1 / 32

Tids- og ydelsesregistrering i KABS

Tids- og ydelsesregistrering i KABS. Konference, 27. marts 2007. Indhold. Formål med registreringen Principper for registreringen Ydelseskataloget Praktisk udformning Resultater. Hvad skal tids- og ydelsesregistreringen anvendes til?. Centralt: grundlag for prioritering af ressourcerne

vittorio
Download Presentation

Tids- og ydelsesregistrering i KABS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tids- og ydelsesregistrering i KABS Konference, 27. marts 2007

 2. Indhold • Formål med registreringen • Principper for registreringen • Ydelseskataloget • Praktisk udformning • Resultater

 3. Hvad skal tids- og ydelsesregistreringen anvendes til? • Centralt: • grundlag for prioritering af ressourcerne • takstovervejelser • Lokalt: • vurdering af behandlingsindsatsen for den enkelte bruger (f.eks. v. behandlingskonferencer)

 4. Proces • Arbejdsgruppe nedsat i nov. 2003: alle faggrupper repræsenteret • Uddannelse af alle medarbejdere i maj 2005 • Igangsat 1. juni 2005 og fortsat kørende • Analysen omfatter året 2006

 5. Dogmer • Data er til læring, ikke til kritik • Tidsforbrug til dataopsamling er kritisk faktor • Data skal have relevans for medarbejderne

 6. Principper for registrering (1) Hvem registrerer? • Den medarbejder, som udfører aktiviteten Hvad registreres? • tidsforbrug, ydelse og cpr.nr. Hvilken tid registreres? • Den samlede tid, som anvendes til ydelsen (forberedelse, gennemførelse, opfølgning) – opgøres i minutter.

 7. Principper for registrering (2) Hvilke ydelser registreres? • Kun ydelser, som fremgår af ydelseskataloget Hvilket cpr. registreres? • den person ydelsen vedrører (også selv om vedkommende ikke deltager selv)

 8. Principper for registrering (3) • Hvis flere medarbejdere om samme ydelse: antallet af medarbejdere registreres • Hvis flere brugere om samme ydelse (gruppeydelser): hver deltager registreres

 9. Hvilken tid kan beregnes? • Medarbejdertid: Tid, som den enkelte medarbejder har leveret • gruppeydelser divideres med antallet af deltagere • Brugertid: Tid, som den enkelte bruger har modtaget • hvis flere medarbejdere deltager i en ydelse divideres tiden med antallet af medarbejdere

 10. Hvad bruges tiden til?

 11. Ydelseskataloget Klassifikation 3-niveauer for klassificering: Kategorier (4) • Arter • Ydelser

 12. Ydelseskataloget –Kategorier og arter • Fagspecifikke ydelser • Lægefaglige ydelser • Sygeplejerskefaglige ydelser • Psykologfaglige ydelser • Psykosociale ydelser • Individuelle samtaler • Gruppeaktiviteter • Andre • Møder udenfor KABS • Ydelser vedr. døgnbehandling og ambulant dagbehandling • Aflysninger

 13. Art:Lægefaglige ydelser • Hepatitis • Helbredsprojektet • Misbrugskonsultation • Somatisk konsultation • Psykiatrisk konsultation • Medicinændringer • Socialmedicinsk samarbejde • Ernæring • Gynækologi • Generelt helbred • Tænder • SF36

 14. Art:Sygeplejefaglige ydelser • Opstart af medicinudlevering • Sundhedssamtale • Sårpleje

 15. Art:Psykologfaglige ydelser • Individuel psykoterapeutisk samtale • Psykoterapeutisk samtalegruppe • Familieterapeutisk samtale • Netværkssamtale • Psykologfaglig henvisning til anden behandling • Klinisk-psykologisk undersøgelse • Psykologisk udredning • Psykologisk testning

 16. Kategori: Psykosociale ydelser • Art: Individuelle samtaler • gradueret efter karakteren og formålet med samtalen, omfanget af hvor struktureret/manualbaseret aktiviteten er samt samtalens tidsmæssige planbarhed. • Art: Gruppesamtaler/aktiviteter • gradueret i et kontinuum gående fra sociale aktiviteter til behandlende gruppeaktiviteter • Art: Andre aktiviteter • omfatter øvrige aktiviteter, ud over samtaler og gruppeaktiviteter, som knytter sig til behandlingen • Art: Samarbejdsmøder udenfor KABS • omfatter besøg ved fremmede institutioner (hospital m.v.) med eller uden brugerens deltagelse.

