bezpe nost a bezpe nostn prost ed bezpe nostn rizika a ohro en n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení. Praxe bezpečnostního managementu. Obsah řízení bezpečnostních rizik: CO chránit? definovat druh a hodnotu chráněného zájmu. před KÝM, před ČÍM chránit? analyzovat bezpečnostní rizika, vypracovat bezpečnostní analýzy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení' - wei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praxe bezpe nostn ho managementu
Praxe bezpečnostního managementu

Obsah řízení bezpečnostních rizik:

 • CO chránit?
  • definovat druh a hodnotu chráněného zájmu.
 • před KÝM, před ČÍM chránit?
  • analyzovat bezpečnostní rizika,
  • vypracovat bezpečnostní analýzy.
 • JAK chránit?
  • formulovat bezpečností koncepci a bezpečnostní politiku,
  • naprojektovat bezpečnostní systém.
bezpe nost
Bezpečnost

Má základní význam pro:

 • fungování státu,
 • existenci člověka jako individua.
 • Z hlediska existence a potřeb člověka je bezpečnost druhou z nejvíce pociťovaných potřeb
slide4

Seberealizace

Uznání

Sdružování

Bezpečnost

Fyziologické potřeby

Potřeby podle A. Maslowa:

stav bezpe nosti
Stav bezpečnosti

Pro současnou společnost je charakteristická:

 • ztráta pocitu bezpečnosti,
 • vzrůst fenoménu násilí.

Vnímání zhoršování stavu bezpečnosti:

 • jestli bude zajištěna bezpečnost (security) osobního majetku,
 • jestli můžeme mít jistotu (certainity), že budeme mít vždy dostatek informací pro dennodenní rozhodování,
 • jestli bude garantována ochrana (safety) zdraví člověka a ŽP.
pojem bezpe nost
Pojem bezpečnost
 • z latinského securitas=bezpečnost, jistota, záruka, ale také duševní pokoj;
 • Krátky slovník slovenského jazyka – jistota, ochrana, zabezpečení, záruka, zajištění;

Definice bezpečnosti

 • stav, v kterém se daný subjekt necítí být ohrožen z hlediska své existence, zájmů, hodnot;
 • souhrn opatření na zajištění vnitřní bezpečnosti a pořádku v státe.
bezpe nost p edstavuje
Bezpečnost představuje...
 • stav vědomí člověka, ve kterém se necítí být ohrožený,
 • život bez ohrožení,
 • stav bez strachu a nepokoje o sebe a druhé,
 • jistotu do budoucnosti,
 • absenci ohrození zdraví, ztráty života či majetku,
 • psychický stav umožňující realizaci životních cílů a záměrů.
dimenze bezpe nosti
Dimenze bezpečnosti

Vnitřní

 • je založena na interpretaci vlastního stavu subjektu a schopnosti snižovat rizika, která jej mohou ohrozit,
 • spočívá tedy v připravenosti a schopnosti subjektu aktivizovat se za účelem svého zachování.
dimenze bezpe nosti1
Dimenze bezpečnosti

Vnější

 • je založena na úrovni a charakteru vnějšího ohrožení a na druhé straně na působení ochranných prvků společenského života (vojenských, politických, ...),
 • spočívá tedy v připravenosti a schopnosti subjektu působit vůči objektům, které ovlivňují jeho bezpečnost, a zároveň v kvalitě subjektů schopných podílet se na zabezpečení požadované úrovně bezpečnosti
bezpe nost v praxi
Bezpečnost v praxi

Bezpečnost obyvatel, společnosti a státu

 • stav, kdy jsou odstraněny nebo minimalizovány rizika a z nich plynoucí možné ohrození, které můžou vyústit do krizí (krizových stavů),
 • stav, v kterém se daný subjekt necítí být ohrožen z hlediska své existence, zájmů a hodnot.
mo n obsah a struktura pojmu bezpe nost

BEZPEČNOST

Před jakými riziky a ohrožením?

Jaká?

Koho? Čeho?

