a t mop 3 1 4 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s innovat v int zm nyekben n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Közoktatási Igazgatóság. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. A pályázat megvalósításának kötelező elemei. Berecz Árpádné folyamatmenedzser. A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései. Közoktatási Igazgatóság.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben' - viola


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a t mop 3 1 4 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s innovat v int zm nyekben

Közoktatási Igazgatóság

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -Innovatív intézményekben

A pályázat megvalósításának kötelező elemei

Berecz Árpádnéfolyamatmenedzser

1

a t mop k zoktat si priorit s nak int zked sei
A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései

Közoktatási Igazgatóság

 • A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása
 • A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködésekkialakítása
 • A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségükmegteremtése a közoktatásban
 • Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

2

t mop 3 1 4 komplex int zm nyi fejleszt sek

Közoktatási Igazgatóság

TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések
 • Kompetencia alapú oktatás bevezetése
 • Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárásokbevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.)
 • A digitális írásbeliségelterjesztése, digitális készségek fejlesztése
 • Esélyegyenlőségjavítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés)

3

int zm nyi fejleszt sek elemei 1
Intézményi fejlesztések elemei 1.

Közoktatási Igazgatóság

Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

(amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz);

4

int zm nyi fejleszt sek elemei 2
Intézményi fejlesztések elemei 2.

Közoktatási Igazgatóság

Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

(amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a matematika kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz);

5

int zm nyi fejleszt sek elemei 3
Intézményi fejlesztések elemei 3.

Közoktatási Igazgatóság

Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területenkompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;

6

mit kell tudni a programcsomagokr l
Mit kell tudni a programcsomagokról?

Közoktatási Igazgatóság

 • A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázati felhívásokban a projekt megvalósításához szükséges tankönyveket és programcsomagokat a tankönyvjegyzékről(a kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelőek közül), illetve az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül lehet választani. A pályázat keretében kizárólag ezeknek a kritériumnak megfelelő rendelések számolhatóak el.

7

slide8

Közoktatási Igazgatóság

 • A TÁMOP-3.1.4./08/1. és TÁMOP-3.1.4./08/2. pályázati kiírásokban részt vevő intézményeknek a programban részt vevő tanulócsoportok részére február 28-a után, a befogadást követően, a pótrendelés keretében kell beszereznie a tankönyveket, tanulói taneszközöket. Az iskola pótrendeléseket szeptember 5-ig küldhet a kiadóknak.
 • A támogatási összegből
 • az oktatásért felelős miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (pedagógiai rendszerek) részeként jóváhagyott információhordozók, tankönyvek,
 • valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. évi MKM rendelet 7. számú mellékletében felsorolt eszközök vásárolhatók.

8

a kompetenciafejleszt tank nyvekr l

Közoktatási Igazgatóság

A kompetenciafejlesztő tankönyvekről
 • A 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben megjelent kompetenciafejlesztő oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettanterve.
 • Amennyiben valamely tankönyvkiadó fejlesztését e kerettantervre építi, akkor az így létrehozott és minősített tankönyvek, segédanyagok "kompetenciafejlesztőnek" tekinthetők, e meghatározás címükben is feltüntethető, és a tankönyvek hivatalos jegyzékében a Kompetenciafejlesztő tananyagok között szerepelhetnek.
 • Az ezzel az igénnyel fejlesztett tankönyvek tankönyvvé nyilvánításra való felterjesztésekor a 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet 1. számú melléklete szerint a kiadónak nyilatkoznia kell arról, hogy az anyag az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott és kiadott kompetenciafejlesztő kerettanterv felhasználásával, arra épülve készült.

9

a kompetencia alap tananyag defin ci ja
A kompetencia alapú tananyag definíciója

Közoktatási Igazgatóság

Egy olyan oktatási program része, amely

 • moduláris felépítésű,
 • tanuló- és tevékenységközpontú,
 • differenciált módszerek alkalmazására épülő,
 • egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer.

