nitel mi nicel mi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nitel mi, Nicel mi? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nitel mi, Nicel mi?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Nitel mi, Nicel mi? - PowerPoint PPT Presentation


 • 516 Views
 • Uploaded on

Nitel mi, Nicel mi?. Recaİ Coşkun-2013. Varlığın sırları saklı , benden ; Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin , ne ben . Bizimki perde arkasında dedi-kodu : Bir indi mi perde , ne sen kalırsın , ne ben

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nitel mi, Nicel mi?' - melina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nitel mi nicel mi

Nitel mi, Nicel mi?

Recaİ Coşkun-2013

slide2

Varlığınsırlarısaklı, benden;Birdüğümki ne sençözebilirsin, ne ben.Bizimkiperdearkasındadedi-kodu:Birindi mi perde, ne senkalırsın, ne ben

Ne bilginlergeldi, nelerbuldular!Mumlargibidünyayaışıksaldılar.Hangisiyarıpgeçtibukaranlığı?Birermasalsöyleyipuyuyakaldılar.

Birsırdahavar, çözdüklerimizdenbaşka!Birışıkdahavar, ışıklardanbaşka.Hiçbiryaptığınlayetinme, geçöteye:Birşeydahavarbütünyapıtlardanbaşka.

Dedim: artıkbilgidenyanaeksiğimyok;Şudünyanınsırınaermişimazçok.Derkenaklımgeldibaşıma, bir de baktım:Ömrümgelipgeçmiş, hiçbirşeybildiğimyok.

Biz de çocuktuk, birşeyleröğrendik;Bildiklerimizleövündük, eğlendik.Şuoldu, buolduda ne oldusonra?Birbulutgibigeldik, yelgibigeçtik.

Hayyambilgelikçadırlarıdokudu;Sonradertpotasındayandıküloldu.Bir pula satıldıkaderçarşısında,Ölümcelladıgeldi, boynunuvurdu.

HAYYAM-RUBAİLER

Cânıcânana kurban eyleyen gelsin bu meydane

Soyup benliğini uryan olan gelsin bu meydane

Bu meydan mekteb-i irfan cesaret edemez her can

Haset kin kibr u cehlini koyan gelsin bu meydane (Kelami Baba)

Recai COŞKUN- 2013

slide3

“Zat-ı Hakk'da mahrem-i irfan olan anlar biziİlm-i sır'da bahr-i bi-payan olan anlar bizi” (Niyazi Mısri)

“Gerçi bugün Nesimi’yem, Haşimiyem, Kureyşiyem;Bundan uludur ayetim, ayet ü şana sığmazam!“ (Nesimi)

Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harap

Eyler onu müdahaneialiman harap… (İzzet Molla)

Knowledge would be fatal; it is the uncertainty that charms one. A mist makes thingsbeautiful. Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (1891)

When one admits that nothing is certain one must, I think, also admit that some thingsare much more nearly certain than others.BertrandRussell, Am I an Atheistor an Agnostic? (1947)

Recai COŞKUN- 2013

felsefe ve y ntem
Felsefe ve Yöntem

Eğer bilimsel olanın arkasındaki felsefe farklı ise “yönteme” dair olanlar da asla birleşmemeli (mi?)

Yöntemde çoğulculuk kabul edilebilir ancak felsefede kabul edilemez (mi?)

Yöntem araştırma sorusuna bağlıdır, felsefeye değil (mi?)

Bir felsefi yaklaşımdan hareketle belli yöntemlere bağlı kalmak, dar bakış açısını getirir (mi?)

Yöntemler rakip değil, tamamlayıcı olmalıdır (mı?)

Recai COŞKUN- 2013

slide6

Top-Down (Theory, Hypothesis, Onservation, Conformation)

BottomUp- Obsrv-Pattern-TentativeHypth-Theory

Recai COŞKUN- 2013

burrell g morgan g sociological paradigms and organizational analysis heinemann 1979 1 37
Burrell, G., & Morgan, G. Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, 1979, 1-37

Recai COŞKUN- 2013

nicel mi nitel mi
Nicel mi Nitel mi?

