1 / 13

Transnacionālā izglītība: Definīcijas un Labas prakses kodeksa pamatprincipi

Transnacionālā izglītība: Definīcijas un Labas prakses kodeksa pamatprincipi. Dr.Andrejs Rauhvargers. Mobilitāte un transnacionālā izglītība. Trasnacionālā izglītība no mobilitātes atšķiras ar to, ka studenti nepārvietojas – tie mācās savā valstī

washi
Download Presentation

Transnacionālā izglītība: Definīcijas un Labas prakses kodeksa pamatprincipi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Transnacionālā izglītība:Definīcijas un Labas prakses kodeksa pamatprincipi Dr.Andrejs Rauhvargers

 2. Mobilitāte un transnacionālā izglītība • Trasnacionālā izglītība no mobilitātes atšķiras ar to, ka studenti nepārvietojas – tie mācās savā valstī • “pārvietojas” izglītības programma, kuru piedāvā ārvalstu augstskolas vārdā, • diploms pie studenta “atlido” pāri robežai

 3. Programmu saskaņojumi • Ja akreditētas dažādu valstu augstskolas saskaņo savs programmas un viena izsniedz otras diplomus, problēmām nevajadzētu rasties

 4. Filiāles • Ja vienas valsts akreditēta augstskola atver filiāli otrā valstī, akreditācija automātiski nepāriet uz filiāli, • filiāles bieži vien “neļaujas” ne vienas, ne otras valsts kvalitātes vērtēšanai. • jābūt skaidram, kas atbild par kvalitāti

 5. Mācībspēki Viena no transnacionālās izglītības lielākajām problēmām - kas māca transnacionāli piedāvātā programmā: • “īstais profesors”, kas viesojas, • “kvalificēts vietējais” • vai kāds, kam nevajadzētu mācīt?

 6. Franšīze - ārzemju augstskola nodod tiesības realizēt savu programmu ārzemēs (un piešķir savus diplomus) Realizētājs var būt: • vietējā augstskola, • cita mācību iestāde, • Dievs vien zina kas

 7. Ofšora augstskolas • augstskola sakās piederam pie kādas ārvalsts izglītības sistēmas, taču tai attiecīgajā ārvalstī nav “mātes augstskolas”

 8. “Starptautiskās” augstskolas

 9. Tālmācība

 10. Kodeksa principi • TI programmu kvalitātei un akadēmiskajiem standartiem un • prasībām mācībspēku kvalifikācijai • jābūt vismaz salīdzināmām ar tām, kādas tās ir augstskolā, kura piešķir kvalifikācijas, kā arī uzņemošajā valstī

 11. Iestāde, kura piešķir kvalifikācijas ir atbildīoga par transnacionālās izglītības sniegšanu visos tās aspektos, t.sk. • TI programmu kvalitāti • Uzņemšanas un absolvēšanas prasībām • aģentu darbību un informāciju, ko tie sniedz studentiem vai uzņemošās valsts iestādēm

 12. Uzņemšanai, studijām un pasniegšanai, eksaminācijas prasībām, studiju slodzei TI programmās jābūt ekvivalentai vai vismaz salīdzināmai ar atbilstošo programmu augstskolā, kura piešķir kvalifikāciju. • Īpašā uzmanība ir pievērsta caurspīdīgumam un pilnīgas un ticamas informācijas sniegšanai pēc uzņemošās valsts pārvaldes iestāžu pieprasījuma

 13. Kvalifikācijas, kas izsniegtas tādu programmu apguves rezultātā, kuras darbojas atbilsoši šim Kodeksam, ir jāvērtē saskaņā ar Lisabonas Konvencijas nosacījumiem

More Related