 17. Art: Individuelle samtaler • Terapeutisk ved uddannet terapeut • Tematiserede samtaler(planlagte, enkeltstående, støttende, forandrende, typisk manualbaseret og målrettet mod afgrænsede temaer (f.eks. adfærd, kriminalitet, ADL-træning) • Udredning/afklaring/opfølgning (planlagte forløb, omfatter flere forhold) • Behandlingsplan • Individuel rådgivning(typisk planlagt, løsningsfokuseret, struktureret ud fra aktuelle behov (bl.a. økonomiske og sociale forhold) • Det udkørende team: omsorgs/relationsarbejde • Akut- og omsorgssamtaler (typisk ikke planlagt, løsning af akutte problemer) • ASI-scoring • Samtale med kontaktperson

 18. Art: Gruppesamtaler/aktiviteter • Terapeutisk gruppesamtale ved uddannet terapeut • Tematiseret gruppesamtale (målrettet mod afgrænsede temaer, typisk manualbaseret ) • Gruppe: forberedelse til stoffri behandling • Gruppe: opfølgning/udredning • Gruppe: rådgivning/undervisning (f.eks. undervisning i ernæring, skolemæssige forhold, sundhed) • Miljøterapeutisk gruppe (f.eks. fysisk træning, udflugter)

 19. Art: Andre ydelser • Individuel samtale med pårørende • Samarbejdssamtale med 3. part • Faglig sparing om sag • Telefonkonsultation • Akupunktur • Urinprøver • Hjemmebesøg, planlagt • Hjemmebesøg, akut • Ledsagelse • Statusskrivelse (kort) • Statusskrivelser (udvidet)

 20. Art: Samarbejdsmøder udenfor KABS • Møde hos kommune • Møde på hospital • Møde i fængsel • Møde på bosted • Møde hos retsinstans • Møde hos advokat

 21. Art: Indstilling, visitation, opfølgning: Visitation til døgnbehandling eller ambulant dagbehandling Indstilling til omsorgstilbud Forbesøg behandlingssted Opfølgning på behandlingssted Opfølgning i KABS/kommunen Efterværn (individuelle samtaler) Efterværn (gruppe samtaler) Kategori: Døgnbehandling og ambulant dagbehandling.

 22. Art: aflysninger omfatter den tid der ”spildes” (d.v.s. tid til forberedelse og tidsforbrug, som ikke kan bruges til noget andet) når en bruger udebliver fra en planlagt samtale eller konsultation. Planlagt individuel samtale ej gennemført Planlagt gruppesamtale ej gennemført Bruger udeblevet fra gruppe Bruger udeblevet fra helbredsprojekt Kategori: aflysninger

 23. Medarbejdertid, 2006 – kategorier

 24. Medarbejdertid, 2006Kategori: Fagspecifikke ydelser

 25. Medarbejdertid, 2006 Art: lægelige ydelser

 26. Medarbejdertid, 2006- Art: psykologfaglige ydelser

 27. Medarbejdertid, 2006- Kategori: psykosociale ydelser

 28. Medarbejdertid, 2006Art: Individuelle samtaler

 29. Medarbejdertid, 2006- Art: Andre ydelser

 30. Brugertid, 2006 503 personer har været indskrevet i KABS i hele 2006 • 13% af brugerne får 50% af tiden (alle afdelinger) • 16% af brugerne får 50% af tiden (regionale afdelinger) • Disse 16%’s andel af brugertimerne varierer fra 37% til 58% over året.

 31. Nytter det noget? • Ja! • Den behandlingsmæssige fordel ligger i, at man opdateres på kollegers handlinger • På afdelingsniveau opnås oversigt over hvor kræfterne koncentreres • På centerniveau opnås oversigt til brug for strategisk planlægning.

 32. Overvejelser over takster • Ydelserne er ikke anvendeligt som takster, men som beregningsgrundlag • Takst og visitation må hænge sammen. • Omkostningerne varierer mellem brugerne og over tid og taksterne må indrettes så man på den ene side tilstræber omkostningsægthed for kommunerne og samtidig ikke hindrer nødvendig indsats overfor brugerne

More Related