protokoll s rangsorol s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protokoll és rangsorolás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protokoll és rangsorolás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 165
victor-moody

Protokoll és rangsorolás - PowerPoint PPT Presentation

133 Views
Download Presentation
Protokoll és rangsorolás
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Protokoll és rangsorolás

 2. A rangsorolásról általában • A protokoll egyik alapvető, központi kérdésének a rangsorolást tekinthetjük. • A rangsorolási hely, melyet egy testület vagy személyiség egy hivatalos ünnepségen elfoglal, igen érzékeny területet érint, gyakran tiltakozások és sajnálatos incidensek forrása: némely személyiség túlzott figyelmet szentel e kérdésnek, úgy értékelve, hogy saját személyes presztízse (és azé a testületé, melyhez tartozik) forog kockán. • Ilyen konfliktushelyzet kezelésében mutatkozik meg a jólneveltség, jó modor, itt kapcsolódik és ütközhet a hivatali etikett és a protokoll, mely utóbbit, bár gyakran régi szokásjogon alapul, többnyire írott jog szabályozza.

 3. Alapelvek • A belső rangsorolás elsősorban az érintetteket kötelezi, így a kormányzatot, a diplomatákat, a polgári és katonai hatóságokat. Általában konszenzussal jön létre, az érintettek elfogadják, ezért a megalkotásának alapelve pontosan szabályozott és nem ad helyet rögtönzésnek. • A legrégebbi idők óta a rangsorolás (la préséance) az az előjog, hogy egyik állam, testület,személyiség, vagy annak hivatalos képviselője megelőzze a másikat. • Az államoknak, állampolgárok egyenjogúsága, az egyenlő elbánás elve a jog (és a rangsorolás) alappillére. • Mindenkinek joga van a megbecsülésre, nem elsősorban vagyon, hanem az elért rang, érdem és erény alapján. • A rangsorolással kapcsolatos alapelvek felidézése: • Az államok egyenlősége • Az államfők kategóriái • Kategórián belül az ősiség (anciennitás) elve

 4. A rangsorolás alapelvei • az azonos funkciót régebben betöltő személy rangsorol előbb, így pl. az államfőknél a hivatalba kerülés időpontja a döntő, és nem az illető ország katonai, gazdasági vagy pénzügyi hatalma. • a polgári személy - azonos rang vagy beosztás esetén előzi a katonai személyt • a külföldiek irányába előzékenységet kell tanúsítani, rangegyezés esetén az övék az elsőség • nemzetközi eseményeken a külügyminiszter előz más kormánytagot. • a társadalmi hierarchia az értékek rangsora is egyben, így különös figyelmet érdemelnek a hölgyek, az idősek.

 5. A protokoll fontossága • A protokoll rögzíti a rangsorolást úgy a nemzetközi, mint a belföldi viszonylatban. • Elsősorban a hivatalos kapcsolatokat szabályozza, de - mivel hosszú idő alatt kialakult gyakorlatot rögzít - az egyszerű állampolgár számára is fontossággal bír, így hivatalos levelezésében, hivatalos személyiségek fogadása, üdvözlése alkalmával. • Az államoknak, állampolgárok egyenjogúsága a jog alappillére. • A társadalmi hierarchia az értékek rangsora is egyben, így különös figyelmet érdemelnek a hölgyek, az idősek.

 6. Rangsorolás álló és ültetett alkalmakkor: • Álló alkalmak: fogadás, „cercle”, repülőtéri, pályaudvari fogadtatás, megjelenés dísztribünön, szerződés ünnepélyes aláírása, stb. • Ültetett alkalmak: tárgyalások, ebéd, vacsora, díszünnepségek, operaházi, színházi díszelőadás, stb.

 7. A rangsorolandó személyek szempontjából megkülönböztetjük: • külföldi személyek rangsorolását és • belföldi személyek rangsorolását.

