slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IPARD PROGRAM MJERA 301 PowerPoint Presentation
Download Presentation
IPARD PROGRAM MJERA 301

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

IPARD PROGRAM MJERA 301 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

IPARD PROGRAM MJERA 301 Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture Priprema dokumentacije i postupak prijave. OSNOVNI CILJEVI MJERE 301 Razvoj i poboljšanje osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

IPARD PROGRAM MJERA 301


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
IPARD PROGRAM MJERA 301

Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukturePriprema dokumentacije i postupak prijave

slide2

OSNOVNI CILJEVI MJERE 301

 • Razvoj i poboljšanje osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast
 • Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta
 • Poboljšanje situacije ruralne depopulacije
slide3

Prijava i postupak

Može li moja JLS postati korisnikom IPARD sredstava?

Korisnici sredstava iz IPARD programa za ulaganja u sklopu Mjere 301 su jedinice lokalne samouprave - općine i gradovi do 10.000 stanovnika (prema Popisu stanovništva iz 2001.),

kao i općine nastale nakon 2001. godine, prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH (»Narodne novine« br. 86/06 i 16/07)

slide4

Prijava i postupak

Za što mogu iskoristiti IPARD sredstva?

I ulaganje u sektor sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda

- max. javna pomoć – 958.000 € (7.000.000,00 HRK)

II ulaganje u sektor lokalne nerazvrstane ceste

- max. javna pomoć – 405.000 € (3.000.000,00 HRK)

III ulaganja u sektor toplane

- max. javna pomoć – 958.000 € (7.000.000,00 HRK)

IV Ulaganje u sektor protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta

- max. javna pomoć – 405.000 € (3.000.000,00 HRK)

Iznosi u HRK su indikativni!

slide5

Prijava i postupak

Opći kriteriji prihvatljivosti unutar mjere 301 IPARD programa

 • Ulaganja na kraju realizacije moraju udovoljavati relevantnim standardima Zajednice koji se odnose na očuvanje okoliša
 • Ulaganje treba udovoljavati relevantnim nacionalnim minimalnim standardima što se tiče zaštite okoliša u vrijeme kada je Odluka o dodjeli sredstava iz IPARD programa donesena
 • Prethodnu procjenu nacionalnih tijela odgovornih za očuvanje okoliša o projektu treba predati zajedno s projektnim/poslovnim planom. Za projekte određene veličine Procjena učinka na okoliš izvršit će se prije ulaganja sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« br. 64/08 i 67/09)(u skladu s EU direktivama 85/337/EEC i 97/11/ EC, uključujući dodatak I i II)
 • Ako su strategije lokalnog razvoja odobrene od strane Ministarstva, kako je regulirano člankom 171(3)(b) IPA provedbene Uredbe (EC) br. 718/2007, ulaganje treba biti usklađeno s ovim strategijama.
 • Aktivnosti koje se sufinanciraju u okviru IPA komponente III (Mjera 2.1 –Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža i Mjera 2.2 – Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za otpadne vode iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže), sukladno Operativnom programu za okoliš 2007 – 2009. bit će isključene iz potpore u okviru ove Mjere
slide6

Prijava i postupak

Specifični kriteriji prihvatljivosti unutar mjere 301 IPARD programa

 • Sektor sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda:
 • Korisnik mora provoditi ulaganje u županijama s usvojenim regionalnim operativnim programom (ROP) i/ili Županijskom razvojnom strategijom (ŽRS).
 • Sektora lokalne nerazvrstane ceste
 • JLS u svojim prostornim planovima mora imati naznačene javne nerazvrstane ceste u poljoprivrednim zonama te imati donesen opći akt (Odluka o nerazvrstanim cestama).
 • Sektora toplane
 • Korisnik mora u poslovnom planu prikazati učinkovitost ulaganja analizom troškova i koristi te posjedovati minimalno dvogodišnji ugovor za opskrbu organskim otpadom.
 • Sektor protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta
 • Korisnik mora provoditi ulaganje u području koje se nalazi u zonama I. i II. razine opasnosti od požara.
slide7

Prijava i postupak

Koje dokumente moram prikupiti?

 • Prijavni obrazac (I-OOP-3)

(osnovni podaci, podaci o lokaciji ulaganja, podaci o žiro računu, podaci o vrsti i iznosima ulaganja, izjave, popis dokumentacije)

 • Investicijska studija/poslovni plan (I-OOP-6)
 • Svi dokumenti moraju biti originali ili kopije ovjerene od strane javnog bilježnika.
 • U svakom trenutku možete zatražiti povrat originalne dokumentacije od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).
slide8

Prijava i postupak

Koje dokumente moram prikupiti?

