behandling transkulturelt n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Behandling transkulturelt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 97

Behandling transkulturelt - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Behandling transkulturelt. Marianne Kastrup Videnscenter for Transkulturel Psykiatri 7. Marts 2007. Videnscentrets etablering. Baggrund: Udækket behov for videns-og erfaringsudveksling i forbindelse med Udredning Behandling Opfølgning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Behandling transkulturelt' - webb


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
behandling transkulturelt
Behandling transkulturelt
 • Marianne Kastrup
 • Videnscenter for Transkulturel Psykiatri
 • 7. Marts 2007
videnscentrets etablering
Videnscentrets etablering
 • Baggrund:
 • Udækket behov for videns-og erfaringsudveksling i forbindelse med
  • Udredning
  • Behandling
  • Opfølgning
 • hos patienter hvis etniske, eller kulturelle baggrund er forskellig fra dansk kultur
videnscentret
Videnscentret
 • Landsdækkende funktion
 • Bevilling fra Indenrigs-og Sundhedsministeriet
 • Start 1.1. 2002 3-årig bevilling nu forlænget til udgang af 2008
 • Placeret administrativt som del af psykiatrisk klinik, v. Rigshospitalet
videnscentrets form l
Videnscentrets formål
 • Vidensopsamling
 • Vidensformidling
 • Netværksdannelser
 • Konsulentfunktioner
videnscenter kontakt
Videnscenter kontakt
 • www.vftp.dk
 • Nyhedsbrev
videnscentrets opgaver
Videnscentrets opgaver
 • Vidensopsamling
  • viden og erfaring fra lokale praksismiljøer nationalt og internationalt
  • etablering af database
  • etablering af biblioteksfunktion
  • afdækning af patienters tilgang til behandling
  • afdækning af særlige behandlingsproblemer
videnscentrets opgaver1
Videnscentrets opgaver
 • Vidensformidling
  • servicere fagfolk via database/biblioteksfunktion
  • undervisning
  • PR virksomhed
  • publikationer
videnscentrets opgaver2
Videnscentrets opgaver
 • Netværksdannelse
  • dannelse af netværk mellem fagfolk inden for området
  • afholdelse af konferencer, seminarer
  • skabelse af interessegrupper
videnscentrets opgaver3
Videnscentrets opgaver
 • Konsulentfunktion
  • Med baggrund i faglig ekspertise rådgive og vejlede fagfolk om:
   • Løsning af konkrete problemstillinger
   • Vejledning i hvor løsning af problem kan findes
   • Kontaktformidling
   • Supervision
   • Rådgivning m.h.t. kurser eller undervisning
videnscentrets opgaver4
Videnscentrets opgaver
 • Aktuelt:
  • Projekt: Etniske forskelle i psykisk sygdom blandt unge i Danmark
  • Projekt:Undersøgelse af hvorledes flygtninge og indvandrere gør brug af det psykiatriske system
  • Cultural Formulation
  • Kursus og bog, Psykiatrifonden
  • Kongres CNNP
  • Møde AEP Cultural Section + kongres
  • Kongres + kapitel tysk-tyrkisk psykiaterforening
videnscentrets opgaver5
Videnscentrets opgaver
 • Aktuelle publikationer:
  • Artikler: Etniske forskelle i psykisk sygdom blandt unge i Danmark
  • Artikler:Undersøgelse af hvorledes flygtninge og indvandrere gør brug af det psykiatriske system
  • bog Psykiatrifonden
  • kapitel bog udgivet af tysk-tyrkisk psykiaterforening
  • Kapitler: Immigrant medicine
  • Kapitel: lærebog psykiatri, lærebog psyk. + for ergo/fys
  • Kapitel: Psychiatry
  • Kaptiel: International transition
  • Artikel: Global mental health UfL
kulturp virkning
Kulturpåvirkning
 • Etniske minoriteter repræsenterer andre problemstillinger
 • Hvorledes har offentlige instanser inkl. sundhedsvæsenet og fængselsvæsenet tilpasset sig disse problemstillinger i de ca. 30 år de har haft til det
 • Ofte er det snarere patienterne/klienterne, der tilpasser sig disse instanser med deres kultur, rutiner, etc.
   • Nielsen 2002
v rdigrundlag
Værdigrundlag
 • Værdier i sundhedsvæsenet
  • Lige og fri adgang til ydelser
  • Humanistisk grundsyn
  • Høj etisk standard
  • Social retfærdighed
v rdigrundlag1
Værdigrundlag
 • Værdier:
  • Moralske og etiske principper medarbejdere er bundet til
  • Socialt skabte
  • Dynamiske