A kompetencia alapú tananyag korszerű pedagógiai kultúrára és tanulásszervezési eljárásokra épül. (Forrás: a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet)

10

alapelvek
Alapelvek

Közoktatási Igazgatóság

 • Gyermekközpontú, cselekvésközpontú tanítás
 • Életszerű tartalmak, mélységelvű tanítás („kevesebb több”)
 • Megváltozott tanulásszervezés / differenciálás, kooperáció
 • Árnyalt értékelés
 • Tanári szerepváltozás
 • Befogadó környezet

11

slide12

Közoktatási Igazgatóság

A programcsomag elemei

alapelvek, elméleti háttér, stratégia, célcsoport

szakmai koncepció

célok, követelmények, tananyag, az értékelés elvei

programtanterv

információhordozók, interaktív gyakorlóeszközök, kapcsolódó elemek

tanulói eszközök

a feldolgozás menete, tevékenységek, eszközök, módszerek

tanári eszközök: modulleírások

követelményrendszer, önellenőrző és diagnosztikus mérőeszközök

értékelési eszközök

a pedagógus felkészülését segítő eszközök

akkreditált továbbképzési programok

mentorok (programtanácsadók), módszertani fórumok, segédlettár

a program támogató rendszere

tanul k v lem nye
Tanulók véleménye

Közoktatási Igazgatóság

 • Tetszik a program, mert sokat játszunk.”
 • „A tanító néni is velünk játszik.”
 • „Olyan osztálytársaimmal is közelebbi kapcsolatba kerületem, akivel az elmúlt négy évben alig beszéltem.”
 • „ Olyan jó, hogy nem kell mindig a padban ülni egész órán.”
 • „ Közelebbről megismerjük, hogy a másik hogyan gondolkodik.”
 • „ Jó, hogy történelem és magyar órán a matekot is gyakoroljuk.”
 • „ Jók az igazlátó lapok, mert magunkba nézünk.”

13

vod k koll giumok
Óvodák, kollégiumok

Közoktatási Igazgatóság

 • óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása
 • kollégiumok esetében a szociális, életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása,

14

alapfok m v szetoktat si int zm nyek fejleszt si feladatai
Alapfokú művészetoktatási intézmények fejlesztési feladatai

Közoktatási Igazgatóság

 • Fejlesszen, alkalmazzon olyan tananyagokat, pedagógiai koncepciót, tanulói és tanári segédanyagokat, értékelési eszközöket,pedagógus továbbképzési programot, amelyek – az esztétikai-művészeti kompetenciák intenzív fejlesztésével egyidőben – hozzájárulnak a hatékony, önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztéséhez, a szociális és állampolgári kompetenciák erősítéséhez a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztése útján.

15

int zm nyi fejleszt sek elemei 4
Intézményi fejlesztések elemei 4.

Közoktatási Igazgatóság

Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig.

A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy).

16

tant rgyt mb s t s
Tantárgytömbösítés

Közoktatási Igazgatóság

 • Tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg.

17

tant rgyt mb s t s k vetelm nyei a p ly zat szerint

Közoktatási Igazgatóság

Tantárgytömbösítés követelményei a pályázat szerint
 • a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást,
 • a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük,
 • a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie,
 • az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani.

18

p ly zati magyar zat
Pályázati magyarázat

Közoktatási Igazgatóság

 • A tantárgytömbösítés végrehajtásában az iskoláknak nagyfokú szabadsága van. A megadott időkeret( 5-10-15 %) a megadott tanítási ciklus (legalább két hét) az elvárt minimum.

19

p ly zati magyar zat 2
Pályázati magyarázat 2

Közoktatási Igazgatóság

 • Ha az időkeretet teljesítik, az egymást követő órákat megszervezik, akkor az iskola dönti el, hogy a szakrendszerű oktatás melyik évfolyamán, melyik osztályokba vezeti be a tantárgytömbösített oktatást. Lehet három hetes, négy hetes ciklus is.
 • ( Teljesíthető a tantárgytömbösített oktatás pl., a nyelvi előkészítő évfolyamon.)

20

elv r sok
Elvárások

Közoktatási Igazgatóság

A tevékenységet a pályázónak úgy kell megterveznie, hogy annak körében (a tanulásszervezési eljárások bevezetésének keretében) a következő kötelező elemek megvalósuljanak:

 • Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként
 • Legalább egy témahét megszervezése tanévenként
 • Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként

21

az oktat si folyamat
Az oktatási folyamat

Közoktatási Igazgatóság

 • az oktatás tartalma (új kompetenciák),
 • rugalmas szervezeti keretek (osztálybontás, nívócsoport, feladatra szerveződő team),
 • szervezési módok(egyéni, pár, csoport, frontális)
 • szervezeti formák(45’, blokk, tantárgytömbösítés)
 • módszerek(kooperatív, projekt, esettanulmány).

22

p ld k a t mb s tett id keretre ltal nos iskola
Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola

Közoktatási Igazgatóság

 • A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik.
 • Számítás alapja:
 • 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái.

