giluminio sivertinimo ataskaita n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Giluminio įsivertinimo ataskaita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Giluminio įsivertinimo ataskaita

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Giluminio įsivertinimo ataskaita - PowerPoint PPT Presentation


 • 271 Views
 • Uploaded on

Giluminio įsivertinimo ataskaita. Ataskaitą parengė VKĮ grupė 2013. Atlikdami giluminį įsivertinimą , išskyrėme keletą etapų: Pasirengimas įsivertinti ; Pasirinktų veiklos rodiklių giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Giluminio įsivertinimo ataskaita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
giluminio sivertinimo ataskaita

Giluminio įsivertinimoataskaita

Ataskaitą parengė VKĮ grupė

2013

proceso apra ymas

Atlikdami giluminį įsivertinimą, išskyrėme keletą etapų:

Pasirengimas įsivertinti;

Pasirinktų veiklos rodiklių giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas;

Atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas;

Rezultatų panaudojimas ugdymo veiklai tobulintiir planuoti.

Proceso aprašymas

slide3

3 sritis. Pasiekimai

3.1 Pažanga

3.1.1 Atskirų mokinių pažanga

3.1.2 Mokyklos pažanga

3.2 Mokymosi pasiekimai

3.2.1 Akademiniai pasiekimai

Sritis, temos, veiklos rodikliai

taikyti metodai 1

Dokumentų analizė

(metodinės tarybos ir

metodinių grupių planai, mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinės, brandos egzaminų ir PUPP rezultatai, mokinių įsivertinimo lapai, mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose ir kt., mokytojų tarybos ir gimnazijos tarybos posėdžių protokolai).

Taikyti metodai (1)
taikyti metodai 2

2. Anketinė apklausa (4-8 kl., I-III kl. mokiniai, mokytojai, 2-8 kl., I-III kl. mokinių tėvai)

3. Stebėjimas

4. Pokalbis

Taikyti metodai (2)
tikslas

Analizuoti gimnazijosmokinių akademinius ir kt. pasiekimus, gimnazijos pažangą;

 • Atskleisti bendruomenės narių

požiūrį į gimnazijos mokinių

akademinius pasiekimus, atskirų

mokinių bei gimnazijos pažangą;

 • Teikti rekomendacijas ugdymo

procesui tobulinti.

Tikslas
u daviniai

Išsiaiškinti:

 • kaip gimnazijos bendruomenės nariai (mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai) vertina gimnazijos mokinių akademinius ir kitus pasiekimus;
 • kaip mokiniai vertina įgytus bendruosius gebėjimus;
 • kokių gebėjimųugdymui, mokinių tėvų ir mokytojų nuomone, gimnazijoje reikėtų skirti daugiau dėmesio;
 • kokios priemonės, mokinių, mokytojų,

mokinių tėvų nuomone, padėtų tobuliau

organizuoti ugdymo procesą, kad

kiekvienas besimokantysis pasiektų

geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų

mokymuisi visą gyvenimą būtinų

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

Uždaviniai
3 1 1 atskir mokini pa anga 1
3.1.1 Atskirų mokinių pažanga (1)

(išvados)

 • Gimnazijoje iš dalies sukurta ir veikia mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistema (visi pradinių klasių mokiniai turi mokinių pasiekimų aplankus, beveik visi aukštesnių klasių mokiniai kaupia darbus ir atlieka refleksijas).
 • 90% mokytojų aptaria mokinių daromą pažangą, 80% mokytojų ir 90,63% 8 klasės bei 92,65% II klasės mokinių tėvų tiki, kad kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą mokydamasis vieno ar kitodalyko.
 • 82% mokytojų parengia papildomas užduotis gabesniems mokiniams ir numato individualiąpagalbą atskiram mokiniui ar mokinių grupei.
3 1 1 atskir mokini pa anga 2
3.1.1 Atskirų mokinių pažanga (2)

(išvados)

 • 91% mokytojų (76,67% 8 klasės, 71,88% II klasės mokinių tėvų nuomonė) laikosi vienodos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos ir aptaria su mokiniais jų mokymosi pažangą, paaiškina, kaip geriau jie galėtų mokytis (78,57% 8 klasės, 83,33% II klasės mokinių tėvų nuomonė);
 • 70% mokytojų mano, kad pastebima ir įvertinama kiekvieno mokinio pažanga ;
 • 72% mokytojų (87,50% 8 klasės, 73,61% II klasės mokinių tėvų nuomonė) tinkamai analizuoja, kaupia informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus ir ją panaudoja ugdymui tobulinti.
3 1 1 atskir mokini pa anga 3
3.1.1 Atskirų mokinių pažanga (3)

(išvados)

