slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hensikt med praktisk økt : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hensikt med praktisk økt :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Hensikt med praktisk økt : - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Danning og fellesskapsdannelse gjennom filosofisk dialog – utvikling av muntlige ferdigheter Guro Hansen Helskog Førstelektor i pedagogikk Dialogfilosofisk praktiker. Hensikt med praktisk økt : a) Gi eksempler og smakebit på undersøkende filosofisk dialog som metode

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hensikt med praktisk økt :' - verdad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Danning og fellesskapsdannelse gjennom filosofisk dialog – utvikling av muntlige ferdigheterGuro Hansen HelskogFørstelektor i pedagogikkDialogfilosofisk praktiker

Guro Hansen Helskog 2011

slide2

Hensikt med praktisk økt:

a) Gi eksempler og smakebit på undersøkende filosofisk dialog som metode

b) modellere lærerens rolle som samtaleleder: Leder gjennom spørsmål, men blander seg ikkje inn i innholdet. Deltakerne fyller dialogen med innhald.

c) Vise hvordan man gjennom regi og dialogledelse kan aktivisere ALLE deltakere/elevar i klassen: Løfte fram sjenerte, regulere de mest aktive.

- tenkeskriving

- samtenkning gjennom par/smågruppesamtale

- plenumsarbeid

Guro Hansen Helskog 2011

slide3

Filosofisk dialog som metode kan

a) gi en god kopling mellom utvikling av leseferdigheter, skriveferdigheter, muntligeferdigheter og evne til kritisk tenkning i alle fag

b) Bidra til danning og felleskapsdannelse både i klasserommet, i lærerkollegiet og i seminarrommet

c) Er aktuell på alle nivåer i utdanningssystemet, fra barnehage til høgskole og universitet

Guro Hansen Helskog 2011

slide4

Eksempler på filosofiske spørsmål med utspring i fag:Matematikk: Hva er et tall? Hva er null? Hvorfor er denne formelen riktig?Norsk: Hva er ”det norske”? Hva innebærer det å kunne lese? Må man kunne tenke for å kunne skrive? Hva er dialog?RLE: Finnes Gud? Hva skjer etter døden? Hva er nestekjærlighet? Hva innebærer det å tilgi et annet menneske?Samfunnsfag: Hva er et samfunn? Hvilken betydning har individet i samfunnet? Hva er historisk kunnskap?Naturfag: Bør det være lov å gjennomføre dyreforsøk? Hva vil skje hvis hele jordas befolkning levde som meg?Pedagogikk: Hva er god klasseledelse? Hva er tilpasset opplæring? Hva er relasjonsarbeid? Hva innebærer er godt læringsmiljø? Hva innebærer det å se en elev?

modell fylle innhold i et begrep
Modell: Å fylle innhold i et begrep

Svarforslag:

Begrepet forsøkt fylt med innhold

Allment

Abstrakt

Generelt

Form

Filosofere:

Utforske, analysere, problematisere, konseptualisere, sammenlikne

Personlige eksempler

Individuelt

Konkret

Kontekstuelt

Innhold

”Tomt” begrep: Filosofisk spørsmål

Guro Hansen Helskog 2011

hvorfor personlige eksempler
Hvorfor personlige eksempler?

Å ha ord ≠ å forstå noe

 • Ordene kommer fra den ytre verden. Hvis de forblir utenfor oss, får de ikke noen dypere, indre mening for oss.
 • Vi må gjøre dem til våre gjennom å legge erfaring og opplevelse inn i dem.
 • Når vi filosoferer med utgangspunkt i erfaring, kan vi gjøre oppdagelser knyttet til vårt eget, koplet til et allment begrep

Å lære er å oppdage

Guro Hansen Helskog 2011

slide8

Til sammenlikning: - Monolog - Diskusjon- Debatt- Krangel/konfikt/krig- Hverdagslig samtale (Noddings)- Egentlig dialog (Buber)- Filosofisk dialog (Ulike tradisjoner: Nelson, Heckman, Lipman, Brenifier, Bohm, Hansen)

