Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programa
Download
1 / 20

Apskritojo stalo diskusija : - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programa. Apskritojo stalo diskusija : “IT ir e-verslo žinios smulkiajame ir vidutiniame versle: poreikiai ir žinių sklaidos perspektyvos” Vilnius 2011.05.12. IVPP teisinis pagrindas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Apskritojo stalo diskusija :' - watson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programa

Apskritojo stalo diskusija :

“IT ir e-verslo žinios smulkiajame ir vidutiniame versle: poreikiai ir žinių sklaidos perspektyvos”

Vilnius

2011.05.12


Ivpp teisinis pagrindas
IVPP teisinis pagrindas programa

2011 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301 buvo patvirtinta Lietuvos Informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programa.

Programos paskirtis – nustatyti informacinės visuomenės plėtros prioritetus, tikslus ir uždavinius, kad būtų kuo geriau naudojamasi informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis socialinėmis ir ekonominėmis galimybėmis, o pirmiausia internetu.


Informacin s visuomen s pl tros programos strateginis tikslas ir pl tros kryptys
Informacinės visuomenės plėtros programos strateginis tikslas ir plėtros kryptys

Strateginis tikslas – pasiekti, kad iki 2019 metų ne mažiau nei 85 procentų Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu.

Informacinės visuomenės plėtros kryptys: Informacinė visuomenė turi būti plėtojama, vadovaujantis šiais prioritetais:

I. Lietuvos gyventojų gebėjimų naudotis IRT didinimas;

II. Elektroninio turinio ir paslaugų plėtra, jų naudojimo skatinimas;

III. IRT infrastruktūros plėtra.


Informacin s visuomen s pl tros prioritetin s sritys

Infrastruktūra tikslas ir plėtros kryptys

Informacinės visuomenės plėtros prioritetinės sritys

Gebėjimai bei

motyvacija

Turinys

I PRIORITETAS – Lietuvos gyventojų gebėjimų naudojantis IRT didinimas

II PRIORITETAS – elektroninis turinio ir paslaugų plėtra, jų naudojimo skatinimas

III PRIORITETAS – IRT infrastruktūros plėtra


Ivpp tikslai ir u daviniai
IVPP tikslai ir uždaviniai tikslas ir plėtros kryptys

I prioritetas. Lietuvos gyventojų gebėjimų naudojantis IRT didinimas

Tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus įgyti žinių ir įgūdžių, kad jie sėkmingai naudotųsi IRT, įsitrauktų į žinių visuomenę, gerėtų jų gyvenimo kokybė, mažėtų socialinė atskirtis, sudaryti tam sąlygas.


Ivpp tikslai ir u daviniai1
IVPP tikslai ir uždaviniai tikslas ir plėtros kryptys

Uždaviniai I prioriteto tikslui pasiekti:

 • Sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojų tikslinėms grupėms, kurios iki šiol dėl įvairių priežasčių nesinaudojo kompiuteriais ir internetu, įgyti reikiamų žinių ir jas taikyti įvairiose veiklos srityse;

 • Sumažinti atotrūkį tarp IRT specialistų paklausos ir pasiūlos;

 • Sudaryti naujos kokybės mokymosi sąlygas, sudarančias individualizuoto mokymo ir mokymosi elektroninėje erdvėje visą gyvenimą galimybes.


Ivpp tikslai ir u daviniai2
IVPP tikslai ir uždaviniai tikslas ir plėtros kryptys

II prioritetas. Elektroninio turinio ir paslaugų plėtra, jų naudojimo skatinimas

II prioriteto 1 tikslas – skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, užtikrinti duomenų perdavimo kokybę, funkcionuojančių paieškos sistemų infrastruktūrą, taip prisidėti prie elektroninės demokratijos plėtros.


Ivpp tikslai ir u daviniai3
IVPP tikslai ir uždaviniai tikslas ir plėtros kryptys

Uždaviniai II prioriteto 1 tikslui pasiekti:

 • Kuo daugiau viešųjų ir administracinių paslaugų perkelti į elektroninę erdvę;

 • Informuoti gyventojus apie galimybę naudotis teisine informacija, skelbiama internete, skatinti juos elektroninėmis priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus.


Ivpp tikslai ir u daviniai4
IVPP tikslai ir uždaviniai tikslas ir plėtros kryptys

II prioriteto 2 tikslas – puoselėti IRT priemonėmis Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą.

Svarbu užtikrinti, kad lietuvių kalba išliktų globalioje informacinėje visuomenėje, kurioje vyrauja anglų kalba.


Ivpp tikslai ir u daviniai5
IVPP tikslai ir uždaviniai tikslas ir plėtros kryptys

Uždaviniai II prioriteto 2 tikslui pasiekti:

 • Skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektus ir jų pagrindu kurti viešai prieinamus skaitmeninius produktus, taip užtikrinti skaitmeninio turinio išsaugojimą ir sklaidą elektroninėje erdvėje;

 • Diegti lietuvių kalbos skaitmeninius produktus į IRT, siekiant užtikrinti visavertį lietuvių kalbos (rašytinės ir šnekamosios) funkcionavimą visose valstybės gyvenimo srityse.


Ivpp tikslai ir u daviniai6
IVPP tikslai ir uždaviniai tikslas ir plėtros kryptys

II prioriteto 3 tikslas – skatinti elektroninio verslo plėtrą.