23

p ld k a t mb s tett id keretre ltal nos iskola1
Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola

Közoktatási Igazgatóság

 • A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik.
 • Számítás alapja:
 • 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái.

24

p lda egy oszt lyra
Példa egy osztályra

Közoktatási Igazgatóság

 • 5-6. évfolyam:
 • Heti kötelező óraszám 22,5, (évi 832,5) ha az intézmény 25%-ban vállalta a nem szakrendszerű oktatást, akkor a heti szakrendszerű oktatás 17 óra, ez évi 629 óra.
 • 7-8. évfolyam:
 • Heti kötelező óraszám 25, évi 925 óra.

25

vfolyamonk nt 1 oszt lyos iskola eset ben ves szakrendszer ra
Évfolyamonként 1 osztályos iskola esetében éves szakrendszerű óra

Közoktatási Igazgatóság

 • 2x629= 1258 óra és 2X925=1850 óra, összesen:3108 óra,
 • melynek 5 % 155 óra heti 4 óra
 • 10 % 310 óra 8 óra
 • 15% 465 óra 12 óra
 • másképpen 5 % tanulócsoportonként évente 39 óra
 • 10 % 78 óra
 • 15 % 117 óra

26

vfolyamonk nt 3 oszt ly eset n
Évfolyamonként 3 osztály esetén

Közoktatási Igazgatóság

 • 6x629=3774 óra és 6X925=5550 óra

összesen 9324 óra

 • melynek 5 % 466 óra ez tanulócsoportonként 39 óra

Ugyanaz az óraszám jön ki tanulócsoportonként.

27

p ld k
Példák

Közoktatási Igazgatóság

Tantárgyak heti óraszáma:

pl. 7. évfolyam: magyar 3

történelem 2

angol 3

matematika 4

biológia 1,5 2/1

kémia 1,5 1/2

fizika 1,5 1/2

földrajz 1,5 2/1

számítástechnika 1

rajz 1

ének 1

technika 1

testnevelés 3

28

a h t m v szetek stb hete pl 7 vfolyam
A hét: Művészetek, stb., hetepl. 7. évfolyam:

Közoktatási Igazgatóság

 • magyar 3+3 2 vagy3x tömbösítés
 • történelem 2+2 2
 • angol 3+1 2
 • földrajz 1+2 1
 • számítástechnika 1
 • rajz 1+1 2
 • ének 1+1 2
 • testnevelés 3

29

b h t tudom nyok hete
B hét Tudományok hete

Közoktatási Igazgatóság

 • angol 2
 • matematika 4+4 4x
 • biológia 2+1 1
 • kémia 2+1 1
 • fizika 1+2 1
 • számítástechnika 1
 • technika 1+1 1
 • testnevelés 3

30

mire kell figyelni a tant rgyt mb s t s megszervez sekor
Mire kell figyelni a tantárgytömbösítés megszervezésekor

Közoktatási Igazgatóság

 • A tanulók heti óraszámára
 • A pedagógusok kötelező óraszámára
 • A pedagógusok túlórakeretére
 • Tanítási időkeretre
 • A tantárgy éves óraszámára
 • A tantárgyfelosztásra
 • A bevont és nem bevont osztályok órarendjére
 • A tanítás minőségére

31

t mb s tett oktat s nem szakrendszer oktat s kapcsolata

Közoktatási Igazgatóság

Tömbösített oktatás- nem szakrendszerű oktatás kapcsolata
 • A tömbösített nem szakrendszerű oktatást témakörök zárásakor, félévi értékelés után vagy tanév végi ismétléskor ugyancsak lehet alkalmazni.
 • Arra is van lehetőség, hogy az osztályokban témanapokat, heteket vezethessenek be, amelyek keretében a diákok élményszerűen sajátíthatják el a tananyagot.
 • A nem szakrendszerű oktatás rugalmas időkeretei miatt az is előfordulhat, hogy egy tanóra nem negyvenöt percig, hanem rövidebb vagy éppen hosszabb ideig tart.

32

egy ttm k d s r hangol s az int zm nyben

Közoktatási Igazgatóság

Együttműködés- ráhangolás az intézményben
 • Összefüggő tantárgyak órarendi tömbösítése (különböző epochák kialakítása).
 • Különböző szaktanárok tevékenységének tartalmi egyeztetése egy-egy osztályban
 • Egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttműködésével.