Hvorledes tilgodese de værdier personer med etnisk baggrund har?

disease illness
Disease-Illness
 • Disease opfattelse. Her ses sygdom :
  • Medicinsk referenceramme
  • Uønsket funktionsforstyrrelse der kan konstateres og afgrænses ved klinisk undersøgelse
  • Sygdomsforløb og årsagsforhold søges baseret på evidens
     • Møller Nielsen et al 2002
disease illness1
Disease-Illness
 • Illness opfattelse:
  • Focus på hvorledes patient og pårørende ser på sygdommen
  • En folkelig opfattelse der kan tage udgangspunkt i folkelig viden
    • Møller-Nielsen et al 2002
forklaringsmodeller
Forklaringsmodeller
 • Potentielle problemer:

Behandleren har disease opfattelse og forklarer ud fra det. Patienten har illness opfattelse og søger hjælp ud fra det

afgr nsning af sygdom
Afgrænsning af sygdom
 • Forklaringsmodeller:
  • 1. Overnaturlige forklaringer
   • Magisk forestilling om indtrængen af genstande, f.eks en sten e.l.
   • Tab af sjælen
   • Besættelse af ånder
   • Brud på tabu som en straf evt. fra guderne
   • Hekseri dvs påført af en person med overnaturlige evner

Tseng 2001

afgr nsning af sygdom1
Afgrænsning af sygdom
 • Forklaringsmodeller:
  • 2. Naturlige forklaringer
   • Disharmoni mellem naturens elementer, de 5 elementer og temperamenter
   • Uforenelighed med naturens principper, f.eks. Feng-Shui
   • Filosofiske forklaringer, skæbnen
   • Skadelige forhold i omgivelserne, f.eks, kulde
     • Tseng 2001
afgr nsning af sygdom2
Afgrænsning af sygdom
 • Forklaringsmodeller:
  • 3. Biomedicinske forklaringer hvor sygdom ses som et resultat af uønskede forhold der findes i kroppen.
   • Fysiske problemer pga forkert udseende
   • Dysfunktion af visse indre organer, f.eks nyrer, hjerte
   • Fysiologisk ubalance eller udmattelse f.eks forkert kost
   • Mangel på vitalitet
   • Medfødte handicaps
afgr nsning af sygdom3
Afgrænsning af sygdom
 • Forklaringsmodeller:
  • 4. Psykologiske forklaringer
   • Frygt
   • Belastninger
   • Overdrevne emotionelle udsving
  • 5. Samfundsmæssige forklaringer, hvor samfundet tillægges at være sygdoms fremkaldende
afgr nsning af sygdom4
Afgrænsning af sygdom
 • Kulturen skaber forsknings paradigmer
 • Måleinstrumenter for psykopatologi skal tage højde for dette
  • F.eks. Hvilken adfærd ses som afvigende resp. Sund i en given kontekst
   • Vestlige børn contra Chippewa børn
 • Ændring i hvad der ses som afvigelse afhængig af hvilke tilbud denne gruppe kan få
  • F.eks undersøgelse Senegal
     • Beiser 2003
transkulturel psykiatri
Transkulturel psykiatri
 • Bred afgrænsning:
  • omhandler alle kulturelle og subkulturelle påvirkninger af psykiatriske tilstandes opståen, udbredelse, fremtrædelsesformer, forløb og behandling.
  • overlap til antropologi og sociologi
  • fælles understregning af psykiske lidelsers sociokulturelle grundlag
transkulturel psykiatri1
Transkulturel psykiatri
 • Kulturens indflydelse på:
  • afgrænsning af normalitet
  • del af årsag til visse lidelser
  • påvirkning af klinisk fremtrædelsesform og udbredelse
  • indflydelse på hvorledes lidelsen erkendes, forklares og behandles i et givet samfund
  • udvikling og formning af sygdom dvs modulering af den kliniske tilstand
  • betydning i relation til planlægning af behandling og sikring af acceptable tilbud
  • beskyttende funktion f.eks i form af socialt netværk
historiske aspekter
Historiske aspekter
 • Slutningen af 19.årh. til start 20. årh.
  • forskelle i psykiatriske tilstande blandt tidlige migranter til USA
  • europæiske psykiateres opdagelse af sjældne syndromer i koloniserede samfund
  • pioner interesse i komparativ psykiatri
  • overvejelser om anvendelighed af psykoanalytiske begreber i “primitive” samfund
     • Tseng 2001
historiske aspekter1
Historiske aspekter
 • Perioden fra 1930-1950’erne
  • interesse for at studere relationen mellem kultur og personlighed
  • psykiatrisk interesse for healings praksis blandt indfødte grupper
  • udvikling af komparativ psykiatrisk epidemiologi
  • fokus på “minor” psykiatriske lidelser
     • Tseng 2001
historiske aspekter2
