANY KONTRAKTU SOCJALNEGO

 • indywidualny program wychodzenia z bezdomności w przypadku osób bezdomnych;
 • indywidualny program integracyjny w przypadku uchodźców

i imigrantów;

 • indywidualny program usamodzielnienia w przypadku osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci

i młodzieży;

 • indywidualny program zatrudnienia socjalnego w przypadku osób uczęszczających na zajęcia w ramach CIS;
 • w przypadku osób niepełnosprawnych, osób w ramach interwencji kryzysowej oraz innych osób korzystających ze wsparcia PCPR, w projektach tych jednostek dopuszcza się możliwość działań indywidualnych (umowa) na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego.
narz dzia aktywnej integracji27
Narzędzia aktywnej integracji
 • PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
 • Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni obejmującej obszar gminy: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy;
 • Program aktywności lokalnej może być realizowany w ramach partnerstwa lokalnego;
 • Wysokość wsparcia w zakresie aktywnej integracji wynosi

3 000 PLN na jednego odbiorcę (wraz z otoczeniem).

program aktywno ci lokalnej zakres 1
Program Aktywności Lokalnej – zakres (1)
 • Program Aktywności Lokalnej musi określać:
 • cele oraz przewidziane rezultaty;
 • ocenę zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów;
 • szczegółowy opis planowanych działań;
 • czas trwania programu i harmonogram realizacji poszczególnych działań;
 • budżet przewidziany na realizację programu z podziałem na poszczególne kategorie wydatków;
 • podział odpowiedzialności za realizację poszczególnych części składowych programu;
 • uzasadnienie realizacji.
program aktywno ci lokalnej zakres 2
Program Aktywności Lokalnej – zakres (2)

W ramach programu aktywności lokalnej przewiduje się zastosowanie:

 • ŚRODOWISKOWEJ PRACY SOCJALNEJ;
 • INSTRUMENTÓW AKTYWNEJ INTEGRACJI – obowiązek stosowania w projekcie systemowym;
 • PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH;
 • DZIAŁAŃ O CHARAKTRZE ŚRODOWISKOWYM.
 • W przypadku realizacji programu aktywności lokalnej w ramach
 • projektu, obowiązkowe jest zastosowanie co najmniej trzech
 • instrumentów aktywnej integracji. W przypadku skierowania do CIS lub
 • KIS może być zastosowany jeden instrument. Zastosowanie
 • instrumentu aktywizacji zawodowej jest możliwe wyłącznie przy
 • zastosowaniu instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub
 • zdrowotnej. Programy aktywności lokalnej przewidujące wyłącznie
 • środowiskową pracę socjalną i działania o charakterze środowiskowym
 • lub wyłącznie środowiskową pracę socjalną nie mogą otrzymać
 • dofinansowania w ramach PO KL.
narz dzia aktywnej integracji31
Narzędzia aktywnej integracji
 • PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (1)
 • Narzędzie to adresowane jest do osób niepełnosprawnych jako
 • zadanie powiatowego centrum pomocy rodzinie.
 • W ramach tego narzędzia możliwe jest sfinansowanie działań na
 • rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • których wykonawcą jest powiatowe centrum pomocy rodzinie lub:
 • gmina;
 • organizacja pozarządowa;
 • inny podmiot działający statutowo na rzecz osób niepełnosprawnych, który wystąpi do PCPR z inicjatywą realizacji tego typu działań lub gdy z taką inicjatywą wystąpi PCPR.
 • Wysokość wsparcia w zakresie aktywnej integracji wynosi 4 000 PLN na
 • jednego odbiorcę (wraz z otoczeniem), oraz do 5 000 PLN w przypadku
 • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.
narz dzia aktywnej integracji32
Narzędzia aktywnej integracji
 • PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2)
 • Program na rzecz integracji społecznej i zawodowej obejmuje
 • zadania (usługi) mające na celu:
 • wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej;
 • włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej realizowane w warsztatach terapii zajęciowej.
 • W ramach programu na rzecz integracji społecznej i zawodowej
 • osób niepełnosprawnych przewiduje się możliwość zastosowania:
 • ŚRODOWISKOWEJ PRACY SOCJALNEJ;
 • INSTRUMENTÓW AKTYWNEJ INTEGRACJI;
 • DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM;
slide33
Część IV

Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej

upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej 1
Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej (1)

Zatrudnienie dotyczy:

 • pracowników socjalnych spełniających wymogi określone w przepisach o pomocy społecznej;
 • doradców do spraw osób niepełnosprawnych - pracowników socjalnych lub innych pracowników, których kwalifikacje uznane zostaną przez beneficjenta za wystarczające.

Do dnia 30 czerwca 2009r. dopuszcza się (za zgodą IP) możliwość zatrudnienia osób nie

spełniających wymogów pracownika socjalnego – o ile osoba ta podejmie przed upływem

wskazanego terminu naukę celem uzyskania stosownych kwalifikacji.

 • Przez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej rozumie się:
 • możliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób
 • niepełnosprawnych w OPS i PCPR;
 • koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań wynikających z projektu dla
 • pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz
 • aktywnej integracji w formie dodatków/premii/nagród;
 • wydatki związane z realizacją pracy socjalnej w projekcie;
 • wzmocnienie potencjału ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy
 • rodzinie w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej.
upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej 2
Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej (2)

W ramach projektu systemowego możliwe jest finansowanie:

 • koszty wynagrodzenia, wynikające z dodatkowych zadań, określane są jako procent od wydatków na aktywną integrację, zaś szczegółowe zasady przyznawania określa beneficjent w ramach własnych przepisów;
 • dodatkowe wynagrodzenie wynikające z dodatkowych zadań w zakresie aktywnej integracji przysługują jedynie tym pracownikom, którzy bezpośrednio realizują kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej lub program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu;
 • zakup sprzętu i wyposażenia pracowników ramach projektu jest możliwy na zasadach ogólnych dotyczących cross – financingu, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej 3
Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej (3)

Wydatki na wsparcie zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych

(lub doradców ds. osób niepełnosprawnych) dokonywane są do wysokości

4 000 PLN na jedną osobę miesięcznie, z tym że wydatki na

wynagrodzenie jednego pracownika nie mogą być wyższe niż 150%

przeciętnego wynagrodzenia w OPS lub PCPR. Dopuszczalne jest

zatrudnienie większej liczby pracowników w ramach przyznanego limitu.

Wydatki dodatki/premie/nagrody dla pracowników pomocy społecznej

bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji

dokonywane do wysokości 15% zaplanowanej wartości zadania

„aktywna integracja” (określonej we wniosku o dofinansowanie projektu);

pod warunkiem osiągnięcia zakładanej liczby uczestników. Przyznanie tej

formy wsparcia finansowego nie może spowodować zmniejszenia

dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia pracownika socjalnego.

slide37
Część V

Zasady realizacji projektu systemowego OPS i PCPR

slide38

Realizacja projektu systemowego

 • Beneficjenci mogą realizować działania z zakresu projektu
 • systemowego:
 • samodzielnie;
 • w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego;
 • w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami spoza sektora finansów publicznych lub należącymi do sektora finansów publicznych (inne niż JST).
slide39

Realizacja samodzielna projektu systemowego

Działania w zakresie aktywnej integracji prowadzone są przez pracownika socjalnego OPS lub pracownika PCPR – pracownik socjalny przygotowuje projekt kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej lub programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, który w zakresie planu finansowego akceptowany jest przez kierownika jednostki.

slide40

Realizacja w partnerstwie projektu systemowego

Projekty w zakresie aktywnej integracji mogą być realizowane w partnerstwiejednostek samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, na podstawie porozumienia, umowy, uchwały lub statutu.