Tartışmalarda “pragmatizm-idealizm” ikilemi

Pragmatizmi daha baskın gözüküyor

Araştırma tasarımında realizm: Türkiye bağlamında bunlar kimin umurunda sahi?

Araştırma tasarımında birincil kaygılar ne? En kısa yoldan hedefe varmak? Bilinmeyeni bilmek, “ilk” olmak…

Recai COŞKUN- 2013

nedir nitel
Nedir Nitel?

Sınamak, kestirmek , kontrol etmek yerine “anlamak” odaklı; sayısal çözümlemeler yerine anlam ve kavram üretmeye yönelik çalışmalar…

“Bilimsel araştırmanın “yumuşak” tarafı…

Nicel’in derinlemesine anlamayı engelleyen kısıtlarını aşma kaygısıyla gelişen araştırmalar

Nitel araştırmacı “turist değil, kaşiftir” (Pauly 1991, p. 7).

Araştırmacının “katılımcının verdiği ipuçlarından” yorumlamalar yaptığı ve sosyal olanın arkasındaki karmaşık yolları keşfettiği bir süreç… Katılımcı ile araştırmacının “bağlantısız” değil, birbirlerini anlayabilecekleri bir araştırma ilişkisi…

Not: Her tanımlamada tereddüt, çelişki, gerilim olabilir (Denzin, 1994).

Bir NOT daha: Sanırım bira şişelerini, cep telefonlarını incelemek ile insanı ve sosyal olguyu araştırma konusu yapmak arasında bir fark olmalıdır!

Recai COŞKUN- 2013

nitel de anahtar kavram ba lam
Nitel de Anahtar Kavram: Bağlam

Eğer niyetimiz kendimizinki de dahil olmak üzere hayatları bulundukları sosyal etkileşim içerisinde incelemekse o zaman bunları ortaya çıkaran faktörlerin oluştuğu ortamı gözardı edemeyiz. İnsan ilişkilerine bir kere anlam verip durmaz, sürekli olarak yorumlamalar yapar ve kendinin dahi ne anlama geldiğini sorgular. Bu noktada istatistiksel tablolardan daha derin ve zengin olan ayrıntılara gerek olacaktır (Holstein 2000, p. 33).

Bağlam ayrıca anlamın hangi mühitte geliştiğini ve arkaplanını barındırır…

Recai COŞKUN- 2013

de i ik nitel y ntemler 1
Değişik Nitel Yöntemler (1)

Action research

Analytic induction

Attributional coding

Case Studies

Cognitive Mapping

Conversation analysis

Co-research

Critical analysis

Critical Incident Technique

Diary studies

Discourse analysis

Document analysis

Electronic Interviews

Ethnomethodology

Ethnography

Grounded theory

Group methods

Hermeneutics

Interviews

Life Histories

Matrices

Recai COŞKUN- 2013

slide22

Değişik Nitel Yöntemler (2)

 • Twenty Statements Test
 • Tracer studies
 • Kaynak: ESRC workshops for qualitative research in management
 • NOT: BULARIN BAZILARI “YÖNTEM”, BAZILARI VERİ TOPLAMA, BAZILARI İSE ANALİZ TEKNİKLERİDİR.
 • Metaphors
 • Narratives
 • Participant Observation
 • Pictures (video etc.)
 • Repertory Grid
 • Search conferences
 • Soft systems analysis
 • Story analysis
 • Template analysis

Recai COŞKUN- 2013

nitel ara t rmada rneklem
Nitel Araştırmada Örneklem

Doğal olarak nicelde “olasılığa dayalı”; nitelde “kasti” -purposeful- örneklem mantığı var.

Kastilik “kendine özgü”, bolca bilgi edinilebilecek gibi ölçütlere dayalı…

Her çalışmada “örneklem” seçilmez, bazen “kendine özgü olay” ortaya çıktığı için araştırma yapılır.