- vnitřní

- politická

- vojenská

- technologická

- ekonomická

- surovinová

- ekologická

- informační

- genetická

- planety

- kontinentu

- regionu

- státu

- soc. skupiny

- města (obce)

- občana

- objektu

- podniku

- majetku

- informací

– sociální povahy

- přírodní povahy

- technologické povahy

Možný obsah a struktura pojmu bezpečnost
bezpe nost v praxi1
Bezpečnost v praxi
 • soukromé bezpečnostní služby,
 • bezpečnost je ochrana života a zdraví osob, ochrana majetku všeho druhu před ztrátami, které by mohli vzniknout v důsledku nehody, krádeže, podvodu…
bezpe nost v praxi2
Bezpečnost v praxi

Americký slovník anglického jazyka:

 • nezávislost od rizika nebo nebezpečí; bezpečí
 • nezávislost od nejistoty, nepokoje nebo obavy; důvěrnost,
 • cokoliv, co poskytuje nebo zajišťuje bezpečí,
 • cokoliv, co poskytuje nebo dává záruku plnění závazku; záruka
 • někdo, kdo přebírá na sebe splnění závazků jiného; ručení
vn m n bezpe nosti
Vnímání bezpečnosti
 • objektivní bezpečnost – absence bezpečnostních rizik a ohrožení,
 • subjektivní bezpečnost – důsledek absence vnímání bezpečnostních rizik a ohrození (nedostatečná poznávací schopnost subjektu bezpečnosti).
faktory bezpe nosti
Faktory bezpečnosti
 • politický – stabilita státu, systému vládnutí a ideologií,
 • ekonomický – zabezpečení přístupu ke zdrojům, financím a trhům,
 • sociální – zabezpečení přiměřené sociální podmínky pro život člověka,
 • ekologický – zachování místní a planetární biosféry jako základního podporného systému,
faktory bezpe nosti1
Faktory bezpečnosti
 • informační – stupeň zachování přístupu k potřebným informačním zdrojům při současném zaručení ochrany,
 • technologický – míra zachování podmínek na organizaci a řízení průmyslové výroby,
 • vnitřní – zaručení bezpečnosti občanů, ochrany jejich majetku a zdraví,
 • vojenský – kvalita a kvantita ofenzivních a defenzivních schopností státu.
prost ed ovliv uj c bezpe nost
Prostředí ovlivňující bezpečnost

Prostředí – prostorové vymezení, ve kterém se lidé pohybují, žijí a pracují:

 • přírodní,
 • umělé.
 • vnější,
 • vnitřní.
vn j prost ed
Vnější prostředí

Záleží od charakteru chráněného zájmu:

 • stát (národní bezpečnost) – světové teritorium, evropský kontinent, střední Evropa, okolí státu – vnější makroprostředí,
 • konkrétní objekt – konkrétní lokalita, město, čtvrť apod. – vnější mikroprostředí.
charakteristiky vn j ho makroprost ed
Charakteristiky vnějšího makroprostředí
 • globalizace – světový chaos, migrace, urbanizace, náboženské nepokoje, hromadění jaderných zbraní,
 • nerovnoměrnost vývoje – rozdíly mezi bohatým Severem a chudobným Jihem, rozdělení světových zdrojů, populační exploze,
 • zvyšující se agresivita mezinárodního terorismu.
charakteristiky vn j ho mikroprost ed
Charakteristiky vnějšího mikroprostředí
 • urbanistické – velkost území, hustota osídlení, typ zástavby…
 • sociálně-ekonomické – struktura obyvatelstva, vzdělanost, stav zaměstnanosti, stav životné úrovně…
 • policejně-bezpečnostní – stav a struktura kriminality, postoj obyvatelstva k páchání trestné činnosti…
 • přírodně-geografické – terén, komunikace, povětrnostní podmínky…
 • zdroje ohrožení – sklady NL, přehrady, vodní nádrže, vodní toky…
vnit n rove
Vnitřní úroveň
 • stát – makroúroveň,
 • konkrétní objekt – mikroúroveň.
charakteristiky vnit n ho makroprost ed
Charakteristiky vnitřního makroprostředí
 • geografická poloha objektu,
 • ekonomické, politické, vědecko-technické, sociální, ekologické a jiné faktory

