J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Jėzus kaip Katechezės ir Tarnystės Širdis. Iššūkių laikai “tikėjimo išlaikymui” ir krikščioniškai tarnystei “Kai Žmogaus Sūnus ateis, ar jis ras žemėje tikėjimą?” (Lk. 18:8) Taip, bet ... Labai priklausys, kaip mes mokysime ir tarnausime.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vianca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Jėzus kaip Katechezės ir Tarnystės Širdis


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Geriausias turtas: Jėzus krikščioniškai tarnystei! Naujas Jo centrališkumo supratimas

katalikų tikėjimui

Ne Biblija, sakramentai,

dogmos, įsakymai, bet

“Širdyje mes randame Asmenį, Jėzaus

iš Nazareto Asmenį, vienintelį Tėvo Sūnų” (KBK, 426)


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Istorijos Jėzus krikščioniškai tarnystei, kuris vaikščiojo Galilėjos keliais kviesdamas

“ateikite sekti mane”

 • Mokė radikalios meilės – net priešų; maitino išalkusius, priėmė atstumtuosius

 • Skelbė išsipildžiusį Izaiją 61:1 (Lk. 4:21)

  ir esančiu “keliu, tiesa ir gyvenimu”

  (Jn. 14:6)


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Tikėjimo Kristus krikščioniškai tarnystei, Dievo Sūnus,

Švenčiausios Trejybės antrasis Asmuo

 • Savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu padarė žmonėms galimybę sekti

 • “Dievo gausia malone Jėzuje Kristuje” (1Tim. 1:14,) galime gyventi ir tarnauti kaip mokiniai


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Visas mokymas ir tarnystė krikščioniškai tarnystei

turėtų “sutelkti žmones į bendrystę ir intymumą su Jėzumi Kristumi” (BKV, 80);

krikščioniškojo tikėjimo pašaukimas yra “pilnas ir tikras atsidavimas jo asmeniui ir sprendimas eiti jo pėdomis” (53)


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Reikalinga nauja apologetika krikščioniškąjam tikėjimui – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės

 • Pathos: apeliavimas į žmonių poreikius ir troškimus, pav. laimingumas

 • Logos: racionali tiesos darna krikščioniškojo tikėjimo tvirtinimai

 • Ethos: geri “vaisiai” kasdieniniame gyvenime – tarnystė!


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Refleksijai ir pokalbiui – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės

 • Ką jūs matote kaip pirmiausius iššūkius dabar krikščioniškąjam tikėjimui Lietuvoje?

 • Kokie yra vertingi dalykai, strategijos, viltys?


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Kodėl Jėzus mokė ir tarnavo: – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės

Dievo karalystei; simbolis Dievo troškimo gyvenimo pilnatvės visai kūrinijai; dvasinis ir politinis; asmeninis ir socialinis; šventumas ir teisingumas; čia ir ateityje; “padaryta žemėje kaip ir danguje”


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Visam tikėjimui – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės; įjungiant visą asmenį į bendruomenę; visą “ protą, širdį ir jėgas” (Mk.12:33); galvą, širdį, rankas; žinoti, mylėti, tarnauti; tikėjimas kaip įsitikinimai, garbinimas, gyvenimo etika


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Išgyventam tikėjimui – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės: nepakanka sakyti “Viešpatie, Viešpatie”, bet vykdyti Dievo valią (Mt. 7:21)

Gyvenimui: “gyvasis vanduo, trykštantis į amžinąjį gyvenimą” (Jn. 4)

Duodantis gyvenimą: “pasaulio gyvenimui” (Jn. 6:51); “gyvenimo apsčiai” (Jonas, 10:10)


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Refleksijai ir pokalbiui – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės

 • Ką jūs manote apie Jėzaus tikslo jausmą mokyme ir tarnystėje?

 • Kaip tai keičia ar gilina mūsų pačių tikslo jausmą?