Guro Hansen Helskog 2011

slide9

Grunnbegreper og verktøy i den undersøkende filosofiske dialogen:AnalyseArgumentasjonProblematiseringKonseptualiseringKategoriseringSammenlikningAbstraksjonGeneraliseringSyntetiseringFormgiving

Guro Hansen Helskog 2011

slide10

Ulike måter å arbeide filosofisk på:Undersøkelse av svar/hypoteser/påstanderUndersøkelse av motsatte argumenter: ja, fordi/nei, fordiArbeid med perspektivArbeid med tolkning og forståelseArbeid med personlig erfaring – bevegelse fra det individuelle og konkrete til det allmenne og abstrakte

Guro Hansen Helskog 2011

eksempel p unders kelse av svar hypotese p stand toleranse er t le alt
Eksempel på undersøkelse av svar/hypotese/påstand:Toleranse er å tåle alt

Guro Hansen Helskog 2011

slide12

Eksempel på arbeid med motsatte argumenter:

Bør jeg gjøre som jeg vil?

Ja, fordi…Nei, fordi…

Guro Hansen Helskog 2011

slide13

På hvilke måter handler det vi har gjort om utvikling av muntlige ferdigheter?

Guro Hansen Helskog 2011

slide14
Danningtilhumanitet

Å utvikle sin humanitet – sin menneskelighet - er en oppgave for hvertindividog for hvergenerasjonhvis de skalunngå å synkenedibrutalitetogdestruktivitet.I prosessen med å bli et santmenneske, trenger vi isærlig grad språk. Ordeneersombrillerellerøyne, og man eravhengigeavspråket for å se – ossselv, vårehandlingerogvårerelasjonertilandreogtilverden.

Ikkeminst handler detteom å få et språk for detetiskeogdetfør-bevisste – deteksistensielle.

Guro Hansen Helskog 2011

slide15

”Naturen begynner ikke bedre med mennesket enn med sine øvrige skapninger. Den handler for mennesket der mennesket ennå ikke kan handle som fri intelligens. Men det er nettopp dette som gjør mennesket til menneske: Det blir ikke stående ved det som naturen gjorde det til, men er også i stand til med fornuften å gå tilbake igjen de skritt som naturen gikk forut, mennesket er i stand til å omskape nødvendighetens verk til et verk skapt av den frie vilje og å løfte den fysiske nødvendighet opp til en moralsk”.

Friedrich Schiller (1775): Om menneskets estetiske oppdragelse i en rekke brev.

Guro Hansen Helskog 2011

slide16

Opplysningstiden

 • Splittelse mellom ulike pedagogiske retninger knyttet til tre hovedideer:
  • 1. Oppdragelse/undervisning som påvirkning utenfra (opplysningstenkning, vekt på objektiv kunnskap, naturvitenskap/realfag/form)
  • 2. Oppdragelse/undervisning som vekst og utfoldelse innenfra (romantikk, vekt på poesi, det subjektive følelsesuttrykk, innhold)
  • 3. Oppdragelse/undervisning som et vekselvirkningsforhold mellom det subjektive og det objektive, det individuelle og allmenne (tysk idealisme, nyhumanismen, vekt på språk, litteratur, historie, form og innhold i et vekselvirkningsforhold).

Guro Hansen Helskog 2011

fragmentering spesialisering sektorisering individualisering
Fragmentering, spesialisering, sektorisering, individualisering

Guro Hansen Helskog 2011

slide18
Where is thewisdomwe have lost in knowledge?Where is theknowlegdewe have lost in information?T.S. Eliot 1934

Guro Hansen Helskog 2011

slide19

Mine spørsmål:1. Hva innebærer det å bli et sant, klokt og vist menneske? 2. Hvordan kan jeg bidra til å utvikle en teoretisk og praktisk innfallsvinkel som a) peker mot nevnte idealer? b) går ut over og inn mellom fragmentene og oppsplittingen i vår samtidskultur?Nøkkelbegrep: MENNESKETILBLIVELSE

Guro Hansen Helskog 2011

slide20

Mitt svar:La mennesker i aldre og på tvers av alle skillelinjerdelta i utforskende og undersøkende dialoger med utgangspunkt i fundamentale og universelle spørsmål i liv og samfunn, der den enkeltes evne til å undre seg og å søke det sanne, det skjønne og det gode næres.Tilnærming:Sokratisk metode – praktisk filosofi

Guro Hansen Helskog 2011

slide21

En skole var opprinnelig et sted der man kunne tenke sammen med andre om verden, om hva vi bør gjøre og livet vi bør leve for å leve et godt og moralsk liv sammen med andre. Ordet ”skole” kommer opprinnelig fra det greske ordet scholé som betyr "fritt rom".