 • Daugiau nei pusė mokinių geba įsivertinti ir vertinti savo pasiekimus, atlikdami įvairius testus, remdamiesi sukauptais darbais, palygindami savo einamųjų mokslo metų mokymosi rezultatus su ankstesniais.
 • Dauguma tėvų teigia, kad reikėtų skirti daugiau dėmesio
  • mokinių iniciatyvumo, aktyvumo skatinimui,
  • kūrybingumo plėtojimui (70,18%);
  • mokinių savarankiškumui ugdyti ir pasitikėjimui
  • savo jėgomis skatinti (61,40%);
  • nuostatai prisiimti atsakomybę už savo veiksmus
  • ugdyti (66,67%);
  • mokymui kelti tikslus ir jų siekti, įsivertinti savo
  • žinias ir gebėjimus (63,96%);
  • mokymui planuoti ir efektyviai naudoti savo laiką
  • (71,17%).
3 1 1 atskir mokini pa anga 4
3.1.1 Atskirų mokinių pažanga (4)

(išvados)

 • Išnaudojamos ugdymo plano galimybės:
 • gabiems mokiniams mokytis siūlomi įvairūs dalykų moduliai;
 • skiriamos papildomos valandos konsultacijoms, tačiau konsultacijos fragmentiškos- vykdomos prieš konkursus, olimpiadas, egzaminus arba mokiniui pageidaujant;
 • gimnazijoje vyksta kai kurių dalykų olimpiados ir konkursai, kuriuose mokiniai
 • gali tobulinti įgytas žinias, siekti geresnių rezultatų.

Gimnazijoje veikia mokinių skatinimo sistema:

 • mokiniai vežami į ekskursijas, apdovanojami padėkos raštais, dovanomis, rašomos padėkos elektroniniame dienyne. Informacija apie jų pasiekimus viešinama gimnazijos interneto svetainėje, gimnazijos viešojoje erdvėje, gimnazijos leidžiamame laikraštyje „Langas“.
 • Remiantis atlikta analize, atskirų mokinių pažanga vertinama 3 iliustracijos lygiu.
3 1 1 atskir mokini pa anga rekomendacijos
3.1.1 Atskirų mokinių pažanga (rekomendacijos)
 • Sukurti mokinių pasiekimų analizavimo sistemą;
 • Organizuoti gimnazijoje dalykines olimpiadas;
 • Įtraukti į gimnazijos renginius kuo daugiau mokinių ir ugdyti jų savarankiškumą, iniciatyvumą, aktyvumą;
 • Skatinti mokinius nuolat analizuoti ir
 • lyginti savo mokymosi rezultatus,
 • įsivertinti pasiekimus ir pažangą.
3 1 1 atskir mokini pa anga rekomendacijos1
3.1.1 Atskirų mokinių pažanga (rekomendacijos)
 • Metodinėse grupėse aptarti mokinių daromą pažangą, spręsti, kaip padėti mokiniams siekti geresnių rezultatų;
 • Daugiau dėmesio skirti gabių mokinių ugdymui, tobulinti mokinių ugdymą planuojant karjerą ir tolimesnį mokymąsi;
 • Aptarti ne tik nepažangių mokinių rezultatus, bet ir tų
 • mokinių, kurių pažangumas ir mokymosi
 • rezultatai blogėja;
 • Daugiau dėmesio skirti
 • mokinių mokymosi, lankomumo
 • ir kitų veiklų duomenų analizei
 • ir jų panaudojimui planuojant
 • gimnazijos veiklą.
3 1 2 mokyklos pa anga

Gimnazijos mokiniams sudaromos sąlygos siekti aukštesnių mokymosi rezultatų – vyksta kai kurių mokomųjų dalykų olimpiados, konkursai.

 • Tik apie 30% mokinių dalyvauja mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose, projektiniuose darbuose rajone, šalyje ir tarptautiniuose projektuose (priežastis- mažai iniciatyvių ir gabių mokinių).
 • Apie 10% mokinių, dalyvaujančių olimpiadose, konkursuose, projektiniuose darbuose, tampa laureatais, laimi prizines vietas.
 • Mokiniai skatinami ne tik už mokymosi pasiekimus, bet ir sportinius, kūrybinius ir kitus laimėjimus.
 • Remiantis atlikta analize, mokyklos pažanga vertinama 3 iliustracijos lygiu.
3.1.2 Mokyklos pažanga
3 1 2 mokyklos pa anga rekomendacijos

Gimnazijos mokiniams padėti siekti aukštesnių mokymosi rezultatų:

 • Siūloma sukurti mokinių konsultavimo sistemą;
 • Skatinti mokinius aktyviau dalyvauti mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose, projektuose ir kitoje veikloje;
 • Tobulinti mokinių skatinimo sistemą;
 • Gerinti psichologinę gimnazijos aplinką.
3.1.2 Mokyklos pažanga (rekomendacijos)
3 2 1 akademiniai pasiekimai 1

Daugumos mokinių metiniai įvertinimai atitiko BUP reikalavimus.