 8. A rendezvény helyszíne alapján megkülönböztetünk: saját (magyar) házat és idegen házat. Fontos alapelv, hogy egyenrangú bel- és külföldi személyek közül magyar házban a külföldié, idegen házban a magyaré az elsőbbség. Magyarországon, ha magyar személy vagy szerv a vendéglátó, minden ház magyar ház. Külföldön gyakorlatilag a magyar diplomáciai képviselet a magyar ház. Tágabb értelemben azonban magyar háznak számít minden helyiség, ahol magyar államfő, vagy kormányfő vagy diplomáciai képviselő fogadást, vacsorát stb. ad (pl. egy étterem vagy egy klub helyiségei).

 9. A rendezvény helyszíne alapján • Budapesten viszont idegen háznak számít minden itt működő külföldi diplomáciai képviselet. Ugyancsak annak számít pl. egy étterem, ha idegen államfő, kormányfő, államférfi vagy diplomata étteremben, vagy klubhelyiségben adja fogadását, vagy filmbemutató céljára igénybe vesz egy helyiséget. • Idegen diplomáciai képviselet szempontjából ezek az elvek természetesen fordítva alkalmazandók, tehát ha pl. egy budapesti külföldi nagykövet hív meg vendégeket, számára a meghívott magyar vendégek külföldinek számítanak.

 10. Rangsorolás Magyarországon • A belföldi állami, hivatalos protokollrangsort minden ország maga határozza meg jogszabályban vagy kialakult szokásjog alapján. • A nem hivatalos magyar állami protokoll lista: • I. Rangosztály: Közjogi méltóságok • 1. Államfő • 2. Kormányfő • 3. Az Országgyűlés elnöke • 4. Az Alkotmánybíróság elnöke • 5. A Kúria elnöke • 6. A legfőbb ügyész • Volt államfők, kormányfők ,OGY elnökök

 11. II. Rangosztály,miniszterek, miniszteri rangúak • Kormánytagok (ME, tárcák abc szerint) • Az OGY alelnökei (kormány-ellenzék, erősorrend) • Az OGY pártok elnökei, frakcióvezetői • Az ÁSZ elnöke, alelnöke • Az Alkotmánybíróság tagjai • Az OGY biztosok • A miniszteri jogállásúak: - az OGY háznagya

 12. Miniszteri - MNB elnöke - GVH elnöke - NMHH elnöke -MTA elnöke - MMA elnöke - a főpolgármester - a Kúria elnökhelyettese - a Költségvetési Tanács elnöke

 13. Miniszteri - OBH elnöke - az OGY Hivatala vezetője 8. OGY Bizottságok elnökei 10. Történelmi egyházak vezetői

 14. III. Rangosztály: államtitkári • 1. A KEH államtitkári jogállású vezetői • 2. A Miniszterelnökség államtitkárai • 3. A tárcák államtitkárai (abc) • 4.Kormánybiztosok • 5. Miniszterelnöki biztosok • 6.Államtitkári jogállásúak, - rangúak • 7.OGY frakcióvezető-helyettesek • 8.OGY bizottságok alelnökei

 15. IV. Rangosztály: helyettes államtitkári 1.Miniszterelnökségi helyettes államtitkárok 2.A tárcák helyettes államtitkárai (abc) 3. Helyettes államtitkári jogállásúak, - rangúak 4. Rendvédelem (tábornokok) 5.Miniszteri biztosok 6. Egyetemi rektorok 7. Múzeumok, kulturális intézmények vezetői 8.További kiemelkedő személyiségek

 16. V. • A Szent István Rend kitüntetettjei • A Magyar Becsületrend kitüntetettjei • A Corvin lánc kitüntetettjei • A Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetettjei

 17. Gyakorlati megfontolások: • A rangsorolás ismertetett szabályait a nemzetközi protokoll a francia „préséance” szóval jelöli és rendszerint többes számban használja (préséances officielles). • Amennyiben külföldön szervezünk protokolláris jellegű rendezvényt, feltétlenül tájékozódniuk kell az ottani protokollnál a helyi rangsorolás elveit illetőleg. • Külön mérlegelést igényel az államigazgatáson kívüli vallási, politikai személyiségek, a társadalmi élet kiválóságainak, neves tudósoknak, művészeknek stb. rangsorolása, náluk ugyanis nem a hivatali rang, hanem a társadalmi megbecsülés, szakmai tekintély stb. határozza meg rangsorolási helyüket.

