1 / 26

XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. DEBATA OKSFORDZKA. „Młodzi ludzie chcą uczestniczyć w demokracji”. GŁOS MŁODYCH SIĘ LICZY. GŁOS MŁODYCH SIĘ NIE LICZY. Kandydat nr 1.

vivi
Download Presentation

XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

 2. DEBATA OKSFORDZKA

 3. „Młodzi ludzie chcą uczestniczyć w demokracji”

 4. GŁOS MŁODYCH SIĘ LICZY

 5. GŁOS MŁODYCH SIĘ NIE LICZY

 6. Kandydat nr 1 Od kilku lat jest emerytem i aktywnym działaczem stowarzyszenia „Nasze Śląskie Podwórko”. Stara się aby wszyscy docenili gołębie. Startuje w wyborach aby na każdym podwórku powstał gołębnik

 7. Kandydatka nr 2 Wieloletnia pracownica firmy finansowej. Zawsze sumiennie wykonywująca wydane jej polecenia. Ma małą córeczkę, lecz nie ma czasu się nią zajmować. Startuje w wyborach aby w gminie powstał żłobek.

 8. Kandydat nr 3 Młody dwudziestojednolatek. Od lat jest zaangażowany w akcje społeczne mające na celu dobro młodzieży, działa w licznych stowarzyszeniach. Bierze udział w wyborach aby w gminie powstało miejsce gdzie młodzież będzie mogła spędzać wolny czas

 9. GŁOS NIC NIE WAŻĄCY

 10. "Nie jest mi wszystko jedno! Ale nie ma dla mnie politycznej oferty. Politycy - musicie się bardziej postarać. "

 11. DYSKUSJA ZA I PRZECIW

 12. CZY Dorosłe społeczeństwo Jest głuche na głos młodzieży?

 13. Młodzi Demokraci

 14. Młodzi w działaniu

 15. Młodzi też mają głos

 16. Niepełnoletni warszawiacy będą mogli decydować o budżecie

 17. Bank pomysłów

 18. Dziękujemy

More Related