Download
nitel mi nicel mi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nitel mi, Nicel mi? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nitel mi, Nicel mi?

Nitel mi, Nicel mi?

600 Views Download Presentation
Download Presentation

Nitel mi, Nicel mi?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nitel mi, Nicel mi? Recaİ Coşkun-2013

 2. Varlığınsırlarısaklı, benden;Birdüğümki ne sençözebilirsin, ne ben.Bizimkiperdearkasındadedi-kodu:Birindi mi perde, ne senkalırsın, ne ben Ne bilginlergeldi, nelerbuldular!Mumlargibidünyayaışıksaldılar.Hangisiyarıpgeçtibukaranlığı?Birermasalsöyleyipuyuyakaldılar. Birsırdahavar, çözdüklerimizdenbaşka!Birışıkdahavar, ışıklardanbaşka.Hiçbiryaptığınlayetinme, geçöteye:Birşeydahavarbütünyapıtlardanbaşka. Dedim: artıkbilgidenyanaeksiğimyok;Şudünyanınsırınaermişimazçok.Derkenaklımgeldibaşıma, bir de baktım:Ömrümgelipgeçmiş, hiçbirşeybildiğimyok. Biz de çocuktuk, birşeyleröğrendik;Bildiklerimizleövündük, eğlendik.Şuoldu, buolduda ne oldusonra?Birbulutgibigeldik, yelgibigeçtik. Hayyambilgelikçadırlarıdokudu;Sonradertpotasındayandıküloldu.Bir pula satıldıkaderçarşısında,Ölümcelladıgeldi, boynunuvurdu. HAYYAM-RUBAİLER Cânıcânana kurban eyleyen gelsin bu meydane Soyup benliğini uryan olan gelsin bu meydane Bu meydan mekteb-i irfan cesaret edemez her can Haset kin kibr u cehlini koyan gelsin bu meydane (Kelami Baba) Recai COŞKUN- 2013

 3. “Zat-ı Hakk'da mahrem-i irfan olan anlar biziİlm-i sır'da bahr-i bi-payan olan anlar bizi” (Niyazi Mısri) “Gerçi bugün Nesimi’yem, Haşimiyem, Kureyşiyem;Bundan uludur ayetim, ayet ü şana sığmazam!“ (Nesimi) Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harap Eyler onu müdahaneialiman harap… (İzzet Molla) Knowledge would be fatal; it is the uncertainty that charms one. A mist makes thingsbeautiful. Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (1891) When one admits that nothing is certain one must, I think, also admit that some thingsare much more nearly certain than others.BertrandRussell, Am I an Atheistor an Agnostic? (1947) Recai COŞKUN- 2013

 4. Felsefe ve Yöntem Eğer bilimsel olanın arkasındaki felsefe farklı ise “yönteme” dair olanlar da asla birleşmemeli (mi?) Yöntemde çoğulculuk kabul edilebilir ancak felsefede kabul edilemez (mi?) Yöntem araştırma sorusuna bağlıdır, felsefeye değil (mi?) Bir felsefi yaklaşımdan hareketle belli yöntemlere bağlı kalmak, dar bakış açısını getirir (mi?) Yöntemler rakip değil, tamamlayıcı olmalıdır (mı?) Recai COŞKUN- 2013

 5. Recai COŞKUN- 2013

 6. Top-Down (Theory, Hypothesis, Onservation, Conformation) BottomUp- Obsrv-Pattern-TentativeHypth-Theory Recai COŞKUN- 2013

 7. Recai COŞKUN- 2013

 8. Burrell, G., & Morgan, G. Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, 1979, 1-37 Recai COŞKUN- 2013

 9. Y0rumlamacı-Fonksiyonalist Paradigma Recai COŞKUN- 2013

 10. Recai COŞKUN- 2013

 11. Recai COŞKUN- 2013

 12. Recai COŞKUN- 2013

 13. Recai COŞKUN- 2013

 14. Recai COŞKUN- 2013

 15. Recai COŞKUN- 2013

 16. Recai COŞKUN- 2013

 17. Recai COŞKUN- 2013

 18. Nicel mi Nitel mi? Tartışmalarda “pragmatizm-idealizm” ikilemi Pragmatizmi daha baskın gözüküyor Araştırma tasarımında realizm: Türkiye bağlamında bunlar kimin umurunda sahi? Araştırma tasarımında birincil kaygılar ne? En kısa yoldan hedefe varmak? Bilinmeyeni bilmek, “ilk” olmak… Recai COŞKUN- 2013

 19. Nedir Nitel? Sınamak, kestirmek , kontrol etmek yerine “anlamak” odaklı; sayısal çözümlemeler yerine anlam ve kavram üretmeye yönelik çalışmalar… “Bilimsel araştırmanın “yumuşak” tarafı… Nicel’in derinlemesine anlamayı engelleyen kısıtlarını aşma kaygısıyla gelişen araştırmalar Nitel araştırmacı “turist değil, kaşiftir” (Pauly 1991, p. 7). Araştırmacının “katılımcının verdiği ipuçlarından” yorumlamalar yaptığı ve sosyal olanın arkasındaki karmaşık yolları keşfettiği bir süreç… Katılımcı ile araştırmacının “bağlantısız” değil, birbirlerini anlayabilecekleri bir araştırma ilişkisi… Not: Her tanımlamada tereddüt, çelişki, gerilim olabilir (Denzin, 1994). Bir NOT daha: Sanırım bira şişelerini, cep telefonlarını incelemek ile insanı ve sosyal olguyu araştırma konusu yapmak arasında bir fark olmalıdır! Recai COŞKUN- 2013

