Prezentacija za konferenciju danas
Download
1 / 16

Prezentacija za konferenciju Danas - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Prezentacija za konferenciju Danas. Reformisanje javnog sektora Srbije Bogdan Lissovolik stalni predstavnik MMF u Beogradu Beograd, 12. april 2011. Struktura prezentacije. Zašto reforma? Definisanje vremena i obima reformi Principi reforme Primeri: Poreska administracija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentacija za konferenciju Danas' - ward


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prezentacija za konferenciju danas
Prezentacija za konferencijuDanas

Reformisanje javnog sektora Srbije

Bogdan Lissovolik

stalni predstavnik MMF u Beogradu

Beograd, 12. april 2011.


Struktura prezentacije
Struktura prezentacije

 • Zašto reforma?

 • Definisanje vremenai obima reformi

 • Principi reforme

 • Primeri:

  • Poreska administracija

  • Fond plata javnog sektora

  • Drugi sektori savelikimudelom u potrošnji(zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura, itd.)


Za to reformisati javni sektor u srbiji
Zašto reformisati javni sektor u Srbiji?

 • Da se podstakne širi privredni rast. Javni sektor u Srbiji je usmeren na potrošnju, ne na proizvodnju – on je stub “starog” modela rasta – potrebno ga je preureditiu pravcu investiranja i boljih javnih usluga…

 • Da se urede fiskalni računi.Potrebna im je korekcija posle krize; u suprotnom, javni dug bi ugušio privredu. Postoje nova korisna fiskalna pravila, međutim, ona ne mogu sama po sebi da obezbede rezultate.

  • Deficiti su veći od održivih deficita (1% odBDP)

  • Prihodi kao % od BDP će opadatido 2015.;

  • Javni dug brzo raste (i porašće sa restitucijom)


Reforme potrebne da dovedu u red
Reforme potrebne da dovedu u red

Deficite izazvane potrošnjom

Skok javnog duga

Nema šanse za zdravu privredu ako fiskalni računi izmaknu kontroli: ključni neposredan rizik jesu povećanja plata/penzija


Neadekvatno planiranje kontrola srednjoro nih rashoda slabi fiskalnu poziciju
Neadekvatno planiranje /kontrola srednjoročnih rashoda slabi fiskalnu poziciju…

Srbija ima tendenciju da na srednji rok precenjuje račun budžeta...…

uglavnomzato što u velikoj meri potcenjuje buduće rashode…


Vreme za reformu i njen obim
Vreme za reformu i njen obim

Kada/kako reformisati?

Šta je “javni sektor”?

Republička Vlada+

Fondovi socijalnog osiguranja+

Lokalna samouprava+

Javna preduzeća

Ključni rizik: rupe u zakonu radi izbegavanja reformi manipulisanjem obimom javne administracije (“agencije,” javna preduzeća) – zemlje poput Grčke i Portugala na ovome su se “opekle”;

 • “Kratkoročno:”zamrzavanja – “iznudjene” mere – gube svoju draž, mogu biti politički neodržive;

 • “Srednjoročne:”racionalizacija kroz “pametnije” mere – zahtevaju duboko poznavanje, pripremu i proaktivne korake (videti dole)

 • Ključni rizik: vakum između kratkoročnih i srednjoročnih mera;


Kakva vrsta javnog sektora je potrebna
Kakva vrsta javnog sektora je potrebna?

Ona koja podržava produktivnost privatnog sektora, takav da…

U tržišnoj privredi država je često sudija: dobra i profesionalna vlada poznaje svoje komparativne prednosti i ograničenu ulogu

 • Nije suviše skup!

 • Pruža bolje javne usluge:

  • Nepristrasnu regulativu (pravosuđe, regulatorna tela)

  • Visoku javnu bezbednost (policija)

  • Dobar ljudski kapital (obrazovanje)

  • Dug radni vek (zdravstvo)

  • Efektivne usluge/ulaganja (MF, infrastruktura, javna preduzeća)

Ovi koraci bi takođe popravili loš rang poslovnog okruženja u Srbiji!


Kako sa manje uraditi vi e videti izve taj na ih kolega iz sb
Kako “sa manjeuraditi više”? (videti izveštaj naših kolega iz SB)

Ključni ciljevi:

Metode za postizanje:

Adekvatnog planiranja budžeta:

Realno budžetiranje;

Programski orijentisano budžetiranje;

Stručno, ne “političko” rukovođenje (javna preduzeća, ministarstva, itd.)

Poštena politika plata /nagrađivanja;

Sektorske reforme (dole)

 • “Više”:maksimirati kvalitet rezultata

  • Teško da se definiše? Primeri:

   • PISA rezultati u obrazovanju

   • Rezultati u zdravstvu, itd.

 • “Sa manje”:svesti troškove na minimum

  • Šta je razuman standard?

