ti t 55 ngu n g c c y tr ng n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tiết 55: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tiết 55: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Tiết 55: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG - PowerPoint PPT Presentation

warren
187 Views
Download Presentation

Tiết 55: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tiết 55:NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

 2. HỒNG DẠI HỒNG TRỒNG CHUỐI TRỒNG CHUỐI DẠI

 3. 1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu? Cây như thế nào được gọi là cây trồng? Hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng? Con người trồng cây nhằm mục đích gì?

 4. Cây trồng có nguồn gốc từ đâu? Cây trồng bắt nguồn từ cây dại, cây trồng phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người. LÚA TRỒNG LÚA DẠI

 5. 2.Cây trồng khác cây dại như thế nào? Chuối dại Chuối trồng

 6. 2.Cây trồng khác cây dại như thế nào? 1, Hãy cho biết sự khác nhau giữa các bộ phận tương ứng (rễ, thân, lá, hoa) của cây chuối dại và chuối trồng? 2, Vì sao có sự khác biệt đó? Do nhu cầu sử dụng các bộ phận khác nhau nên con người đã tác động, cải tạo các bộ phận đó làm cho cây trồng khác xa cây dại. Chuối dại Chuối trồng

 7. HỒNG DẠI HỒNG TRỒNG Quan sát hình dưới đây và hoàn thành phiếu học tập:

 8. Quan sát hình trên và điền các thông tin cần thiết vào bảng sau:

 9. Cải dại Hồng trồng Hồng dại Cải trồng

 10. Quan sát các hình dưới đây:

 11. Để có được thành tựu như trên, con người đã sử dụng những phương pháp nào?

 12. 3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì? Qua các hình trên, cho biết để cải tạo cây trồng người ta cần làm gì?

 13. 3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì? Muốn cải tạo giống cây trồng cần: - Cải biến tính di truyền: lai, chiết, ghép, chọn giống, cải tạo giống, nhân giống… - Chăm sóc: tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh….

 14. Bài tập về nhà: - Sưu tầm hình ảnh cho thấy hoạt động cải tạo của con người ảnh hưởng (tích cực và tiêu cực) đến cây trồng như thế nào? - Sưu tầm hình ảnh, tin tức về nạn ô nhiễm môi trường.