 • Mokinių pasiekimai analizuojami metodinėse grupėse, analizės išvados panaudojamos planuojant ugdymo turinį bei procesą.
 • Palyginus pažangumo suvestines, pastebimas nežymus rezultatų gerėjimas. (2010-2011 m.m. pažangumas 96,3%, 2011-2012 m.m – 98,37%).
3.2.1 Akademiniai pasiekimai (1)
3 2 1 akademiniai pasiekimai 2

2010-2011m.m. trys pirmos klasės mokiniai buvo palikti kartoti kurso;

 • 2011-2012 m.m. visi mokiniai buvo keliami į aukštesnę klasę;
 • 2011-2012 m.m. visi II gimnazijos klasės mokiniai dalyvavo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (matematikos -pažymių vidurkis 4,39;lietuvių kalbos -vidurkis 5,57).
 • Ne visi mokiniai 2011-2012 m.m. išlaikė pasirinktus valstybinius brandos egzaminus;
 • Tik 22% mokinių, pasirinkusių valstybinius brandos egzaminus, buvo įvertinti 50 ir daugiau balų.
3.2.1 Akademiniai pasiekimai (2)
3 2 1 akademiniai pasiekimai 3

Laimėjimai rajoniniuose renginiuose:

 • 4 pirmosios vietos
 • 2 antrosios vietos
 • 4 trečiosios vietos

Laimėjimai tarpzoniniuose renginiuose:

 • 1 pirmoji vieta
 • 1 antroji vieta

Laimėjimai respublikiniuose renginiuose:

 • 1 antroji vieta
 • 1 trečioji vieta

Laimėjimai 45 jaunųjų filologų konkure:

 • 3 laureatai vietiniame ture
 • 1 Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštas

respublikiniame ture

Laimėjimai Gamtos kengūroje:

 • 1 Auksinės kengūros diplomas
 • 1 Oranžinės kengūros diplomas

Dalyvauta daugelyje konkursų ir olimpiadų, prizinės vietos nelaimėtos, gauti

padėkos raštai.

 • Remiantis atlikta analize, akademiniai ir kiti pasiekimai vertinami2 iliustracijos lygiu.
3.2.1 Akademiniai pasiekimai (3)

KITI MOKINIŲ PASIEKIMAI

3 2 1 akademiniai pasiekimai rekomendacijos

Organizuoti ugdymo(si) procesą gimnazijoje, atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, interesus, patirtį, polinkius ir poreikius;

 • Padėti vaikui įveikti mokymosi sunkumus teikiant mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų konsultacijas;
 • Pamokose taikyti inovacijas, IKT ir

aktyviuosius ugdymo metodus;

 • Skatinti mokinius aktyviau

dalyvauti olimpiadose, konkursuose,

projektuose ir kt. veikloje.

3.2.1 Akademiniai pasiekimai(rekomendacijos)
rekomendacijos planuojant ugdymo turin
Rekomendacijos planuojant ugdymo turinį

Daugiau dėmesio skirti gabių vaikų ugdymui;

Tobulinti mokinių ugdymą planuojant karjerą ir tolimesnį mokymąsi

Tobulinti mokinių vertinimą ir įsivertinimą;

Gerinti psichologinę gimnazijos aplinką;

Daugiau dėmesio skirti mokinių mokymosi, lankomumo ir kt. veiklų duomenų analizei ir jų panaudojimui planuojant gimnazijos veiklą.

slide21
Rekomendacijos planuojant 2013-2014 m.m.

gimnazijos veiklą:

• Didesnį dėmesį skirti mokymo turinio individualizavimui ir diferencijavimui pamokoje;

• Pamokose taikyti inovacijas, informacines technologijas ir aktyviuosius ugdymo metodus, skatinant mokinių iniciatyvumą ir kūrybiškumą;

• Daugiau dėmesio skirti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymui;

Tobulinti mokinių ugdymą planuojant karjerą ir tolimesnį mokymąsi;

Siekti geresnių ugdymo(si) rezultatų,

Siekti, kad mokiniai įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

• Tobulinti mokinių vertinimą ir įsivertinimą;

• Gerinti psichologinę mokyklos aplinką;

• Daugiau dėmesio skirti mokinių mokymosi , lankomumo ir kt. veiklų duomenų analizei ir jų panaudojimui planuojant gimnazijos veiklą.

slide23
Ačiū už dėmesį!

Tobulėjimui ribų nėra !