 18. Gyakorlati megfontolások… • Konkrét esetekben a rangsorolást befolyásolja az alkalom is. • A díszvendéget, akinek tiszteletére a vacsorát adják, kiemelt helyre ültetik még akkor is, ha nem övé a rangelsőség. • A szakmailag közelebbről érintett tisztviselőt azonos beosztású kollégáihoz képest előbbre rangsorolják. • A megyei közgyűlés elnöke, a polgármester székhelyén előbb rangsorol (mint vendéglátó), mint más megyében, vagy városban. • Bizonyos politikai megfontolások is befolyást gyakorolhatnak egy személy rangsorolására. Például saját nagyköveteink itthon általában nem rangsorolnak olyan magasan „magyar házban”, mint abban külföldi országban, ahol akkreditálva vannak (a miniszterek után). Ennek ellenére, ha saját nagykövetünk is részt vesz, pl. olyan ebéden, amelyre annak az országnak a képviselői is hivatalosak, ahol akkreditálva van, a lehetőség szerint feljebb ültetjük az őt szigorúan protokoll szerint megillető helynél, így fogadó országának személyiségei előtt hangsúlyozzuk személyének fontosságát.

 19. A vegyes rangsorolás • Magyar és külföldi személyek vegyes rangsorolása esetén úgy járunk el, hogy külön-külön megállapítjuk a belföldiek és a külföldiek rangsorát, azután a két listát egybeolvasztjuk, szem előtt tartva a már említett alapelveket, melyek szerint egyenlő rangúak között magyar házban a külföldié, idegen házban a magyaré az elsőbbség. • Ugyancsak el kell készítenünk a nők (házastársak) rangsorolását, akik - amennyiben nincs külön politikai, hivatali tisztségük vagy különleges társadalmi helyzetük (pl. kitüntetés birtokosa vagy ismert művész), hanem feleségi, férji minőségükben jelennek meg, - férjük, feleségük rangját követik.

 20. Vegyes rangsorolás • Női hivatalnokok saját rangjuknak (pl. miniszter) megfelelően rangsorolnak. Ilyen tisztséget viselő nő férje felesége rangját követi, hacsak neki személy szerint nincs magasabb rangja. (Megjegyzendő, hogy ezen a téren a magyar gyakorlat eltérést mutat, nem követi szigorúan ezt a szabályt.) • Özvegyek megtartják házastársuk után őket megillető rangjukat. A férjes asszonyok megelőzik az elvált vagy egyedülálló asszonyokat. Az asszonyok a lányoknál feljebb rangsorolnak.

 21. Vegyes rangsorolás • Nyugalomba vonult, vagy választások következtében visszavonult közjogi méltóságok fő szabályként a hivatalban levő utódaik után rangsorolnak. • Vannak ezen kívül is különleges esetek, amelyeket figyelembe kell vennünk a rangsorolásnál, illetve az ültetésnél. Ilyenek: az egyházi méltóságok, egyes országokban a nemesi címek viselői, bizonyos kitüntetések birtokosai, sőt egyenlő rangúak esetés a kor is. • Szabálynak tekinthető az is, hogy a házigazda családtagjai általában az idegen meghívottak után rangsorolnak (ez a háziasszony helyét nem érinti).