Historiske aspekter
 • Perioden 1960 - 1970
  • fremme af minoritetsbevægelser i USA
  • øget bekymring for minoritets indvandrere til Vesteuropa
 • Perioden fra 1970
  • fra isolerede til komplekse samfund
  • vestligt uddannede, ikke-vestlige psykiateres bidrag
  • erkendelse af at kulturel psykiatri ikke er lig med ikke-vestlig
  • teoretisk udfordring af global anvendelse
     • Tseng 2001
historiske aspekter3
Historiske aspekter
 • Perioden fra 1970 - nu
 • to tendenser:
  • den “gamle” transkulturelle psykiatri
   • tendens at adskille sygdomme med underliggende biologiske forklaringsmodeller fra reaktioner på ydre belastninger
   • adskille form, dvs grundsymptomernes hvilen på en hovedsagelig biologisk kerne og indhold dvs individuelle kulturelle forestillinger
   • kritiseres for at fastholde vestlige værdier og begreber
   • eksempel: WHOs IPSS studie
     • Kleinmann 1977
historiske aspekter4
Historiske aspekter
 • Perioden fra 1970- nu
 • to tendenser:
  • den “nye” transkulturelle psykiatri:
   • erkendelse af problemerne med at overføre vestlige kategorier til ikke-vestlige samfund
   • nødvendighed af tværfaglige fænomenologiske beskrivelser
   • medinddragen af kulturens opfattelse af selvet, sygdomsopfattelse, relation mellem psyke og soma
   • understregning af variabiliteten
     • Kleinmann 1977
transkulturel psykiatri2
Transkulturel psykiatri
 • Sygdomsbegreb (f.eks. Skizofreni):
  • Snæver afgrænsning giver fokus på det universelle
  • Anvendes hvis man vil fremhæve ligheder tværkulturelt (WHO)
  • Bred afgrænsning giver fokus på kulturelle forskelle
  • Anvendes hvis man vil fremhæve forskelligartethed
  • (antropologer)
transkulturel psykiatri3
Transkulturel psykiatri
 • IPSS (WHO)
  • Demonstrerer ligheder på tværs af kulturer hvad angår skizofreni kernesymptomer
  • Lægger ikke vægt på forskelle, f.eks. Forekomst af katatoni i visse lande (Indien, Nigeria)
 • Vægten lægges på lighederne mere end forskellene mellem kulturer
transkulturel psykiatri4
Transkulturel Psykiatri
 • Multi-etnisk service kræver information om:
  • sociodemografi vedr. etniske grupper i området
  • definition og betydning af racisme/etniske problemer
  • forskelle og ligheder mellem kulturer på mikro- & makroniveau
  • samspil mellem kultur, sundhed og sygdomsadfærd
  • omfang og praksis af alternative healere
  • begreber anvendt til at udtrykke lidelse/forstyrrelse
     • Bhugra & Bhui 2001
transkulturel psykiatri5
Transkulturel Psykiatri
 • Udvikling af multi-etnisk service:
  • erkendelse af at etniske grupper har andre behov
  • efterspurgt behandling varierer efter kultur og differentieret anvendelse
  • service modifikation sv.t. etniske gruppers behov, f.eks tosproget
  • forståelse for kulturspecifikke reaktioner på interventioner
  • innovation med udvidelse af behandlingstiltag og tilpasning til specifikke grupper Bhugra & Bhui 2001
transkulturel psykiatri6
Transkulturel Psykiatri
 • Arbejde i lokalsamfundet:
  • Samarbejde med NGO’er inden for feltet
  • Afklare religiøse lederes rolle og holdning til psykiatri
  • Invitere lokalt aktive til samarbejde
  • Sikre etniske minoriteter blandt de ansatte
  • Service tilbud skal afspejle lokale behov
  • Samarbejde med etniske frivillige
     • La Grenade 1999
transkulturel psykiatri7
Transkulturel Psykiatri
 • Etnisk kritik af psykiatrien:
  • Psykiatere er præget af stereotype forestillinger om etniske minoriteter
  • Psykiatri ses som et værktøj til social kontrol
  • Psykiatere kan fejltolke psykiske klager pga manglende viden/erkendelse om etniske og kulturelle forskelle
     • Smaje 1995
transkulturel psykiatri8
Transkulturel Psykiatri
 • Good practice:
  • Afklar pt.s primær sprog, religion, etnicitet, kulturel identifikation
  • Definer begreber anvendt af både behandler og pt. for at sikre forståelse
  • Identificer stress områder
  • Ingen forudfattede meninger om patienten
  • Belys uklare punkter
  • Kommuniker konfidentialitet
  • Vær ikke dømmende
    • Bhugra & Bhui, 2001
transkulturel psykiatri9
Transkulturel Psykiatri
