Struktuuritoetusele viitamine
Download
1 / 15

Struktuuritoetusele viitamine Veebruar 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Struktuuritoetusele viitamine Veebruar 2012. Juriidiline alus. Üldmäärus (Nõukogu määrus) (EÜ) nr 1083/2006 Rakendusmäärus (Komisjoni määrus) (EÜ) nr 1828/2006 Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (Riigikogu)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Struktuuritoetusele viitamine Veebruar 2012' - vern


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Juriidiline alus
Juriidiline alus

 • Üldmäärus (Nõukogu määrus) (EÜ) nr 1083/2006

 • Rakendusmäärus (Komisjoni määrus) (EÜ) nr 1828/2006

 • Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (Riigikogu)

 • Struktuuritoetuste andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord (Vabariigi Valitsuse määrus, STS § 25 LG 2 alusel)


Komisjoni m rus e nr 1828 2006 ii pt artikkel 8
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006, II pt, artikkel 8

 • Kui toimingut rahastatakse ESFi kaasrahastatud rakenduskava raames ja vajaduse korral juhtudel, kui toimingut rahastatakse ERFist või Ühtekuuluvusfondist, tagab abisaaja, et toimingus osalejad oleksid sellest rahastamisest teadlikud.

 • Abisaaja teatab selgelt, et toiming, mida tehakse, on välja valitud ESFi, ERFi või Ühtekuuluvusfondi kaasrahastatud rakenduskava raames.

 • Kõikidel dokumentidel, sealhulgas kõikidel saatedokumentidel ja muudel sertifikaatidel, mis on selle toiminguga seotud, peab olema märge selle kohta, et rakenduskava kaasrahastas ESF või vajaduse korral ERF või Ühtekuuluvusfond.


Komisjoni m rus e nr 1828 2006 ii pt artikkel 9
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006, II pt, artikkel 9

 • Kõik abisaajate, võimalike abisaajate ja üldsuse teavitamise ja avalikustamise meetmed, mida korraldusasutused ja abisaajad rakendavad, peavad sisaldama järgmist:

 • Euroopa Liidu embleem vastavalt I lisas sätestatud graafilistele nõuetele ja viide Euroopa Liidule;

 • b) viide vastavale fondile:

 • i) ERFi puhul: „Euroopa Regionaalarengu Fond”

 • ii) Ühtekuuluvusfondi puhul: „Ühtekuuluvusfond”

 • iii) ESFi puhul: „Euroopa Sotsiaalfond”

 • c) korraldusasutuse valitud teade, milles rõhutatakse ühenduse sekkumise lisaväärtust, eelistatavalt: „Investeering teie tulevikku”.

 • Väikeste edendusobjektide puhul punkte b ja c ei kohaldata .

 • Kui teavitamis- või avalikustamismeetmega juhitakse tähelepanu mitmele toimingule, mille kaasrahastamises osaleb mitu fondi, ei ole vaja esitada punktis b nõutud viidet. (EVV määruses: mitmele fondile viitamisel kasutatakse viidet „Euroopa Liidu struktuuritoetus.)Struktuuritoetuste logo eestis
Struktuuritoetuste logo Eestis

 • Logo koosneb EL embleemist ja purjekujulisest Eesti lipu kujutisest ja nende all olevast tekstist.

 • Logo kasutatakse horisontaalselt ja vertikaalselt. Horisontaalsel logol asub Euroopa Liidu embleem vasakul ja purjekujuline Eesti lipu kujutis paremal. Vertikaalsel logol asub Euroopa Liidu embleem all ja purjekujuline Eesti lipu kujutis ülal.

 • Välisriikides levitatavatel trükistel ja teistel võõrkeelsetel infomaterjalidel võib kasutada ka logode ingliskeelseid versioone.

