slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magický čtyřúhelník PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magický čtyřúhelník

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Magický čtyřúhelník - PowerPoint PPT Presentation


 • 363 Views
 • Uploaded on

Magický čtyřúhelník. Magický čtyřúhelník. Zahrnuje 4 ukazatele úrovně jedné ekonomiky. Využíváme ho při hodnocení úspěšnosti a výkonnosti hospodářské politiky(HOPO) ekonomiky. Magický čtyřúhelník hodnotí: Ekonomický růst (G) měřený prostřednictvím HDP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Magický čtyřúhelník' - vladimir-reyes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
magick ty heln k1
Magický čtyřúhelník
 • Zahrnuje 4 ukazatele úrovně jedné ekonomiky.
 • Využíváme ho při hodnocení úspěšnosti a výkonnosti hospodářské politiky(HOPO) ekonomiky.
 • Magický čtyřúhelník hodnotí:
 • Ekonomický růst (G) měřený prostřednictvím HDP
 • Plnou zaměstnanost (U) prostřednictvím míry nezaměstnanosti
 • Stabilitu cenové hladiny (P) prostřednictvím průměrné roční inflace
 • Vnější ekonomickou rovnováhu (B) prostřednictvím stavu obchodní bilance
slide4

Pyramida světového bohatstvíhttp://www.novinky.cz/ekonomika/248189-vetsinu-svetoveho-bohatstvi-kontroluje-devet-procent-populace.html, 8.1.2014

hrub dom c produkt hdp
Hrubý domácí produkt (HDP)
 • HDP = peněžní hodnota všech finálních statků a služeb vyprodukovaných v určité ekonomice za určitý čas
 • Rozlišujeme dle závislosti na cenách:
 • a/ nominální HDP udávaný v běžných (aktuálních) cenách
 • b/ reálný HDP udávaný ve stálých cenách. Po několik let používáme ceny tzv. výchozího roku.
 • HDP = základní měřítko pro srovnání životní úrovně v zemi a zjištění stupně jejího ekonomického rozvoje
hospod sk cyklus
Hospodářský cyklus
 • Dle růstu nebo poklesu HDP hodnotíme vývoj ekonomiky

