slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAPORT ANUAL COMPARTIMENTUL CURRICULUM Anul ?colar 2011-2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAPORT ANUAL COMPARTIMENTUL CURRICULUM Anul ?colar 2011-2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

RAPORT ANUAL COMPARTIMENTUL CURRICULUM Anul ?colar 2011-2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

RAPORT ANUAL COMPARTIMENTUL CURRICULUM Anul școlar 2011-2012. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI. Pregătirea unităţilor şcolare pentru începerea anului şcolar 2011 – 2012;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAPORT ANUAL COMPARTIMENTUL CURRICULUM Anul ?colar 2011-2012' - webb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Pregătirea unităţilor şcolare pentru începerea anului şcolar 2011 – 2012;

 • Constituirea colectivelor de elevi, întocmirea orarului, încadrarea cu personal didactic, desfăşurarea examenelor de corigenţă, transferarea elevilor, existența autorizațiilor sanitare de funcţionare. 

INSPECȚII TEMATICE PROPUSE

A.1. SEMESTRUL I

inspec ii tematice propuse a 2 semestrul al ii lea
Calitatea managementului unităţii de învăţământ - nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă, conform standardelor de acreditare şi de evaluare periodică şistandardelor de referinţă;

Monitorizarea externă a parcurgerii etapelor de aplicare a legii calităţii;

Calitatea documentelor întocmite, existenţa şi interpretarea corectă a dovezilor pentru realizarea procesului de monitorizare a asigurarii calitatii in unitatile scolare;

INSPECȚII TEMATICE PROPUSEA.2. SEMESTRUL AL- II-LEA
inspec ii tematice propuse a 2 semestrul al ii lea1
Ritmicitatea notării. Respectarea planificării tezelor semestriale. Afişarea şi prelucrarea metodologiilor şi a calendarului pentru evaluare naţională, admitere, bacalaureat. Pregătirea unităţilor de învăţământ pentru desfăşurarea examenelor naţionale;

Prevenirea abandonului şcolar-instrumente de intervenţie şi remediere specifice fiecărei unităţi de învăţământ.

INSPECȚII TEMATICE PROPUSEA.2. SEMESTRUL AL- II-LEA
inspec ii de specialitate propuse
A.1. SEMESTRUL I

Calitatea proiectării didactice şi rolul ei în realizarea obiectivelor fiecărei discipline; modalităţi de realizare a demersului didactic;

A.2. SEMESTRUL AL- II-LEA

Urmărirea obiectivelor din planurile manageriale pe discipline;

Realizarea situaţiei comparative a rezultatelor obţinute de elevi la testele iniţiale şi finale.

INSPECȚII DE SPECIALITATE PROPUSE
aspecte constatate cu privire la activitatea cadrelor didactice
ASPECTE POZITIVE:

Marea majoritate a cadrelor didactice:

realizează proiectarea didactică cu respectarea prevederilor programelor şcolare în vigoare;

realizează activităţi de învăţare adaptate la specificul clasei şi la particularităţile elevilor;

prezintă la dosarele comisiilor metodice din şcoli, documente de proiectare bine structurate;

ASPECTE CONSTATATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CADRELOR DIDACTICE:
aspecte constatate cu privire la activitatea cadrelor didactice1
ASPECTE POZITIVE:

Marea majoritate a cadrelor didactice:

selectează bine şi fac eforturi de esenţializare a conţinuturilor;

folosesc adecvat terminologia specifică şi o adaptează la nivelul de înţelegere al elevilor;

folosesc (mai ales la învăţămîntul primar, dar nu numai) o gamă variată şi bogată de resurse materiale pentru învăţare.

ASPECTE CONSTATATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CADRELOR DIDACTICE:
aspecte constatate cu privire la activitatea cadrelor didactice2
ASPECTE NEGATIVE:

Există și cadre didactice care:

realizează parţial şi sporadic adaptarea conţinuturilor şi tehnicilor de lucru la specificul clasei şi la particularităţile elevilor;

folosesc planuri/schiţe de lecţie din ani anteriori;

prezintă planificări calendaristice, sau planuri de lecţie preluate necritic de pe internet;

manifestă dezinteres pentru pregătirea efectivă a orelor şi desfăşoară lecţii fără utilizarea de materiale didactice adecvate temei activității didactice prezentate;

ASPECTE CONSTATATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CADRELOR DIDACTICE:
slide9

ASPECTE CONSTATATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CADRELOR DIDACTICE:

ASPECTE NEGATIVE:

Există și cadre didactice care:

aplică formal, stîngaci şi/sau parţial eronat metodele active, ceea ce dovedeşte că utilizarea lor nu constituie o practică curentă;

aleg strategii didactice fără a ține cont de particularităţile clasei;

deși parcurg materia integral, nu realizează o aprofundare necesară învăţării elevilor;

utilizează preponderent evaluarea de tip sumativ, ponderea utilizării instrumentelor şi tehnicilor alternative de evaluare continuă şi formativă fiind relativ mică, nu folosesc rezultatele de la evaluările sumative pentru ameliorarea procesului didactic şi sprijinirea progresului elevilor.

aspecte constatate cu privire la activitatea derulat n cadrul unit ilor de nv m nt vizitate
ASPECTE POZITIVE:

Există unități școlare în care:

activitatea managerială este de foarte bună calitate;

portofoliul managerului este bine organizat, având în componenţă toate documentele necesare, cu respectarea structurii recomandate de ISJ; comisiile metodice şi majoritatea comisiilor de lucru dispun de mape/portofolii bine realizate şi documentate, care corespund cerinţelor şi desfăşoară activităţi pentru care există o bogată bază de date/dovezi;

ASPECTE CONSTATATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DERULATĂ ÎN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT VIZITATE:
aspecte constatate cu privire la activitatea derulat n cadrul unit ilor de nv m nt vizitate1
ASPECTE POZITIVE:

Există unități școlare în care:

există un foarte bun sistem de comunicare instituţională internă şi externă;

unitatea comunică eficient şi coerent cu comunitatea locală şi cu părinţii; aceştia din urmă sunt organizaţi în comitete de părinţi, care acţionează atât la nivelul clasei, cât şi la cel al şcolii.

