Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bài 20: THỰC HÀNH QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bài 20: THỰC HÀNH QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH

Bài 20: THỰC HÀNH QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH

905 Views Download Presentation
Download Presentation

Bài 20: THỰC HÀNH QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bài 20: THỰC HÀNH QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH

  2. I. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH 1. Kiến thức: - Nhận biết được các kỳ nguyên phân ở tiêu bản tạm thời hay cố định qua quan sát bằng kính hiển vi quang học. - Nhận biết được các kỳ khác nhau của nguyên phân dưới kính hiển vi. - Vẽ được các hình ảnh quan sát được ứng với mỗi kỳ của nguyên phân ra vở. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng quan sát tiêu bản và sử dụng kính hiển vi quang học. - Rèn kỹ năng làm tiêu bản tạm thời của tế bào rễ hành. 3. Thái độ hành vi: Nghiêm túc, cẩn thận

  3. II. TIẾN HÀNH * HĐ1: Quan sát tiêu bản cố định: - Chia nhóm để tiến hành thí nghiệm, mỗi nhóm có 1 thư ký. Yêu cầu các nhóm quan sát tiêu bản cố định trên kính hiển vi và xác định rõ các kỳ của nguyên phân.

  4. HĐ 2: Làm tiêu bản tạm thời. - GV tiến hành trước giờ thực hành: Đun nóng một số rễ hành trong dung dịch Axêtôcacmin để nhuộn màu. - Các nhóm tiến hành theo các bước như hướng dãn trong SGK. - GV bao quát lớp, hướng dẫn thao tác bổ đôi mô phân sinh và trà lên lam kính cho cá nhóm yếu. - GV kiểm tra kết quả ngay trên kính hiển vi.

  5. * HĐ3: Viết thu hoạch. - GV yêu cầu: + Tường trình các thao tác thực hành. + Chỉ ra kinh nghiệm sau giờ thực hành. + Vẽ hình quan sát ở tiêu bản. - HS viết bài thu hoạch theo nhóm. - Kinh nghiệm sau giờ thực hành. + Thực hiện đúng các thao tác. + Mẫu quan sát nhỏ và mềm, thao tác nhẹ nhàng. + Sử dụng kính hiển vi thành thạo. - Vẽ được chính xác tiêu bản quan sát được.

  6. Các nội dung cần quan sát: • - Mức độ co xoắn của nhiễm sắc thể. • - Phân bố NST ( tản mát trong tế bào hay dàn thành 1 hàng hoặc phân thành 2 nhóm) • - Quan sát xem có hay không có hình ảnh phân chia tế bào chất. • * Thu hoạch: • - Vẽ các kỳ theo đúng trình tự xuất hiện trong chu kỳ tế bào vào vở. • - Chuẩn bị bài cho chương mới.

  7. Các kì của quá trình nguyên phân D C A B

  8. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN (phim thật)

  9. MÔ HÌNH NGUYÊN PHÂN Ở TẾ BÀO ĐỘNG VẬT

  10. 4. Củng cố: - GV nhận xét, đánh giá giờ học. - Khen nhóm làm tốt. - Nhắc nhở nhóm làm chưa tốt. 5 Bài tập về nhà Nội dung kiến thức trong khung.