waste management in finland waste day 2 3 2005 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Waste Management in Finland Waste Day 2.3.2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Waste Management in Finland Waste Day 2.3.2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Waste Management in Finland Waste Day 2.3.2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Waste Management in Finland Waste Day 2.3.2005 . Katri Penttinen Ympäristöyritysten Liitto ry. Jätehuoltovastuut. Pääsääntö, että jätteen tuottaja ja haltija vastaavat jätteen kuljetuksen ja käsittelyn järjestämisestä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Waste Management in Finland Waste Day 2.3.2005' - vila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
waste management in finland waste day 2 3 2005

Waste Management in FinlandWaste Day 2.3.2005

Katri Penttinen

Ympäristöyritysten Liitto ry

YYL KP

j tehuoltovastuut
Jätehuoltovastuut
 • Pääsääntö, että jätteen tuottaja ja haltija vastaavat jätteen kuljetuksen ja käsittelyn järjestämisestä.
 • Kunta vastaa asumisessa syntyvän jätteen sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen keräyksen, hyödyntämisen ja käsittelyn järjestämisestä
 • Eräiden tuotteiden tuottaja vastaa jätteen keräilyn, hyödyntämisen ja käsittelyn järjestämisestä

YYL KP

kotitalouksien sekaj tteen koostumus p kaupunkiseudulla 2003
Kotitalouksien sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla 2003

Suomessa syntyi

yhdyskuntajätettä

v 2000 2,6 milj tn/v

503 kg/ asukas

kotitaloulsista

315 kg/asukas

lähde YTV

YYL KP

j tehuoltovastuut1
Jätehuoltovastuut
 • Jätelain 6 §:n 1 mom 1) kohta
   • jätteen haltijan on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä, ellei laissa ole toisin säädetty (”kaatokohta”)
 • Milloin/mikä osa kuuluu jollekin muulle kuin jätteen haltijalle
   • keräys on jätteen tuottajan vastuulla
   • keräys järjestetyn jätteenkuljetuksen osalta on kiinteistön haltijan vastuulla (7 §)
   • kunta vastaa asumisessa syntyvän ja siihen rinnastuvan muun kuin ongelmajätteen kuljetuksesta (10 §)
   • kunta vastaa asumisessa syntyvän ja siihen rinnastuvan muun kuin ongelmajätteen sekä asumisen ja maa- ja metsätalouden ongelmajätteen (kohtuullinen määrä) hyödyntämisestä tai käsittelystä (13 §)
   • kiinteistönhaltija vastaa, jos jätteen haltija laiminlyö velvoitteensa, jos haltija vaihtuu kiinteistönomistaja vastaa (14 §)
   • tuottaja vastaa, siten kuin 3 a luvussa ja VNP/A:ssa on säädetty kunkin jätelajin osalta

YYL KP

j rjestetty j tteenkuljetus
Järjestetty jätteenkuljetus
 • Järjestetty jätteenkuljetus
  • järjestettävä koko kunnan alueella
  • kunnan järjestämä (kilpailuttama) jätteenkuljetus; jätehuollon järjestämisvelvollisuus siirtyy kunnalle
  • sopimusperusteinen jätteen kuljetus; jätehuollon järjestämisvelvollisuus siirtyy kuljettajalle

YYL KP

kunnan m r ysvalta
Kunnan määräysvalta
 • Kunta voi
  • määrätä, mihin keräyspaikkaan jäte on toimitettava järjestettyä jätteenkuljetusta varten
  • määrätä, että jäte on toimitettava kunnan järjestämään jätteen käsittelyyn
  • jätteen haltijan kanssa tehtävällä sopimuksella ottaa järjestämäänsä jätteenkuljetukseen muunkin jätteen kuljetuksen sekä järjestää muunkin jätteen hyödyntämisen tai käsittelyn

YYL KP

slide7

Kunta ei saa vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista

Jätejakeet

Kuljetus

Hyötykäyttö

Kierrätys

Käsittely

Tuottajavastuu:

tuottaja huolehtii

ja vastaa

Ympäristöyritykset palvelun tarjoajina toteuttavat

Elinkeinotoiminta

teollisuus, kauppa:

Jätteen tuottaja huolehtii ja vastaa

Kunnan jätehuoltomääräykset

Jätejakeet

Kuljetus

Hyötykäyttö

Kierrätys

Käsittely

Ympäristöyritykset palvelun tarjoajina toteuttavat

Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava jäte: kunta vastaa

sopimusperusteinen

kuljetusjärjestelmä

Jätejakeet

Kuljetus

Hyötykäyttö

Kierrätys

Käsittely

Ympäristöyritykset palveluntarjoajina toteuttavat

kunnan kilpailuttama

kuljetusjärjestelmä

Jätejakeet

Kuljetus

Hyötykäyttö

Kierrätys

Käsittely

YYL KP

Palvelun tarjoaja kunta; ympäristöyritykset alihankkijoita

pakkausten tuottajavastuu osittainen keskim rin 61 pakkausj tteenpainosta
JL 18 j § vastuut jäljelle jäävästä 39 %:sta jätteen haltija, kiinteistön haltija ja kuntajätelain 3 luvun mukaan

kunta ei saa vaikeuttaa tuottajavastuun toteutumista

tuottajavastuuta 61 %

PYR:in (pakkausalan ympäristörekisteri) mukaan yritykset voivat kerätä tuottajien lukuun

tuottajat eivät maksa keräyskustannuksia

Pakkausten tuottajavastuu osittainen, keskimäärin 61% pakkausjätteenpainosta

YYL KP

viimeisen haltijan oikeudet tuottajavastuun alaisissa tuotteissa
Viimeisen haltijan oikeudet tuottajavastuun alaisissa tuotteissa
 • Tuotteen viimeisellä haltijalla on oikeus luovuttaa käytöstä poistettava tuote maksutta vastaanottopaikassa tuottajan järjestämään uudelleenkäyttö-, hyödyntämis- ja jätehuoltojärjestelmään.

