1 / 35

Seniūnaičių sueigos darbotvarkė:

Seniūnaičių sueigos darbotvarkė:. Seniūno veiklos ataskaita už 2012 metus. Dėl J. Lankučio bibliotekos Slengių filialo. Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Klaipėdos rajone 2014-2020 strategijos (prioriteto sąrašui sudaryti) Dėl seniūnijos “šviesuolio” kandidatūros;

aloha
Download Presentation

Seniūnaičių sueigos darbotvarkė:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Seniūnaičių sueigos darbotvarkė: • Seniūno veiklos ataskaita už 2012 metus. • Dėl J. Lankučio bibliotekos Slengių filialo. • Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Klaipėdos rajone 2014-2020 strategijos (prioriteto sąrašui sudaryti) • Dėl seniūnijos “šviesuolio” kandidatūros; • Kiti klausimai: - Užgavėnių šventė seniūnijoje; - Gargždų miesto gimtadienio šventė (seniūnijos kiemelio organizavimas); - Teisės aktų aptarimas 2013-01-23

 2. SENDVARIO SENIŪNIJOS SENIŪNO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Parengė Loreta Kuprienė 2013-01-23

 3. Ataskaitos sudėtinės dalys • Vietoj įžangos: 1.1 Seniūnijos misija, tikslai uždaviniai; 1.2. Bendra seniūnijos apžvalga; 1.3 Seniūnijoje veikiančių organizacijų apžvalga; 2. Seniūnijos asignavimų įvykdymas 2012 m. 2.1 Seniūnijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai; 2.2 Seniūnijos vidinė organizacinė struktūra; 2.3 Kelių priežiūrai skirtų lėšų įsisavinimas; 2.4 žaliųjų plotų priežiūra ir lėšų panaudojimas; 2.5 seniūnijos pasiekimai.

 4. …..Jeigu yra tikslas, vadinasi, yraKRYPTIS, norasIRjėgos veiklai…… • 1.1Seniūnijos misija, tikslai uždaviniai • Seniūnijos misija- būti pačia artimiausia institucija žmogui. • Seniūnijos tikslas – efektyviai įsisavinti seniūnijai skirtus asignavimus patenkinant gyventojų lūkesčius. • Seniūnijos darbų amplitudė - nuo pažymų išdavimo, žmogaus išklausymo iki ...kad ir pagalbos nuskriaustam gyvūnui suteikimo. Darbų seniūnijai nestinga......

 5. Sendvario seniūnijos geografinis centras– Slengių kaimas. • Seniūnijoje deklaravusių gyvenamąja vietą 2012 m. gruodžio 31 d. yra 5035 gyventojai; • Seniūnijos teritoriją sudaro 7193 ha; • Seniūnijos ribose yra 5 sodų bendrijos; 32 mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos bendrijos; • Jakų k. veikia pašto skyrius, ambulatorija, kultūros namų salė, • Seniūnijos teritorijoje yra 2 mokyklos: Gargždų Minijos vidurinės mokyklos Jakų skyrius - mokinių skaičius- 32, Slengių mokykla - Daugiafunkcis centras (buvusi Plikių pagrindinė mokykla Slengių skyrius) mokinių skaičius- 32. • Sendvario seniūnija ribojasi su Dovilų, Kretingalės ir Dauparų - Kvietinių seniūnijomis.

 6. 1.3 Seniūnijoje veikiančios visuomeninės organizacijos BENDRUOMENĖS SENIŪNAITIJOS • Jakų bendruomenės centras • Sudmantų bendruomenė • Gindulių bendruomenė • Slengių bendruomenė • Klipščių-Žaliakelio bendruomenė • Radailių bendruomenė • Kalnuvėnų bendruomenė • Sendvario seniūnijos kaimų jungtinė bendruomenė • Slengių mokyklos bendruomenė • Asociacija “Sėkmė avansu” • Sporto klubas “Sendvaris” • Jakų • Sudmantų • Gindulių • Slengių • Mazūriškių • Radailių • Aukštkiemių • Baukštininkų • Kalnuvėnų

 7. 2. Seniūnijos veiklos apžvalga Seniūnijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai: • LR įstatymai; • Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimai; • Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai; • Sendvario seniūnijos veiklos nuostatai; • Sendvario seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymai; • Seniūnijos veiklos programa.