(sociální – struktura obyvatelstva, sociální diferenciace obyvatelstva, nezaměstnanost, chudoba, kriminalita)

charakteristiky vnit n ho mikroprost ed
Charakteristiky vnitřního mikroprostředí
 • sociální – úroveň personálního managementu, úroveň vedení lidí, úroveň starostlivosti o zaměstnance, migrace pracovníků, pracovní disciplína apod.
 • fyzikální – jestli je to budova nebo stavba na bydlení, jestli je betonová nebo cihlová, jakou má polohu
hodnocen syst mu ochrany objektu
Hodnocení systému ochrany objektu
 • stav klasické ochrany – systém zábran, specifické nástroje a prostředky,
 • stav fyzické ochrany – bezpečnostní hlídání objektu fyzickými osobami (trvalá přítomnost nebo obchůzky),
 • stav režimové ochrany – posouzení systému organizačně-administrativních opatření (pohyb osob v objekte, pracovní režim, evidence vozidel, evidence návštěv),
 • Použití technických prostředků ochrany – poplachové systémy, kamery.
zranitelnost objektu
Zranitelnost objektu

Části objektu ochrany, které:

 • nezabezpečují požadovaný stupeň bezpečnostní ochrany,
 • jsou slabým nebo lehce překonatelným prvkem v systému ochrany,
 • vytvářejí výhodné podmínky na napadení objektu,
 • zvyšují pravděpodobnost útoku a jeho úspěchu.
krit ria na zpracov n p ehledu zraniteln ch m st objektu
Kritéria na zpracování přehledu zranitelných míst objektu
 • úroveň pasivní bezpečnosti stavebních prvků objektu,
 • úroveň odolnosti proti vlámání,
 • úroveň přelomové odolnosti úschovných objektů,
 • bezpečnostní třída použitých prvků poplachových systémů,
 • způsob výkonu fyzické ochrany,
 • úroveň dodržování režimových opatření,
 • možnosti zásahových jednotek vykonat zásah na zadržení pachatele…
bezpe nostn rizika a ohro en
Bezpečnostní rizika a ohrožení

Existence člověka od počátků je spojená s působením primárních negativních jevů:

 • přírodní pohromy a katastrofy, divá zvěr,
 • organizované násilí, vojny o suroviny, území…

ale i sekundárních negativních jevů – důsledek lidské aktivity.

pojem riziko
Pojem riziko

Slovník cizích slov:

 • možnost ztráty, škody, zkázy.

Oxfordský slovník:

 • možnost nebezpečí ztráty, zranění nebo jiných škodlivých důsledků.
 • Definice rizika: funkce pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a velikosti jeho důsledků.
pojem ohro en
Pojem ohrožení
 • možnost aktivovat nebezpečí v konkrétním prostoru a čase,
 • aktivní vlastnost objektu způsobit negativní jev.
pou v n pojm riziko a ohro en
Používání pojmů riziko a ohrožení

V společenských procesech:

 • riziko (potenciální nebezpečí),
 • ohrožení (aktuální nebezpečí),
 • krize, krizová situace, krizový stav (reálné narušení chodu společenského systému)
pou v n pojm riziko a ohro en1
Používání pojmů riziko a ohrožení

V technologických procesech:

 • nebezpečí,
 • ohrožení,
 • riziko,
 • mimořádná událost (krize, krizová situace, krizový stav).

OHROŽENÍ

zdroj

míra

NEBEZPEČÍ

RIZIKO

bezpe nostn riziko
Bezpečnostní riziko

Bezpečnostní riziko:

 • pravděpodobnost, že dojde k ohrožení chráněného zájmu kriminálním činem jiných lidí a velkost možných důsledků takové události (pravděpodobnost vlámání)

Ohrožení:

 • aktivizované riziko, které bezprostředně působí proti zájmům občana (vlámání nebo pokus o něj)