A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben - PowerPoint PPT Presentation

a t mop 3 1 4 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s innovat v int zm nyekben n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben PowerPoint Presentation
Download Presentation
A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

play fullscreen
1 / 61
A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben
85 Views
Download Presentation
viola
Download Presentation

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Közoktatási Igazgatóság A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -Innovatív intézményekben A pályázat megvalósításának kötelező elemei Berecz Árpádnéfolyamatmenedzser 1

 2. A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései Közoktatási Igazgatóság • A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása • A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködésekkialakítása • A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségükmegteremtése a közoktatásban • Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 2

 3. Közoktatási Igazgatóság TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések • Kompetencia alapú oktatás bevezetése • Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárásokbevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) • A digitális írásbeliségelterjesztése, digitális készségek fejlesztése • Esélyegyenlőségjavítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) 3

 4. Intézményi fejlesztések elemei 1. Közoktatási Igazgatóság Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz); 4

 5. Intézményi fejlesztések elemei 2. Közoktatási Igazgatóság Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a matematika kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz); 5

 6. Intézményi fejlesztések elemei 3. Közoktatási Igazgatóság Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területenkompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; 6

 7. Mit kell tudni a programcsomagokról? Közoktatási Igazgatóság • A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázati felhívásokban a projekt megvalósításához szükséges tankönyveket és programcsomagokat a tankönyvjegyzékről(a kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelőek közül), illetve az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül lehet választani. A pályázat keretében kizárólag ezeknek a kritériumnak megfelelő rendelések számolhatóak el. 7

 8. Közoktatási Igazgatóság • A TÁMOP-3.1.4./08/1. és TÁMOP-3.1.4./08/2. pályázati kiírásokban részt vevő intézményeknek a programban részt vevő tanulócsoportok részére február 28-a után, a befogadást követően, a pótrendelés keretében kell beszereznie a tankönyveket, tanulói taneszközöket. Az iskola pótrendeléseket szeptember 5-ig küldhet a kiadóknak. • A támogatási összegből • az oktatásért felelős miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (pedagógiai rendszerek) részeként jóváhagyott információhordozók, tankönyvek, • valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. évi MKM rendelet 7. számú mellékletében felsorolt eszközök vásárolhatók. 8

 9. Közoktatási Igazgatóság A kompetenciafejlesztő tankönyvekről • A 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben megjelent kompetenciafejlesztő oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettanterve. • Amennyiben valamely tankönyvkiadó fejlesztését e kerettantervre építi, akkor az így létrehozott és minősített tankönyvek, segédanyagok "kompetenciafejlesztőnek" tekinthetők, e meghatározás címükben is feltüntethető, és a tankönyvek hivatalos jegyzékében a Kompetenciafejlesztő tananyagok között szerepelhetnek. • Az ezzel az igénnyel fejlesztett tankönyvek tankönyvvé nyilvánításra való felterjesztésekor a 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet 1. számú melléklete szerint a kiadónak nyilatkoznia kell arról, hogy az anyag az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott és kiadott kompetenciafejlesztő kerettanterv felhasználásával, arra épülve készült. 9

 10. A kompetencia alapú tananyag definíciója Közoktatási Igazgatóság Egy olyan oktatási program része, amely • moduláris felépítésű, • tanuló- és tevékenységközpontú, • differenciált módszerek alkalmazására épülő, • egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer. A kompetencia alapú tananyag korszerű pedagógiai kultúrára és tanulásszervezési eljárásokra épül. (Forrás: a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet) 10

 11. Alapelvek Közoktatási Igazgatóság • Gyermekközpontú, cselekvésközpontú tanítás • Életszerű tartalmak, mélységelvű tanítás („kevesebb több”) • Megváltozott tanulásszervezés / differenciálás, kooperáció • Árnyalt értékelés • Tanári szerepváltozás • Befogadó környezet 11

