milj politikens problem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miljöpolitikens problem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miljöpolitikens problem

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Miljöpolitikens problem - PowerPoint PPT Presentation

wang-reilly
153 Views
Download Presentation

Miljöpolitikens problem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Miljöpolitikens problem • Kollektiv vara • Negativa externa effekter och globalt samarbete • Ökad privat konsumtion

 2. Miljömål • Generationsmål - strävanäratt vi till nästa generation ska ha löst de storamiljöproblemen • 16 styckenmiljökvalitetsmål • Miljömålsrådetharansvaretförsamordningochuppföljning

 3. Forts. Miljömål

 4. Tre åtgårdsstrategier • En strategiföreffektivareenergianvändningoch transporter – förfrämstattminskautsläppenfrånenergi- ochtransportsektorerna. • En strategiförgiftfriaochresurssnålakretslopp. • En strategiförhushållning med mark, vattenochbebyggdmiljö.

 5. Styrmedel för begränsad klimatpåverkan Ekonomiskastyrmedelsåsom: • skärptakoldioxidskatter, • skärptautsläppskravförfordon • främjandeavmiljöfordonochalternativadrivmedel • satsningpåförnybarenergiochenergieffektiviseringochgenomattfortsatt ha en elproduktion med lågautsläppavkoldioxid. • UtöverdettaärSverigepådrivandei de internationellaklimatförhandlingarna

 6. Global samordning • UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change • Kyotoprotokollet • USA utanför avtalet

 7. Styrmedel • Administrativa • Informativa • Ekonomiska

 8. Administrativa styrmedel • Direkta föreskrifter och kontroll

 9. Informativa styrmedel • Bygger på styrning och frivilligt beteende

 10. Ekonomiska styrmedel • Indirekt och sker via företagens och hushållens incitament till ”miljövänligt beteende”

 11. Miljöpolitiken i Sverige • Tidigare byggt på regleringar, till exempel krav på reningsutrustning eller produktionsteknologi. • Fokus har tidigare legat på de stora utsläppskällorna. • Fokus har nu skiftat till de små utsläppskällorna. • De ekonomiska styrmedel blir allt viktigare.

 12. Exempel på olika styrmedel • Miljöavgifter • Subvention av rening • Grön skatteväxling • Överlåtelsebara utsläppsrätter • Skadestånd

 13. Avgift för miljöfarliga utsläpp Avgift för utsläpp leder till optimal rening hos alla aktörer Samhällsekonomisk effektivitet då allokeringsförlust försvinner Omfördelar från producenter till staten, inbetald avgift Utslagning och arbetslöshet (nödvändig omställning) Ex på miljöavgift i Sverige: Koldioxidskatten (Mål om begränsad klimatpåverkan)

 14. Subvention av rening Subvention för rening leder till optimal rening hos alla aktörer Samhällsekonomisk effektivitet då allokeringsförlust försvinner Omfördelar från staten till producenterna Subventionsparadoxen – nyetablering av miljöfarlig verksamhet Miljösubventioner i Sverige: Främst till jordbruket (SCB) t ex våtmarker

 15. Grön skatteväxling Höjd skatt för miljöfarlig verksamhet -> Ökad MC -> Högre Pris -> Lägre Q Sänkt skatt för miljövänlig verksamhet -> Sänkt MC -> Lägre Pris -> Högre Q Leder till mer konsumtion av miljövänliga produkter och tjänster -> omställning Ex på grön skatteväxling i Sverige: Höjda miljöskatter/Sänkta inkomstskatter 2001-2006

 16. Överlåtelsebara utsläppsrätter • Myndigheterna sätter en övre gräns för en viss typ av utsläpp inom ett visst geografiskt område. • Bubbelkonceptet: regleras endast den totala mängden utsläpp inom bubblan. • Det utfärdas ett visst antal överlåtelsebara utsläppsrätter som berättigar innehavaren att göra de maximalt tillåtna utsläppen. • Skapar ekonomiska incitament.

 17. Handel med utsläppsrätter för koldioxid • Från 1 januari 2005. • Minska koldioxidutsläppen med 8 procent mellan 2008-2012. • I Sverige omfattas 720 svenska anläggningar. • Förbränningsanläggningar, pappers- och massaindustri samt industrier för järn, stål och mineraler. • Varje medlemsland skyldigt att driva ett nationellt register där samtliga transaktioner med utsläppsrätter registreras. • Svenskt UtsläppsrättsSystem (SUS) • Energimyndigheten • Community Independent Transaction (CITL)

 18. Forts. Handel med utsläppsrätter • Varje år rapportera föregående års koldioxidutsläpp till Naturvårdsverket. • Anläggningen ska en månad senare visa upp motsvarande innehav av utsläppsrätter i SUS. • Straffavgiften är 40 euro per ton koldioxid.

 19. Marknaden för överlåtelsebara utsläppsrätter • Utbud och efterfrågan. • Pristagare. • Via mäklare eller på någon börs som förmedlar utsläppsrätter. • Priset på en utsläppsrätt har varierat mellan 9 euro och 30 euro. Våren 2006 var priset återigen 9 euro per utsläppsrätt.

 20. Skadestånd • Förorenarna betalar de skadelidande i efter hand, det vill säga när skadan har uppstått. • Förebyggande effekt. • Förorenarna kommer att väga den riskerade kostnaden mot kostnaden att reducera utsläppet. • Miljöbalken • Miljöskadeförsäkring