Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Motiverande samtal - MI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Motiverande samtal - MI

Motiverande samtal - MI

610 Views Download Presentation
Download Presentation

Motiverande samtal - MI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Motiverande samtal - MI Motivational Interviewing Konferens Sveriges Vägledarförening 2013 Ingrid Hultén Mimmi Malmer

 2. Syfte med seminariet Övergripande introduktion till MI Har MI något att tillföra vägledning?

 3. Bakgrund och teoretisk grund • Miller och Rollnick – upphovsmän • Utgår från behandlingsarbete med missbruk • Syftar till att främja motivation till beteendeförändringar • Grundar i KBT men också influerad av humanistisk existentiell tradition, Carl Rogers - empatiskt lyssnande • Klientcentrerad samtalsmetod

 4. Motivation enligt MI MI skiljer mellan inre och yttre motivation: • Yttre motivation - betingat av omvärlden, sanktioner • Inre motivation – de egna värderingarna och prioriteringarna Varaktig förändring är beroende av inre motivation

 5. Kontrollerad Självständig Mål och motivation Vill det

 6. MI - grundprinciper • Visa empati • Utveckla diskrepans • Utforska ambivalens • Främja förändringsyttringar • Följa med i motstånd • Uppmuntra till autonomi

 7. Förhållningssätt Utforskande Samarbetande Stödja klientens tilltro till egen förmåga

 8. Motiverande samtal är en samarbetsinriktad och personcentrerad form av guidning för att locka fram och stärka motivation till förändring. Miller W, Rollnick,S. 2010

 9. Diskrepans En förutsättning för att en förändring ska ske är att det finns en skillnad – en diskrepans, mellan hur vi har det och hur vi skulle vilja ha det, d v s en brist på överensstämmelse mellan dessa.

 10. Agenda I det motiverande samtalet hjälper rådgivaren klienten att sammanfatta klientens problemområden men överlåter åt klienten att sätta agendan för vad hon eller han tycker det är viktigast att prata om. - Förebygger motstånd - Ökar motivation och eget ansvar

 11. Samtalsmetodiska färdigheter enligt MI - BÖRS • Bekräftelser • Öppna frågor • Reflektioner - Enkla reflektion - Komplexa reflektion • Summeringar

 12. Enkla reflektioner: Uttrycker förståelse, underlättar samtalet, men ger inte ny mening åt innehållet. Komplexa reflektioner: Lägger till påtagligt ny mening, understryker eller ger mer komplex bild, kan kombinera uttalanden från klienten. Reflek

 13. Klient: ”Jag vet inte riktigt vad jag vill.” Enkel reflektion som upprepning: ”Du vet inte vad du vill” Enkel reflektion som synonym: ”Du är villrådig” Reflek

 14. Klient: ”Jag vet inte riktigt vad jag vill.” Komplex reflektion som speglar en underliggande mening: ”Du funderar över både fördelar och nackdelar med det liv du lever just nu” Komplex reflektion som speglar en underliggande känsla: ”Du undrar ibland över vad du skulle kunna göra för att berika ditt liv” Reflek

 15. Information - 4 steg • Be om lov att få informera • Utforska vad klienten redan vet • Erbjuda information • Fråga vad klienten tänker om informationen Information i dialogform UTU - Utforska – Tillföra - Utforska

 16. ”Rådgivarfällor” Ha för bråttom ”Rättningsreflexen”

 17. Förändringsbenägenhet Klienter har olika grad av förändringsbenägenhet (”readiness to change”) Tre stadier eller faser: - Inte beredd att förändra/omedveten om situationen - Osäker - Beredd att förändra

 18. Bedöma beredskap för förändring Analysmatris för rådgivaren

 19. Skalor VAS (Visuell Analog Skala ) Angelägenhet ”Hur viktigt är det för dig att genomföra förändringen” Tilltro ”Hur mycket tror du på att du ska klara av att genomföra förändringen” Beredskap ”Hur redo är du att genomföra förändringen”

 20. Förändringsbenägenhet Låg beredskap Fokus: Väcka intresse för förändring genom öppna frågor och reflexivt lyssnande. Erbjuda information Medelhög beredskap Fokus: Utforska ambivalens Hög beredskap Fokus: Uppmuntra till handling, genomförande

 21. Förändring och ”förändringsprat” Förändringsyttranden och ”förändringsprat” är centralt i det motiverande samtalet Förändringsyttranden i sig skapar en rörelse mot förändring Det finns olika kategorier av förändringsyttringar som rådgivaren behöver identifiera och hantera

 22. Förändringsyttranden Modern språkforskning, typer av förändringsyttranden: DARN-C Önskan att förändra (Desire) Förmågan att förändra (Ability) Skäl att förändra (Reasons) Behov av att förändra (Need) Åtagande att förändra (Commitment)

 23. Förändringsyttranden Rådgivarens uppgift och ansvar: Lyssna efter, framkalla förändringsyttranden och reflektera dem. Stödja till åtagande (Commitment)

 24. Ambivalens • Kännetecknas av ett nätverk av samtidiga och motstridiga känslor, tankar och hållningar inför en och samma sak • Ambivalens inför en förändring är naturligt • Kan vara medveten och omedveten • Ambivalens är ofta ett hinder för att åstadkomma förändring eller komma vidare med sin sitaution – kan tolkas som ett motstånd • Att utforska och kartlägga ambivalens inför en förändring kan tydliggöra hinder och möjligheter samt öka motivationen

 25. Ambivalensutforskning – ett verktyg 1.Fundera över något som du tänker att borde göra men inte har gjort eller kommer till skott med. 2. Parvis kartläggning/utforskning av för- och nackdelar med nuvarande läge och förändring. 3. Intervjua/samtala och lista dessa. Arbeta systematiskt med de fyra fälten. 15 min 4. Sammanfatta vad som kommit fram. Ökad klarhet? 5. Byt roller

 26. ”Man kan betrakta bristande motivation som ambivalens som inte är löst” Miller, Rollnick

 27. ”Ambivalensen är en rimlig plats att besöka men du skulle inte vilja bo där” Miller, Rollnick

 28. Hur pratar man om motstånd i MI?

 29. Motstånd • Motstånd är en naturlig del av en förändringsprocess. • Känslomässiga reaktioner • Motstånd uppstår ofta inom ramen för en relation eller ett system • Rådgivarens roll och ansvar

 30. Centralt för rådgivaren i ett motiverande samtal är att framkalla och förstärka förändringsyttranden och att minska dess motsats, motståndsyttranden.

 31. ”Rulla med motstånd” • Acceptera motståndet som en naturlig del av processen • Undvika att konfrontera motståndet • Bemöta motståndet med reflektioner och öppna frågor • Utforska • ”Dansa med istället för att brottas med”

 32. Eftersnack Har MI något att tillföra vägledning?

 33. Litteraturtips: Motiverande samtal – att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor Tom Barth, Christina Näsholm 2006 Studentlitteratur Motiverande samtal William R Miller, Stephen Rollnick 2013 Natur och Kultur