YYL KP

tuottajavastuu ja j tehuoltom r ykset
Tuottajavastuu ja jätehuoltomääräykset
 • Kunta ei voi antaa kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä kuntalaisille ja toiminnanharjoittajille määräyksiä tuottajavastuun piiriin kuuluvista, käytöstä poistettavista tuotteista, niiden alkulajittelusta, keräyksestä, hyödyntämisestä tai käsittelystä.
 • Kunta voi edelleen antaa määräyksiä sen vastuulle kuuluvasta osasta pakkausjätettä, kuten kotitalouksista peräisin olevan pakkausjätteen lajittelusta, erilliskeräilystä yms.

YYL KP

j tehuolto kilpailun n k kulmasta
Jätehuolto – kilpailun näkökulmasta

Vapaa kilpailu

Kunnan vastuulla

Tuottajavastuu

Elinkeino-

toiminnan jäte

Asumisessa syntyvä ja

siihen rinnastettava jäte

Suora asiakassuhde

Sopimusperusteinen

jätteenkuljetus

Kunnan kilpailuttama

jätteenkuljetus

Kunnat antaneet tehtävän

omistamilleen laitoksille.

Kunnat voivat ostaa palvelut

omilta yhtiöiltään kilpailuttamatta

(in house – hankinnat)

hinnat

markkinoiden ja palvelun

mukaan

 • Kuntien jätelaitokset
 • tarjoavat palvelujaan
 • vapaille markkinoille
 • alihinnoittelu
 • läpinäkyvymättömyys

Kuntien

jätelaitokset

Yksityiset

ympäristöyritykset

uhka kilpailun

vääristyminen

Toimii hankintaorganisaationa

kilpailuttaa yksityisiä yrityksiä

YYL KP

j tehuollon palvelutuotannon kilpailutilanne ei ole tervehenkinen
Jätehuollon palvelutuotannon kilpailutilanne ei ole tervehenkinen
 • Vastuu- ja kilpailukysymyksissä paljon epäselvyyksiä ja tulkinnan varaa
 • Keskeiset ongelma-alueet
  • asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavan jätteen tulkinnat
  • kunnan vastuu jätteen hyödyntämisessä
  • kilpailun vääristyminen
 • hankintalainsäädäntö ja EY:n tuomioistuimen tulkinnat

YYL KP

pes ty ryhm n n kemyksi
Pesätyöryhmän näkemyksiä
 • jätehuollon järjestämisvastuu
  • elinkeinotoiminnasta syntyneet jätteet > jätteen tuottaja
  • asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava (jäteasetus) > kunta
  • tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet > ko tuotteiden valmistaja ja maahantuoja
 • Asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettava jäte > supistuu
 • Vastuita selkeytetään

YYL KP

pes ty ryhm hankintalains d nt
Pesätyöryhmä/ hankintalainsäädäntö
 • Yhdyskuntajätehuollon toteuttamista varten perustettujen kuntien jätehuoltoyhtiöiden ei tule tuottaa säännönmukaisesti palveluja yhdyskuntajätehuollon ulkopuolisille tahoille
 • Niiden jätteiden osalta, jotka ovat vapaan kilpailun piirissä (elinkeinotoiminnan jätteet ja tuottajavastuun alaiset materiaalivirrat), kunta ei voi määrätä, minne jätteet viedään käsiteltäviksi tai hyödynnettäviksi.

YYL KP

ymp rist yrityksilt vaaditaan vankkaa osaamista ja hyv etiikkaa 1
Ympäristöyrityksiltä vaaditaanvankkaa osaamista ja hyvää etiikkaa 1
 • liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät, mutta menestyminen edellyttää
  • kokonaisvaltaista palvelua
  • valtakunnallista / jätehuoltoalueen kattavuutta
  • Ohjaavien tekijöiden ennakointia
  • Lainsäädännön tuntemusta
  • Liiketoimintaosaamista
  • Yhteiskuntavastuuta ja eettistä toimintaa

YYL KP

ymp rist yrityksilt vaaditaan vankkaa osaamista ja hyv etiikkaa 2
Ympäristöyrityksiltä vaaditaanvankkaa osaamista ja hyvää etiikkaa 2
 • Toimiva palvelukokonaisuus ja nykyaikainen tekniikka
   • raportointi- ja seurantajärjestelmät
   • paikkatietojärjestelmät
   • monilokeroautot
   • ”sirukortit”

=> Rohkeus investoida

 • Asiakkuuden hallinta

= > asiakas- ja sidosryhmäsuhteet hoitaminen

YYL KP