 20. Nitel de Anahtar Kavram: Bağlam Eğer niyetimiz kendimizinki de dahil olmak üzere hayatları bulundukları sosyal etkileşim içerisinde incelemekse o zaman bunları ortaya çıkaran faktörlerin oluştuğu ortamı gözardı edemeyiz. İnsan ilişkilerine bir kere anlam verip durmaz, sürekli olarak yorumlamalar yapar ve kendinin dahi ne anlama geldiğini sorgular. Bu noktada istatistiksel tablolardan daha derin ve zengin olan ayrıntılara gerek olacaktır (Holstein 2000, p. 33). Bağlam ayrıca anlamın hangi mühitte geliştiğini ve arkaplanını barındırır… Recai COŞKUN- 2013

 21. Değişik Nitel Yöntemler (1) Action research Analytic induction Attributional coding Case Studies Cognitive Mapping Conversation analysis Co-research Critical analysis Critical Incident Technique Diary studies Discourse analysis Document analysis Electronic Interviews Ethnomethodology Ethnography Grounded theory Group methods Hermeneutics Interviews Life Histories Matrices Recai COŞKUN- 2013

 22. Değişik Nitel Yöntemler (2) • Twenty Statements Test • Tracer studies • Kaynak: ESRC workshops for qualitative research in management • NOT: BULARIN BAZILARI “YÖNTEM”, BAZILARI VERİ TOPLAMA, BAZILARI İSE ANALİZ TEKNİKLERİDİR. • Metaphors • Narratives • Participant Observation • Pictures (video etc.) • Repertory Grid • Search conferences • Soft systems analysis • Story analysis • Template analysis Recai COŞKUN- 2013

 23. Recai COŞKUN- 2013

 24. Nitel Araştırmada Örneklem Doğal olarak nicelde “olasılığa dayalı”; nitelde “kasti” -purposeful- örneklem mantığı var. Kastilik “kendine özgü”, bolca bilgi edinilebilecek gibi ölçütlere dayalı… Her çalışmada “örneklem” seçilmez, bazen “kendine özgü olay” ortaya çıktığı için araştırma yapılır. Recai COŞKUN- 2013

 25. Nitel Örnekleme İlişkin Değerlendirmeler • Örneklem “istatistiksel olasılığa” dayanmaz • Örneklem görece küçüktür ve zengin bilgi içermesi öngörülür • Örnekler genelde “tam olarak tanımlanmaz” süreç içerisinde yeniden oluşturulur • Örnek seçiminde dayanılan teoriden hareket edilir veya araştırma sonucunda ortaya çıkan teoriye uygun örnek seçilir • Olay-eleman seçiminin makuliyeti açıklanmalıdır. Zira her olaya ilişkin farklı etik ve teorik imalar vardır • Nitel örneklem “ampirik genelleme” (yani sözkonusu teoriyi daha genişletme) kaygısı taşır, istatistiksel genelleme (örneklem özelliklerini evrene atfetme) kaygısı taşımaz. Kaynak: Curtis et al. 2000, Approaches to sampling and case selection in qualitative research: examples in the geography of health, Social Science & Medicine 50 (2000) 1001±1014 Recai COŞKUN- 2013

 26. Nitel Araştırmada Genelleme Bazı araştırmacılar nitel araştırmalarda “genelleme kaygısının” olmaması gerektiğini iddia ederler zira “yorumlama” bağlama özgüdür! Sınırlı bir genellemeden (moderatumgeneralizations) söz edenler var Ancak, bilimsel çalışmaların doğasında “genelleme isteği” kaçınılmaz olarak var gibi… Genellenebilirlik hem kapsam olarak (sınırlı süre, sınırlı alan mesela kültürlerarası iddiası yoktur) hem de aksiomatik olmamak, yanlışlanabilirliğe ve değişebilirliğe açık olmak anlamındadır. O halde ne işe yarar nitel çalışma? Özel kavramlar ve anlamalar geliştirmeye… Kaynak: Recai COŞKUN- 2013

 27. Geçerlilik-Güvenilirlik ve Diğer Şeyler… Naturalistic-Tabii (nitel) araştırmalar “disiplinsiz-dağınık-gevşek-subjektif… “en yüksek ses veya en parlak ışığa koşan” çalışmalar mıdır? Bu sorulara cevap aranırken bir yandan da bütün kurgulamayı “pozitivist” mantığı esas alarak yapmak gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Neylersin ki şu anda “pozitivist” kamp sorgulayan; “yorumlamacı kamp” “meşruiyet” arayışında olan yer… Recai COŞKUN- 2013