33

egy ttm k d s r hangol s 2

Közoktatási Igazgatóság

Együttműködés- ráhangolás 2
 • Projektek közös kidolgozása különböző tárgyak tanáraival.
 • Értékelési eszközök megalkotása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttes munkájával (pl. feladatlap, témazáró, vizsga tételsor stb.)

34

egy ttm k d s r hangol s 3

Közoktatási Igazgatóság

Együttműködés- ráhangolás 3
 • A tanulók összehangolt fejlesztése különböző szakos tanárok által a domináns kompetenciák (pl. kommunikáció, problémamegoldás) terén.
 • Az iskolai internetes labor közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal.

35

egy ttm k d s r hangol s 4

Közoktatási Igazgatóság

Együttműködés- ráhangolás 4
 • Az iskolai könyvtár közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal.
 • Az iskolai honlap közös szerkesztése a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal.
 • A „rokon” tantárgyak tanárai egyeztetnek a tankönyvrendelés során.

36

a pedag gusok szerepe

Közoktatási Igazgatóság

A pedagógusok szerepe
 • Pozitív tanulási légkört alakít ki
 • Megtanít tanulni
 • Együttműködik más szakos kollégáival
 • Iskolában is tud gondolkodni
 • Tapasztalatcserékre jár
 • A tanulót partnernek tekinti

37

a pedag gusok szerepe 2

Közoktatási Igazgatóság

A pedagógusok szerepe 2
 • Példát mutat
 • Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza
 • Felhasználja a tanulók tapasztalatait
 • A diákkultúrára, a tanulók világára is épít
 • Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad

38

int zm nyi fejleszt sek elemei 5
Intézményi fejlesztések elemei 5.

Közoktatási Igazgatóság

 • műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (választott műveltségterület)

39

nat s a m velts gter letek
NAT és a műveltségterületek

Közoktatási Igazgatóság

 • A Nat-ban -megjelenése óta - a tantárgyi keretek helyett műveltségi területeken belül fogalmazódnak meg a követelmények (fejlesztési feladatok) – ezzel is hangsúlyozva a világ megismerésének komplexitását, és a területeken belüli egységes szemlélet fontosságát.

40

j tud s m velts g mindenkinek cselekv si program
„Új tudás műveltség mindenkinek” cselekvési program

Közoktatási Igazgatóság

 • Kiemelten hangsúlyozza az egységes tantárgyi rendszerbe integrált természettudományos oktatás elterjesztését, amellyel hatékonyabbá, a gyakorlati életben használhatóbbá kívánja tenni az iskolai oktatást.

41

term szettudom nyos kompetencia
Természettudományos kompetencia

Közoktatási Igazgatóság

 • Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában.

42

term szettudom ny tant rg y
Természettudomány tantárgy

Közoktatási Igazgatóság

 • A természettudományos műveltség elsajátítása, illetve a környezeti és egészségnevelés hatékonyabbá tétele érdekében kialakított tantárgy.
 • Ember a természetben műveltségi terület,
 • De a Földünk és környezetünk, az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületek tantervi tananyagtartalmát, fejlesztési feladatait is magába foglalhatja.
 • 5-8. évfolyamokon átveheti a természetismeret, a fizika, a kémia és a biológia – részben átveheti a földrajz valamint az életvitel és gyakorlati ismeretek – szerepét, feldolgozva azok általános műveltségi tartalmait.

43

a tanul sszervez s siker nek n h ny alapelve
A tanulásszervezés sikerének néhány alapelve

Közoktatási Igazgatóság

 • Differenciálás
  • Egyéni különbségek figyelembevétele
  • Tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése
 • Szociális készségek fejlettsége
  • Szociális kompetencia
  • Divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret
 • Motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia
 • Ergonómia

44

slide45

Közoktatási Igazgatóság

Milyen egy tanterem?

 • kommunikáció
 • kooperáció
 • csoportmunka
 • helyváltoztatás

Lehetséges?

45

slide46

Közoktatási Igazgatóság

Milyen egy másik tanterem?

feladat

 • kommunikáció
 • kooperáció
 • csoportmunka
 • helyváltoztatás

46

probl m k lek zdend g tak

Közoktatási Igazgatóság

Problémák, leküzdendő gátak
 • Szelektív iskolarendszer
 • Homogén csoportokra törekvés
 • Ismeretközpontúság
 • Tanárközpontúság
 • A tanár saját magát tartja a legfőbb ismeretforrásnak
 • A tanulás helyett még mindig a tanításon van a hangsúly
 • A tantárgyak közötti integráció hiánya
 • „Krétapedagógia”

9. Merev hagyományok, pl. ergonómiai

47

a projekt m dszer
A PROJEKT MÓDSZER

Közoktatási Igazgatóság

 • Reformpedagógia
 • John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára, aki a XIX. század utolsó éveiben teremtette meg kísérleti iskolájában a módszer alapjait.