Nemažai Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių nesiryžta naudoti naujų įrankių.

Gyventojams ir įmonėms, plėtojantiems veiklą internete, kyla daug neaiškumų, susijusių su jų teisėmis ir teisine apsauga.


Ivpp tikslai ir u daviniai7
IVPP tikslai ir uždaviniai tikslas ir plėtros kryptys

Uždaviniai II prioriteto 3 tikslui pasiekti:

 • skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo įmones diegti ir naudoti IRT, siekiant didinti jų veiklos efektyvumą ir konkurencingumą teikiant finansinę paramą;

 • sudaryti palankias elektroninio verslo plėtros sąlygas – persvarstyti teisinius dokumentus ir užtikrinti teisinį aiškumą.


Ivpp tikslai ir u daviniai8
IVPP tikslai ir uždaviniai tikslas ir plėtros kryptys

III prioritetas. IRT infrastruktūros plėtra.

III prioriteto 1 tikslas – užtikrinti geografiškai tolygią plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros plėtrą visoje šalies teritorijoje ir skatinti elektroninių ryšių paslaugų naudojimą.

Lietuvai būtina visuotinai prieinama ir už konkurencingą kainą teikiama plačiajuosčio ryšio prieiga prie interneto, kuri turi būti ne lėtesnė kaip 512 kbps.

Siekiant užtikrinti plačiajuosčio ryšio aprėptį, viešajam sektoriui reikia imtis veiksmų, kad plačiajuosčiai tinklai nebūtų sutelkti tik tankiai gyvenamose vietovėse, nes plačiajuosčių tinklų geografiškai tolygi plėtra atneša papildomos naudos ekonomikai ir visuomenei.


Ivpp tikslai ir u daviniai9
IVPP tikslai ir uždaviniai tikslas ir plėtros kryptys

Uždaviniai III prioriteto 1 tikslui pasiekti:

 • užtikrinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros plėtrą vietovėse, kuriose šios infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka;

 • atnaujinti viešosios interneto prieigos infrastruktūrą bibliotekose;

 • skatinti konkurenciją plačiajuosčio elektroninio ryšio rinkoje, didinti rinkos reguliavimo efektyvumą, siekti, kad iki 2020 metų visi Lietuvos gyventojai galėtų naudotis spartesniu negu 30 Mbps interneto ryšiu.


Ivpp tikslai ir u daviniai10
IVPP tikslai ir uždaviniai tikslas ir plėtros kryptys

III prioriteto 2 tikslas – užtikrinti elektroninės erdvės saugumą ir patikimumą, didinti gyventojų ir įmonių pasitikėjimą elektronine erdve.

Sėkmingai informacinės visuomenės plėtrai svarbi saugi, bendraujančių asmenų pasitikėjimu ir atsakomybe pagrįsta elektroninė erdvė.

Jeigu IRT nebus patikimos, kai kurių interneto paslaugų, pavyzdžiui, elektroninės bankininkystės, elektroninės sveikatos, paprasčiausiai nebus įmanoma diegti.


Ivpp tikslai ir u daviniai11
IVPP tikslai ir uždaviniai tikslas ir plėtros kryptys

Uždaviniai III prioriteto 2 tikslui pasiekti:

 • Plėtoti ir palaikyti bendrą valstybės institucijų ir įstaigų infrastruktūrą, kuri užtikrintų patikimą asmens tapatybės nustatymą ir patvirtinimą elektroninėje erdvėje;

 • Kurti infrastruktūrą elektroniniams dokumentams valdyti, taip užtikrinti elektroninių dokumentų autentiškumą, vientisumą ir išsaugojimą.


Informacin s visuomen s pl tros programos gyvendinimas ir atskaitomyb
Informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimas ir atskaitomybė

IVPP įgyvendinimą koordinuoja Susisiekimo ministerija

Už IVPP uždavinių įgyvendinimą atsako valstybės institucijos, nurodytos IVPP priede.

IVPP bus įgyvendinama pagal IVPP įgyvendinimo priemonių planą, suderintą su valstybės institucijomis ir įstaigomis, atsakingomis už IVPP uždavinių įgyvendinimą, kurį iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos patvirtins susisiekimo ministras.

Už IVP vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo tvarkos aprašo parengimą ir patvirtinimą, vertinimo kriterijų reikšmių surinkimą ir jų pokyčių įvertinimą atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie SM.


Tikslinių gyventojų gr. kompetencijų didinimo priemonės ir atskaitomybė

IVPP priemonių planas

Priemonės, teikiamos IVPP numatytų uždavinių įgyvendinimui

Viešųjų paslaugų perkėlimo į e. erdvę priemonės

Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros priemonės

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, priemonės

Elektroninio verslo plėtros skatinimo priemonės

Medicinos, slaugos, socialinės paramos plėtros priemonės

Skaitmeninio turinio plėtros priemonės

Už IVPP uždavinių įgyvendinimą atsakingos institucijos pateikia priemones

Informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimas


A i u d mes
Ačiū už dėmesį ir atskaitomybė

Saulius Štarolis

Elektroninių ryšių skyriaus vedėjas

Informacinės visuomenės politikos departamentas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija