1 / 4

Azərbaycanda təkərlər satışı

Təkərlər.az' veb saytı Azərbaycanda olan hər hansı bir təkər mərkəzi ilə sizin aranızda fəaliyyət göstərən 'ortaq şəxsdir'. Müştərilər veb saytda yerləşdirdikləri təkər elanlarını istifadəçilər axtara ,görə və müqayisə edə bilərlər.<br>http://tekerler.az/

Download Presentation

Azərbaycanda təkərlər satışı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Azərbaycanda təkərlər satışı Visit-http://tekerler.az/

  2. Bizimməqsədimizziyarətçilərimizəaxtardıqlarıtəkərləritapmaqdaköməklikgöstərməkdir. Buna nail olmaqüçün biz məlumatbazamızıyenielanlarladoldurmaqüçünvargücümüzləçalışırıq. Biz daima ‘Tekerler.az’ saytınaKorporativMüştərilərvəözəlVasitəçiləricəlbetməkprosesindəyik. BizimməlumatbazamızsürətləinkişafedirvəartıqBakınıntəkərbazarının 70%-nitəmsiledir. İnternet-səhifəmizsizinaxtarışınızıasanlaşdırmaqüçünmüxtəlifxüsusialətlərlətəchizolunmuşdur. Dahaetraflı: 'AğıllıAxtarış' - sizinalmaqüçünseç- diyiniztəkərlərinmümkünolanmiqdarınıgöstərəndinamikaxtarışsistemidir; 'ŞəxsiHesab' - səhifə- mizdəsizəməxsusolanözəl virtual məkandır; 'IstekSİyahısı' - təkərlərimüqayisəetməkvəyayaddaşdasaxlayaraqsonradanbaxmaqimkanıyaradır. Visit-http://tekerler.az/

  3. Contact Us:----- AbbasMirzəŞərifzadəküçəsi, Yasamal, Baku, AZ1010 Azerbaijan Phone : 994 51 267 00 00 http://tekerler.az/ Visit -http://tekerler.az/

  4. Thanks for visit us:- For more detail please visit here:- http://tekerler.az/

More Related