projekty partnerskie
PROJEKTY PARTNERSKIE

Współdziałanie kilku podmiotów

w realizacji projektu

PPP

Wspólna realizacja

Przekazanie realizacji

Zakup usług od

innego

podmiotu

Partnerska

(wspólna)

realizacja

zadań

Zlecenie zadania

publicznego

podmiotowi

Inicjatywa

lokalna

partnerstwo z pup
Partnerstwo z PUP

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy korzystająca z pomocy społecznej, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych (6 miesięcy po utracie)

Powiatowy Urząd Pracy

Musi przedstawić

propozycję

zatrudnienia,

szkolenia, stażu,

subsydiowanego

zatrudnienia

Na wniosek OPS

może zostać skierowany do

uczestnictwa w kontrakcie

socjalnym

Ewentualny powrót do PUP jako osoba należąca do grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

 • Podjęcie kontraktu:
 • skreślenie z rejestru bezrobotnych
 • uzyskanie ubezpieczenia w OPS/PCPR

Aktywizacja społeczno/zawodowa

(aktywna integracja)

wymogi wobec beneficjent w w projekcie systemowym 1
Wymogi wobec Beneficjentów w projekcie systemowym (1)

WYMOGI MERYTORYCZNE

 • posiadanie przez gminę lub powiat na dzień 1.01.2009 r. dokumentu programowego - powiatowej lub gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - w zależności od beneficjenta realizującego projekt;
 • dopuszcza się możliwość realizacji projektu przez gminę lub powiat która jest w trakcie przygotowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych, pod warunkiem zobowiązania się do zatwierdzenia strategii nie później niż do 30.06.2009 r. Jednocześnie projektodawca jest zobowiązany przedstawić raport z prac nad strategią;
 • w przypadku, gdy gmina lub powiat stworzy dokument programowy - powiatową lub gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych w terminie późniejszym niż określony przez IP, ma możliwość ponownego uczestnictwa w projekcie, co oznacza ponowne zawarcie umowy od kolejnego roku kalendarzowego.
wymogi wobec beneficjent w w projekcie systemowym 2
Wymogi wobec Beneficjentów w projekcie systemowym (2)

WYMOGI ORGANIZACYJNE

 • OPS – zatrudnianie co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2 tyś. mieszkańców i nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w ośrodku;
 • PCPR - zatrudnianie co najmniej 1 doradcę ds. osób niepełnosprawnych (może to być pracownik socjalny lub inny pracownik, którego głównym zadaniem jest pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym – wymagany jest odpowiedni zapis w zakresie obowiązków służbowych lub opisie stanowiska pracy);
 • Obowiązek należy spełnić do dnia 31 grudnia 2010 r.;
 • W przypadku nieosiągniecia odpowiedniego stanu zatrudnienia Gmina / Powiat traci możliwość uczestnictwa w projekcie – umowa o dofinansowanie wygasa, przy czym wydatki poniesione w trakcie trwania projektu do roku 2010 są kwalifikowalne po ich rozliczeniu;
 • Istnieje możliwość ponownego uczestnictwa w projekcie po zatrudnieniu odpowiedniej liczby pracowników.
wymogi wobec beneficjent w w projekcie systemowym 3
Wymogi wobec Beneficjentów w projekcie systemowym (3)

WYMOGI FINANSOWE

Posiadanie wkładu własnego w realizacji projektu:

 • OPS– dokładnie 9,75 %
 • PCPR – dokładnie 5,25 %

Źródła finansowania wkładu własnego:

 • Budżet JST szczebla lokalnego przeznaczonych na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze, działań o charakterze środowiskowym i innych działań (np. praca wolontariuszy, koszty użytkowania lokalu),
 • PFRON,
 • FP na finansowanie prac społecznie użytecznych.
slide46

Dziękuję za uwagę

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819

tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93

E-mail: defs@woj-pomorskie.pl