 • Logo lubatud esitlusviisid (mõõdud, värvid, turvaala) on ära toodud VV määruse lisas, samuti leiab need juhendist aadressil http://www2.sm.ee/esf2007/index.php?id=36


Vabariigi valitsuse m rus 2 teavitamise kohustus
Vabariigi Valitsuse määrus §2, teavitamise kohustus

 • (1)Struktuuritoetuse saajal on kohustus teavitada avalikkust struktuuritoetuse kasutamisest käesolevas määruses ettenähtud korras. Struktuuritoetuse kasutamisest teavitamiseks kasutatakse eraldusmärgina struktuuritoetuse logo.

 • (2) Struktuuritoetuse kasutamisest teavitamine toimub rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise teel.

 • (3) Struktuuritoetuse taotleja on kohustatud logo kasutama alates tema projekti kohta tehtud toetuse andmise otsusest.

 • (4) Kui rahastatav objekt on valminud enne toetuse andmise otsust, tuleb toetuse saajal täita teavitamiskohustusi alates toetuse andmise otsusest.

 • (5) Logo ei tohi kasutada objektil, millel puudub seos struktuuritoetusega või selle andmise või kasutamise tutvustamisega.

 • (6) Struktuuritoetuse saaja võib kasutada logo enne programmi kinnitamist, kui logoga tähistatud tegevused on kooskõlas programmi raames elluviidavate tegevustega.


Vv m rus logo kasutamine
VV määrus, logo kasutamine

Logo peab paigutama nähtavale kohale kõikidele struktuuritoetusest rahastatud ja struktuuritoetust tutvustavatele projektidele ja tegevustele, sealhulgas:

 • Ehitised

 • Masinad

 • Info-ja reklaammaterjalid

 • Trükised

 • Digitaalsed infokandjad ja materjalid, mille puhul logo paigutatakse pakendile või tootele ning selle esilehele,-kaadrile,-pildile

 • Televisioonisaated, artiklid ja muud tekstid

 • Trükimeedia või digitaalse meedia väljaannete kuulutused

 • Üritused

 • Meened

 • Dokumendid, tunnistused ja sertifikaadid, mis jaotatakse rahastatud projekti käigus või tulemusel


Vv m rus logo kasutamine1
VV määrus, logo kasutamine

Kui objekti eripärast tulenevalt ei ole võimalik objekti tähistada logoga, tuleb tekstiliselt viidata nii vastavale fondile kui Euroopa Liidule (raadioklipi näide)

Kui struktuuritoetusest rahastatud objekti ei ole tehnilistel põhjustel võimalik logoga tähistada, paigutab struktuuritoetuse saaja oma esindusruumidesse nõuetele vastava infosildi.

Paigutatud tähistus peab säilima loetava ja korrektsena vähemalt 5 aastat alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Ürituse puhul tähistatakse ürituse läbiviimise koht struktuuritoetuse logoga ürituse toimumise perioodiks.

Logoga ei pea tähistama oma igapäevaseks tööks soetatavaid väikemõõtmelisi büroovahendeid nagu pastakad, koopiapaber, märkmepaber jm sarnane. (info Rahandusministeeriumi juhendist)


Vv m rus objektide t histamise vahendid
VV määrus, objektide tähistamise vahendid

 • Rahastatud objektid tähistatakse logoga kleebise, infosildi, stendi, tänutahvli või digitaalse logo abil, või lisatakse objektile logo tootmise käigus. Kui tootmise käigus, otsustab rakendusüksus logo minimaalse mõõtme üle.

 • Stendi kasutamine on kohustuslik, kui infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamisel on avaliku sektori osaluse kogusumma suurem kui 500 000 eurot.

 • Kui füüsilise objekti ostmisel või infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamisel on avaliku sektori osaluse kogusumma suurem kui 500 000 eurot, peab toetuse saaja 6 kuu jooksul peale objekti valmimist paigutama selle asukohta tänutahvli, asendades sellega stendi või informatsioonitahvli.