48

j ellemz i
Jellemzői

Közoktatási Igazgatóság

 • A pedagógiai projekt mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység,
 • A pedagógiai projekt „valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata,

(Hortobágyi Katalin, 2002)

49

j ellemz i1
Jellemzői

Közoktatási Igazgatóság

 • A pedagógiai projekt mindig komplex,
 • A pedagógiai projekt tanárok és diákok partneri együttműködése,
 • A pedagógiai projekt a differenciálás eszköze.

50

a projektm dszer c lja
A PROJEKTMÓDSZER CÉLJA

Közoktatási Igazgatóság

 • sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi.
 • a tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is felfedjék.

51

slide52

Közoktatási Igazgatóság

 • A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévő képességek, viselkedésformák kipróbálására, és újak kialakítása.
 • A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása.

52

hogyan fogjunk a projekt megszervez s hez
Hogyan fogjunk a projekt megszervezéséhez?

Közoktatási Igazgatóság

A tervezés szakaszai:

 • témaválasztás,
 • tervkészítés,
 • adatgyűjtés,
 • a téma feldolgozása,
 • a termék, produktum összeállítása,
 • a projekt értékelése,
 • a termék, produktum bemutatása.

53

a pedag giai projektek fajt i
A pedagógiai projektek fajtái

Közoktatási Igazgatóság

1. Témaválasztás módja szerint:

 • Pedagógusok hirdetik meg,
 • Diákok azonos érdeklődés mentén,
 • Megadott téma feldolgozása,
 • Szigorúan meghatározottak a feldolgozás szempontjai.

54

slide55

Közoktatási Igazgatóság

2. Tartalma, témája szerint:

 • Tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó projekt
 • Tananyaghoz csak részben kapcsolódó projekt
 • A tananyaghoz nem kapcsolódó projekt

55

slide56

Közoktatási Igazgatóság

3. Tanítási időhöz való viszonya alapján

 • Hagyományos órakereteket változatlanul hagyja
 • Epochális oktatás, tantárgytömbösítés
 • A tanítási szünetekhez kapcsolódó szaktáborok, gyermekfoglalkozások, műhelymunkák, alkotótáborok

56

slide57

Közoktatási Igazgatóság

4. Időtartam alapján

 • Rövid távú projekt (1-2 nap)
 • Középtávú projekt (1-2 hét)
 • Hosszú távú projekt (több hét, félév, év)

57

mintaprojektek http www okm gov hu main php folderid 2217 articleid 232715 ctag articlelist iid 1
Mintaprojektekhttp://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2217&articleID=232715&ctag=articlelist&iid=1Mintaprojektekhttp://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2217&articleID=232715&ctag=articlelist&iid=1

Közoktatási Igazgatóság

 • 5. évfolyam
 • A kommunikáció általános modellje
 • Az információ és az informatika
 • Jog
 • Tér
 • Idő
 • Mozgás
 • Hazai tájaink
 • 6. évfolyam
 • Az információ és az informatika I.
 • Az információ és az informatika II.
 • Könyvtárhasználat
 • Ügyeink intézése
 • Tudomány és technika térben és időben
 • Víz
 • Levegő
 • Környezetünk állapota

58

projektle r s
PROJEKTLEÍRÁS

Közoktatási Igazgatóság

 • Órakeret
 • Évfolyam
 • Cél
 • Kulcsfogalmak
 • Partnerek
 • Felhasználható források

59

slide60

Közoktatási Igazgatóság

 • Lépések, tevékenységek
 • Munkaformák, módszerek
 • Feltételek, eszközök
 • NAT-kapcsolódások: műveltségi területek, kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok
 • Tantervi, tantárgyi kapcsolódások

60

k sz n m a figyelmet berecz rp dn folyamatmenedzser berecz arpadne@educatio hu 06 30 682 2347
Köszönöm a figyelmet!Berecz Árpádnéfolyamatmenedzserberecz.arpadne@educatio.hu06-30-682-2347

Közoktatási Igazgatóság

61

ad