Recai COŞKUN- 2013

nitel rnekleme li kin de erlendirmeler
Nitel Örnekleme İlişkin Değerlendirmeler
 • Örneklem “istatistiksel olasılığa” dayanmaz
 • Örneklem görece küçüktür ve zengin bilgi içermesi öngörülür
 • Örnekler genelde “tam olarak tanımlanmaz” süreç içerisinde yeniden oluşturulur
 • Örnek seçiminde dayanılan teoriden hareket edilir veya araştırma sonucunda ortaya çıkan teoriye uygun örnek seçilir
 • Olay-eleman seçiminin makuliyeti açıklanmalıdır. Zira her olaya ilişkin farklı etik ve teorik imalar vardır
 • Nitel örneklem “ampirik genelleme” (yani sözkonusu teoriyi daha genişletme) kaygısı taşır, istatistiksel genelleme (örneklem özelliklerini evrene atfetme) kaygısı taşımaz.

Kaynak: Curtis et al. 2000, Approaches to sampling and case selection in qualitative research: examples in the geography of health, Social Science & Medicine 50 (2000) 1001±1014

Recai COŞKUN- 2013

nitel ara t rmada genelleme
Nitel Araştırmada Genelleme

Bazı araştırmacılar nitel araştırmalarda “genelleme kaygısının” olmaması gerektiğini iddia ederler zira “yorumlama” bağlama özgüdür!

Sınırlı bir genellemeden (moderatumgeneralizations) söz edenler var

Ancak, bilimsel çalışmaların doğasında “genelleme isteği” kaçınılmaz olarak var gibi…

Genellenebilirlik hem kapsam olarak (sınırlı süre, sınırlı alan mesela kültürlerarası iddiası yoktur) hem de aksiomatik olmamak, yanlışlanabilirliğe ve değişebilirliğe açık olmak anlamındadır.

O halde ne işe yarar nitel çalışma? Özel kavramlar ve anlamalar geliştirmeye…

Kaynak:

Recai COŞKUN- 2013

ge erlilik g venilirlik ve di er eyler
Geçerlilik-Güvenilirlik ve Diğer Şeyler…

Naturalistic-Tabii (nitel) araştırmalar “disiplinsiz-dağınık-gevşek-subjektif… “en yüksek ses veya en parlak ışığa koşan” çalışmalar mıdır?

Bu sorulara cevap aranırken bir yandan da bütün kurgulamayı “pozitivist” mantığı esas alarak yapmak gibi bir durum da ortaya çıkıyor.

Neylersin ki şu anda “pozitivist” kamp sorgulayan; “yorumlamacı kamp” “meşruiyet” arayışında olan yer…

Recai COŞKUN- 2013

nitel ara t rmada ge erlilik ve g venilirlik
Nitel Araştırmada Geçerlilik ve Güvenilirlik

“Reliability and validity are tools of an essentially positivist epistemology”Golafshani, 2003’ten alıntı)

 • Güvenilirlik, bir araştırmanın replike edilebilirliği ve tekrarlanabilirliği anlamına gelir. Bu açıdan bakıldığında pozitivizmi ima etmesi doğal…
 • “Açıklama” ile “anlama oluşturma” arasındaki fark
 • Ama bir araştırmacı, çalışmasının dikkate değer olduğuna insanları nasıl ikna eder ki? Bunun için nicel de geçerlilik ve güvenilirlik söz konusu; nitelde ise bir çok ölçüt…
 • Trustworhiness, Credibility, Confirmability, Dependability, Transferability

Recai COŞKUN- 2013

slide29

Trustworthiness (İnandırıcılık): Bir araştırmanın bulgularına inanma düzeyi

Credibility: Oluşturulan kuramsal çerçevenin çalışmanın verilerinden oluşturulduğunun ve anlaşıldığının temin edilmesi

Dependability: diğer araştırmacıların kullanılan yöntemi takip edebilme becerileri