   • Poređenje % potrošnje sa drugim zemljama

   • Sektorski pokazatelji u odnosu na druge zemlje: odnos broja nastavnika/učenika, bolničkih kreveta, itd.

Radi se o podsticanju produktivnosti kroz bolje planiranje i podsticaje odozdo-nagore…


Aspekt ljudskih resursa u okviru produktivnosti javnog sektora
Aspekt ljudskih resursa u okviru produktivnosti javnog sektora

Glavni prioritet

Možda ne toliko hitno…

Obrazovati više ljudi i na bolji način

Prilagoditi nastavne programe škola/univerziteta

Kupiti najsavremeniju opremu

Povećatinadoknadu za prekovremeni rad

 • Postavljanje kvalitetnih ljudi na odgovorna radna mesta

 • Bolja i obimnija obuka na radnom mestu

 • Funkcionalna IT koja se koristi u celini

 • Isto plaćanje za “isti” rad, istinski bonusi za “produktivnost”

Istinsko usko grlo u javnom sektoru nije toliko sistem obrazovanja, već nedostatak mogućnosti za razvoj veština na radnom mestu i nedovoljno napredovanje u javnoj službi isključivo na bazi zasluženog, uključujući nedostatak angažovanja ljudi na bazi konkurencije


Primer i poreska administracija
Primer I: Poreska administracija

Cilj (produktivnosti):

Glavni načini/metode za postizanje:

Oslanjati se uglavnom na dobrovoljnopoštovanje propisa

Blagovremeno obaveštavanje poreskih obveznika? (pozivi, “call”centri)

Dobra analiza /poznavanje poreskih obveznika za sve naplate

“Call”centar?

Analiza na bazi rizika?

Analiza poreskog jaza?

Revizije?

Odgovarajući IT sistem?

 • Naplatiti maksimalan prihod– ali na nepristrasan način:

 • Olakšati poslovanje jeste ključni cilj poreske administracije: smanjilo bi sivu ekonomiju


Kako se mo e pobolj ati kori enje poreskih revizija

Rezultati poreskih inspekcija u 2010.

Kako se može poboljšati korišćenje poreskih revizija?

 • Oko 2,000 “poreskih inspektora,” ali mnogisamo obrađuju prijave!

 • Više od 90 procenata inspekcija se fokusira na mikro i male firme!

 • 75% inspekcija nije dalo rezultate (cilj ne morabiti 0, ali 75% je previsoko)

Odabrati slučajeve za inspekciju iz ukupne analize zasnovane na riziku…


Primer ii fond plata u javnom sektoru
Primer II: fond plata u javnom sektoru

Zaposlenost

Plate

Zamrzavanja

Indeksacija?

Reforma plata i platnih razreda

Korekcije koje predvode sindikati

 • Prirodno smanjivanje / zamrzavanje zapošljavanja

 • Ograničenje zapošljavanja – kako preraspodeliti?

 • Smanjenje zaposlenja u LSU?

  • Dobrovoljniodlasci?

  • Racionalizacije?

 • Zašto je reforma poražena? – šta činiti?

 • Loše koncipirana? (previše brza)?

 • (ii) Solidarnost/sažaljenje prema zaposlenim u javnom sektoru?

 • (iii) Nedostatak političkevolje? Slojevi onih koji su zaposleni po političkoj liniji?

 • (iv) Teška situacija na tržištu rada?

 • (v) Negativna selekcija?Druga klju na podru ja javne potro nje
Druga ključna područja javne potrošnje da je preplaćen

Gde?

Kako?

Metod kapitacije, metod prema dijagnostičkoj grupi (DRG) u bolnicama

Kapitacija, konsolidacija škola/časova

Planiranje i realizacija projekata

Odnos radnika/penzionera

Prošireni ciljani programi (MoP, dečji dodatak)

Restrukturiranje od slučaja do slučaja, veća transparentnost, kontrola, privatizacija

 • Zdravstvena zaštita

  • (previše ne-bazičnog osoblja)

 • Obrazovanje

  • (loši PISA rezultati, malo časova rada)

 • Infrastruktura

 • Penzije

 • Socijalna pomoć

  • Neciljane beneficije

 • Javna preduzeća


Zaklju ne napomene
Zaključne napomene da je preplaćen

 • Mada privatni sektor uglavnom vuče privredni rast, produktivna vladaima suštinsku ulogu u njegovom oslobađanju;

 • Srpske vlasti imaju načine za poboljšanje svoje produktivnosti;

 • U globalizovanom konkurentskom svetu, zapostavljanje efikasnosti javnog sektora jeste nedopustiv luksuz koji privredu skupo košta!


Thank you! da je preplaćen

Hvala!

www.imf.org

www.imf.org/external/country/SRB/rr/


ad