 • Good Practice:
  • Vær sensitiv over for sociale og religiøse tabuer
  • Anvend ikke patientens pårørende som tolk
  • Inddrag pårørende når relevant
  • Diskuter fund med person bekendt med pågældende kultur uden brud på konfidentialitet
     • Bhugra & Bhui, 2001
transkulturel psykiatri10
Transkulturel Psykiatri
 • Good Practice:
  • Undervisning og supervision integreret i behandlingsplanlægning
  • Multidisciplinære teams
  • Samarbejde på tværs af institutioner og professioner
  • Vidensopsamling anvendes i daglig klinisk praksis bl.a. på baggrund af regelmæssig supervision.
     • Bhugra & Bhui, 2001
transkulturel psykiatri11
Transkulturel Psykiatri
 • Compliance:
  • patienter fra Mellemøsten ofte forventning om medicinsk behandling
  • særlig fokus på injektioner
  • opmærksomhed på at forklare rette dosering
  • ekstra opmærksomhed på vedligeholdelsesbehandling ved opnået effekt
  • ofte samtidig anvendelse af traditionel behandling
     • Nørregaard, 2002
transkulturel psykiatri12
Transkulturel Psykiatri
 • Compliance:
  • opmærksom på stress og social støttes betydning for compliance
  • opmærksom på kønsaspektets betydning
  • forventning hos pt om en paternalistisk holdning hos behandler
  • hypotese at ptt fra kulturer der lægger vægt på inter-dependence kræver mindre medicinering
  • bipolære ptt fra kulturer med fokus på kontrol klager mindre over tab af extroversion f.eks ved litiumbeh.
     • Bhugra & Bhui 2001
transkulturel psykiatri13
Transkulturel Psykiatri
 • Psykofarmaka:
  • ringe fokus på kulturelle og etniske faktorers betydning i valg af behandling
  • mgl erkendelse af biologisk diversitet
  • “euro”centrisk attitude til behandling
  • opmærksomhed på ordinations vaner
transkulturel psykiatri14
Transkulturel Psykiatri
 • Psykoterapi:
  • etniske grupper “ikke egnede” - somatiserer, mgl. verbaliseringsevne
  • fordomme og modstand mod “hvide”terapeuter
  • ofte ignorer terapeuter etnicitets betydning
  • mgl. fokus på etniske gruppers adgang til terapi
transkulturel psykiatri16
Transkulturel Psykiatri
 • Behandlingsplan:
  • overbringe diagnosen til pt og pårørende
  • forklare anbefalet behandling
  • diskutere ovennævnte i letforståeligt sprog
  • sikre at budskabet er overstået
  • diskutere fordele og ulemper ved behandling
  • afklare pt og pårørende forventninger
  • være forberedt på follow-up diskussion
     • Bhugra & Bhui, 2001
transkulturel psykiatri17
Transkulturel Psykiatri
 • Help-seeking:
  • begrænset forskning om etniske gruppers help-seeking adfærd
  • systemets manglende evne til at opnå etniske gruppers tillid
  • påvirkes af individuelle og sociokulturelle forhold
  • etniske gruppers alternative ”pathways to care”
     • Bhugra et al 1999
transkulturel psykiatri18
Transkulturel Psykiatri
 • Fokusgruppeinterviews
 • Formålet med interviews var at:
 • få indblik i eksisterende erfaringer i arbejdet med målgruppen
 • få et nuanceret billede af både problemer og gode erfaringer i praksis
 • afdække behov for viden og erfaringsudveksling
 • inspirere hinanden
 • udveksle erfaringer og viden
 • få ideer til forandringer i praksis til fremme af kvaliteten af behandlingen
transkulturel psykiatri19
Transkulturel Psykiatri
 • Oversigt:
 • Sprog/kommunikationsvanskeligheder
 • Kulturens betydning for behandlingen / relationen
 • Betydning af flygtningens belastninger
 • Samarbejde med familien
 • Holdningers betydning
 • Behandling og miljøterapi
 • Tværfagligt samarbejde
 • Organisatoriske tiltag
transkulturel psykiatri20
Transkulturel Psykiatri
 •    Sprog
  •     manglende psykiatrisk/ psykologisk viden hos tolke
  •     manglende tolkeanvendelse i miljøterapeutisk arbejde
  •    personalemodstand ved at anvende tolk
  •     sproglig nuancering mistes ved tolkning
  • vanskeligheder med at skaffe tolk, især akut
  •     usikkerhed om tolken oversætter alt
  •     kontakten hæmmes af tilstedeværelse af tredje person
  • særlige vanskeligheder ved at bruge tolk til psykoterapi
transkulturel psykiatri21
Transkulturel psykiatri
 • Kulturens betydning for relationen