 • Logokleebisega tähistatakse kontoritehnikat, mööbliesemeid, väiksemaid töövahendeid 27x45mm või 45x27mm kleebisega, sõidukeid ja seadmeid 72x120 mm või 120x72 mm kleebisega. Kleebiseid hangib ja jaotab korraldusasutus, toetuse saajale on kleebised tasuta (kuni 500 kleebist).


Vv m rus objektide t histamise vahendid1
VV määrus, objektide tähistamise vahendid

 • Kui struktuuritoetuse abiga on renditud, ostetud, ehitatud, renoveeritud või sisustatud hooneid, ruume, rajatisi jne ning läbiviidud tegevusi ja üritusi, tuleb nähtavale kohale paigaldada struktuuritoetuse logoga infosilt. Infosildi olemasolul ei ole vaja üksikobjekte eraldi kleebisega tähistada.

 • Infosildil peab olema ST logo ning rahastatud projekti nimi või lühikirjeldus, projekti toimumise ajavahemik või valmimise aeg.

 • Infosildi minimaalne suurus on 210x148,5mm, seda võib kasutada nii horisontaalselt kui vertikaalselt.

 • Eeltoodud punkte infosildi kohta võib ka erinevalt sätestada, kooskõlastades selle enne rakendusüksusega. Näiteks kui infosilti ei ole võimalik paigutada objekti asukohta (väliüritus vms), võib selle paigutada mujale objektiga seotud kohta.


Objektide t histamise vahendid rm juhend
Objektide tähistamise vahendid, RM juhend

Raadiosaated. Toetust saanud projekti tutvustamisel tuleb sõnaliselt viidata EL toetusele ja fondile

Telesaated. Tuleb viidata sõnaliselt. Kui toodetud eraldi film, sari või saade, tuleb viidata EL ja konkreetsele fondile

Pressiteated. ST rahastatud projekti, programmi või meedet tutvustavas pressiteates tuleb viidata ST’le ja fondile ja toetuse mahule. Fondi juurde tuleb lisada ka selgitus selle eesmärkidest

Infoüritused. Projekti tutvustaval üritusel (pressikonverents, seminar, ümarlaud jne) tuleb sõnaliselt viidata ST’le, toetuse mahule, fondile ning panna ürituse toimumise ajaks ruumi infosilt


Esf logo
ESF logo

 • Euroopa Sotsiaalfondist toetuse saajatel on lisaks kohustuslikule logole soovituslik kasutada ka ESF logo.

 • ESF logo peab kasutama samadel alustel ja juhtudel kui struktuuritoetuste logo

 • Kujundusmallid, kuidas ESF logo ja struktuurivahendite logo koos kasutada on leitavad siin: http://www2.sm.ee/esf2007/index.php?id=50

 • ESF logo ja struktuurivahendite logo paigutuse kohta ei ole ettekirjutusi, kuid logod peavad olema ühesuurused.


Teavitamise kohustus
Teavitamise kohustus

 • Kui struktuuritoetusest teavitamine ei ole läbiviidud nõuetekohaselt, loetakse seda teavitusnõuete rikkumiseks. See võib viia toetuse väljamaksmata jätmiseni või osalise tagasinõudmiseni. (tulenevalt STSist §26 lg 2 p7)

 • Kõik teavitamise ja avalikustamisega seotud kulud on abikõlblikud, need tuleb planeerida projekti eelarvesse. ( tulenevalt määrusest „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord“ §14)

 • Toetuse saaja peab olema võimeline tõestama objekti või ürituse tähistamist 5 aastat alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Info ja reklaammaterjalide, kuulutuste, meenete jt sarnaste objektide tähistamise tõestamiseks peab toetuse saaja jätma alles ühe näidiseksemplari. Tegevuste puhul peab toetuse saaja säilitama fotod või muu tõendusmaterjali tähistamise toimumisest.


Aitäh!

www.sm.ee/esf

www.struktuurifondid.ee


ad