slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2013m. VEIKLOS ATASKAITA PowerPoint Presentation
Download Presentation
2013m. VEIKLOS ATASKAITA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

2013m. VEIKLOS ATASKAITA - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė. 2013m. VEIKLOS ATASKAITA. Ataskaitos turinys. Strategija Struktūra Darbuotojai Teikiamos paslaugos Medicininės veiklos rodikliai Ekonominės – finansinės veiklos rodikliai Projektai Korupcijos prevencija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2013m. VEIKLOS ATASKAITA' - loan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VšĮ Alytaus apskrities

tuberkuliozės ligoninė

2013m. VEIKLOS ATASKAITA

ataskaitos turinys
Ataskaitos turinys
 • Strategija
 • Struktūra
 • Darbuotojai
 • Teikiamos paslaugos
 • Medicininės veiklos rodikliai
 • Ekonominės – finansinės veiklos rodikliai
 • Projektai
 • Korupcijosprevencija
 • 2013 m. siektinų veiklos užduočių vykdymas
 • Sveikatos apsaugos ministro 2013-04-09 įsakymo Nr.

V-344 pavedimu sudarytų, su SAM suderintų ir pa-tvirtintų įstaigos priemonių planų vykdymas

staigos strategija
Įstaigos strategija

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė yra specializuota gydymo įstaiga, teikianti antrines ambulatorines ir stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas visiems Lietuvos Respublikos gyventojams.

Įstaigos veiklos rūšys, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

Ligoninių veikla – 86.10

Gydytojų specialistų veikla – 86.22

Medicinos laboratorijų veikla – 86.90.30.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti sergamumą plaučių tuberkulioze bei mirtingumą dėl jos.

Įstaigos misija - teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas visiems plaučių tuberkulioze sergantiems Lietuvos Respublikos gyventojams, o taip pat asmenims, kuriems teismo nutartimi taikomas priverstinis gydymas.

Strateginiai tikslai:

 • Sukurti efektyviai veikiančią ligoninės struktūrą;
 • Pacientams teikti kokybiškas, saugias ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas;
 • Rekonstruoti administracinį - ūkinį pastatą;
 • Nugriauti avarinius nenaudojamus pastatus, sutvarkyti ir aptverti tvora ligoninės teritoriją;
 • Įrengti privažiavimo kelius, transporto parkavimo aikšteles ir šaligatvius;
 • Sukurti patrauklų ligoninės įvaizdį.
staigos strukt ra
Įstaigos struktūra
 • ADMINISTRACIJA
 • BENDRAS PERSONALAS
 • AMBULATORIJA
  • Priėmimo (gyd. pulmonologo)kabinetas
  • Procedūrų kabinetas
  • Radiologijos kabinetas
  • Mikroskopijų laboratorija
 • STACIONARAS 55 lovos
  • I-III postai
  • Priėmimo kabinetas
  • Klinikinės fiziologijos kabinetas
  • Bronchoskopijų kabinetas
  • Maisto priėmimo punktas
 • ŪKIO EKSPLOATACIJOS PERSONALAS
teikiamos paslaugos
Teikiamos paslaugos

Įstaigos tikslams įgyvendinti įstaigai išduota asmens sveikatos priežiūros licencija, suteikianti teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:

 • antrines ambulatorines sveikatos priežiūros

adresu Naujoji g. 48, Alytuje

  • pulmonologijos, radiologijos
  • bendrosios praktikos slauga
  • laboratorinės diagnostikos.
  • antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros

adresu Sanatorijos g. 51, Alytuje

  • suaugusiųjų tuberkuliozės II
suteikta ambulatorini paslaug

Medicininės veiklos rodikliai

Suteikta ambulatorinių paslaugų

* Paslauga pradėta teikti 2013 m. gruodžio mėn.

Tuberkuliozės ambulatorijoje ataskaitiniais metais padidėjo konsultacijų skaičius. Įtakos konsultacijų didėjimui turėjo įsigytas naujas skaitmenizuotas rentgeno aparatas. Papildytos sutartys su kitomis įstaigomis teikti daugiau radiologo konsultacijų ir gauti daugiau pajamų.

stacionarin s paslaugos
Stacionarinės paslaugos

Pagal Valstybinės ligonių kasos ligų apmokėjimo rūšis, tuberkuliozės susirgimai priskiriami ilgalaikiam gydymui.

Duomenys pagal ligų gydymo profilius

stacionaro lov funkcionavimo rodikliai 201 1 201 3 m
Stacionaro lovų funkcionavimo rodikliai 2011- 2013m.

Vidutinė gydymo trukmė ir gulėjimo laikas 2011 - 2013 m.

ekonomin finansin veikla
Ekonominė - finansinė veikla

VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozinė ligoninė licencijuotai veiklai vykdyti disponuoja ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju, trumpalaikiu turtu ir atsargomis.

Eksploatuojamas panaudos teise gautas ilgalaikis turtas:

v alytaus apskrities tuberkulioz s ligonin s nuosavas turtas
VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės nuosavas turtas

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje turto, pajamų ir sąnaudų apskaitatvarkoma, taikant dvejybinį įrašą. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

Įsigytas turtas.

