oblik naknade n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oblik naknade PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oblik naknade

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

Oblik naknade - PowerPoint PPT Presentation

wauna
98 Views
Download Presentation

Oblik naknade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Oblik naknade js

  2. Uvod • Naknada iz osiguranja može da se pojavi u 3 različita oblika:

  3. 1. Naknada u novcu • Ukoliko se radi o osiguranju imovine, ta imovina ima vrednost koja se može izraziti u novcu, odnosno imovinski interes uvek je izražen u novcu tako da i štete koje nastaju na toj imovini imaju svoj novčani izraz. • U slučaju osiguranja lica, naknada je unapred utvrđena, odnosno ona je stalna (osigurana suma) i kada nastupi predviđeni osigurani slučaj, osigurano lice može nadoknaditi tj. može primiti iz osiguranja tačno onoliko koliko je predviđeno ugovorom iz osiguranja. • Naknada štete se domaćim licima isplaćuje u dinarima, a stranim licima u devizama. • U određenim situacijama, domaćim licima naknada može ići u devizama (troškovi lečenja u inostranstvu i sl.).

  4. 2. Naknada u naturi (reparacija) • Drugi oblik naknade štete. • Može se umesto uništene imovine obaviti restitucija u naturi onoga što je propalo u stihijiili pod dejstvom nesrećnog slučaja. • Osiguravač ima pravo da oštećeno dobro sam popravi. Na taj način se izbegava eventualna isplata iznosa koji bi bio veći od stvarne štete. • Takođe, otklanja se mogućnost namernih (špekulativnih) šteta.

  5. 3. Napuštaj (abandon) • Napuštaj označava mogućnost da osiguranik prepusti osiguravaču osiguranu stvar u njegovu svojinu, posle njenog oštećenja, s tim da mu osiguravač isplati punu sumu osiguranja. • Ovaj način naknade se prihvata samo izuzetno, pre svega u transportnom osiguranju. • Osiguranik može imati interes da se šteta nadoknadi putem napuštaja, naročito ako se oštećena stvar ne može više koristiti ili kada je osiguranik već primio naknadu i utrošio je, a izgubljena stvar bude nađena. • Npr. napuštaj imamo kod kasko osiguranja motornih vozila (s uključenim rizikom od krađe) ako je osiguranik već primio naknadu i potrošio je, a ukradeno vozilo se nađe (u roku 30 dana). • Napuštaj imamo i kod totalno uništenog vozila.