Transferability: Başka çalışmalarda uygulanabilirlik

Conformability: Nötürlük

Recai COŞKUN- 2013

kredibilite in ne yapmal
Kredibilite İçin Ne yapmalı

1- Kridible: bulguları elde etme ihtimalini artırmak için faaliyetler yapmak: a) uzun zaman harcamak (kültürü öğrenmek gibi); b)Süreklilik (gözalıcı, atipik faktör ve olguları bulana kadar gözlem yapmak) c) Üçgenleme- (Farklı kaynak, yöntem teoriler ile olguya ilişkin kolay yorumlamalardan kaçınma)

2-Araştırma sürecine harici bir denetim sağlama faaliyetleri (özellikle meslektaşları ile “dürüst” bir tartışma, şeytanın avukatına katlanma)

Recai COŞKUN- 2013

kredibilite in ne yapmal1
Kredibilite İçin Ne yapmalı

3- Araştırma hipotezlerini süzme-imbikleme faaliyetleri: (Negatif olay analizi- hipotezi, bütün bilinen olayları dikkate alana dek süzmek)

4. Ön bulguları denetleme ve ham verilerle yorumlama; arşiv (ikincil) verileri ile ham verileri karşılaştırma-bunu dışarıdan birisine yaptırma)

5.Bulgu ve yorumların bulguyu sağlayanlar ve araştırmanın diğer tarafları ile denetlenmesi

Recai COŞKUN- 2013

s rec
Sürec

Tasarım, soru, yöntem araştırma süresince ortaya çıkabilir

Sorular veri toplama araçlarını oluşturabilir…

Recai COŞKUN- 2013

n tel ara t rmada 10 a ama bromley 1986 p 26
NİTEL Araştırmada 10 AşamaBromley (1986, p. 26)

1Problem-konu-soruların açıkça ortaya konması

2Arkaplan bilgilerinin toplanarak ilgili bağlam, kavram ve teorilerin anlaşılması

3 Bu bilgiler ışığında araştırma problem veya sorularına ilişkin birkaç yorum veya cevap önerin

4 Bunları sizin bulgularını elde etme ve yorumlamada kullanın. Destekliyor mu, çelişiyor mu? Gerekirse yorumlarınızı ve cevaplarınızı değiştirin.

Recai COŞKUN- 2013

slide35

5 İlgili bulguları incelemeye devam. Çelişkili yorum/cevapları elemeye devam. Çelişkilerden arınmış bir veya daha fazla yorum/cevaba ulaş.

6 Bulgu ve delillerinizin kalite ve kaynaklarının üzerinden tekrar geç ve “kesinlik ve tutarlılıklarını” sağla

7 Vardığınız sonuçların ve iddialarınızın arkasındaki mantıksal tutarlılığı denetle.

8Muhtemel sonuçlar arasından en güçlü olanını seç

9 Bunun ışığında eğer mümkünse bir eylem planı öner.

10Raporunuzu hazırlayın…

Recai COŞKUN- 2013

s reci nicel den ay ran ey
Süreci Nicel’den Ayıran Şey

Döngüselliğin hakim olduğu bir mantık, her aşamada geri dönüşler olabilir…

Recai COŞKUN- 2013

ara t rmada ahlak meselesi
Araştırmada Ahlak Meselesi

Özel hayat

Deneylerde sınırlılıklar

Katılımlı gözlem- kimlik açık mı saklı mı?

Katılımsız gözlem- bilgi verilmeli mi yoksa? Doğallık nasıl sağlanacak?

Bulguların ne kadarı açıklanacak?

Bir de araştırmacının kendine karşı ahlak mücadelesi: Buldukları, bildikleri, yazdıkları, yazma biçimi, yazmadıkları, seçtiği kelimeler… Her aşamada ahlak…

Recai COŞKUN- 2013

nas l yi bir tez yaz l r
Nasıl İyi Bir Tez Yazılır

“Bulmakla” “sunmak” iki farklı meziyettir…

Konuşmakla yazmak iki farklı meziyettir…

Recai COŞKUN- 2013