Download
datavisualisatie design de macht van de metafoor minor i research crosslab winter 2011 i 281111 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor minor I research Crosslab PowerPoint Presentation
Download Presentation
Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor minor I research Crosslab

Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor minor I research Crosslab

173 Views Download Presentation
Download Presentation

Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor minor I research Crosslab

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor minor I research Crosslab winter 2011 I 281111

 2. 28 nov 11 • Datavisualisatie > design > betekenis • thema’s: metafoor, dataflow, semantische ordening • - adopteer een boek! • bespreking opdracht 1 • bespreking onderzoeksopzet • welke rol speelt design bij de beantwoording van jouw • onderzoeksvraag?

 3. opdracht 1 • zoek 2 voorbeelden van manipulatie van datadesign voor politieke • doeleinden. Beschrijf hoe manipulatie wordt ingezet d.m.v. • design. • zoek 1 artikel over het actuele debat over datavisualisatie • (relateer aan je onderzoeksvraag). • lezen: • beschrijf de kernpunten van het actuele debat: • John Grimwade Data Wars, 2010 • http://www.denieuwereporter.nl/2010/01/data-wars-alles-uitleggen-aan-iedereen/ • Tracy Metz, Van Woord naar Beeld, NRC, 9 april 2010 • http://followthemoney.nu/wp-content/themes/follow/images/NRCO.jpg

 4. vragen: ‘beautiful evidence’ of subjectieve bewijsvoering? • wat zijn de visies van Grimwade / Metz over de relatie • tussen design - betekenis? • - hoe onderbouwen zij hun mening? [2 argumenten] • - noem 3 valkuilen volgens de auteurs • definieer 3 uitgangspunten voor datavisualisatie en de rol van • design hierin

 5. met welke visuele middelen vertel je een verhaal? • context: wat / hoe / wie / voor wie • Kw 1: wat: data as beautiful evidence? • wat: betrouwbaarheid van data • bv: Tufte Principles of Analytical Design • transparency: herkomst van data zichtbaar maken • subjectief bewijs: meerdere auteurs betrekken • community: open source data • Kw 2: hoe: data als story [subjectief bewijs] • auteurschap: visie op data • hoe? design en visualisering

 6. datavisualisatie: de macht van de metafoor • The essence of metaphor is understanding and experiencing • one kind of thing in terms of another. • George Lakoff en Mark Johnson, Metaphors We Live By [1980] • vragen: • - welke beeldende middelen visualiseer je data tot een verhaal? • hoe zet je een metafoor in? • - wat betekent deze metafoor in culturele zin?

 7. wat is een metafoor Een metafoor is gebaseerd op overeenkomst tussen twee verschillende entiteiten. vb datavisualisering: - spotlight als metafoor voor zoeken - wereldbol als metafoor voor internet - bureaublad als metafoor voor computerdesktop

 8. Door middel van metaforen proberen we iets onbekends te conceptualiseren door het te zien als iets dat we al kennen. Als zulke metaforen productief blijken, worden ze in de cultuur opgeslagen. > culturele / collectieve herkenbaarheid doel ikv datavisualisatie: - vertaling van concepten dmv een ander [bekend] concept - concretiseren van informatie - betekenis geven aan informatie

 9. welke metaforen worden gebruikt bij datavisualisatie? • wat zijn de cliché’s? • metafoors zijn krachtige beeldende middelen: herkenbaar • is duidelijk herkenbare metafoor ook op artistiek gebied interessant? • wat zijn de valkuilen? • - de rol van abstractie

 10. veelvoorkomende metaforen: - kaarten / plattegronden

 11. - baloons

 12. pie charts

 13. manipulatie

 14. demografische metafoor: Isotype > nieuwe ‘universele’ visuele taal?

 15. Hoe kan je metaforen betekenisvol gebruiken bij datavisualisatie?

 16. onderzoeksopzet: onderzoeksdocument 1500 woorden • onderzoeksontwerp: 0. kwartaal 1: vooronderzoek / inventarisatie, actueel debat 1. onderzoeksvraag: specificeren m.b.t 1 aspect design • 2. concept: aanvullend bronnenonderzoek [deskresearch] • - wat is het theoretische kader? welke methode? • - reflecteren, reflectie verwerken in concept praktijkopdr. • 3. uitvoering: nieuwe data verzamelen [fieldresearch] • - welke data heb je nodig voor je onderzoek? • - experimenteren, veldonderzoek, interviews, case analyse • - reflecteren, reflectie verwerken in document EN praktijkopdr. • 4. concluderen / reflecteren

 17. onderzoekscyclus

 18. klassieke onderzoekscyclus

 19. stappenplan 1.oriënteren / inventariseren: les 1 - 4 design en datavisualisatie. • > doel: theoretisch kader / concept opdracht > verzamel bronnen: projecten, artikelen, boeken etc. • > reflecteer hierop > maak een eigen literatuurlijst van bronnen en artikelen. • - vermeld altijd de bronnen! • - notatie: • auteur, titel publicatie, jaartal, uitgever / URL / datum laatste bezoek • http://www.eur.nl/ub_informatievaardigheden/ub_instructie_nl/verwijzen_en_citeren/citeerstijlen/mla_verwijzingen/

 20. 2. afbakening: les 2 / 3 • welk specifiek thema binnen design? • > doel: afbakenen en verdiepen > kies 1 van de thema’s m.b.t design [ metafoor, flow, semantische verbanden] > criteria: • wat interesseert je in dit thema? waarom is het nu actueel / • relevant? • - wat zijn de definitie / specifieke eigenschappen van je thema? • - wat is het actuele debat? • - wat is de relatie met jouw praktijkproject?

 21. 3. aanscherping onderzoeksvraag: les 3 • > differentieer je onderzoeksvraag m.b.t design [afbakening] • > wat wil je te weten komen? • > wat is het doel? • > voor wie is het interessant / relevant? • > reflecteren • > kenmerken van een onderzoeksvraag: • de vraag is helder geformuleerd • de vraag is afgebakend (specifiek) • de vraag moet beantwoordbaar zijn (conclusie)

 22. 4. uitvoeren onderzoek: les 2 - 6 > doel: beantwoorden onderzoeksvraag > data verzamelen: welke data heb je nodig voor je onderzoek? > fieldresearch [case analyse,experimenteren, interviews etc.] > reflecteren 5. concluderen : les 7-8 - verwerk de conclusies in je praktijkopdracht / onderzoeksdoc.

 23. opdracht 2: bespreking 5 dec 11 research • Definieer metafoor volgens Lakoff / Johnson. • Zoek 3 metaforen die een herkenbare culturele betekenis hebben. Omschrijf deze betekenis en onderzoek de oorsprong van deze metafoor. • Analyseer voor welk doel / doelgroep deze worden gebruikt. • Zoek een specifiek artikel over datavisualisatie en metaforen. lezen George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By, (1980), p103-114 http://www.pineforge.com/upm-data/6031_Chapter_10_O'Brien_I_Proof_5.pdf formuleer een voorlopige onderzoeksopzet [1 A4] - specificeer je onderzoeksvraag a.h.v. design - hoe ga je dit onderzoeken / welke bronnen? / welk fieldresearch?

 24. bronnen http://www.informationisbeautiful.net/ http://vizthink.com/blog/category/visual-thinking/infographics/ http://www.davidmccandless.com/ http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0007294662/thegooddrugsg-21 https://formation.wallst.com/category/dataviz