Kurt og kubik-knægtene - eleven som producent - PowerPoint PPT Presentation

viveka
kurt og kubik kn gtene eleven som producent n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kurt og kubik-knægtene - eleven som producent PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kurt og kubik-knægtene - eleven som producent

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Kurt og kubik-knægtene - eleven som producent
104 Views
Download Presentation

Kurt og kubik-knægtene - eleven som producent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kurt og kubik-knægtene- eleven som producent Dendigitale erhvervsskole Odense 28.august 2013 Dorthe Carlsen (dcar@ucsyd.dk)

 2. Hvordan kan digitale læremidler bidrage til at elevenstilegnelse af det teoretiske stof gennem praktisk arbejde med stoffet?

 3. Hvad er et læremiddel? Læremidler er midler, der bringes ind i undervisnings- og læringssammenhænge med elevernes læring som mål.

 4. Læremiddeltyper For en uddybning af forskellige læremiddeltyper – og kriterier for inddeling, se Hansen og Skovmand. Mål og midler(2011) og Graf, Hansen og Hansen. Læremidler i didaktikken – didaktikken i læremidler (2012)

 5. Innovationsproces(ELYK) At udvikle praksis ved at involvere praksis At brugernes praksis er udgangspunktet – kontekst. At brugerne skal opleve nye idéer for at overskride deres egen praksis. At der er tale om en dynamisk proces, hvor afdækning af praksis og afprøvning af prototyper løbende dokumenteres og indgår i udviklingsprocessen.

 6. ELYKs innovationsmodel Gynther, 2012. Efter forstudier af Helms, 2009

 7. Case-præsentation EUC Syd, Lundsbjerg Indgangen Transport og logistik 13-24 drenge – og en pige Et forløb på en uge (37 timer) – arbejdsmiljøundervisning

 8. Eksisterende praksis • Teoretisk • Praksisforankring: • Udgangspunkt i arbejdsmiljøproblemer i ”den virkelige verden” - funktionalistisk • Livserfaringer – substantielt engagement • Lærerstyret undervisning – dialogisk • Praktiske øvelser: finde regler, APV - fremlæggelse • Læremidler: PP, APV, internet, (Arbejdsmiljømappe)

 9. Identificerede udfordringer Funktionelle læsevanskeligheder. En stor del teori, mens eleverne primært motiveres af det praksisnære. Erhvervsskoleforskning understreger (Brown et al., 2011; Katznelson 2008), at elevernes motivation og læring i undervisningen øges gennem interaktion mellem teori- og praksis i læringsaktiviteter. Tab af motivation uden stilladsering. Ift. øvelser: svært for eleverne at orientere sig på relevante hjemmesider, overskue, forstå og bearbejde. Indholdet på hjemmesider om arbejdsmiljø (copy – paste). I højere grad at aktivere eleverne (receptive => produktive)

 10. Eksperimentet Øvelse i APV baseret på mobillæring (smartphones + iPads) Multimodalitet (tekst, billede, lyd) Videooptagelser med arbejdsmiljøkonsulent Mobisticks (QR-koder): kontor, lager, værksted

 11. Video med arbejdsmiljøkonsulent

 12. Afprøvning • Smartphones virker motiverende (”fastholdelsesmotivation”) • Undervisere (ser nye potentialer, udvider forsøget) • Elever: Ved selv at producere små videoer a la dem, konsulenten og ELYK-forskerne har produceret, får eleverne mulighed for at gå fra knowledgetellingtil knowledgetransforming. • Autentisk kommunikation • Situeret • Nye roller • forholdet mellem underviser og elever • elever indbyrdes (samarbejde, forskellige roller)

 13. Ind- og udstigning http://www.youtube.com/watch?v=Zu5SmcZuepw

 14. Udstødningsgas http://www.youtube.com/watch?v=DTHovC6IEUg

 15. At få kroppen med – et blik på repræsentationsformer Hansen, Thomas Illum. Viden om læsning, nr. 7, marts 2010

 16. Hvordan kan digitale læremidler bidrage til elevens tilegnelse af det teoretiske stof gennem praktisk arbejde med stoffet? • Fra modtager til producent • Fra telling til showing • At få kroppen med (flere repræsentationsformer – her kroppen - billeder, lyd) – ressourcetænkning: at give modtageren flere adgange til og mulighed for bearbejdning af det faglige indhold.

 17. Læringsdesign – i et multimodalt perspektiv • Transformation kan ses som en måde hvorpå man bearbejder og omformer information som et re-design (inden for samme tegnverden). Men det kan også ske ved at teksten forvandles til en film, et teaterstykke eller et billede. Man kan tale om gestaltning gennem en ny tegnverden – transduktion. (Kress og Selander, 2012:30) • Læring som en tegnskabende aktivitet.

 18. Design af læringssekvens mål iscenesættelse transformering formering repræsentation metarefleksion potentielle ressourcer anvendte ressourcer diskussion (Modelleret efter Kress og Selander, 2012:99)

 19. Eksempler… Instruktion – forflytning: Fra siddende til stående Én hjælper • Stå i gangstående stilling ved siden af borgeren. • Giv borgeren din fjerneste hånd at støtte sig til, og læg den nærmeste hånd under hans albue eller lavt på hans ryg. • Bed borgeren læne sig godt frem. • Bed borgeren rokke frem og tilbage. • Støt borgeren i bevægelsen frem og op ved at flytte vægten til forreste fod.

 20. Ord og billede • Billedet viser kun et bestemt, fastfrosset øjeblik i en længere sekvens. • Hvad gik forud, hvor er vi henne i handlingssekvensen og hvad sker der bagefter?

 21. Personlig hygiejne Køkken-hygiejne Forflytninger Zimmer, Line: http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/Caseconnexion.pdf

 22. Læs videre • Bundsgaard, J. og Hansen, T.I.: Evaluering af digitale læremidler, www.laeremiddel.dk • Carlsen, Dorthe og Anna-Britt Krog (2012). QR-koder som didaktisk koncept. Læring og Medier (LOM), nr. 9 – 2012 • Carlsen, Dorthe, Stig TokeGissel og Kristine Kabel (2010). Læsbare læremidler EUD (http://www.emu.dk/erhverv/laesevejledning/konferencer/landskonferencer/15_04_10.html) • CaseConnexionhttp://slurl.com/secondlife/CaseConnexion/52/154/24 • Gynther, Karsten (2011). Brugerdreven forskningsbaseret innovation af didaktisk design – et perspektiv på anvendt forskning. UC Sjælland • Gynther, Karsten (2011). Design-Based Research og brugerdreven innovation: komplementerende tilgange i ELYK-projektet. Working Paper, ELYK • Graf, S, Hansen, J.J. og Hansen, T.I. (2012): Læremidler i didaktikken. Didaktikken i læremidler, Klim • Hansen, T.I. og Skovmand, K (2011): Fælles mål og midler, Klim • Helms, Niels Henrik (2009). Metodeudviklingsseminar. (http://www.digitalelaeremidler.dk/media(8135,1030)/Metodeseminar_KnowledgeLab.pdf) • Krog, Anna-Britt og Dorthe Carlsen (2012). Kurt og kubikknægtene. Om brug af QR i udviklingen af et didaktisk design for undervisningen i arbejdsmiljø på en erhvervsskole, www.elyk.dk • Læremiddeldidaktik, nr. 4. 2010 (om BIDL-projektet – brugerdreven innovation af digitale læremidler), www.læremiddel.dk • Selander, Staffan og GuntherKress (2012). Læringsdesign – i et multimodalt perspektiv. Frydenlund