1 / 15

MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO

MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO. ŚWIATŁOPROJEKT Jacek Piotrowski Krzysztof Warzyński. Cel modernizacji:. zmniejszenie energochłonności istniejącego systemu , zmniejszenie kosztów jego bieżącej eksploatacji , a w tym napraw, remontów, konserwacji,

vine
Download Presentation

MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO ŚWIATŁOPROJEKT Jacek Piotrowski Krzysztof Warzyński

 2. Cel modernizacji: • zmniejszenie energochłonności istniejącego systemu, • zmniejszenie kosztów jego bieżącej eksploatacji, a w tym napraw, remontów, konserwacji, • podniesienie niezawodności funkcjonowania oświetlenia ulicznego, • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez polepszenie stanu oświetlenia dróg, • poprawę estetyki Gminypoprzez ujednolicenie systemu, świecenie wszystkich opraw, równomierność oświetlenia. • ograniczenie emisji szkodliwych pyłów

 3. Wymagania klienta: • Dobór optymalnego sprzętu(oprawy, źródła światła i sterowniki czasem świecenia) • Uzyskanie parametrów oświetleniowych, zgodnych z PN-EN 13201, przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy pobieranej przez system, • Dobór optymalnego systemu konserwacji(dobór współczynnika zapasu), • Określenie kosztów wykonania inwestycji Optymalny sprzęt Niski koszt Satysfakcja klienta Oszczędność energii

 4. * Inwentaryzacja istniejącego systemu oświetlenia* Uzyskanie od ZE warunków wykonania modernizacji* Dobór sprzętu(oprawy, źródła światła, sterowniki oraz osprzęt)* Dobór systemu konserwacji(wyliczenie współczynnika zapasu)* Projekt oświetleniowy(uzgodnienie z Zakładem Energetycznym)* Analiza(koszty eksploatacji systemu po modernizacji oraz koszty inwestycji – kosztorys inwestorski)* Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót * Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia* Przetarg na wykonanie inwestycji* Odbiór wykonanych prac(nadzór autorski projektanta, pomiary parametrów) Sposób realizacji:

 5. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OŚWIETLENIA parametry dróg: - kategoria drogi pod kątem wymagań oświetlenia - szerokość jezdni - rodzaj nawierzchni parametry elementów oświetlenia: - moc oprawy - typ ( rodzaj ) oprawy - odległość między oprawami - wysokość zawieszenia oprawy - odległość oprawy od krawędzi jezdni (wysięg) - kąt zawieszenia oprawy - rodzaj wysięgników - rodzaj i numeracja słupów - układ opraw (prawostronny, lewostronny) - nazwa (numer) stacji trafo

 6. Współpraca z Zakładem Energetycznym • Uzyskanie od ZE warunków wykonania modernizacji - sposób wykonania modernizacji (PPN lub wyłączenia) - sposób rozliczenia zdemontowanego sprzętu (utylizacja zdemontowanego sprzętu) - określenie własności systemu po modernizacji (dokładne określenie podziału) - sposób wykonywania konserwacji systemu (instrukcja współpracy) • Uzgodnienie projektu oświetleniowego

 7. DOBÓR SPRZĘTU oprawy oświetleniowe: - wykonane w II klasie izolacji, - klosze opraw wykonane z materiału odpornego na oddziaływanie UV, - wymagana szczelność w komorze optycznej min. IP 65, - wymagana szczelność w komorze osprzętu min. IP 43, - wymagany min. jeden rodzaj regulacji rozsyłu światła źródła światła: - wysokoprężne lampy sodowe o podwyższonej skuteczności świetlnej sterowniki astronomiczne osprzęt: - zabezpieczenia - wysięgniki - przewody

 8. OPTYMALNY DOBÓR SYSTEMU KONSERWACJI: system konserwacji: • - analiza kosztów konserwacji • - wyliczenie współczynnika zapasu (utrzymania) • - sterowanie czasem świecenia • - harmonogram niezbędnych prac konserwacyjnych • - uzyskanie warunków przeprowadzenia modernizacji od Zakładu Energetycznego (sposób wykonania modernizacji

 9. PROJEKT OŚWIETLENIOWY(OBLICZENIA KOMPUTEROWE PARAMETRÓW OŚWIETLENIOWYCH) zasady oświetlenia ulicznego - wymagania norm oświetleniowych - tabela kategorii oświetlenia dróg - tabela minimalnych dopuszczalnych parametrów oświetlenia obliczenia komputerowe - poziom i rozkład natężenia oświetlenia - poziom i rozkład luminancji - wskaźniki ograniczenia olśnienia

 10. ANALIZA TECHNICZNA • zestawienia opraw i ich mocy przed i po przebudowie • tabele zbiorcze określające wysokości nakładów inwestycyjnych i czas ich zwrotu • wskazanie koniecznych uzupełnień w istniejącym systemie sieci oświetleniowej • opracowanie wniosków i zaleceń dla wdrożenia modernizacji i przebudowy oświetlenia drogowego (ścisła współpraca z ZE)

 11. ANALIZA EKONOMICZNA • Określenie kosztów eksploatacji systemu po modernizacji (koszty energii i konserwacji, ew. koszty dzierżawy słupów) • Określenie kosztów inwestycji (kosztorys inwestorski) • Określenie sposobu finansowania inwestycji (finansowanie przez tzw. „trzecią stronę”, dotacje unijne, pożyczki WFOŚiGW, kredyty) • przykładowy harmonogram spłat inwestycji

 12. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA • precyzyjny zakres zadania - przebudowa - finansowanie - konserwacja • instrukcja dla oferenta  • sposób przygotowania oferty • projekt punktacji oceny oferty • warunki dla oferty równoważnej • kosztorys ofertowy „ślepy” • wzór umowy • niezbędne załączniki Modernizacja Finansowanie Precyzyjna SIWZ Konserwacja

 13. SYMULACJA KOSZTÓW PRZED I PO MODERNIZACJI SYSTEMU OŚWIETLENIA Przed Po Ilość punktów świetlnych szt700 700 Przybliżona moc kW140,0 84,0 Czas świecenia godz.4 000 Taryfa opłat za energię -C11 C12b Wydatki na energię zł280 000 128 000 Stawka konserwacyjna za 1 pkt zł4,0 2,5 Wydatki na konserwację zł33 600,0 21 000,0 Założona oszczędność %40 Założona oszczędność zł164 600 Koszt inwestycji zł560 000 Czas spłaty inwestycji lata3,41

 14. EFEKTY EKOLOGICZNE Zmniejszenie mocy o 1kW spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wg poniższej danych:

 15. ŚWIATŁOPROJEKT JACEK PIOTROWSKI KRZYSZTOF WARZYŃSKI UL. GÓRCZEWSKA 25/19 01-139 WARSZAWA TEL./FAX (022)631 26 30;632 23 41 E-mail: swiatloprojekt@interia.pl

More Related