 • Odluka o imenovanju čelnika JLS ili drugi odgovarajući dokument
 • Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje JLS

(ukoliko je imenovana)

 • Preslika osobne iskaznice čelnika JLS/osobe ovlaštene za zastupanje (ukoliko je imenovana)
slide9

Prijava i postupak

Koje dokumente moram prikupiti?

 • Potvrda Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti ulaganja s odgovarajućim minimalnim nacionalnim i EU standardima
 • Građevinska dozvola ili drugi odgovarajući dokument prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, i važećem Pravilniku
 • Dijelovi Glavnog projekta za namjeravano ulaganje:
 • - Arhitektonski projekt,
 • - Procjena troškova,
 • - Troškovnik,
 • - Tehnološki projekt
 • Izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz prava vlasništva podnositelja ili prava na gradnju (list A, B, C), ne stariji od 3 mjeseca na dan podnošenja prijave
slide10

Prijava i postupak

Koje dokumente moram prikupiti?

 • Plan proračuna
 • Financijski plan razvojnih programa - investicija (obrazac FPRP-i)
 • Potvrda o broju žiro-računa
 • Obvezujuće pismo namjere banke s navedenim iznosom ili Ugovor o kreditiranju, ako postoji
slide11

Prijava i postupak

Koje dokumente moram prikupiti?

 • Cjenovne ponude/račune za opće troškove nastale prije podnošenja prijave
 • Račun i ponudu za svaki pojedini opći trošak manji od 10.000 EUR
 • tri sadržajno usporedive ponude i račun za odabranu ponudu za opće troškove čiji su iznosi veći od 10.000 EUR

(Napomena: Opći troškovi nastali prije podnošenja prijave predstavljaju izdatke nastale za izradu Studije izvedivosti/Investicijska studija, Glavnog projekta i Procjene utjecaja na okoliš)

 • Tablica za usporedbu ponuda (obrazac I-OOP-8) za svaki pojedini opći trošak nastao prije podnošenja prijave
 • Poziv na natječaj (obrazac I-OOP-7) ovjeren od ponuđača, za svaku priloženu ponudu/ račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave
 • - Opći troškovi mogu iznositi maksimalno 12 % od prihvatljivog iznosa ulaganja
 • - Svi ostali opći troškovi (npr. nadzor u fazi izvedbe) moraju proći proceduru javne nabave prema PRAG-u
slide12

Prijava i postupak

Što još moram dostaviti ovisno o vrsti ulaganja?

 • Kanalizacijski sustavi i pročišćavanje otpadnih voda

Dozvoljena ulaganja: izgradnja i/ili rekonstrukcija sustava kanalizacije i/ili sustava za pročišćavanje otpadnih voda

 • Dijelovi Regionalnog operativnog programa (ROP-a) ili Županijske razvojne strategije (ŽRS-a) koji se odnose na namjeravano ulaganje
slide13

Prijava i postupak

Što još moram dostaviti ovisno o vrsti ulaganja?

 • Nerazvrstane ceste
 • Dozvoljena ulaganja: izgradnja i/ili rekonstrukcija
 • Uvjerenje/Certifikat izdan od Županijskog upravnog odjela za graditeljstvo da je ulaganje u poljoprivrednoj zoni
 • Pojmovi:

»Nerazvrstana cesta« je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju korisnika, a koja nije razvrstana cesta u smislu posebnih propisa.

slide14

Prijava i postupak

Što još moram dostaviti ovisno o vrsti ulaganja?

 • Toplane
 • Dozvoljena ulaganja: izgradnja i/ili rekonstrukcija toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu)
 • Ugovor o dobavi organskog otpada (na najmanje dvije godine)
 • Pojmovi:
 • »Toplane« su postrojenja na biomasu u kojima se odvija proces pretvorbe biomase u toplinski oblik energije.
 • Napomena: Ekonomski operater: sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03, 82/04,110/04,178/04, 38/09 i 79/09), korisnik je dužan prenijeti predmet ulaganja na upravljanje ekonomskom operateru, o čemu će obavijestiti APPRRR prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu
slide15

Prijava i postupak

Što još moram dostaviti ovisno o vrsti ulaganja?

 • Protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta
 • Dozvoljena ulaganja: izgradnja i/ili rekonstrukcija
 • Protupožarni plan
 • Pojmovi:
 • »Protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta« – su prosječeni prostor u šumi u obliku pruge, očišćen od drveća i niskog raslinja, širine 4 – 15 m s elementima šumske ceste koji ima namjenu prolaska vatrogasnih vozila do požarišta
slide16

Prijava i postupak

Maksimalni iznos javne pomoći

 • 100% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja koja ne stvaraju značajan neto prihod
 • 50% od ukupnih prihvatljivih troškova po ulaganjuza ulaganja koja stvaraju značajan neto prihod
 • Značajnim neto prihodom smatra se udio dobiti poslije oporezivanja koji je veći od 25% od ukupnih prihoda projekta u bilo kojoj godini trajanja projekta.