· forveksle adfærd med kultur

· skelne mellem hvad er et kulturelt udtryk, og hvad er et symptom i forhold til diagnosticering og behandling

· anderledes sygdomsopfattelse

· anderledes kropsopfattelse, som kan betyde modstand mod f.eks. fysioterapi

· anderledes autoritetsopfattelse

· andre behandlingstraditioner og forventninger til behandling

· patientens sygdomsudtryk kan mistolkes, f.eks.

psykiske problemer udtrykkes i fysiske klager

·kulturelt betingede udtryksformer kan tolkes som vrangforestillinger

· manglende compliance ved psykofarmakologisk behandling

transkulturel psykiatri22
Transkulturel psykiatri
 • Betydning af flygtningens belastninger
 • hører patienter med PTSD ind under psykiatriens målgruppe?

· øget mistro hos flygtninge, især pga traumatisk baggrund

· PTSD kan forvirre billedet af psykisk sygdom

· dissociative symptomer kan være vanskelige at skelne fra psykotiske symptomer

· tilstanden kan forværres af migrationsbelastninger

· risiko for retraumatisering ved tvangsforanstaltninger

transkulturel psykiatri23
Transkulturel psykiatri
 • Samarbejde med familien
 • Længere tid at skabe tillid
 • Større afhængighed familiemedlemmer imellem
 • Stor social belastning
 • Manden ofte mistet autoritet i familien
 • Store børneflokke
 • Ingen erfaring med pårørendegrupper
transkulturel psykiatri24
Transkulturel psykiatri
 • Holdningers betydning
 • Fordomme fører til generaliseringer
 • Arbejdet føles tidskrævende, “tungere”
 • Usikkerhed hos behandlere
 • Behandlere kan overinvolvere sig i patienterne
 • Frygt for at blive opfattet som racist
 • Problemer med adækvat grænsesætning
transkulturel psykiatri25
Transkulturel psykiatri
 • Behandling og miljøterapi
 • Manglende dansk medfører begrænset kontakt til miljøterapi
 • Manglende tolk ved kontaktpersonsamtaler
 • Patienter isolerer sig socialt på afdelingerne
 • Færre tildeles kontaktpersoner
transkulturel psykiatri26
Transkulturel psykiatri
 • Tværfagligt samarbejde
 • Vanskeligt at udsluse til meningsfuld beskæftigelse
 • Vanskeligt at integrere patienterne i eksisterende aktivitetssteder
 • Få strukturerede tilbud i socialpsykiatrien målrettet gruppen
 • Behov for større samarbejde mellem socialforvaltning og psykiatrien
transkulturel psykiatri27
Transkulturel psykiatri
 • Organisatoriske tiltag
 • Manglende holdningstilkendegivelse fra lederside
 • Erkendelse af mere tids- og ressourcekrævende behandling
 • Behov for fokus på holdninger og værdier
transkulturel psykiatri28
Transkulturel psykiatri
 • Samtale med transkulturel patient:
  • Behandler kan ikke gå ud fra fælles baggrund
  • Fordomme og forudfattede meninger om hinanden
  • Forskelle i traditioner og normer for at kommunikere følelser
  • Forskelle i normer for og forestillinger om behandling
  • Forskelle i forventninger til behandler-patient relation
transkulturel psykiatri29
Transkulturel psykiatri
 • Patient-behandler relation:
  • Fordomme/forventninger til hinanden
  • Direktiv kontakt contra dialog
  • Autoritær contra demokratisk form
  • Forskelle i tradition for at modtage gaver o.l.
slide58