Guro Hansen Helskog 2011

slide22

Helskog og Ribe: Dialogos – praktisk filosofi i skolen (2008)Helskog og Ribe: Dialogos – veiledning for lærere og samtaleledere (2009) Gandhiprosjektet – filosofiske dialoger i flerkulturelt og flerreligiøst dialogarbeid (Kultur- og kirkedepartementets Gandhistipend 2008)Konflikthåndteringsprosjektet – filosofiske dialoger i konflikthåndtering og forsoningsarbeid i videregående skoleDr.philos: 5 artikler under publisering

Guro Hansen Helskog 2011

slide23

Helskog og Ribe: Dialogos – praktisk filosofi i skolen (Fagbokforlaget 2008)

 • Praktisk filosofi

2. Argumentasjon og begrunnelse 

3. Kriterier og perspektiv

4. Tolkning og forståelse

5. Erfaring

6. Eksistens 

7. Følelser

8. Mennesket i sammenheng

9. Etikk og moralsk handling

10. Visdom

Guro Hansen Helskog 2011

slide24

Praktisk filosofi med utgangspunkt i Dialogos:Vi starter som regel filosofiøkten med en hendelse: - lese en tekst- studere et bilde- gjøre en øvelse.Hensikt: - å sette i gang tankene- å etablere en felleserfaring og et felles utgangspunkt å arbeide ut fra- å gi et utvidet språk å tenke og forstå i

Guro Hansen Helskog 2011

bernt hagtvedt og gorana ognjenovic red dannelse tenkning modning refleksjon lanseres 8 nov 2011
Bernt Hagtvedt og GoranaOgnjenovic (red): Dannelse. Tenkning modning refleksjon. Lanseres 8. nov 2011

Guro Hansen Helskog 2011

slide26

Dialogrekka i Gandhiprosjektet:1. Filosofiske spørsmål Er aktiv dødshjelp rett? Hva innebærer det å lytte?2. Hva gjør oss til forskjellige individer?3. Menneskerettighetene4. Visdomstenkning i buddhismen5. Visdomstenkning i islam6. Visdomstenkning i kristendommen7. Likestilling og likeverd8. Romvesenets observasjoner av godt og ondt9. Hva er lykke?10. Hva er fred?

Guro Hansen Helskog 2011

slide27
Prosesskategoriene i Konflikthåndteringsprosjektet:UndergravingKrise og vendepunktForløsningForsoning

Guro Hansen Helskog 2011

slide28

Danning og fellesskapsdannelse gjennom filosofisk dialog:1. Selvrefleksjon og selvstendig tenkning2. Erkjennelse og anerkjennelse3. Etisk og språklig bevissthet4. Analytisk og kritisk evne5. Spørrende og fleksibel holdning6. Evne til å gå i virkelig dialog7. Reduksjon av ubegrunnet fremmedfrykt8. Konfliktforståelse – konfliktforebygging – konflikthåndtering

Guro Hansen Helskog 2011

slide29

Selv om forsøket på å skape fred i verden gjennom indre forvandling av enkeltmennesker er vanskelig, er det den eneste måten (…). Fred må først utvikles inne i enkeltmennesket. Og jeg tror at kjærlighet, medfølelse og uselviskhet er det grunnleggende fundamentet for fred. Så snart disse egenskapene er utviklet hos ett menneske, er han eller hun i stand til å skape en atmosfære av fred og harmoni. Denne atmosfæren kan utvides fra enkeltmennesket til hans familie, fra familien til samfunnet, og etter hvert til hele verden. Dalai Lama

Guro Hansen Helskog 2011