 22. Magas szintű küldöttségek rangsorolása • Államfők, kormányfők, hatalmon lévő pártok vezetőinek, illetve a vezetésük alatt álló delegációknak egymás közti rangsorolása nemcsak személy szerinti (egyéni) rangsorolásuk problematikáját érinti, hanem felveti az államok egymás közötti rangsorolásának kérdését is. Amikor több államfő, illetve azok képviselői vannak jelen, a fogadó, vendéglátó ország protokollja alkalmanként állapítja meg rangsorukat, mely csak arra az alkalomra érvényes.

 23. Magas szintű küldöttségek • A küldöttségek esetében mindig szigorú egyenlőség és valamely nyelv abc-je szerinti rangsorolás érvényesül az egyes államok között, más azonban a helyzet az egyes államférfiak, delegátusok esetében, ahol az egyéni rangsorolás szabályai a mérvadók. • A delegáción belüli rangsort minden esetben a küldő állam, illetve annak külképviselete adja meg írásban (általában jegyzék formájában).

 24. Nemzetközi szervezetek 1 • Legáltalánosabban elfogadott rangsor az alábbi: • A nagy nemzetközi szervezetek: élén az ENSZ, általános feladatkörrel és az egész világra kiterjedő tevékenységi területtel. • Utána a regionális politikai és katonai szervezetek következnek. • Majd a nagy nemzetközi közigazgatási, gazdasági, társadalmi, kulturális jellegű szervezetek, melyeken belül az elsőség az ENSZ szakosított szervezeteié. • Ez utóbbiak sorrendje az ENSZ-hez való csatlakozásuk dátuma.

 25. Nemzetközi szervezetek 2 • Egyéb nagy regionális szervezetek. • Autonóm egyetemes vagy regionális egyesületek, kormányközi közigazgatási szervezetek. • Nem kormányzati szervezetek (NGO-k) Az ENSZ genfi hivatala irodát tart fenn a velük való kapcsolattartás céljából, az ECOSOC pedig közülük mintegy 2000-nek konzultatív státuszt biztosít.

 26. Nemzetközi szervezetek tisztségviselői és diplomaták közötti rangsor • A diplomáciai képviseletek vezetői, mint államuk, államfőjük képviselői, fogadó országukban megelőzik a nemzetközi szervezetekhez akkreditált képviseletvezetőket. • Ugyancsak előzik a nemzetközi szervezetek tisztségviselőit. • Ezen általános szabály alkalmazása nem kevés gondot okoz akkor, ha nagy politikai szervezetek főtitkárairól van szó (ENSZ, NATO, Európa Tanács stb.) akik a szervezetük közgyűlésén megelőznek minden delegációvezetőt, még saját államuk miniszterelnökét is.

 27. Nemzetközi missziók tagjai • Egy adott ország nemzetközi misszióval megbízott állampolgára hazájában úgy tekintendő, mintha a külföldi lenne, azaz előzi a rangban vele egyenlő hazaiakat. Ugyanez érvényes, ha saját nagykövetségét vagy konzulátusát keresi fel külföldön. • Kényes helyzetben mindig van arra lehetőségünk, hogy a díszvendégünknek - a protokolltól eltekintve - fő helyet adjunk asztalunknál, anélkül, hogy a többi vendég ezt rossz néven vehetné. • Ez esetben ajánlott, hogy - a sértődések elkerülése céljából - előzetesen közöljük és a meghívón tüntessük fel a díszvendég nevét és rangját, továbbá alaposan tájékozódjunk a meghívott diplomaták és nemzetközi tisztségviselők rangjáról és tisztázzuk, tudunk -e ennek megfelelő helyet biztosítani számukra az asztalnál.

 28. Nemzetközi missziók tagjai • Nem teszünk különbséget hölgyek és urak között, saját rangjuk szerint kapják ez elhelyezésüket. • Az a diplomáciai szokás, hogy a feleségeket férjük rangja szerint soroljuk, érvényes a nemzetközi tisztségviselőkre is, ha feleségükkel kapnak meghívást. • A nemzetközi tisztségviselők - elvben - előzik a konzulokat. • Elég gyakori, hogy - elkerülendő a nyilvánvaló protokolláris feszültséget a diplomáciai misszióvezetők és a nemzetközi főtisztviselők között - külön szerveznek hivatalos rendezvényeket részükre.