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Kur: – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės Jėzus kvietė žmones į tikėjimo mokinių bendruomenę

Informuoti ir formuoti žmones krikščioniškame tikėjime visada reikia tikėjimo bendruomenės

Apžvelk visus parapijos, šeimos, mokyklos aspektus, kiek jie moko, tarnauja


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Parapija: – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės Pažiūrėk į kiekvieną simbolį liturgijoje, parapijos gyvenimą, dalyvavimo joje lygmenis, visas jos žodžio tarnystes, sakramentus ir tarnystę; visur privalom klausti “kaip mes galime efektyviai mokyti ir tarnauti tikėjime”?


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Šeima: – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės Šeima privalo žiūrėti į namų etiką ir vertybes, rūpintis šeimos nariais ir kitais, ritualais ir simboliais, maldos praktikomis, bendruomenės tikėjimo gyvenimo dalyvavime.

Šeima privaloma priemonė kaip “namų bažnyčia” (Vat. II)


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Mokykla: – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės Pažiūrėkite į numanomą, besąlygišką ir neefektyvią mokyklos programą/curriculum, taip pat į aiškią, tikslią, atvirą; ko moko ir ko nemoko visa aplinka. Mokykla nėra parapija; vis dėlto pasirūpina galimybėmis garbinti, tarnauti, dvasiniai tobulėti


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Refleksijai ir pokalbiui – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės

 • Kai apžvelgiate Jėzaus išmintį, kodėl, kur ir kas jums pasirodo tikra ar protinga?

 • Koks įsivaizduojate buvo Jėzaus požiūris į mokymą ir tarnystę?


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Kaip Jėzaus: – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės Išsiplėtimas su įtraukimu: visiems jų poreikiuose; pav. moterys apaštalės, sekėjos

Pagarba ir visų priėmimas –

nesvarbu iš kur jie ateina

Su gailesčiu ir teisingumu;

pakviesti į partnerystės bendruomenę


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

 • Įtraukti įprastą ir kasdieninį žmonių gyvenimą – įtikimumo ir tarnystės, ne prievartos ar baimės

 • Reflektuoti jų realybę, klausti ir “matyti” visiškai naujai

 • Mokyti jo Evangeliją ir tarnauti “su autoritetu” (Mk. 1:22)

 • Padrąsinti matyti sau patiems, su asmeniniu tikrumu, įsitikinimu

 • Kviesti apsispręsti – sekti jo keliu kaip mokiniai


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Kelias į Emausą (Lk.24:13-35): Jis įsijungė į jų draugiją; prašė jų dalintis savo istorija ir vizija; perpasakojo tikėjimo bendruomenės Istoriją ir Viziją; laukė, kol jie pamatys “sau patiems”; sugrąžino juos gilinti savo tikėjimo įsipareigojimą


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Įtraukti žmones reflektuoti savo pačių gyvenimus pasaulyje

Suteikti priėjimą prie krikščioniškojo tikėjimo Istorijos ir Vizijos

Padrąsinti integraciją ir krikščioniškąjį įsipareigojimą


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Momentai iš Gyvenimo į Tikėjimą, į Gyvenimą: pasaulyje

katechezei ir daugiau tarnystei galima įsivaizduoti sutelktą veiklą ir tada sekančius penkis momentus ar įsipareigojimus:

Sutelkimas: Įtraukti žmones į

realų gyvenimą/tikėjimo tema

ar simbolis

GYVENIMAS M.1. Pakviesti žmones išreikšti temą

ar simbolį

M. 2. Padrąsinti reflektuoti ir dalintis

kartu


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Į pasaulyje

TIKĖJIMĄ M.3. Duoti priėjimą prie

krikščioniškojo tikėjimo

Istorijos ir Vizijos, tinkamos

temai, simboliui, grupei,

kontekstui ir kt.


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Į pasaulyje

GYVENIMĄ M.4. Padrąsinti pasisavinimą

ir integraciją – pačių

sukurtą

M.5. Kviesti apsisprendimui –

išgyventi tikėjimą,

gyvenimui ir gyvenimo

teikimui


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Refleksijai ir pokalbiui pasaulyje

 • Ką jūs iš šito požiūrio vertinate, kritikuojate ar papildote iš savo patirties?

 • Kokie sprendimai kyla jumyse jūsų mokymui ir tarnystei?


J zus kaip katechez s ir tarnyst s irdis

Thomas Groome, pasaulyje

Boston College.

Groomet@bec,edu

Lithuania

May, 2010