Download
wypowiadanie um w o prac przygotowa daniel badan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WYPOWIADANIE UMÓW O PRACĘ PRZYGOTOWAŁ: DANIEL BADAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
WYPOWIADANIE UMÓW O PRACĘ PRZYGOTOWAŁ: DANIEL BADAN

WYPOWIADANIE UMÓW O PRACĘ PRZYGOTOWAŁ: DANIEL BADAN

102 Views Download Presentation
Download Presentation

WYPOWIADANIE UMÓW O PRACĘ PRZYGOTOWAŁ: DANIEL BADAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WYPOWIADANIE UMÓW O PRACĘPRZYGOTOWAŁ: DANIEL BADAN

  2. Wypowiedzenie – jednostronne oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać złożone przez każdą ze stron umowy na okres próbny lub nie określony, a wszelkie zastrzeżenia umowne, pozbawiające pracownika prawa do wypowiedzenia umowy są nieważne; • Wypowiedzenie: • powinno nastąpić w formie pisemnej, tj. na dokumencie własnoręcznie podpisanym; • zostaje dokonane z chwilą dotarcia do drugiej strony w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią; • może zostać złożone - co do zasady - w przypadku 4 rodzajów umów: • - umowy na czas nie określony; • - umowy na czas określony powyżej 6 miesięcy, jeżeli strony przewidziały możliwość jej wypowiedzenia (tzw. klauzula wypowiedzenia); • - umowy na okres próbny; • - umowy na zastępstwo; • Skuteczne cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia złożonego pracownikowi wymaga jego zgody; Złożenie wypowiedzenia

  3. Ustawa nakłada na pracodawcę dodatkowe „ciężary” związane z wypowiedzeniem umowy o pracę. Mianowicie: • w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy; • w przypadku umowy na czas nie określony pracodawca zobowiązany jest wskazać rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia; • o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy; • pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia; • pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku;

  4. Okres wypowiedzenia – czas, którego upływ skutkuje ustaniem stosunku pracy z mocy jednostronnie dokonanego wypowiedzenia. W trakcie biegu okresu wypowiedzenia: - pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy; - pracodawca jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia; Okresy wypowiedzenia są zróżnicowane w zależności od typu zawartej umowy; co do zasady nie mogą zostać skrócone; 2. Okresy wypowiedzenia

  5. Przysługuje w przypadku co najmniej 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy w wymiarze: 2 dni roboczych (w okresie wypowiedzenia wynoszącym 2 tygodnie lub 1 miesiąc); - 3 dni roboczych (w okresie wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące, oraz skróconym jednostronnie przez pracodawcę) Dni wolne na poszukiwanie pracy mogą być udzielane zarówno łącznie, jak i oddzielnie, tylko w trakcie biegu okresu wypowiedzenia. W trakcie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracownik nie jest zobowiązany skorzystać z udzielonego mu zwolnienia, a za niewykorzystane dni wolne na poszukiwanie pracy nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia. 3. Prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy

  6. Poprzez wadliwe rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem, rozumieć należy zarówno wypowiedzenie nieuzasadnione, jak i sprzeczne z prawem. Termin na złożenie odwołania do sądu pracy wynosi 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia. 4. Roszczenia pracownika

  7. Dziękuję za uwagę