ASPECTE CONSTATATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DERULATĂ ÎN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT VIZITATE:
slide12

ASPECTE CONSTATATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DERULATĂ ÎN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT VIZITATE:

ASPECTE POZITIVE:

Există unități școlare în care:

compartimentele existente în şcoală, direct subordonate directorului - Secretariat, Contabilitate şi Bibliotecă -funcţionează corect şi eficace, conform planurilor manageriale şi operaţionale realizate;

Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie îşi derulează activitatea corect, conform planificărilor;

slide13

ASPECTE CONSTATATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DERULATĂ ÎN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT VIZITATE:

 • ASPECTE NEGATIVE:
 • Există și unități școlare în care: 
 • nu există dovezi ale prelucrării metodologiei examenelor naţionale, cu elevii, părinţii şi cadrele didactice;
 • nu s-a realizat o procedură pentru situaţii de urgenţă (calamități natural, incendii, etc. );
 • nu s-au întocmit grafice pentru şedinţele de completare a opţiunilor de către absolvenţii şi de către părinţii acestora la învățământul gimnazial în vederea admiterii în clasa a-IX-a;
slide14

ASPECTE CONSTATATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DERULATĂ ÎN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT VIZITATE:

 • ASPECTE NEGATIVE:
 • Există și unități școlare în care: 
 • nu sunt elaborate decizii de numirea a diferitelor comisii constituite la nivelul școlii;
 • nu există dovezi ale prelucrării diferitelor metodologii elaborate conform Legii Educației Naționale, în cadrul consiliului profesoral, și în cadrul comisiilor metodice de specialitate;
 • nu s-a validat situaţia şcolară în urma derulării examenelor de corigenţă;
slide15

ASPECTE CONSTATATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DERULATĂ ÎN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT VIZITATE:

 • ASPECTE NEGATIVE:
 • Există și unități școlare în care: 
 • se foloseşte pastă albă corectoare în remedierea neconformităţilor;
 • nu sunt aduse la cunoștința cadrelor didactice interesate informațiile primite de la Inspectoratul Școlar Județean.
slide17

Inspecţie şcolară curentă şi specială pentru definitivarea în învăţământ şi obţinerea gradelor didactice

slide25

SITUAȚIA UNITĂȚILOR ȘCOLARE CĂRORA LI S-A RETRAS AUTORIZAREA/ACREDITAREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2011-2012

activitatea de management puncte tari
ACTIVITATEA DE MANAGEMENTPUNCTE TARI

În general, în portofoliul directorilor există documentele şcolare specifice activităţii manageriale;

Proiectul de Dezvoltare Instituţională sau Planul de Acţiune al Şcolii a fost realizat de majoritatea directorilor;

Au fost realizate Planurile manageriale anuale, acestea fiind defalcate pe semestre;

În toate şcolile au fost constituite Comisia de Asigurare şi Evaluare a Calităţii, comisiile metodice şi alte comisii specifice;

activitatea de management puncte tari1
Fişele de post şi fişele de evaluare au fost realizate pentru toate categoriile de personal;

La stabilirea CDŞ-urilor, în majoritatea unităţilor şcolare, s-au respectat metodologiile în vigoare şi opţiunile părinţilor;

Directorii au utilizat, în mod corespunzător şi în interesul elevilor, resursele financiare şi materiale;

Evaluarea activităţii cadrelor didactice s-a realizat în conformitate cu criteriile stabilite în fişele de evaluare;

Colaborarea cu ISJ a fost, în general, bună.

ACTIVITATEA DE MANAGEMENTPUNCTE TARI
activitatea de management puncte slabe
ACTIVITATEA DE MANAGEMENTPUNCTE SLABE

Există manageri care abordează cu formalism şi superficialitate unele situaţii cu care se confruntă;

Documentele din portofoliul unor directori nu au fost corect realizate;

S-a constatat o activitate necorespunzătoare a unor consilii de administraţie;

La unităţile de învăţământ ce au în subordine structuri, există directori care în documentele manageriale, nu şi-au proiectat nici o activitate managerială privind şcolile respective;

activitatea de management puncte slabe1
Asistenţele unor directori la lecţii au fost ineficiente şi în număr necorespunzător;

Există şcoli unde evaluarea activităţii cadrelor didactice s-a făcut superficial, iar calificativul acordat de CA al şcolii nu a fost adus la cunoştinţa acestora;

Unii manageri manifestă interes scăzut pentru propria dezvoltare profesională;

Există directori care nu au realizat şi nu au trimis la timp documentele şi situaţiile cerute de ISJ, un exemplu fiind ultima solicitare privind datele directorilor unităţilor de învăţământ.

ACTIVITATEA DE MANAGEMENTPUNCTE SLABE
direc ii de ac iune
DIRECŢII DE ACŢIUNE

Însuşirea şi respectarea legislaţiei/metodologiilor/ ordinelor în vigoare;

Asigurarea calităţii în instituţiile de învăţământ;

Profesionalizarea funcţiei manageriale;

Consilierea managerilor şcolari;

Formarea continuă a managerilor;

Îmbunătăţirea comunicării pe orizontală şi verticală, cu autorităţile locale, comunitatea locală;

Utilizarea mijloacelor electronice de comunicare rapidă, pentru eficientizarea muncii.