Ako se utvrdi da je ulaganje, koje je predmet prijave za dodjelu sredstava iz IPARD programa, sufinancirano iz drugih međunarodnih ili nacionalnih programa potpore, APPRRR će umanjiti iznos IPARD sredstava

slide17

Prijava i postupak

Kako podnijeti prijavu za IPARD program?

 • Nakon objave Natječaja, podnositelji dostavljaju:
  • Prijavu, s propisanom dokumentacijom u dva primjerka – (original i kopija numeriranih stranica)
  • Dosje s natječajnom dokumentacijom koji sadrži Najavu natječaja, Obavijest o nabavi, Sažetak obavijesti o nabavi i Dosje natječaja u preslici i originalu u zasebnoj omotnici s naznakom “Ne otvarati od strane pisarnice” za Odjel javne nabave, te Listu dokumenata

Napomena: Dokumentacija se šalje isključivo preporučenom poštom na adresu objavljenu u Natječaju

slide18

Prijava i postupak

Zaprimanje i obrada prijave

 • Provjera kompletnosti i prihvatljivosti prijave (analiza I i II)
 • - mogućnost nadopune /obrazloženja/ispravka (7 kalendarskih dana)
 • Obavijest o prihvatljivosti prijave I-OOP-21
 • Postupak javne nabave
 • Kontrola na terenu
 • Lista dozvoljenih izdataka I-OOP-15.3 s poljima za unos iznosa i kalkulacija, potpisan i ovjeren (analiza III)
 • ukoliko su ulaganja sufinancirana iz drugih međunarodnih ili nacionalnih programa potpore, APPRRR će umanjiti iznos IPARD sredstava
 • Kreiranje rang liste, Odluka o dodjeli sredstava
slide19

Prijava i postupak

Zaprimanje i obrada prijave

 • Provjera kompletnosti i prihvatljivosti prijave (analiza I i II)
 • - mogućnost nadopune /obrazloženja/ispravka (7 kalendarskih dana)
 • Obavijest o prihvatljivosti prijave I-OOP-21
 • Postupak javne nabave
 • Kontrola na terenu
 • Lista dozvoljenih izdataka I-OOP-15.3 (analiza III)
 • Kreiranje rang liste
 • Odluka o dodjeli sredstava
slide20

Prijava i postupak

Lista dozvoljenih izdataka I-OOP-15.3

 • Popunjavanje obrasca I-OOP-15.3 (Lista izdataka)

- pročitati pojašnjenja na kraju tablice (drugi sheet)

- upisivati stavku po stavku (excel tablica)

- odvojiti prihvatljive i neprihvatljive izdatke (ako ih ponuda sadrži)

- prilikom unosa provjeriti sve izračune odabrane ponude

ukoliko su ulaganja sufinancirana iz drugih međunarodnih ili nacionalnih programa potpore, APPRRR će umanjiti iznos IPARD sredstava

ispravak je moguć samo jednom

Obrazac I-OOP-15.3 treba dostaviti i na CD-u

slide21

Prijava i postupak

KRITERIJI RANGIRANJA

slide22

Prijava i postupak

Koji su razlozi odbijanja prijave?

 • Neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom i Javnim natječajem
 • nepravovremenost i nepotpunost nakon nadopune (prisutnost i sadržaj dokumenta
 • neprihvatljivost ulaganja
 • uvrštenost korisnika na crnu listu ili na listu dužnika
 • nedostatne financijske sposobnosti provođenja ulaganja
 • ekonomske neodrživosti poslovnog plana
 • davanje pogrešnih/lažnih podataka u prijavi od strane podnositelja
 • neprovođenja postupka javne nabave sukladno Pravilniku
 • onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu
 • nedostatne raspoloživosti sredstava
slide23

Prijava i postupak

I na kraju…

 • Djeluje teško, ali nije neizvedivo
 • Ukoliko vam tijekom pripreme prijave nešto nije jasno, kontaktirajte
 • Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
 • mi ćemo vam u najkraćem roku pokušati odgovoriti
 • Internet stranica:
 • www.apprrr.hr
 • E-mail: info@dmssa.hr ili info@apprrr.hr
 • Telefon: 01/6002-700
 • Fax: 01/6002-851
 • Središnji ured: Ulica Grada Vukovara 269d
 • i 21 podružnica u jedinicama regionalne samouprave
slide24

Prijava i postupak

HVALA NA POZORNOSTI!

HVALA NA PAŽNJI!

PITANJA?