 12. Közoktatási Igazgatóság A programcsomag elemei alapelvek, elméleti háttér, stratégia, célcsoport szakmai koncepció célok, követelmények, tananyag, az értékelés elvei programtanterv információhordozók, interaktív gyakorlóeszközök, kapcsolódó elemek tanulói eszközök a feldolgozás menete, tevékenységek, eszközök, módszerek tanári eszközök: modulleírások követelményrendszer, önellenőrző és diagnosztikus mérőeszközök értékelési eszközök a pedagógus felkészülését segítő eszközök akkreditált továbbképzési programok mentorok (programtanácsadók), módszertani fórumok, segédlettár a program támogató rendszere

 13. Tanulók véleménye Közoktatási Igazgatóság • Tetszik a program, mert sokat játszunk.” • „A tanító néni is velünk játszik.” • „Olyan osztálytársaimmal is közelebbi kapcsolatba kerületem, akivel az elmúlt négy évben alig beszéltem.” • „ Olyan jó, hogy nem kell mindig a padban ülni egész órán.” • „ Közelebbről megismerjük, hogy a másik hogyan gondolkodik.” • „ Jó, hogy történelem és magyar órán a matekot is gyakoroljuk.” • „ Jók az igazlátó lapok, mert magunkba nézünk.” 13

 14. Óvodák, kollégiumok Közoktatási Igazgatóság • óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása • kollégiumok esetében a szociális, életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása, 14

 15. Alapfokú művészetoktatási intézmények fejlesztési feladatai Közoktatási Igazgatóság • Fejlesszen, alkalmazzon olyan tananyagokat, pedagógiai koncepciót, tanulói és tanári segédanyagokat, értékelési eszközöket,pedagógus továbbképzési programot, amelyek – az esztétikai-művészeti kompetenciák intenzív fejlesztésével egyidőben – hozzájárulnak a hatékony, önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztéséhez, a szociális és állampolgári kompetenciák erősítéséhez a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztése útján. 15

 16. Intézményi fejlesztések elemei 4. Közoktatási Igazgatóság Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy). 16

 17. Tantárgytömbösítés Közoktatási Igazgatóság • Tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg. 17

 18. Közoktatási Igazgatóság Tantárgytömbösítés követelményei a pályázat szerint • a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, • a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, • a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, • az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani. 18

 19. Pályázati magyarázat Közoktatási Igazgatóság • A tantárgytömbösítés végrehajtásában az iskoláknak nagyfokú szabadsága van. A megadott időkeret( 5-10-15 %) a megadott tanítási ciklus (legalább két hét) az elvárt minimum. 19

 20. Pályázati magyarázat 2 Közoktatási Igazgatóság • Ha az időkeretet teljesítik, az egymást követő órákat megszervezik, akkor az iskola dönti el, hogy a szakrendszerű oktatás melyik évfolyamán, melyik osztályokba vezeti be a tantárgytömbösített oktatást. Lehet három hetes, négy hetes ciklus is. • ( Teljesíthető a tantárgytömbösített oktatás pl., a nyelvi előkészítő évfolyamon.) 20

 21. Elvárások Közoktatási Igazgatóság A tevékenységet a pályázónak úgy kell megterveznie, hogy annak körében (a tanulásszervezési eljárások bevezetésének keretében) a következő kötelező elemek megvalósuljanak: • Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként • Legalább egy témahét megszervezése tanévenként • Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként 21

 22. Az oktatási folyamat Közoktatási Igazgatóság • az oktatás tartalma (új kompetenciák), • rugalmas szervezeti keretek (osztálybontás, nívócsoport, feladatra szerveződő team), • szervezési módok(egyéni, pár, csoport, frontális) • szervezeti formák(45’, blokk, tantárgytömbösítés) • módszerek(kooperatív, projekt, esettanulmány). 22

 23. Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola Közoktatási Igazgatóság • A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik. • Számítás alapja: • 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái. 23

 24. Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola Közoktatási Igazgatóság • A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik. • Számítás alapja: • 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái. 24