2013 metais įstaiga įsigijomedicininį inventorių-kompiuterinį spirometrą – 11997 Lt, kompiuterį-1499 Lt, skalbimo mašiną-2900 Lt,

2 vandens šildymo boilerius- 6550 Lt,indaplovę-3811 Lt, sniego valytuvą-2765 Lt, žoliapjovę-1700 Lt, motorinį pjūklą-1690 Lt.

Nurašyto turto 2013 m. nebuvo.

slide16

Nematerialus ilgalaikis turtas

2013 metais nupirktas nematerialus turtas – buhalterinės programos „Agnum“ duomenų eksporto modulis. Įsigijimo kaina 478 Lt.

Įstaigos trumpalaikis turtas (atsargos)

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įtaigos veiklos ciklą. 2013 metais nupirkta inventoriaus už 7183litus ( baldai, darbo kostiumai darbininkams, medicininis inventorius, telefono aparatai) kitas ūkinis inventorius(siuvimo mašina plaukakirpė, šaldiklis ir kt.)

slide17

Kitas trumpalaikis turtas

Išankstinių apmokėjimų sumas sudaro apmokėjimas už spaudos prenumeratą 2014 metams 429 Lt, už kurąpatalpų šildymui 2022 Lt, darbuotojų skolos 76 Lt.

Būsimų laikotarpių sąnaudų sumas sudaro 2013 metų pabaigoje į apskaitą įtraukta sąnaudos už transporto, pacientų žalos atlyginimo civilinės atsakomybės draudimas, tenkantis 2014 metams.

Gautinos sumos už paslaugas, naudojamą turtą, parduotas prekes sudaro TLK įsisko-linimas už paslaugas 332 822 Lt., kitų juridinių asmenų skolos už suteiktas medicinines paslaugas 1 362 Lt. ir atsiskaitytinų asmenų ūkio išlaidos 121 Lt..

2013 metų gruodžio 31 d. piniginės lėšos bankų sąskaitose ir kasoje sudarė 620 264 Lt. ir terminuotas indėlis iki 3 mėn. 300 000 Lt.

pagrindin s veiklos s naudos
Pagrindinės veiklos sąnaudos
 • Lyginant su 2012 metų ataskaitiniu laikotarpiu 8,04% sumažėjoįstaigossąnaudos.
 • Įtakos sąnaudų mažėjimo rodikliui turėjo gautos didesnės pajamos ir apmokėtos beveik visos suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos.
 • Mažiau lėšų naudota remonto darbams. 2012 m. ambulatorijoje remonto darbų atlikta už 57 820 Lt., 2013 m. tik už 8 600 Lt.
 • Vaizdo stebėjimo įrangos ir šildymo katilų remontas kainavo 9 523 Lt.
 • Autotransporto degalų sunaudojimo normų nustatymą ir nurašymą reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta automobilių naudojimo tvarka, parengta vadovaujantis pavyzdinėmis taisyklėmis.
 • Visi pirkimai (prekės, darbai ir paslaugos) vykdomi CVP IS priemonėmis ir per CPO. Su paslaugų ir prekių tiekėjais sudaromos sutartys, numatant įstaigai palankius 45–60 dienų apmokėjimo terminus.
201 3 met staigos ekonomin s finansin s veiklos rezultatas
2013metų įstaigos ekonominės - finansinės veiklos rezultatas

Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės dalininkas (steigėjas) yra Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Dalininko kapitalas įstaigos finansinėje apskaitoje sudarė 39783 litus. Dalininko kapitalas nepakito ir ataskaitiniais 2013metais.

slide26

2013 m. parengtas investicijų projektas „VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligonines avarinių pastatų nugriovimas, avarinio administracijos-ūkio pastato rekonstravimas, teritorijos sutvarkymas ir aptvėri-mas“ ir teiktas Sveikatos apsaugos ministerijai įtraukti jį į Valstybės investicijų 2014–2016 metųprogramą.Investicijų projekto sąmatinė vertė 720 tūkst. litų. Iš Valstybės investicijų programos buvo prašoma 535 tūkst. litų, likusi suma -185 tūkst. litų - įstaigos nuosavos lėšos.

Projektai

korupcijos prevencija
Korupcijosprevencija
 • •Visuotiniuose darbuotojų susirinkimuose, posėdžiuose nuolat aptariama korupcijos prevencijos ir kontrolės problematika
 • •Patvirtintas įstaigos elgesio kodeksas
 • •Įstaigosinternetosvetainėjeir per monitoriusambulatorijojeirstacionaredemonstruojami STT parengtiantikorupciniaiklipai
 • •Skelbiama informacija, kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla, apie SAM “pasitikėjimotelefoną” ir “karštąjąliniją” informacijos skelbimo vietose ir įstaigos interneto svetainėje
 • •Skelbiama informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus informacijos skelbimo vietose įstaigos interneto svetainėje www.info@alytub.lt
 • •Įvykdytas Korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonių bei priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje šalinti planas (atliktas vidaus medicinos auditas, siekiant nustatyti, ar pagrįstai priimami sprendimai dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo, parengta kokybės vadybos sistemos procedūra, nustatanti vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, skyrimo pagrįstumo ir išrašymo tvarka).
 • •Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje vertino įstaigos veiklos sritį – pacientųstacionarizavimą, kurioje nustatyta, kad egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
slide38

