KONUMUZ VARLIK FELSEFESİ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONUMUZ VARLIK FELSEFESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONUMUZ VARLIK FELSEFESİ

play fullscreen
1 / 10
KONUMUZ VARLIK FELSEFESİ
1252 Views
Download Presentation
warrick
Download Presentation

KONUMUZ VARLIK FELSEFESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KONUMUZ VARLIK FELSEFESİ

  2. Gerçekte var olan zaman, mekan,duyularla algılanan Gerçekte var olmayan zaman, mekan,duyularla kavranamayan Masa Kitap bilgisayar Sinüs Pi sayısı Rakamlar Varlık Felsefesinin Konusu? Varlığın ne olduğunu, anlamını, yapısını, ilkelerini ve türlerini konu edinen felsefe disiplinidir VARLIK

  3. Bilim Olarak Felsefe Olarak Bilim ve felsefe açısından varlık Varlık • Tartışmasız olarak var... • Ön kabul olarak benimser • Determinist yaklaşım • Varlığı parçalayarak ele alır. • Ör ; Fizik,kimya,biyoloji • Var olup olamadığıyla ilgili kesin yargıda bulunmaz. • Nedenin nedenini açıklar. • Arkeası nedir • Varlığı bütün olarak ele alır.

  4. METAFİZİK ONTOLOJİ Bilim ve felsefe açısından varlık • Varlık var mıdır? • Varlığın arka planı nedir? • Evrende bir düzen var mıdır? • Ruh nedir? • Ruh ölümsüz müdür? Felsefi olarak varlık • Varlık var mıdır yok mudur? • Varlık varsa nedir?

  5. Nihilizm ,Hiçbir şey var olamaz, olsa da bilinemez, bilinse de anlatılamaz. (Georgias) Varlık Madde Düşüncedir Varlık Oluştur Varlık Düşüncedir Varlık Maddedir Varlık felsefesinin problemleri Realizm, Varlık insan zihninden bağımsız olarak vardır.

  6. PANT REEE Varlık Bir Oluştur Bu yaklaşımın ilk temsilcisi Herakleitos tur • Herakleitos a göre varlığın ana maddesi ateştir Bütün karşıtların içinde eridiği bir bütündür. • Hayat bir oluş süreci içinde var ve yok olmanın sürekli ardada gelmesinden oluşur. • İnsan nehirde ancak bir kez yıkanır.

  7. İdea Varlık Bir İdeadır. Bu yaklaşımın Platon, Aristo ,Farabi, Hegel dir. • Platon a göre gerçek varlıklar idealar dır. Dünyadaki varlıkların asılları, örnekleridir. İdealar tektir, öncesiz ve sonrasızdır. • Aristo da varlıklara ideadır der.Fakat o idea yerine form der. Örnek :Ağaç madde, masa ise form dur. İdeasız madde bir soyutlamadır.

  8. A-tomea, A-tomea, A-tomea Varlık Maddedir. Bu yaklaşımın ilk temsilcisi Demokritos’tur. • Demokritos’ a göre varlık atomlardan ibarettir.Atomlar birbirinden farksız, sonsuz sayıdadır. Marks’a göre madde bilincin dışında ve ondan bağımsız olarak vardır.Madde diyalektik biçimde devam eden bir süreçtir.Düşünme maddenin en ileri şeklidir.

  9. Madde İdea Varlık Hem Madde Hem de İdeadır. Bu yaklaşımın ilk temsilcisi Descartes'tir. • Descartes'e göre varlık hem madde hem de düşüncedir. (düşünüyorum o halde varım.) Maddenin özelliği yer kaplamak, ruhun özelliği ise düşünmektir. Örneğin el yer kaplamakta ama düşünmeyen maddeye iğne batırıldığında ruh onu duymaktadır.

  10. Kim bu Descartes 1596—1650 La Haye de doğmuştur.Gençliğinde matematikle uğraşmış,askerliğinde pek çok yer gezmiştir.Analitik geometriyi bilimlerde ortak metot esaslarını bulan odur. Kiliseye inanmış olmasına rağmen,otorite zihniyetinin yıkıcısıdır. Bilimlerin ortak olarak kullanması gereken metotlar şunlardır; Apaçıklılık, analiz, sentez ve geri saymadır.