Download
modernizacja systemu o wietlenia drogowego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO

MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO

124 Views Download Presentation
Download Presentation

MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO ŚWIATŁOPROJEKT Jacek Piotrowski Krzysztof Warzyński

 2. Cel modernizacji: • zmniejszenie energochłonności istniejącego systemu, • zmniejszenie kosztów jego bieżącej eksploatacji, a w tym napraw, remontów, konserwacji, • podniesienie niezawodności funkcjonowania oświetlenia ulicznego, • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez polepszenie stanu oświetlenia dróg, • poprawę estetyki Gminypoprzez ujednolicenie systemu, świecenie wszystkich opraw, równomierność oświetlenia. • ograniczenie emisji szkodliwych pyłów

 3. Wymagania klienta: • Dobór optymalnego sprzętu(oprawy, źródła światła i sterowniki czasem świecenia) • Uzyskanie parametrów oświetleniowych, zgodnych z PN-EN 13201, przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy pobieranej przez system, • Dobór optymalnego systemu konserwacji(dobór współczynnika zapasu), • Określenie kosztów wykonania inwestycji Optymalny sprzęt Niski koszt Satysfakcja klienta Oszczędność energii

 4. * Inwentaryzacja istniejącego systemu oświetlenia* Uzyskanie od ZE warunków wykonania modernizacji* Dobór sprzętu(oprawy, źródła światła, sterowniki oraz osprzęt)* Dobór systemu konserwacji(wyliczenie współczynnika zapasu)* Projekt oświetleniowy(uzgodnienie z Zakładem Energetycznym)* Analiza(koszty eksploatacji systemu po modernizacji oraz koszty inwestycji – kosztorys inwestorski)* Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót * Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia* Przetarg na wykonanie inwestycji* Odbiór wykonanych prac(nadzór autorski projektanta, pomiary parametrów) Sposób realizacji:

 5. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OŚWIETLENIA parametry dróg: - kategoria drogi pod kątem wymagań oświetlenia - szerokość jezdni - rodzaj nawierzchni parametry elementów oświetlenia: - moc oprawy - typ ( rodzaj ) oprawy - odległość między oprawami - wysokość zawieszenia oprawy - odległość oprawy od krawędzi jezdni (wysięg) - kąt zawieszenia oprawy - rodzaj wysięgników - rodzaj i numeracja słupów - układ opraw (prawostronny, lewostronny) - nazwa (numer) stacji trafo

 6. Współpraca z Zakładem Energetycznym • Uzyskanie od ZE warunków wykonania modernizacji - sposób wykonania modernizacji (PPN lub wyłączenia) - sposób rozliczenia zdemontowanego sprzętu (utylizacja zdemontowanego sprzętu) - określenie własności systemu po modernizacji (dokładne określenie podziału) - sposób wykonywania konserwacji systemu (instrukcja współpracy) • Uzgodnienie projektu oświetleniowego

 7. DOBÓR SPRZĘTU oprawy oświetleniowe: - wykonane w II klasie izolacji, - klosze opraw wykonane z materiału odpornego na oddziaływanie UV, - wymagana szczelność w komorze optycznej min. IP 65, - wymagana szczelność w komorze osprzętu min. IP 43, - wymagany min. jeden rodzaj regulacji rozsyłu światła źródła światła: - wysokoprężne lampy sodowe o podwyższonej skuteczności świetlnej sterowniki astronomiczne osprzęt: - zabezpieczenia - wysięgniki - przewody

 8. OPTYMALNY DOBÓR SYSTEMU KONSERWACJI: system konserwacji: • - analiza kosztów konserwacji • - wyliczenie współczynnika zapasu (utrzymania) • - sterowanie czasem świecenia • - harmonogram niezbędnych prac konserwacyjnych • - uzyskanie warunków przeprowadzenia modernizacji od Zakładu Energetycznego (sposób wykonania modernizacji

 9. PROJEKT OŚWIETLENIOWY(OBLICZENIA KOMPUTEROWE PARAMETRÓW OŚWIETLENIOWYCH) zasady oświetlenia ulicznego - wymagania norm oświetleniowych - tabela kategorii oświetlenia dróg - tabela minimalnych dopuszczalnych parametrów oświetlenia obliczenia komputerowe - poziom i rozkład natężenia oświetlenia - poziom i rozkład luminancji - wskaźniki ograniczenia olśnienia

 10. ANALIZA TECHNICZNA • zestawienia opraw i ich mocy przed i po przebudowie • tabele zbiorcze określające wysokości nakładów inwestycyjnych i czas ich zwrotu • wskazanie koniecznych uzupełnień w istniejącym systemie sieci oświetleniowej • opracowanie wniosków i zaleceń dla wdrożenia modernizacji i przebudowy oświetlenia drogowego (ścisła współpraca z ZE)

 11. ANALIZA EKONOMICZNA • Określenie kosztów eksploatacji systemu po modernizacji (koszty energii i konserwacji, ew. koszty dzierżawy słupów) • Określenie kosztów inwestycji (kosztorys inwestorski) • Określenie sposobu finansowania inwestycji (finansowanie przez tzw. „trzecią stronę”, dotacje unijne, pożyczki WFOŚiGW, kredyty) • przykładowy harmonogram spłat inwestycji

 12. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA • precyzyjny zakres zadania - przebudowa - finansowanie - konserwacja • instrukcja dla oferenta  • sposób przygotowania oferty • projekt punktacji oceny oferty • warunki dla oferty równoważnej • kosztorys ofertowy „ślepy” • wzór umowy • niezbędne załączniki Modernizacja Finansowanie Precyzyjna SIWZ Konserwacja

 13. SYMULACJA KOSZTÓW PRZED I PO MODERNIZACJI SYSTEMU OŚWIETLENIA Przed Po Ilość punktów świetlnych szt700 700 Przybliżona moc kW140,0 84,0 Czas świecenia godz.4 000 Taryfa opłat za energię -C11 C12b Wydatki na energię zł280 000 128 000 Stawka konserwacyjna za 1 pkt zł4,0 2,5 Wydatki na konserwację zł33 600,0 21 000,0 Założona oszczędność %40 Założona oszczędność zł164 600 Koszt inwestycji zł560 000 Czas spłaty inwestycji lata3,41

 14. EFEKTY EKOLOGICZNE Zmniejszenie mocy o 1kW spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wg poniższej danych:

 15. ŚWIATŁOPROJEKT JACEK PIOTROWSKI KRZYSZTOF WARZYŃSKI UL. GÓRCZEWSKA 25/19 01-139 WARSZAWA TEL./FAX (022)631 26 30;632 23 41 E-mail: swiatloprojekt@interia.pl