Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji
Download
1 / 13

dr Jakub J. Brdulak Katedra Zarządzania Innowacjami Szkoła Główna Handlowa, Warszawa - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji Uwarunkowania procesu budowania społeczeństwa innowacyjnego na Mazowszu Sesja grupy roboczej na Konferencji RIS MAZOVIA Warszawa, 23 marca 2006r. dr Julian Kołodziej Polski Komitet TICCIH Muzeum Techniki, Warszawa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'dr Jakub J. Brdulak Katedra Zarządzania Innowacjami Szkoła Główna Handlowa, Warszawa' - vesna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacjiUwarunkowania procesu budowania społeczeństwa innowacyjnego na Mazowszu

Sesja grupy roboczej na Konferencji RIS MAZOVIA Warszawa, 23 marca 2006r.

dr Julian Kołodziej

Polski Komitet TICCIH

Muzeum Techniki, Warszawa

e-mail:[email protected]

www.mnactec.com/TICCIH/

dr Jakub J. Brdulak

Katedra Zarządzania Innowacjami

Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

e-mail:[email protected]

www.jakubbrdulak.prv.pl

dr Klemens M. Stańkowski

Wyższa Szkoła Menedżerska

Warszawa, ul. Kawęczyńska 36

e-mail:[email protected]

www.mac.edu.pl


Wyzwania budowy spo ecze stwa innowacyjnego
Wyzwania budowy społeczeństwa innowacyjnego innowacji

Problemy społeczne Mazowsza:

 • wysokie bezrobocie dotykające także absolwentów wyższych uczelni

 • niska innowacyjność: procesowa, produktowa i technologiczna

 • niezadowalający sposób wykorzystania potencjału przedsiębiorczości

 • niska absorpcja środków publicznych UE w tym funduszy strukturalnych

Program

współpracy partnerskiej wspierający działania pro-innowacyjne na Mazowszu


Aktorzy sceny innowacji na mazowszu
Aktorzy sceny innowacji na Mazowszu innowacji

Lokalne inicjatywy

Organizacje

pozarządowe

Przedsiębiorstwa

UM / RIS

Obszar inno -

wacyjny

Instytucje finansowe(banki)

Samorząd

Uczelnie, instytuty


Partnerstwo – koło zamachowe innowacji innowacji

interesy

zdolności mobilizacji

punkty widzenia

know-how

sposoby odczuwania

różni partnerzy na Mazowszu

umocnienie trwałości działań w czasie

wzbogacone wizje obszaru

nowe skojarzenia idei

skuteczniejszy proces realizacji

bardziej dojrzałe projekty


Ł innowacjiączenie różnych sposobów odczuwania

aspekty społeczne i kulturowe

odkrywając w ten sposób możliwości, których istnienia nie podejrzewano

aspekty polityczne i instytucjonalne

aspekty ekonomiczne

wzbogaconą wizję obszaru


Czenie r nych punkt w widzenia
Łączenie różnych punktów widzenia innowacji

nasłuchiwanie i dialog

czynnik czas/skuteczność

… zalążki innowacji

interes ogólny

nowym skojarzeniom idei...

dają początek


Łączenie różnych interesów innowacji

jakość życia, kwestie społeczne

rentowność działalności gospodarczej, dostosowanie do wymagań rynkowych

tworząc ramy spójności społecznej i gospodarczej

zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura

dojrzalszych projektów

sprzyja powstawaniu


Czenie zdolno ci do mobilizacji
Łączenie zdolności do mobilizacji innowacji

zasoby ludzkie

gwarantują pełniejszą kontrolę ryzyka

środki finansowe i majątek prywatny

środki finansowe i majątek publiczny

skuteczniejszą realizację

zapewniają


Czenie wiedzy i umiej tno ci know how
Łączenie wiedzy i umiejętności innowacji (know-how)

potencjał refleksji

w oparciu o zdolność odtworzeniową

wsparcie instytucjonalne

zarządzanie i realizacja

trwałości efektów działań w czasie

sprzyjają


Co sk ada si na partnerstwo
Co składa się na partnerstwo? innowacji

 • Sieć kontaktów

 • Sformalizowany tryb współpracy

 • Klimat zaufania

 • Zdolność organizacyjna i zarządcza

 • Zmienna geometria w zależności od rodzaju wyzwań


Mazowieckie partnerstwo dla innowacji
Mazowieckie partnerstwo dla innowacji innowacji

Inicjatywa PARTNERSTWA to sposób organizacji:

 • jednoczący ludzi wokół wspólnych działań

 • dający wszystkim możliwości wypowiedzenia się

 • umożliwiający szersze spojrzenie na zasoby

 • zapewniający powiązanie pomiędzy działaniami

 • doskonale dostosowany do lokalnych realiów

 • elastycznie zarządzany


Program partnerstwa
Program partnerstwa innowacji

 • platforma do usprawnienia komunikacji i wdrażania instrumentów wspierających współpracę pomiędzy aktorami kreującymi innowacyjność dla rozwoju społeczno-gospodarczego Mazowsza

 • celowość ujęcia subregionalnego

  • wyodrębnienie aglomeracji stołecznej

  • mniejsze miasta ośrodkami rozwoju na poziomie subregionalnym

   • Radom

   • Płock

   • Ostrołęka

   • Biała Podlaska

   • Ciechanów

   • Siedlce


Pytania wiod ce
Pytania wiodące innowacji

 • Jakie są główne bariery ograniczające możliwości rozwoju współpracy partnerskiej na poziomie lokalnym i regionalnym na Mazowszu?

 • W jaki sposób uruchomić współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego nakierowaną na wzrost innowacyjności?

 • Jak kreować kulturę innowacji w naszym regionie?


ad