 8. Sendvario seniūnija 2012 metais • vykdydama seniūnijos veiklos programos priemones panaudojo biudžeto lėšų už 279200,00 lt. (įskaitant darbo užmokestį, seniūnijos valdymo ir deklaravimo funkcijas) Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų už 108400,00lt.

 9. 2.2Sendvario seniūnijos vidinė organizacinė struktūra • Seniūnė – Loreta Kuprienė • Sekretorė – Inga Petrauskaitė • Seniūno padėjėjas – laisva pareigybė • Vyresnioji specialistė - Zita Butkevičienė • Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis- Silvija Paulienė • Žemės ūkio specialistė – Joana Gečienė, • Kapinių prižiūrėtojas – Vidmantas Plauškė • Lauko darbininkas – Alfonsas Gikaras • Lauko darbininkė ir valytoja – Irena Latakienė

 10. Bendrieji skaičiai • Prižiūrimų žaliųjų plotų, parkų plotas 29,27 ha, 11 neveikiančių kapinaičių, 1 riboto laidojimo kapinaitėsSlengiuose bei piliakalnis Radailiuose. Jų priežiūrai buvo skirta 15700 lt. (šienauta 3 k. 9800,04 lt., už 5899,96kirsti 3 dideli medžiai, kertami krūmai, šienaujamos pakelės, remontuojama technika ,išvežtos šiukšlės ir kt.) • Beglobius gyvūnus prižiūri gyvūnų globos tarnyba „Nuaras“. Beglobių valkataujančių gyvūnų sugauta 13 . Šiam tikslui buvo skirta 1300 lt., kurių nepakako. • Prižiūrimų, remontuojamų, tvarkomų seniūnijos kelių ir gatvių ilgis 85, 531 km; • Asfaltas- 13, 721 km. • Žvyras – 71, 312 km. PASTABA: Įtrauktos 22 gatvės į inventorizuojamų kelių sąrašą 8, 743 km, kurios dar nėra patvirtintos Tarybos sprendimu. • Šviestuvų skaičius Sendvario seniūnijoje 204 vnt. Apšvietimui skirta ir įsisavinta 33000 lt.

 11. Bendrieji skaičiai Per 2012 m.: • gautų dokumentų 388; • siunčiamų dokumentų 306; • išduota pažymų 692; • Išnagrinėta gyventojų prašymų, skundų 81; • Suorganizuota susitikimų su gyventojais įmonių atstovais (įforminti protokolais)– 10; • Sušaukta seniūnaičių sueigų – 6; VBT posėdžių – 3; • Priimta/atleista visuomenei naudingus darbus atliekančių darbuotojų 11.

 12. Bendrieji skaičiai 2 2012 metais: • užregistruoti 101 gyvūnai; Suorganizuotos 2 prevencinės akcijos dėl gyvūnų laikymo bei priežiūros taisyklių laikymosi (įspėti 22 gyvūnų šeimininkai). • Išduota leidimų medžių kirtimui 11 . • Išduoti žemės kasinėjimo darbų sutikimų 15. • Atlikti 22 notariniai veiksmai. Daugiausia iš jų buvo patvirtinamos dokumentų kopijos ir parašų tikrumas. • Direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos, siekiant išspręsti problemas seniūnijoje 9.

 13. Bendrieji skaičiai 3 • Seniūnija vykdė 3 mažos vertės viešuosius pirkimus apklausos būdu : • Skaldos įsigijimui vertė 12348,75 lt. • Skelbimo lentų 6 vnt. įsigijimui vertė 2700,00 lt. • Jūrinio konteinerio įsigijimui, vertė 8000,00 lt.