 29. Az ENSZ főtitkára • Az ENSZ főtitkárának rangsorolása külön figyelmet érdemel. • Mentességei és kiváltságai a kétoldalú diplomáciai képviseleteket vezető nagykövetekének felel meg, rangja azonban náluk magasabb. • Hivatalos ténykedése közben a delegációvezetők előtt rangsorol, akkor is, ha az saját kormányfője. • Ha meghívást kap székhelyén kívüli protokolláris eseményre, az államfők csoportjába sorolják. • Amikor ENSZ főtitkárként látogat külföldre, úgy tekintik, mint egy nem hivatalos látogatáson levő állam- vagy kormányfőt, ami lehetővé teszi számára, hogy a kormányok vendégeként államfők fogadják. • Úgy tekintik, mint egy protokollon kívül eső díszvendéget, ennek megfelelő megkülönböztetett bánásmódot kap. • Az állandó képviselőket természetesen előzi.

 30. Rangsorolás a tagországok között • Az államok egyenlőségének elve abszolút módon érvényesül, hivatalos üléseiken képviselőik országaik angol nevének abc sorrendje szerint ülnek. • A rangsort kezdő első betűt évente a Közgyűlés megnyitóján sorsolják ki. • A képviseletek tagjai rangosztályonként ugyanazon abc sorrendben ülnek, és semmiféle előjog nem illeti meg azt a munkatársat, aki a képviseletvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesíti.

 31. Az Észak Atlanti Szerződés Szervezete (NATO) • A NATO főtitkára, aki elnököl az Észak Atlanti Tanács ülésén és vezeti a szervezetet, s ebben az esetben megelőzi a tagországok kormányfőit, hasonló érzékeny elbánást érdemel, mint az ENSZ főtitkár.

 32. EU Elnökségi sorrend • 1/2014Görögország • 2/2014Olaszország • 1/2015Lettország • 2/2015Luxemburg • 1/2016Hollandia • 2/2016Szlovákia • 1/2017Málta

 33. EU Elnökségi sorrend • 2/2017Egyesült Királyság • 1/2018Észtország • 2/2018Bulgária • 1/2019Ausztria • 262019Románia • 1/2020Finnország

 34. EU általános rangsor: • az Európai Parlament elnöke • a Tanács elnöke • a Bizottság elnöke • az Európai Unió Bíróságának elnöke • az Európai Számvevőszék elnöke • a Tanács tagjai (amennyiben külügyminiszterek) • a Bizottság alelnökei • a Tanács tagjai (ha nem külügyminiszterek) • a Bizottság tagjai • az EU melletti diplomáciai képviseletek és állandó képviseletek vezetői

 35. Rangsorolás a gyakorlatban 1 • Hivatalos és magánrendezvényeken a rangsor és a kapcsolódó formaságok tiszteletben tartása alapvető fontosságú. • Bármiféle protokolláris hiba megzavarja a rendezvény harmonikus lefolyását, veszélyeztetve annak célját: a sikeres rendezvénytől mindig valamilyen (politikai, gazdasági) előnyt remél a házigazda. • A protokoll, az udvariasság szabályai • a meghívottak megszólításában és címeik elismerésében, • a rendezvényeken ennek megfelelően történő elhelyezésükben és kezelésükben jelennek meg. • A rendezvény akkor hivatalos, ha a résztvevők a betöltött politikai, társadalmi, kulturális stb. tehát hivatalos mivoltukban kapnak meghívást.

