slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Arbeid og fritid i helge- og høytidsdager

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Arbeid og fritid i helge- og høytidsdager - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Arbeid og fritid i helge- og høytidsdager. Forlik mellom NSF og KS. Bakgrunn. Enkelte kommuner har ifm med høytidene ensidig flyttet vakter i turnus som bygger på avtale med tillitsvalgte. Spørsmålet i sakene var om arbeidsgiver stod fritt til å foreta slike endringer. Viktig presisering!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arbeid og fritid i helge- og høytidsdager' - gloria-todd


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bakgrunn
Bakgrunn
 • Enkelte kommuner har ifm med høytidene ensidig flyttet vakter i turnus som bygger på avtale med tillitsvalgte. Spørsmålet i sakene var om arbeidsgiver stod fritt til å foreta slike endringer.
viktig presisering
Viktig presisering!
 • Forliket slår ikke fast hvordan partene skal beregne F3-dager i en grunnturnus, rullerende turnus, årsplan eller i en høytidsturnus
forlik
Forlik
 • Forliket slår fast at:
  • Arbeidsgiver er avskåret fra ensidige flyttinger i en turnus som krever avtale (3)
  • En turnusavtale kan ikke forandres gjennom individuell avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver (2)
  • Fri fordi driften tillater det gis med lønn (5)
h ytidsturnus
Høytidsturnus
 • Fortsatt anbefalt at det inngås høytidsturnus
  • Hvordan turnusen skal se ut i høytiden er en forhandlingsgjenstand hvor partene lokalt må finne frem til en løsning som ivaretar begge parters interesser
  • I en høytidsturnus kan fritid og arbeid i høytiden samles ved bruk av gjennomsnittsberegning av røde dager (2)
alternativer til h ytidsturnus
Alternativer til Høytidsturnus
 • Partene kan avtale bruk av forskjøvet arbeidstid ved enighet (4)
 • Arbeidsgiver kan alternativt fastsette en lovlig turnus innenfor arbeidsmiljølovens og tariffavtalens grenser (3)
alternativer til h ytidsturnus1
Alternativer til Høytidsturnus
 • Følger arbeidsgiver eksisterende grunnturnus må:
  • Arbeidstaker gis fri med lønn fra oppsatt turnus hvor turnusen blir ulovlig å praktisere (5)
  • Arbeid ut over avtalt turnus godtgjøres etter reglene om merarbeid/overtid (4)
l sning av aktuelle tvister
Løsning av aktuelle tvister
 • For arbeidstakere som har fått sin arbeidstid flyttet i høytidene er tariffpartene enige om at dette skal godtgjøres med alminnelig timelønn for den tid vedkommende skulle arbeide etter opprinnelig avtalt turnus (6)
partene er enige om f lgende
Partene er enige om følgende:

Der det i forbindelse med høytider eller ferier ol. er behov for å foreta endringer i den løpende turnusplanen/arbeidsplanen, må dette gjøres gjennom etablering av en ny turnusplan/arbeidsplan, høytidsturnus eller gjennom bruk av forskjøvet arbeidstid, med mindre partene lokalt har avtalt noe annet.

partene er enige om f lgende1
Partene er enige om følgende:

Ved etablering av ny turnusplan/arbeidsplan eller høytidsturnus må fremgangsmåten i arbeidsmiljøloven § 10-3, HTA kap.1 punkt 4.5 og eventuelle avtaler mellom de lokale parter følges.

partene er enige om f lgende2
Partene er enige om følgende:

Partene legger til grunn at en avtale om gjennomsnittsberegning av røde dager kan inngås mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. KS viser i denne sammenheng til departementets brev av 5. oktober 2009. En turnusplan/-avtale inngått mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt kan ikke forandres gjennom en individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om gjennomsnittsberegning av røde dager.

partene er enige om f lgende3
Partene er enige om følgende:

Turnusplan/arbeidsplan eller høytidsturnus som forutsetter avtale med tillitsvalgte kan ikke gjennomføres uten at enighet er oppnådd. Oppnås ikke enighet må i så fall turnusplanen/arbeidsplanen etableres innenfor lovens og avtaleverkets rammer for hva arbeidsgiver ensidig kan fastsette.

partene er enige om f lgende4
Partene er enige om følgende:

Partene lokalt kan alternativt inngå avtale om forskjøvet arbeidstid, jf HTA kap. 1 § 6.8. Oppnås ikke lokal eller sentral enighet om forskjøvet arbeidstid, godtgjøres arbeid utover oppsatt turnusplan/arbeidsplan etter reglene om merarbeid/overtid jf. HTA kap. 1 § 6.

partene er enige om f lgende5
Partene er enige om følgende:

Blir den gjeldende turnusplanen/arbeidsplanen ulovlig å praktisere i høytiden må den ansatte gis fri med lønn etter HTAs bestemmelser. Tilsvarende gjelder i de tilfeller arbeidstaker gis fri fordi driften tillater en ytterligere reduksjon i bemanningen.

partene er enige om f lgende6
Partene er enige om følgende:

Partene er som en omforent løsning, enige om at de endringer som arbeidsgivere pr inngåelse av denne protokoll har utført i ansattes løpende turnusplan/arbeidsplan i forbindelse med høytidene, uten å følge prosedyrene ovenfor, godtgjøres med ordinær timelønn for den tid vedkommende skulle arbeide etter den opprinnelige turnus-/arbeidsplanen

partene er enige om f lgende7
Partene er enige om følgende:

Partene vil møtes for drøftinger knyttet til øvrige spørsmål som berører turnusplanlegging i forhold til helge- og høytidsdager.

partene er enige om f lgende8
Partene er enige om følgende:

KS vil utarbeide et nytt B-rundskriv til erstatning for B-12/2009. Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta gis anledning til å lese igjennom og komme med innspill til rundskrivet før det sendes ut.

partene er enige om f lgende9
Partene er enige om følgende:

Partene er enige om å begjære sakene 5/2013, 12/2013 og 20/2013 for Arbeidsretten, hevet.

b rundskriv b 8 2013
B-rundskriv B/8 – 2013

På bakgrunn av denne enigheten og drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene vil vi i det følgende beskrive ulike måter å organisere arbeidet i helge- og høytider. Dette rundskrivet erstatter B-rundskriv 12/2009.

b rundskriv b 8 20131
B-rundskriv B/8 – 2013

Enighetsprotokollen slår fast at arbeidsgiver ikke ensidig kan endre en plan som krever avtale med tillitsvalgte og den skisserer de ytre rammene for arbeid og fritid i helge- og høytidene. Hvor mye fri som kan gis utover minstekravet må vurderes ut fra lokale behov.

b rundskriv b 8 20132
B-rundskriv B/8 – 2013

KS håper at enigheten vil bidra til at det skapes ro rundt turnusplanlegging for helge- og høytider, og at det kan skapes større forutsigbarhet rundt arbeidstid og fritid i helge- og høytidene.

b rundskriv b 8 20133
B-rundskriv B/8 – 2013

For å skape et godt samarbeidsklima lokalt er det er viktig at partene i god tid før en helge- og høytidsperiode drøfter hvordan turnusplaner for helge- og høytider bør utarbeides. Vi minner i denne sammenheng om Hovedavtalen del B § 1-2 om samarbeid.

b rundskriv b 8 20134
B-rundskriv B/8 – 2013

Arbeidsmiljøloven § 10-8 (4) om arbeidsfri på søn- og helgedager lyder:

… Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. …

b rundskriv b 8 20135
B-rundskriv B/8 – 2013

Partene legger til grunn at en avtale om gjennomsnittsberegning av røde dager kan inngås mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. I følge Arbeidsdepartementet er ikke arbeidsmiljøloven § 10-8 (4) til hinder for det. En avtale inngått mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte kan ikke endres gjennom en individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om gjennomsnittsberegning av røde dager.

b rundskriv b 8 20136
B-rundskriv B/8 – 2013

Det er viktig at de lokale parter ser helheten når en utarbeider helge- og høytidsturnuser. Det vil i mange tilfeller ikke la seg gjøre å lage en matematisk lik fordeling av arbeid og fri på røde dager mellom arbeidstakerne. Men det er viktig at det skapes forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker når det gjelder antall arbeidsdager og fridager i helge- og høytidene. Dette kan f.eks. gjøres ved at en ser flere helge- og høytidsperioder under ett. Hvor mye fri som gis beror på en lokal vurdering.