http://aoibhinn.blog.cz/1108/makroekonomie-grafy-ii, 8.1.2014

hospod sk cyklus1
Hospodářský cyklus
 • Výkyvy hospodářského cyklu jsou způsobeny nesouladem mezi růstem produkce a růstem množství peněz v oběhu.
 • Růst produkční ekonomiky lze jen těžko odhadnout.
 • Když centrální banka a vláda mají špatný odhad a zvýší nadměrně množství peněz v oběhu (př. nadměrné úvěrování), v čase se ekonomika tzv. „přehřeje“ a narazí na hranici produkčních možností.
 • Následkem je nejprve růst cen a později dochází k recesi.
hospod sk cyklus2
Hospodářský cyklus
 • Stálé střídání růstu a poklesu = stálé střídání expanze a recese, přičemž dosahujeme vrcholu nebo dna
 • Fáze expanze:
 • Roste HDP
 • Roste poptávka
 • Zvyšování produkce a využívání kapacity
 • Klesá nezaměstnanost
 • Ekonomika krátkodobě překračuje hranici produkčních možností (přesčasy, přetížení kapacit…)
 • Všeobecný investiční i spotřebitelský optimismus.
 • Dlouhodobě nelze překročit hranici produkčních možností. Dochází zde k přehřátí ekonomiky, kdy růst nabídky narazí na hranici produkčních možností. Expanze dosahuje vrcholu a láme se v recesi.
hospod sk cyklus3
Hospodářský cyklus
 • Fáze recese:
 • HDP klesá nejméně 2 po sobě jdoucí čtvrtletí
 • Poptávka je nižší než nabídka
 • Hromadí se zásoby
 • Omezování produkce
 • Snižování výrobních kapacit
 • Růst nezaměstnanosti
 • Krachy podniků
 • Šíření pesimismu
 • Krátkodobý pokles produkce pod hranici produkčních možností
 • Po odeznění recese se ekonomika vrací na hranici produkčních možností
 • Hlubší recese = deprese nebo krize
 • http://www.stream.cz/slavnedny/622094-den-krachu-na-newyorske-burze-24-rijen
nezam stnanost
Nezaměstnanost
 • Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část nabídky práce není schopna nebo ochotna najít si placené zaměstnání.
 • Nezaměstnaný = ten, kdo se aktivně uchází o práci, resp. je zapsán v evidenci úřadu práce a plní podmínky pro pokračování registrace.
nezam stnanost1
Nezaměstnanost
 • Ženy v domácnosti, důchodci, studenti a jiní, kteří se o práci neucházejí aktivně, tedy nejsou na ÚP registrováni, se do počtu nezaměstnaných nepočítají.
nezam stnanost m ra nezam stnanosti
Nezaměstnanost – míra nezaměstnanosti:
 • Přirozená míra nezaměstnanosti = míra nezaměstnanosti, při které jsou pracovní trhy v rovnováze.
 • Určitý počet nezaměstnaných je v pořádku, na trhu je nutná určitá rezerva pracovní síly.
 • Míra nezaměstnanosti = procento nezaměstnaných z ekonomický aktivního obyvatelstva
inflace
Inflace
 • Inflace = všeobecný růst cen, tedy růst tzv. cenové hladiny. Jinými slovy také snížení kupní síly peněz.
inflace p iny vzniku
Inflace – příčiny vzniku
 • V oběhu je více peněz než, než odpovídá nabídce zboží.
 • Nejdůležitější příčinou = nadměrné úvěrování. Lidé na základě většího množství peněz zvyšují svou poptávku. Pokud na to nabídka není připravena, nemá možnosti produkce, znamená to, že jde o peníze, které nemají krytí vyrobenými statky a službami!!! To vede k růstu cen.
inflace p iny na stran popt vky
Inflace příčiny na straně poptávky:
 • Existence nadbytečné poptávky, v oběhu je příliš mnoho peněz (více než odpovídá množství zboží).
 • a/ rychlejší růst mezd než produktivity práce (při zastaralých výrobních zařízeních)
 • b/ nadměrné státní výdaje – stát dává do oběhu peníze, ale sám statky a služby neprodukuje (přídavky, podpory v nezaměstnanosti, dotace, apod.)
 • c/ nadměrné úvěrování
inflace p iny na stran nab dky
Inflace – příčiny na straně nabídky:
 • Růst cen způsobuje nabídka, která neodpovídá poptávce, růst nákladů na výrobu.
 • a/ zvyšování nákladů vlivem růstu cen – Rostou ceny materiálů, tlakem odborů rostou mzdy, zvyšují se ceny strojů a zařízení. V důsledku se zvyšuje cena vyrobeného výrobku.
 • b/ zvyšování cen produktů u výrobců s dominantním postavením na trhu, který neodpovídá vyšší hodnota statků a služeb.
osv tlete pojmy
Osvětlete pojmy:
 • Pojmy inflační spirála
 • Deflace
 • Deflační spirála
 • Dezinflace
platebn bilance
Platební bilance
 • Porovnává příjmy a výdaje státu vůči zahraničí
 • Skládá se z:
 • a/ běžného účtu: Jeho nejpodstatnější součástí je OBCHODNÍ BILANCE, která zachycuje vývoz a dovoz.
 • b/ finančního účtu: Zachycuje mezinárodní investice, příliv a odliv zahraničního kapitálu.
platebn bilance1
Platební bilance
 • Ekonomové sledují saldo platební bilance = příjmy – výdaje
 • Výsledkem může být schodek nebo přebytek
 • Schodek vyrovnáváme zahraničními úvěry, přílivem zahraničního kapitálu nebo čerpáním devizových rezerv.
 • Přebytek znamená zvýšení našich příjmů.
platebn bilance2
Platební bilance
 • Saldo obchodní bilance:
 • Ukazuje na konkurenceschopnost našeho zboží v zahraničí
 • Je-li saldo schodkové = o naše zboží menší zahraniční zájem než náš zájem o zboží zahraniční
magick ty heln k2
Magický čtyřúhelník
 • http://www.ekospace.cz/2-makroekonomie-1/323-33-magicky-ctyruhelnik
 • Údaje jednotlivých ukazatelů se zanášejí do jednoho grafu, přičemž vzniká čtyřúhelník.
 • Čím větší plocha čtyřúhelníku, tím je ekonomika úspěšnější
magick ty heln k graficky
Magický čtyřúhelník graficky

Zdroj: http://homoeconomicus.cz/Ostatni/Ekonomie/Makroekonomie/Clanky/Clanky.php?clanek=Magicky_ekonomicky_ctyruhelnik, 8.1.2014

magick ty heln k3
Magický čtyřúhelník:
 • Není možné, aby se současně vyvíjely všechny ukazatele pozitivně. To je důvod, proč čtyřúhelník dostal přídavné jméno „magický“.
 • Pozor na ohled stran státních financí!
slide29
Úlohy:
 • Vyhledejte aktuální statistické údaje ČR všech čtyř ukazatelů a vytvořte na jejich základě grafickou podobu magického čtyřúhelníku.
 • Vysvětlete.
zdroje
Zdroje:
 • KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012-2013. ISBN 978-80-87204-75-74.
 • PAVELKA, Tomáš a Otto MÜNCH. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2012-2013, PETRŽELOVÁ, Jana a Otto MÜNCH. Maturitní otázky - ekonomie: základní kurz. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 278 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253-0598-0.
 • http://aoibhinn.blog.cz/1108/makroekonomie-grafy-ii
 • http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Magick%C3%BD_%C4%8Dty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADk
 • http://www.ekospace.cz/2-makroekonomie-1/323-33-magicky-ctyruhelnik
 • http://homoeconomicus.cz/