 25. Példa egy osztályra Közoktatási Igazgatóság • 5-6. évfolyam: • Heti kötelező óraszám 22,5, (évi 832,5) ha az intézmény 25%-ban vállalta a nem szakrendszerű oktatást, akkor a heti szakrendszerű oktatás 17 óra, ez évi 629 óra. • 7-8. évfolyam: • Heti kötelező óraszám 25, évi 925 óra. 25

 26. Évfolyamonként 1 osztályos iskola esetében éves szakrendszerű óra Közoktatási Igazgatóság • 2x629= 1258 óra és 2X925=1850 óra, összesen:3108 óra, • melynek 5 % 155 óra heti 4 óra • 10 % 310 óra 8 óra • 15% 465 óra 12 óra • másképpen 5 % tanulócsoportonként évente 39 óra • 10 % 78 óra • 15 % 117 óra 26

 27. Évfolyamonként 3 osztály esetén Közoktatási Igazgatóság • 6x629=3774 óra és 6X925=5550 óra összesen 9324 óra • melynek 5 % 466 óra ez tanulócsoportonként 39 óra Ugyanaz az óraszám jön ki tanulócsoportonként. 27

 28. Példák Közoktatási Igazgatóság Tantárgyak heti óraszáma: pl. 7. évfolyam: magyar 3 történelem 2 angol 3 matematika 4 biológia 1,5 2/1 kémia 1,5 1/2 fizika 1,5 1/2 földrajz 1,5 2/1 számítástechnika 1 rajz 1 ének 1 technika 1 testnevelés 3 28

 29. A hét: Művészetek, stb., hetepl. 7. évfolyam: Közoktatási Igazgatóság • magyar 3+3 2 vagy3x tömbösítés • történelem 2+2 2 • angol 3+1 2 • földrajz 1+2 1 • számítástechnika 1 • rajz 1+1 2 • ének 1+1 2 • testnevelés 3 29

 30. B hét Tudományok hete Közoktatási Igazgatóság • angol 2 • matematika 4+4 4x • biológia 2+1 1 • kémia 2+1 1 • fizika 1+2 1 • számítástechnika 1 • technika 1+1 1 • testnevelés 3 30

 31. Mire kell figyelni a tantárgytömbösítés megszervezésekor Közoktatási Igazgatóság • A tanulók heti óraszámára • A pedagógusok kötelező óraszámára • A pedagógusok túlórakeretére • Tanítási időkeretre • A tantárgy éves óraszámára • A tantárgyfelosztásra • A bevont és nem bevont osztályok órarendjére • A tanítás minőségére 31

 32. Közoktatási Igazgatóság Tömbösített oktatás- nem szakrendszerű oktatás kapcsolata • A tömbösített nem szakrendszerű oktatást témakörök zárásakor, félévi értékelés után vagy tanév végi ismétléskor ugyancsak lehet alkalmazni. • Arra is van lehetőség, hogy az osztályokban témanapokat, heteket vezethessenek be, amelyek keretében a diákok élményszerűen sajátíthatják el a tananyagot. • A nem szakrendszerű oktatás rugalmas időkeretei miatt az is előfordulhat, hogy egy tanóra nem negyvenöt percig, hanem rövidebb vagy éppen hosszabb ideig tart. 32

 33. Közoktatási Igazgatóság Együttműködés- ráhangolás az intézményben • Összefüggő tantárgyak órarendi tömbösítése (különböző epochák kialakítása). • Különböző szaktanárok tevékenységének tartalmi egyeztetése egy-egy osztályban • Egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttműködésével. 33

 34. Közoktatási Igazgatóság Együttműködés- ráhangolás 2 • Projektek közös kidolgozása különböző tárgyak tanáraival. • Értékelési eszközök megalkotása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttes munkájával (pl. feladatlap, témazáró, vizsga tételsor stb.) 34

 35. Közoktatási Igazgatóság Együttműködés- ráhangolás 3 • A tanulók összehangolt fejlesztése különböző szakos tanárok által a domináns kompetenciák (pl. kommunikáció, problémamegoldás) terén. • Az iskolai internetes labor közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal. 35