b rundskriv b 8 20137
B-rundskriv B/8 – 2013

Mange følger systemet med en løpende turnus. Det vil da som oftest være enklest å ta utgangspunkt i denne og tilpasse den til tjenestebehovet og Hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens regler om fritid og kompensasjon for arbeid på helge- og høytidsdager.

b rundskriv b 8 20138
B-rundskriv B/8 – 2013

Opprettholde gjeldende turnus

Dersom partene lokalt er enige om at det er mest hensiktsmessig at den løpende turnusen opprettholdes uendret, kan det gjøres forutsatt at planen blir i samsvar med aml. § 10-8 (4). Dersom det må gis fridager i henhold til denne bestemmelsen gis det fri med lønn. Hvis driften tillater en ytterligere reduksjon i bemanningen kan det gis fri med lønn utover dette.

Hvis det oppstår behov for å gjøre små endringer i en løpende turnus og partene er enige om det kan en benytte reglene om forskjøvet arbeidstid i henhold til HTA kap. 1, pkt. 6.8.

b rundskriv b 8 20139
B-rundskriv B/8 – 2013

Omarbeide gjeldende turnus

I de tilfeller partene blir enige om at den ordinære turnusen skal omarbeides, bør en vurdere en rimelig fordeling av helgearbeidet fra år til år eventuelt fra høytid til høytid. Dersom det inngås avtale om gjennomsnittsberegning av de røde dagene må det fastsettes hvor lang beregningsperioden for gjennomsnittet skal være.

b rundskriv b 8 201310
B-rundskriv B/8 – 2013

Turnusplaner som ikke krever avtale med tillitsvalgte

Dersom det lages turnusplan som ikke krever avtale med tillitsvalgte kan arbeidsgiver iverksette turnusplanen etter drøftinger med de tillitsvalgte, jfr arbeidsmiljøloven § 10-3 forutsatt at reglene i arbeidsmiljøloven kap. 10, inkludert § 10-8 (4) overholdes.

b rundskriv b 8 201311
B-rundskriv B/8 – 2013

Endringer i gjeldende turnusplan uten enighet

Hvis ingen av de foregående alternativene fører frem har arbeidsgiver to alternativer:

- det pålegges merarbeid/overtid eller

- løpende turnusplan følges og det gis fri påfølgende rød dag med lønn.

hvordan kan dette l ses lokalt
Hvordan kan dette løses lokalt?
 • Haugesund kommune
 • Sandnes kommune
 • Arendal kommune
presiseringer fra forhandlingsavdelingen 1
Presiseringer fra forhandlingsavdelingen - 1

Når NSF er part i en grunnturnus så er utgangspunktet at det ikke foreligger noen avtale om samling av røde dager. Unntaket er hvis det i selve turnusavtalen står nedfelt at turnusen gir anledning til gjennomsnittsberegning av røde dager. Hvis det ikke er nedfelt et slikt punkt har arbeidsgiver ikke anledning til å innhente individuell avtale med den enkelte arbeidstaker for å kunne samle røde dager. Dette da det ikke er anledning til å inngå individuelle avtaler som rokerer forutsetningene som ligger til grunn for den kollektive avtalen.

Det betyr at om man følger grunnturnus også i høytidene er det hovedregelen med påfølgende rød dag som skal anvendes ( igjen: med mindre noe annet er konkret nedfelt i turnusavtalen)

presiseringer fra forhandlingsavdelingen 2
Presiseringer fra forhandlingsavdelingen 2

Om partene ved virksomheten er enige om å omarbeide turnusen i høytiden, er det anledning til å planlegge med at ansatte arbeider flere røde dager etter hverandre. Det er dette som er sedvanen og når tillitsvalgte signerer en slik høytidsturnus er den å betrakte som en kollektiv avtale som omfatter alle medlemmer. Man trenger ingen egen avtale ved siden av.

presiseringer fra forhandlingsavdelingen 3
Presiseringer fra forhandlingsavdelingen 3

Dette innebærer at de eneste gangene det er aktuelt med individuell avtale med den enkelte arbeidstaker er i virksomheter uten tariffavtale (og dermed også uten tillitsvalgte) – eller ved at arbeidsgiver innfører arbeidstidsordninger som ikke forutsetter avtale med tillitsvalgte (f.eks 35,5 t/u der du går like mange timer hver uke)