slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D. HÜLYA SARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D. HÜLYA SARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D. HÜLYA SARI 20070052 4-B. Hakimler Savcılar Yüksek kurulu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D. HÜLYA SARI' - violet-ward


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D.

HÜLYA SARI

20070052 4-B

hakimler savc lar y ksek kurulu
Hakimler Savcılar Yüksek kurulu
 • Hakimler Yüksek Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulu’nun1971’den itibaren ardılı olan hakimler ve savcılar yüksek kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ilkesinin kurumsallaşması olarak kabul edilir.Kurul 1981 yılında köklü biçimde yeniden yapılandırılmış ve 1982 Anayasası’nın159. Maddesi bu çerçevede oluşmuştur
slide3
MADDE 159- (Değişik: 12/9/25982/22md.)
 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.
 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmi iki asıl ve on iki yedek üyeden oluşur; üç daire halinde çalışır.
slide4
1961 Anayasasıilekurulanbukurulyargınınenüstkuruludur.
 • Cumhurbaşkanıkurula, 3 asil 3 yedeküyeyiYargıtay’dan 2 asil 2 yedeküyeyiiseDanıştay’dan 4 yıliçinseçer.süresibitenüyelertekrarseçilebilir.
 • KurulbaşkanıAdaletBakanı’dır. AdaletBakanlığıMüsteşarıkurulundoğalüyesidir.
slide5
Adliveidari hakim vesavcılarımesleğekabuletme ,atama, nakletme, geçicigörevlerverme, disiplincezasıverme, görevdenuzaklaştırmaveterfiişlemleriyapar.
 • Birincisınıfaayrılacak hakim vesavcıları HSYK belirler.
slide6
HSYK ayrıbirkamutüzelkişiliğinesahipdeğildir.
 • HSYK’ nınkararlarıyargıdenetiminindışındadır.
 • HakimlersavcılarıngörevleriyleilgiliidaridenetimiAdaletBakanı’nınizniileAdaletBakanlığıMüfettişiyapar.
slide7
IV. Sayıştay
 • Sayıştay genel ve katma bütçeli kuruluşların bütün gelir ve giderleri ve mallarını, Meclis adına denetleyen ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan bir kuruluştur
slide8
MADDE 160- (Değişik: 29/10/2005-5428/md.) Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz
slide9
Başkanveüyeleri TBMM tarafındanseçilir.
 • TBMM adınakamukurumvekuruluşlarıbütüngelirvegiderleriniinceler, denetlerveyargılar.
 • Sayıştay’ınkararlarınakarşıvergiyolunabaşvuralamaz.
slide10
Sayıştay’ınkararlarıDanıştay’ınkaralarıileçatışırsadanıştay’ınkararlarıesasalınır.
 • SayıştayBakanlarKurulu’ncabütçetasarısıylailgili “ GenelUygunlukBildirimi’ndebulunurlar.
 • 2004 yılındayapılandeğişiklesilahlıkuvvetlerinelindebulunandevletmallarınıdenetlenmesiSayıştay’averilmiştir.
slide11
Merkeziyönetimbütçeiçersindebulunanlar;

→GenelBütçeliKuruluşlar:(TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar,)

→ Özelbütçelikuruluşlar :(üniversiteler, ÖSYM, YÖK,TÜBİTAK)

→Düzenleyicivedenetleyicikuruluşlar:(RTÜK, BDDK,REKABET KURUMU, SPK) gibikurumvekuruluşlarınhesapveişlemlerinindenetimisayıştayaverilmiştir.

slide13
DÖRDÜNCÜ KISIM

Malî ve Ekonomik Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER

1.BÜTÇE

A. Bütçenin Hazırlanması Ve Uygulanması

B.Bütçenin görüşülmesi

C.Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları

D.Kesin Hesap

E.Kamu iktisadi teşebbüslerin denetimi

slide14
BÜTÇE:

Bütçe tasarısı Bakanlar kurulu tarafından mali yılbaşından 75 gün önce TBMM’ye sunulur.bütçe komisyonunu 55 gün içersinde kabul edeceği metin TBMM’de görüşülür ve mali yılbaşına kadar kabul edilir ve Cumhurbaşkanına gönderilir.cumhurbaşkanı bütçe kanununu geri gönderemez. Bütçe tasarısı daha sonra resmi gazetede yayımlanır. Mali yılbaşında yürürlüğe girer.

slide15
İKİNCİ BÖLÜM: EKONOMİK HÜKÜMLER

1.Planlama

2.Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi

3.Tabi servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi

4.Ormanların ve orman köylüsünün korunması

A.Ormanların korunması ve geliştirilmesi

B.orman köylüsünün korunması

slide16
5.Kooperatifçiliğin geliştirilmesi

6.Tüketiciler ile esnaf ve sanatkarların korunması

A. Tüketicilerin korunması

B.Esnaf ve sanatkarların

slide17
BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

I. İnkılâp kanunlarının korunması

1.3 Mart 1340 tarihli Tevhidi Tedrisat Kanunu,

2. 25 kasım Şapka İktisâsı Hakkında Kanun

3. 30 kasım1925 tarihli Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun;

slide18
4. 17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu,

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun;

6. 1928 tarihli Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun;

slide19
7. 1934 tarihli Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun;

8.1934 tarihli Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

slide20
YEDİNCİ KISIM

Son Hükümler

 • Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma
 • Başlangıç ve kenar başlıkları
 • Anayasanın yürürlüğe girmesi
slide21
1982 ANAYASASI

TEKLİF

Meclis üye tam sayısının1/3 ünün yazılı teklifi ile(184)

KARAR

3/5-2/5 arası ise; 2/3den çok ise

(330-360 arası) (367 den fazla)

Kararı cumhurbaşkanı .15 gün içinde yayımlar.veya meclise iade eder.

Meclis yine kabul ederse cumhurbaşkanı yayımlar ya da halkoyuna sunar.

slide22
KPSS SORULARI

1.Hakimler savcılar yüksek kuruyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2008)

a)Anayasa’da açıkça düzenlenmiştir.

b)Kurulun başkanı Adalet Bakanlığı müsteşarıdır

c) Adli ve idare yargı hakim ve savcıların mesleğe kabul etme,Kurulun yetkilerindendir.

d)Kurul, seçimle gelen asil üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

e) Üyeler 4 yıl için seçilirler ve süresi biten üye yeniden seçilebilir.

slide23
2.Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı kimdir?(2006)

a)Başbakan b)Adalet Bakanı c) Yargıtay

d)Danıştay Bakanı e)TBMM Başkanı

ad