VIEŠOJI ĮSTAIGAALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖSDIREKTORIUSĮSAKYMASDĖL ĮSTAIGOS PRIEMONIŲ PLANŲ TVIRTINIMO2013 m. spalio 30 d. Nr. V-38 Alytus

Vykdydamas sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V-344 „Dėl pavedimo stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms gydymo įstaigoms“: 1. T v i r t i n u: 1.1. Brangios medicinos įrangos efektyvinimo planą (pridedama). 1.2. Bendradarbiavimo su kitomis apskrityje veikiančiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, keičiantis informacija, pacientų srautais, siekiant didinti turimų išteklių efektyvumą, planas (pridedama). 1.3. Preliminarus investicijų planas iki 2020 metų (pridedamas).

1.4. Alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo mažinimo priemonių planas (pridedamas).

1.5. Priemonių planas, užtikrinantis išsamų ir objektyvų nepageidaujamų įvykių registravimą (pridedamas).

2. Į p a r e i g o j u atsakingus vykdytojus, nurodytus priemonių plane, numatomas priemones įgyvendinti projekte nurodytais terminais.

informacija apie turim brangi medicinos rang ir jos panaudojim pra jusiais kalendoriniais metais
InformacijaapieturimąbrangiąmedicinosįrangąirjospanaudojimąpraėjusiaiskalendoriniaismetaisInformacijaapieturimąbrangiąmedicinosįrangąirjospanaudojimąpraėjusiaiskalendoriniaismetais

1 lentelė

slide41

3 lentelė

VšĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖSBENDRADARBIAVIMO SU KITOMIS APSKRITYJE VEIKIANČIOMIS SVEIKATOSPRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMIS, KEIČIANTIS INFORMACIJA, PACIENTŲ SRAUTAIS,SIEKIANT DIDINTI TURIMŲ IŠTEKLIŲ EFEKTYVUMĄ, PLANAS

alkoholio tabako ir narkotik vartojimo ma inimo priemoni planas

8 lentelė

Alkoholio, tabakoirnarkotikųvartojimomažinimopriemoniųplanas
slide46

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės

Alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo mažinimo plano priemonių

įgyvendinimas

 • Uždaviniai: 2013 m. IV ketvirtis.
 • 1. Užtikrinti alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vartojimo kontrolę įstaigoje ir jos teritorijoje 2013 m. IV ketvirtis.
 • 2. Vykdytipsichoaktyviųjųmedžiagųvartojimoprevencijospriemones
informacija apie nepageidaujamus vykius pra jusiais kalendoriniais metais

9 lentelė

InformacijaapienepageidaujamusįvykiuspraėjusiaiskalendoriniaismetaisInformacijaapienepageidaujamusįvykiuspraėjusiaiskalendoriniaismetais
priemoni planas u tikrinantis i sam ir objektyv nepageidaujam vyki registravim
Priemoniųplanas, užtikrinantisišsamųirobjektyvųnepageidaujamųįvykiųregistravimą

10 lentelė

slide49

Nepageidaujamų įvykių sveikatos priežiūros įstaigoje valdymas

Įstaigos personalo mokymo programa

Nepageidaujamas įvykis, tai įvykis, įvykęs dėl veiklos galėjusios sukelti ar sukėlusios nepageidaujamą išeitį (rezultatą) pacientui, daugiau dėl medicininės pagalbos teikimo ir organizavimo, negu dėl paties paciento ligos ar būklės.

Nepageidaujamą įvykį paprastai sukelia ne vienas veiksmas, bet daugybės aplinkybių ir įvykių tarpusavio sąveika.

baigiamosios nuostatos
Baigiamosios nuostatos

1. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė 2013 metais dirbo pelningai, finansinių metų veiklos rezultatas – 297 661 Lt pelno, tai sudaro 8,7 %visų pajamų.

2. Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudaro 67,3 % visų sąnaudų, iš jų darbo užmokesčio 51,4%, socialiniam draudimui 15,9%

3. Įstaigosbendrosiossąnaudossudaro91,3 %, iš jų valdymo išlaidos - 8,4 %, tame skaičiuje darbo užmokesčiui 6,0%.

4. Gautaspapildomasfinansavimas15,5%;

-finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (medikamentai ligonių gydymui apmokami centralizuotai Valstybinės ligonių kasos) 512 759 Lt

- piniginės lėšos 2 % GPM 698 Lt

- gautalėšų teikiant mokamas medicinines paslaugas 15 858 Lt;

- įstaigos finansinė būklė išlieka stabili, be įsiskolinimų, racionaliai ir efektyviai naudojami finansiniai resursai ir materialiniai ištekliai;

- 2013 metais nebuvo gauta nė vieno rašytinio gyventojų skundo dėl teikiamų paslaugų kokybės ar medicininės etikos ir deontologijos principų pažeidimo.