Transkulturel Psykiatri

 • Forskelle mellem terapeut og patient vedr.
  • kultur
  • køn
  • sprog
  • socialgruppe
 • kan medføre “ikke passende” terapeutiske interventioner og give anledning til kommunikationsbrist
slide59

Transkulturel Psykiatri

 • Forhold der kan føre til kommunikationsbrist:
  • forskelle i sygdomsopfattelse mellem terapeut og patient
  • overvældende familiære og sociale problemer
  • migrationsbetingede faktorer, f.eks. indvandrerstatus
  • befolkningens accept af migranter
  • forskellige synspunkter på hensigt med hvordan service bør indrettes
    • Hegemann 2001
slide60

Transkulturel Psykiatri

 • Ved sikring af kommunikation opmærksom på social vurdering af:
  • kønsroller
  • religiøs indstilling
  • erhvervsmæssig position
  • kulturelle værdisæt
  • socialt tilhørsforhold
  • sprogkompetence
    • Hegemann 2001
transkulturel psykiatri30
Transkulturel psykiatri
 • Interkulturel kommunikation:
  • Evnen til at kunne overskride kulturelle barrierer kræver opmærksomhed på de sociale dimensioner af livet og psykisk lidelse
  • Respektfuld nysgerrighed er bedste forudsætning for selv at kunne udvikle en mere kompleks forståelse for vekselvirkningen mellem kulturelle værdier og sundhedsmæssige belastninger
    • Hegemann 2001
transkulturel psykiatri31
Transkulturel psykiatri
 • Interkulturel kompetence forudsætter:
  • evne til at reflektere over egen kulturel bundethed
  • villighed til at øge egen viden om andre kulturer
  • refleksion over kulturel viden for at undgå at ligge under for kulturelle stereotypier
     • Hegemann 2001
kulturel kompetence
Kulturel Kompetence
 • Opnåelse af kendskab til kulturer:
 • Basal viden om variationer i vaner, skikke, værdisystemer, sygdomsopfattelser for at kunne yde kulturelt relevant behandling og pleje
 • Umuligt at have kendskab til alle kulturer
    • Tseng 2003
kulturel kompetence1
Kulturel Kompetence
 • Skærpelse af kulturel sensitivitet :
 • Acceptere forskelle i livsstil, synspunkter, holdninger og måder at håndtere og mestre tilpasning
 • Vilje til at lære fra patienter og familier vedr. deres værdier, tro og holdninger og lyst til at lære om andres levevis
 • Modtagelig over for kulturelle forskelle og godtage dem uden fordomme
     • Tseng 2003
kulturel kompetence2
Kulturel Kompetence
 • Evne til kulturel tilpasset rådgivning:
  • Erkendelse af at der ikke er særlige behandlings modeller til særlige etniske grupper
  • Evne til at vurdere i hvilket omfang patientens problemer har relation til kulturelle forhold
  • Evne til at forstå situationens kompleksitet herunder de biologiske, psykologiske, sociale, og kulturelle aspekter
     • Tseng 2003
kulturel kompetence3
Kulturel Kompetence
 • Sikring af kulturelt relevante interaktioner:
  • Behov for at tage patientens og terapeutens kulturelle baggrund i betragtning
  • Opmærksomhed på kulturelle mønstre i adfærd over for autoritetsfigurer
  • Evne til at opdage og håndtere kulturel grundet overføring og modoverføring
  • Opmærksomhed på etiske aspekter af klinisk praksis og mulige kulturelle modifikationer
   • Tseng 2003
kulturel kompetence4
Kulturel Kompetence
 • Bedring af kulturel empati:
  • Evne til at føle og forstå patientens perspektiv og udvise empati
  • Evne til at føle og dele patientens ængstlese basret på folketro
  • Udvise omsorg og tilbyde støtte til patienten
    • Tseng 2003
anbefalinger psykiatrisk service
AnbefalingerPsykiatrisk Service
 • Organisation:
 • Erkendelse af problemernes kompleksitet med involvering af mange instanser
 • Akkrediterings standarder for good practice ved vurdering og behandling af transkulturelle patienter
 • Skarpe grænser mellem det almene psykiatriske behandlingssystem og behandlingen af traumatiserede flygtninge er ikke hensigtsmæssige
anbefalinger psykiatrisk service1
AnbefalingerPsykiatrisk Service
 • Organisation:
 • Kvalificerede tolke med viden om psykiatrisk terminologi skal være tilgængelige
 • Tilgængelighed af informationsfoldere, etc på relevante sprog
 • Omfang af tilgængelige aktiviteter skal være sammenlignelige for indvandrer- og danske patienter
 • Tilpasning af den fysiske indretning af psykiatriske institutioner mhp indvandrerpatienters behov
anbefalinger psykiatrisk service2
AnbefalingerPsykiatrisk Service
 • Behandling:
 • Behandling bør fokusere på distriktspsykiatrisk behandling og involvere eksperter på kulturelle områder