 36. Rangsorolás a gyakorlatban 2 • A hivatalos rendezvény addig nem kezdődhet el, amíg a legmagasabb rangú személyiség el nem foglalta a helyét. • Mindig a legmagasabb rangú személy érkezik utolsónak és távozik elsőként. • Ha a hivatalos rendezvényen beszédek hangzanak el, azok sorrendje a rangsornak fordítottja, azaz a legmagasabb rangú személyiség szól utoljára. • Rendezvényen rangot és az alapján járó protokoll helyet képviselőküldés, helyettes állítás esetén átadni nem lehet. • A hivatalos rendezvényeken az államfő képviselője kivételével minden helyettesítő arra a helyre tarthat igényt, amely saját rangja alapján neki jár.

 37. Rangsorolás a gyakorlatban 3 • Ugyanakkor azok, akik kinevezett megbízottként ténylegesen, funkciójában helyettesítenek átmenetileg valakit, jogot formálhatnak a helyettesített rangjára és protokoll helyére. • E szabály kiterjesztésével bizonyos esetekben, ha az előbbi helyettesítés lehetősége fennáll, a miniszterelnököt képviselő kormánytagot, vagy az Országgyűlés elnökét helyettesítő alelnököt mégis az első helyek egyike illeti meg a rangsorban, azaz feltételesen egy rangosztállyal lejjebb konszenzussal delegálható a rang és a hely.

 38. Ültetési rangsor, ültetési rend 1 • Olyan étkezésnél, amelyen csak férfiak vesznek részt (ún. „férfi alkalom”), a legfőbb hely a házigazda jobbján van. • Ha a házigazda külön meg kívánja tisztelni egyik vendégét, magával szemben is ültetheti. Az utána következő legfontosabb hely azonban ilyenkor is a házigazda jobbján van. • Ehelyütt jegyezzük meg, hogy a tolmács helye soha nem számít bele a rangsorba. • Ha a háziasszony részt vesz az étkezésen, a legfőbb férfi vendég az ő jobbján foglal helyet. Ilyenkor feleséggel szokás meghívni a résztvevő férfiakat is.

 39. Ültetési rangsor, ültetési rend 2 • Ha a házigazda nőtlen vagy felesége távol van, a háziasszony helyére ültetheti a rangban harmadik női vendéget, vagy a legmagasabb rangú női vendéget, ha az férj nélkül vesz részt, vagy saját diplomáciai képviseletének rangidős nőtagját, illetve jelenlévő rangidős beosztottjának feleségét. • Ritkábban alkalmazzák azt a megoldást, hogy két asztalt állítanak fel, ilyenkor egyiknek asztalfőjén a házigazda, másikén a háziasszony foglal helyet. Így a meghívott házaspárokat is szétválaszthatják egymástól. • Ha az adott ország uralkodóját vagy államfőjét hívják meg a diplomáciai képviseletre, úgy kell tekinteni protokolláris szempontból, mintha saját házában volna. Ugyanez a helyzet, ha főkonzul (konzul) fogadja felettesét, a diplomáciai képviselet vezetőjét.

 40. Ültetési rangsor, ültetési rend 3 • Nyugállományban lévő tisztviselők a rangjuknak megfelelő aktív személyek után rangsorolnak. • Hivatalos állami ebédeken, vacsorákon a minisztereket stb. váltakozva kell ültetni a külföldi nagykövetekkel, vendégekkel stb. • Az ültetési rend elkészítésénél is tekintetbe kell venni, hogy egyenrangú diplomaták között mindig azé az elsőbbség, aki különleges megbízatással van jelen, szemben az állandó megbízatást betöltő személlyel.

 41. Ültetési rangsor, ültetési rend • Általános szabály az is, hogy bárki átengedheti az őt megillető helyet a közvetlenül utána következőnek: indokolt esetben tapintatos formában az illető személyt fel is kérhetjük arra, hogy helyét átengedje. • Itt jegyezzük meg, hogy hasonló elv érvényesül az akadályoztatás esetén felkért képviselőkre: csak egy ranggal lejjebb levőt kérhetünk fel képviseletünkre valamely rendezvényen a vendéglátó megsértése nélkül (pl. kormányfő minisztert, nagykövet első beosztottat, miniszter államtitkárt stb.)