 28. Nitel Araştırmada Geçerlilik ve Güvenilirlik “Reliability and validity are tools of an essentially positivist epistemology”Golafshani, 2003’ten alıntı) • Güvenilirlik, bir araştırmanın replike edilebilirliği ve tekrarlanabilirliği anlamına gelir. Bu açıdan bakıldığında pozitivizmi ima etmesi doğal… • “Açıklama” ile “anlama oluşturma” arasındaki fark • Ama bir araştırmacı, çalışmasının dikkate değer olduğuna insanları nasıl ikna eder ki? Bunun için nicel de geçerlilik ve güvenilirlik söz konusu; nitelde ise bir çok ölçüt… • Trustworhiness, Credibility, Confirmability, Dependability, Transferability Recai COŞKUN- 2013

 29. Trustworthiness (İnandırıcılık): Bir araştırmanın bulgularına inanma düzeyi Credibility: Oluşturulan kuramsal çerçevenin çalışmanın verilerinden oluşturulduğunun ve anlaşıldığının temin edilmesi Dependability: diğer araştırmacıların kullanılan yöntemi takip edebilme becerileri Transferability: Başka çalışmalarda uygulanabilirlik Conformability: Nötürlük Recai COŞKUN- 2013

 30. Geçerlilik Güvenilirlik/İnandırıcılık (Trasworhiness) Recai COŞKUN- 2013

 31. Kredibilite İçin Ne yapmalı 1- Kridible: bulguları elde etme ihtimalini artırmak için faaliyetler yapmak: a) uzun zaman harcamak (kültürü öğrenmek gibi); b)Süreklilik (gözalıcı, atipik faktör ve olguları bulana kadar gözlem yapmak) c) Üçgenleme- (Farklı kaynak, yöntem teoriler ile olguya ilişkin kolay yorumlamalardan kaçınma) 2-Araştırma sürecine harici bir denetim sağlama faaliyetleri (özellikle meslektaşları ile “dürüst” bir tartışma, şeytanın avukatına katlanma) Recai COŞKUN- 2013

 32. Kredibilite İçin Ne yapmalı 3- Araştırma hipotezlerini süzme-imbikleme faaliyetleri: (Negatif olay analizi- hipotezi, bütün bilinen olayları dikkate alana dek süzmek) 4. Ön bulguları denetleme ve ham verilerle yorumlama; arşiv (ikincil) verileri ile ham verileri karşılaştırma-bunu dışarıdan birisine yaptırma) 5.Bulgu ve yorumların bulguyu sağlayanlar ve araştırmanın diğer tarafları ile denetlenmesi Recai COŞKUN- 2013

 33. Sürec Tasarım, soru, yöntem araştırma süresince ortaya çıkabilir Sorular veri toplama araçlarını oluşturabilir… Recai COŞKUN- 2013

 34. NİTEL Araştırmada 10 AşamaBromley (1986, p. 26) 1Problem-konu-soruların açıkça ortaya konması 2Arkaplan bilgilerinin toplanarak ilgili bağlam, kavram ve teorilerin anlaşılması 3 Bu bilgiler ışığında araştırma problem veya sorularına ilişkin birkaç yorum veya cevap önerin 4 Bunları sizin bulgularını elde etme ve yorumlamada kullanın. Destekliyor mu, çelişiyor mu? Gerekirse yorumlarınızı ve cevaplarınızı değiştirin. Recai COŞKUN- 2013

 35. 5 İlgili bulguları incelemeye devam. Çelişkili yorum/cevapları elemeye devam. Çelişkilerden arınmış bir veya daha fazla yorum/cevaba ulaş. 6 Bulgu ve delillerinizin kalite ve kaynaklarının üzerinden tekrar geç ve “kesinlik ve tutarlılıklarını” sağla 7 Vardığınız sonuçların ve iddialarınızın arkasındaki mantıksal tutarlılığı denetle. 8Muhtemel sonuçlar arasından en güçlü olanını seç 9 Bunun ışığında eğer mümkünse bir eylem planı öner. 10Raporunuzu hazırlayın… Recai COŞKUN- 2013

 36. Süreci Nicel’den Ayıran Şey Döngüselliğin hakim olduğu bir mantık, her aşamada geri dönüşler olabilir… Recai COŞKUN- 2013

 37. Araştırmada Ahlak Meselesi Özel hayat Deneylerde sınırlılıklar Katılımlı gözlem- kimlik açık mı saklı mı? Katılımsız gözlem- bilgi verilmeli mi yoksa? Doğallık nasıl sağlanacak? Bulguların ne kadarı açıklanacak? Bir de araştırmacının kendine karşı ahlak mücadelesi: Buldukları, bildikleri, yazdıkları, yazma biçimi, yazmadıkları, seçtiği kelimeler… Her aşamada ahlak… Recai COŞKUN- 2013

 38. Nasıl İyi Bir Tez Yazılır “Bulmakla” “sunmak” iki farklı meziyettir… Konuşmakla yazmak iki farklı meziyettir… Recai COŞKUN- 2013