 • Behandling kræver en multidisciplinær tilgang med opmærksomhed på psykologiske, somatiske, sociale, juridiske, og spirituelle aspekter
 • Væsentligt af fokusere på empowerment som en del af al behandling
anbefalinger psykiatrisk service3
AnbefalingerPsykiatrisk Service
 • Behandling:
 • Opmærksomhed på, men ikke over-fortolkning af kulturens betydning
 • Bedre introduktion af transkulturelle patienter til lokale hospital rutiner
 • Etablering af pårørendegrupper
anbefalinger psykiatrisk service4
AnbefalingerPsykiatrisk Service
 • Undervisning:
 • Sikre at undervisning om kulturelle forhold indgår som en del af curricula for sundhedsuddannelserne
 • Styrke undervisning af psykiatrisk personale om tværkulturelle emner
 • Styrke kultursensitivitet og opmærksomhed på kulturelle værdier blandt psykiatrisk personale
 • Undervisning i brug af tolk
 • Mulighed for regelmæssig supervision
behandling set med psykiatriens jne
Behandling set med psykiatriens øjne
 • Anbefalinger:
  • Erkendelse af problemernes kompleksitet
  • Skarp skelnen mellem almen psykiatri og behandlingssteder til traumatiserede ikke hensigtsmæssig
  • Multidisciplinær tilgang
  • Distrikts/lokalpsykiatrisk tilgang med koordinering af indsats på tværs af instanser
  • Medinddragelse af etniske grupper
behandling set med psykiatriens jne1
Behandling set med psykiatriens øjne
 • Anbefalinger:
  • Sikring af personalets kulturelle kompetence:
   • Basal viden om andre kulturer
   • Kulturel sensitivitet og accept af forskelle i holdning og værdier
   • Evne til kulturelt tilpasset rådgivning
   • Respektfuld nysgerrighed over for det fremmede mhp bedring af kommunikation
form l
Formål
 • At beskrive karakteren af de psykiske lidelser, der medfører kontakter til det sekundære behandlingssystem, psykiatrisk og somatisk
 • At vurdere kontaktmønsteret blandt forskellige etniske grupper
baggrund
Baggrund
 • Internationale undersøgelser, specielt i Holland og England, har påpeget betydelige etniske forskelle i visse psykiske lidelser, specielt skizofreni
 • Tidligere danske undersøgelser har overvejende omfattet voksne og har haft fokus på de tunge psykiatriske sygdomme (skizofreni og andre psykoser)
 • Undersøgelserne har fokuseret på betydningen af migration
 • Den større forekomst af psykiske lidelser blandt efterkommere kan muligvis især relateres til psykiske problemer hos forældrene (følger af årsagerne til migration (PTSD) og til socioøkonomisk belastninger, oplevelse af fremmedhed, racisme) og til akkulturation (tilpasning til nye normer)
registerunders gelsens population
Registerundersøgelsens population
 • Personer, der i 2003 er registreret med mindst en kontakt i det Psykiatriske Centralregister eller i LPR med en aktionsdiagnose inden for ICD10; F0-F9 (psykiske lidelser), X600-X849 (selvmord/selvskade) eller kontaktårsagskode 4 (selvmordshandling) samt udvalgte Z-koder (retspsykiatri + obs. psykisk lidelse).
 • Udtræk: registreringer i det Psykiatriske Centralregister og LPR i perioden 1995-2003
registerunders gelsens population1
Registerundersøgelsens population
 • Variable:
 • Dato for indlæggelse/ambulant/skadestue- eller distriktspsykiatrikontakt
 • Udskrivelsesdato
 • Aktions- og bidiagnoser
 • Kontakttype
 • Kontaktårsag
 • Indlæggelsesvilkår (tvang….)
 • Afslutningsmåde
 • Udvalgte procedurer
 • Tvangsbehandling
indsamlede data
Indsamlede data
 • Data i Danmarks Statistik
 • Lægemiddelregisteret
 • IDA-databasen
  • Eget fødeland
  • Forældres fødeland
  • Tidspunkt for egen ankomst til Danmark
  • Højeste uddannelse
  • Civilstand
  • Husstand
kategorier af etnicitet
Kategorier af etnicitet
 • Dansk: født i Danmark og begge forældre født i Danmark
 • Adoptivbarn: Begge forældre født i Danmark, selv født i ikke-vestligt land, hovedsageligt: Korea, Kina, Sri Lanka og Indien, Rumænien, Bulgarien, Rusland, Columbia, Brasilien
 • Indvandrer: Født i andet land end Danmark og mindst en forældre født i andet land end Danmark
 • Efterkommer A: Født i Danmark og begge forældre født i andet land end Danmark
 • Efterkommer B: Født i Danmark og en forældre født i andet land end Danmark
slide83
Patientrater; Antal forskellige personer registreret med kontakt i 2003, pr. 10.000, fordelt på køn og etnisk kategori
tv rsnitsunders gelse 23 4 04 dpc indre n rrebro
Alder og køn