 14. 2.3Kelių direkcijos lėšų paskirstymo metodika: • 40% – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skiriama seniūnijos kelių priežiūrai, kurios skirstomos: • pusė sumos – pagal seniūnijos teritorijoje gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių; • ketvirtis sumos – pagal seniūnijos teritorijoje turimą bendrą žemės ūkio naudmenų plotą; • ketvirtis sumos – pagal seniūnijai priklausančių kelių ir gatvių ilgį;

 15. Deklaravimasis seniūnijoje

 16. Savivaldybės biudžeto lėšos, Lt

 17. Žvyruojamos gatvės buvo: • Žvyruojamų kelių sąrašas (400 m3 žvyro): • KL 8731 (Mazūriškių k., Juodžemio g., Kalvelių g., Ragainės g. ) • KL8732 (Mazūriškių k. Juodžemio g. antra dalis) • KL 1432 (Aukštkiemiai, Lenkviečių g.) • Kalnelio g. (Ginduliai)

 18. Asfalto išlaužos užtaisytos: • Aitvarų g. Gindulių k. 10 000 Lt. • Jurgaičių g. Mazūriškių k. 42 600 Lt.

 19. Ištisinė danga paklota • Jakų k. Jakų g. 600 m² - 24500 lt.

 20. Greideriavimodarbai • (71, 312 km) Žvyrkeliai greideriuoti 3 kartus per metus: 1 kartą pavasarį ir rudenį 2 kartus už 13800 lt.

 21. Kelio ženklai • 30 vnt. lentelių su gatvių pavadinimais. • 23 vnt. lentelių su kaimų pavadinimais • 50 vnt. stovų (mažesnio diametro) • 2 ženklai „Duoti kelią“ (Nr. 203).

 22. Žemės ūkio funkcijų vykdymas

 23. Socialinė parama

 24. Sendvario seniūnijoje 2012 m. įtrauktos 9 socialinės rizikos šeimos. Jose auga 14 nepilnamečių vaikų. Per 2012 metus iš socialinės rizikos šeimų apskaitos išbraukta 1 šeima, įrašytos 2 šeimos.

 25. Pasiekimai: • Bendradarbiaujant su bendruomenėmis, seniūnaičiais sukurtas ir patvirtintas Slengių herbas

 26. Sudaryta vietos bendruomenių taryba, kuri išskirstė bendruomenėms pagal pateiktas paraiškas9500 lt.

 27. Išvalyti bešeimininkiai šiukšlynai (Dirvupių, Klausmylės, Lelių, KlemiškėsI, Radailių kaimuose)(mokesčių mokėtojų sąskaita išvežta 30 tonų šiukšlių). • Suorganizuotos 2 padangų išvežimo akcijos seniūnijoje, kurių metu išvežti du sunkvežimiai padangų.

 28. Prisidėta prie seniūnijoje organizuotų renginių organizavimo: • Užgavėnės 2012; • Akcija “Darom 2012” • Lietuvių liaudies tradicinių žaidimų čempionatas • Čia gera sugrįžti • Vasaros palydėtuvės 2012 • Suorganizuota socialiai jautrioms grupėms paremti akcija “Pasidalinu su kitu - ko pats sočiai turiu”

 29. -Kaip padidinti asignavimus seniūnijai?- • Naujakuriams būtina deklaruoti gyvenamąją vietą Sendvario seniūnijoje

 30. Informacija apie rangovus • UAB “Kastvila” atliekanti žiemos darbus(sniego valymą nuo kelių). Kęstutis Daukantas Kontaktai: (8 675) 02 265 • UAB “Gargždų komunalinės paslaugos” atliekantis gatvių apšvietimo priežiūrą Steponas ŠimulisTel. (8 687) 26785

 31. JEI TURITE KLAUSIMŲ, KLAUSKITE

 32. AČIŪ UŽ DĖMESĮ

More Related