 42. Ültetési rangsor, ültetési rend • A fenti elvek alapján végrehajtott ültetés szigorúan „formális”. Ezt az ültetési rendet célszerűségi okokból megbonthatjuk. • Magas szintű delegációk látogatása alkalmával például figyelembe kell vennünk, hogy az egyes partnerek (pl. a két külügyminiszter) egymáshoz közel, hallótávolságba kerüljenek. Ilyenkor még azt az elvet is áttörhetjük, hogy férfiakat és nőket felváltva ültetünk egymás mellé. • Nyelvi szempontok is szerepet játszhatnak az ültetés összeállításánál, és a társalgás megkönnyítése céljából alacsonyabb rangú személyt kivételesen magasabb helyre ültethetünk. • Törekedni kell azonban arra, hogy a rangsort alapvetően ne borítsuk fel, ezért csak egy hellyel ültessünk valakit, kivételesen „feljebb” vagy „lejjebb”. A házigazda jól teszi ilyenkor, ha a „helycseréhez” a hátrányosan érintett félnek előzetesen magyarázatot fűz.

 43. Ültetési rangsor, ültetési rend • Előfordul, hogy az ebédet vagy vacsorát kifejezetten valamely személy vagy házaspár tiszteletére rendezik, ilyenkor őket természetesen kiemelik az ültetésnél. • Általában helyes politikai érzék, komoly protokolláris ismeretek és nagyfokú tapintat szükséges a helyes ültetési rend elkészítésénél. • Célszerű kényes, vagy kétséges esetekben a helyi protokoll tanácsát kikérni, különösen külföldi személyiségek rangsorolására vonatkozóan.

 44. A rangsorolás gyakorlati alkalmazása • Az előző alkalommal áttekintettük a rangsor készítésének nehézségeit • Ha kész a rangsorunk, akkor következik a gyakorlati kivitelezés: az egész szertartásrenden végig következetesen alkalmazni kell, természetesen az alkalmakhoz igazítva • Első találkozás:a fogadtatás: ki fogad kit? • repülőtér

 45. Fogadtatás • épület előtt • épületben, előcsarnokban • teremben • dolgozószobában • étkezésnél • ültetések

 46. Az ültetési rendek mintái • I.) Vegyes ültetés (férfiak és nők), téglalap alakú asztal, a házigazda és a háziasszony az asztal középső részén ülnek (ún. francia rendszer): • Házigazda • . • e 3 a . b 4 f • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6 d 2 . 1 c 5 • . • Háziasszony • Jelmagyarázat: • 1,2,3: férfiak • a, b, c: nők

 47. Vegyes ültetés, angol rendszer II.) Vegyes ültetés téglalap alakú asztal, a házigazda és a háziasszony az asztal két végén ül (ún. angol rendszer): b 4 c 1 . . Házigazda Háziasszony . . a 3 d 2

 48. Ültetés csak férfi résztvevőkkel, téglalap alakú asztal, a házigazda egyedül ül az asztalfőn: Házigazda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 49. Ültetés csak férfi résztvevőkkel, téglalap alakú asztal, a házigazda egyedül ül az asztalfőn: • Ennél az ültetési sémánál a helyek rangsora jobbra-balra egyre távolodik a házigazda helyétől, a házigazdával szemben lévő oldalon vannak tehát a legalacsonyabb helyek. Ügyelni kell arra, hogy pontosan a házigazdával szemben senki se üljön.

 50. Ültetés csak férfi résztvevőkkel, a házigazda a díszvendéget magával szembe ülteti, a másik asztalfőre: Házigazda . 9 5 1 . 3 7 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8 4 . 2 6 10 . Díszvendég