 36. Közoktatási Igazgatóság Együttműködés- ráhangolás 4 • Az iskolai könyvtár közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal. • Az iskolai honlap közös szerkesztése a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal. • A „rokon” tantárgyak tanárai egyeztetnek a tankönyvrendelés során. 36

 37. Közoktatási Igazgatóság A pedagógusok szerepe • Pozitív tanulási légkört alakít ki • Megtanít tanulni • Együttműködik más szakos kollégáival • Iskolában is tud gondolkodni • Tapasztalatcserékre jár • A tanulót partnernek tekinti 37

 38. Közoktatási Igazgatóság A pedagógusok szerepe 2 • Példát mutat • Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza • Felhasználja a tanulók tapasztalatait • A diákkultúrára, a tanulók világára is épít • Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad 38

 39. Intézményi fejlesztések elemei 5. Közoktatási Igazgatóság • műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (választott műveltségterület) 39

 40. NAT és a műveltségterületek Közoktatási Igazgatóság • A Nat-ban -megjelenése óta - a tantárgyi keretek helyett műveltségi területeken belül fogalmazódnak meg a követelmények (fejlesztési feladatok) – ezzel is hangsúlyozva a világ megismerésének komplexitását, és a területeken belüli egységes szemlélet fontosságát. 40

 41. „Új tudás műveltség mindenkinek” cselekvési program Közoktatási Igazgatóság • Kiemelten hangsúlyozza az egységes tantárgyi rendszerbe integrált természettudományos oktatás elterjesztését, amellyel hatékonyabbá, a gyakorlati életben használhatóbbá kívánja tenni az iskolai oktatást. 41

 42. Természettudományos kompetencia Közoktatási Igazgatóság • Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. 42

 43. Természettudomány tantárgy Közoktatási Igazgatóság • A természettudományos műveltség elsajátítása, illetve a környezeti és egészségnevelés hatékonyabbá tétele érdekében kialakított tantárgy. • Ember a természetben műveltségi terület, • De a Földünk és környezetünk, az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületek tantervi tananyagtartalmát, fejlesztési feladatait is magába foglalhatja. • 5-8. évfolyamokon átveheti a természetismeret, a fizika, a kémia és a biológia – részben átveheti a földrajz valamint az életvitel és gyakorlati ismeretek – szerepét, feldolgozva azok általános műveltségi tartalmait. 43

 44. A tanulásszervezés sikerének néhány alapelve Közoktatási Igazgatóság • Differenciálás • Egyéni különbségek figyelembevétele • Tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése • Szociális készségek fejlettsége • Szociális kompetencia • Divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret • Motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia • Ergonómia 44

 45. Közoktatási Igazgatóság Milyen egy tanterem? • kommunikáció • kooperáció • csoportmunka • helyváltoztatás Lehetséges? 45

 46. Közoktatási Igazgatóság Milyen egy másik tanterem? feladat • kommunikáció • kooperáció • csoportmunka • helyváltoztatás 46

 47. Közoktatási Igazgatóság Problémák, leküzdendő gátak • Szelektív iskolarendszer • Homogén csoportokra törekvés • Ismeretközpontúság • Tanárközpontúság • A tanár saját magát tartja a legfőbb ismeretforrásnak • A tanulás helyett még mindig a tanításon van a hangsúly • A tantárgyak közötti integráció hiánya • „Krétapedagógia” 9. Merev hagyományok, pl. ergonómiai 47

 48. A PROJEKT MÓDSZER Közoktatási Igazgatóság • Reformpedagógia • John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára, aki a XIX. század utolsó éveiben teremtette meg kísérleti iskolájában a módszer alapjait. 48

 49. Jellemzői Közoktatási Igazgatóság • A pedagógiai projekt mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység, • A pedagógiai projekt „valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata, (Hortobágyi Katalin, 2002) 49

 50. Jellemzői Közoktatási Igazgatóság • A pedagógiai projekt mindig komplex, • A pedagógiai projekt tanárok és diákok partneri együttműködése, • A pedagógiai projekt a differenciálás eszköze. 50