Diagnose

Psykosediagnose

Sidemisbrug

Indvandrer

Beskyttet boform

Økonomi

Mindreårige børn

Civil status

Indlæggelser

CGI – sygdomsgrad

Grad 1-7

GAF – funktionsniveau

Niveau 1-100

Tværsnitsundersøgelse23.4.04 DPC Indre Nørrebro
 • Diagnosekriteriet ”Svært psykisk syg” =
 • Psykosediagnose og Aktuelt sidemisbrug eller mindst 4 indlæggelser eller 50 indlæggelsesdage inden for de seneste 2 år
vurdering af cgi
Vurdering af CGI

Sygdomsgrad vurderet ved CGI = Clinical Global Impressions:

0 = Ikke vurderet

1 = Normal

2 = Grænsetilfælde af psykisk sygdom

3 = Mild grad af psykisk sygdom

4 = Moderat grad af psykisk sygdom

5 = Udpræget grad af psykisk sygdom

6 = Alvorlig grad af psykisk sygdom

7 = Blandt de mest ekstremt syge patienter

fordelt p k n alder cgi gaf
Fordelt på køn, alder, CGI, GAF

Tværsnitsundersøgelse 23-04-2004,

diagnostisk fordeling
Diagnostisk fordeling

Tværsnitsundersøgelse 23-04-2004,

boform b rn indl ggelser
Boform, børn, indlæggelser

Statistik: * = Mann-Whitney Test

Tværsnitsundersøgelse 23-04-2004,

konomi civilstand
Økonomi, civilstand

Tværsnitsundersøgelse 23-04-2004,

f rste anden generations antipsykotika

Antipsykotika

FGA

SGA

FGA + SGA

FGA el SGA

N

N

Pct

N

Pct

N

Pct

N

Pct

Alle

261

80

31 %

159

61 %

26

10 %

213

82 %

Alle < 36 år

59

9

15 %

43

73 %

7

12 %

45

76 %

Alle > 35 år

202

71

35 %

116

57 %

19

9 %

168

83 %

Danske

193

63

33 %

118

61 %

21

11 %

160

83 %

DK < 36 år

43

5

12 %

30

70 %

4

9 %

31

72 %

DK > 35 år

150

58

39 %

88

59 %

17

11 %

129

86 %

Indvandrere

68

17

25 %

41

60 %

5

7 %

53

78 %

Indv < 36 år

16

4

25 %

13

81 %

3

19 %

14

88 %

Indv > 35 år

52

13

25 %

28

54 %

2

4 %

39

75 %

TRK ptt.

51

12

24 %

31

61 %

4

8 %

39

76 %

TRK < 36 år

11

4

36 %

8

73 %

3

27 %

9

82 %

TRK > 35 år

40

8

20 %

23

58 %

1

3 %

30

75 %

Første - anden generations antipsykotika

N = 261 hvoraf 90 % har psykosediagnoser

Tværsnitsundersøgelse 23-04-2004,

vurdering af fordeling p k n gaf cgi
Vurdering af Fordeling på køn, GAF, CGI

Tværsnitsundersøgelse 23-04-2004,

diagnostisk fordeling1
Diagnostisk fordeling

Tværsnitsundersøgelse 23-04-2004,

boform b rn indl ggelser1
Boform, børn, indlæggelser

Statistik: * = Mann-Whitney Test

Tværsnitsundersøgelse 23-04-2004,

konomi civilstand1
Økonomi, civilstand

Tværsnitsundersøgelse 23-04-2004,