nascholing opr n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nascholing OPR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nascholing OPR

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 26
wayland

Nascholing OPR - PowerPoint PPT Presentation

146 Views
Download Presentation
Nascholing OPR
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nascholing OPR 11 juni 2003

 2. Programma • 10 u.: inleiding • 10.30 u.: basisstramien GP • 11.15 u.: koffiepauze • 11.30 u.: attitude-evaluatie • 12.15 u.: varia • 12.30 u.: lunch/einde

 3. Inleiding • Studietweedaagse OPR: • 24 OPR-scholen op 25 • Succes met kanttekeningen • Nascholingen 2003-2004: • Wat nu?

 4. Inleiding  • Aangepast sedert vorig jaar: http://media.uni.be

 5. Stages: stand van zaken • Studiedagen Kamers van Koophandel • Stagedatabank: info op web-site • Nieuwe regelgeving van kracht 2003-09-01 • Arbeidswetgeving: er blijft onduidelijkheid. Tolerantere houding wanneer leerling over contract beschikt (niet tussen 24.00 en 4.00, beperkt op zondag) • Doorlichting: • Ook stages wanneer niet op leerplan (tijdelijk) • Moet met degelijke contracten, begeleiding en evaluatie

 6. Deal (1): algemeen • Digitale Evaluatie en Administratie van Leerlingenstages • Op initiatief lpc opr (steun van dhr. Geert Schelstraete) • Basisstramien TIS Aalst • Werkgroep Informaticabeheer (mevr. Ria vaneysendeyk) • Mmv. Sint-Ursula Lier e.a.

 7. Deal (2): administratie stages • Invullen basisgegevens • Automatisch genereren wettelijke documenten: • Algemeen stagedossier • Stageovereenkomsten • Evaluatiedocumenten • Individuele steekkaarten • Rapporten en lijsten: • Per stagegever, begeleider • Onkostennota’s • Etiketten • Historiek stageplaats

 8. Deal (3): systeemeisen • MS Access MS Word 2000 • Multiuser (kan op server) • Geen webtoepassing • Bij installatie thuis kunnen gegevens worden uitgewisseld (kennis Access)

 9. Deal (4): werking • Invoer gegevens, van algemeen naar specifiek • Via aantal schermformulieren en navigatieknoppen • Aantal beperkingen omwille van zwaarte van programma

 10. Deal (5): evaluatie • Op basis van SAM-schaal (http:\contactgids\VKW) • Al dan niet met punten • Commentaar wordt automatisch gegenereerd • Kan aangepast worden

 11. Deal (6): praktisch • Cd-rom : bestellen Guimardstraat • Aanvragen bestelformulier • Mevr. B. Van Cauwenbergh vvkso – Guimardsstraat 1 1040 Brussel • Overschrijven op 435-0317701-09 t.n.v. V.S.K.O. VZW /V.V.K.S.O INFORMATICA med. “Deal+ instellingsnr.” • € 25 : schoollicentie • Nascholing in najaar: Mevr. Van Eysendeyk

 12. Basisstramien GP • Inleiding: • De GP is vakoverschrijdend • De GP is schooloverschrijdend • Een mix van kennis, sociale en andere vaardigheden • Doorslaggevend in eindbeoordeling

 13. Basisstramien GP  • Praktisch: • Integratie van technische vakken en taalvakken • Meer praktijk dan theorie • Individuele en groepsopdrachten • Algemeen: • Logboek • Stages • Gebruik van PPT-presentaties

 14. Basisstramien GP 

 15. Basisstramien GP 

 16. Basisstramien GP  • Evaluatie: • Product (70%) én procesevaluatie (30%) • Eventueel rol in gewogen gemiddelde bij eindbeslissing

 17. Product: Kwaliteit van de inhoud Eigen bijdrage Structuur en vormgeving Taalgebruik Presentatievaardigheden … Proces: De mate waarin rekening gehouden wordt met aanwijzingen, opmerkingen, toelichtingen Inzet, werkijver De mate waarin de leerling zelfstandig werkt, zelf probeert problemen op te lossen Denk-, leer- en uitvoeringsvaardigheid Nauwkeurigheid, stiptheid Beleefdheid, houding Vermogen tot samenwerken … Basisstramien GP 

 18. Pauze

 19. Attitude-evaluatie in OPR • Filosofie: • Attitude is belangrijk in OPR • Moet ‘natuurlijke’ houding creëren • Vakoverschrijdend maakt groter draagvlak • Attitude mag maar 1 keer meetellen

 20. Attitude-evaluatie in OPR  • Voorbeeld aandachtspunten: • Taakinzet • Leergierigheid • Beleefdheid, vriendelijkheid • Stiptheid • Positief omgaan met kritiek • Sociale gerichtheid • Zin voor initiatief • Vlotheid in stijl en voorkomen • Verantwoordelijkheidsgevoel, discreet optreden • Assertiviteit

 21. Attitude-evaluatie in OPR  • Per attitude een evaluatie: • Alarm: deze attitude is nauwelijks aanwezig of 1/10 • Bijna niet: onvoldoende of 3/10 • Matig: net voldoende of 5/10 • Behoorlijk: voldoende of 6/10 • Sterk: goed of 8/10 • Zeer sterk: uitstekend of 10/10

 22. Attitude-evaluatie in OPR  • Praktisch: • Leerkrachten houden attitudes bij • BK per formatief rapport • Voorstel van titularis/team • Consensus over attitude per leerling

 23. Attitude-evaluatie in OPR  • Leerling krijgt 2 ‘rapporten’: • Taken en toetsen-rapport • Attituderapport: • Schriftelijk verslag • Eventueel punt (met DEAL)

 24. Attitude-evaluatie in OPR  • Rol bij delibererende klassenraad: • Eventueel rol in gewogen gemiddelde • Rol bij eindbeslissing • Moet in schoolreglement staan

 25. Tot slot… • Varia: • …

 26. Einde