juridisk teori och metod i praktisk belysning civilr tt n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Juridisk teori och metod i praktisk belysning: Civilrätt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Juridisk teori och metod i praktisk belysning: Civilrätt - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

Juridisk teori och metod i praktisk belysning: Civilrätt. Mårten Schultz www.juridicum.su.se/user/masc marten.schultz@juridicum.su.se. Dagens föreläsning. Allmän introduktion till civilrättslig metod Grundläggande rättskällelära Civilrättens särskilda rättskällefrågor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Juridisk teori och metod i praktisk belysning: Civilrätt' - elon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
juridisk teori och metod i praktisk belysning civilr tt

Juridisk teori och metod i praktisk belysning: Civilrätt

Mårten Schultz

www.juridicum.su.se/user/masc

marten.schultz@juridicum.su.se

dagens f rel sning
Dagens föreläsning
 • Allmän introduktion till civilrättslig metod
 • Grundläggande rättskällelära
 • Civilrättens särskilda rättskällefrågor
 • Tolkning av rättskällor inom civilrätten
 • Civilrättens systematik
 • Praktisk civilrättslig metod: Rättsfallsläsning etc.
 • ”Alternativa” metoder inom civilrätten
 • Praktiska uppsatstips
 • Notera: Fokus på förmögenhetsrätten (ej så mycket om familjerätt)
kursens uppl gg
Kursens upplägg
 • Föreläsning – tre seminarier
 • Vid varje seminarium skall en pm presenteras. Olika fokus på de olika seminarierna:
 • Seminarium 1: Problemformulering, rättskällehantering samt andra frågor i praktisk civilrättslig metod. Pm 1.
 • Seminarium 2: Civilrättens särskilda metodproblem: Om oskrivna rättsgrundsatser, tolkningar, etc. Pm 2
 • Seminarium 3: Slutseminarium. ”Alternativa” metoder. Pm 3.
allm nt om r ttsvetenskaplig juridisk metod
Allmänt om rättsvetenskaplig (juridisk) metod
 • Metod i rättsvetenskapliga framställningar och inom andra ämnen: Vad innebär en ”traditionell juridisk metod”?
 • Är det en empirisk metod?
 • Hermeneutisk?
 • Källkritik?
 • Vad betyder ”rättsdogmatik”?
 • Vad skiljer en juridisk framställning från en rättsvetenskaplig?
allm nt om civilr ttens metodproblem
Allmänt om civilrättens metodproblem
 • Ofullständiga rättskällor. Jmf. straffrätten
 • Utfyllnad: Analogislut
 • Oskrivna rättsgrundsatser
 • Europarättsligt inflytande: Nya rättskällor kräver nya metoder?
grundl ggande r ttsk llel ra
Grundläggande rättskällelära
 • Vad är en rättskälla? Många möjliga definitioner. Ett försök: Ett stöd för argumentation i rättsliga frågor.
 • Vilka rättskällor ”finns” det? Lagar, andra författningar, förarbeten, praxis, sedvana och doktrinen.
r ttsk llornas hierarki ett f rs k till taxonomi
Rättskällornas hierarki, ett försök till taxonomi
 • Grundlag
 • Vanlig lag
 • Annan författning
 • Förarbeten/praxis
 • (Föreskrifter etc.)
 • (Doktrin)
n gra r ttsk lleteoretiska fr gor
Några rättskälleteoretiska frågor
 • Är rättskällorna ”bindande?
 • Hur vet man i sådana fall det?
 • Är alla rättskällor bindande?
 • Hur löser man normkonflikter?
 • Notera att ovanstående rättskällelista inte innehåller något om ”europeiska” rättskällor – hur skall dessa passas in?
s rskilt om doktrinens betydelse
Särskilt om doktrinens betydelse
 • Är de juridiska litteraturen en rättskälla?
 • Doktrinens stora betydelse inom civilrätten
 • Förändrad (minskad) betydelse? Nja, men mindre auktoritetsstyrda åberopande av doktrinen. (Det finns inte längre någon Jan Hellner)
s rskilt om civilr ttens r ttsk llor
Särskilt om civilrättens rättskällor
 • Betänk den allmänna straffrätten: Brottsbalken central
 • Hur är det på civilrätten?
 • Förmögenhetsrätten: Handelsbalken?
 • Specifik lagstiftning uppdelad på olika områden, jmf. kontinentala kodifikationer
 • ”Stora” lagarna ofta produkter av nordiskt lagstiftningssamarbete
 • Familjerätten speciell
n gra viktiga lagar p f rm genhetsr ttens omr de
Några viktiga lagar på förmögenhetsrättens område
 • Avtalslagen
 • Köplagen
 • Konsumentlagstiftningen
 • Skadeståndslagen
 • Kommissionslagen
 • Handelsbalkens regler
 • JB:s 4 kap.
varf r r dessa lagar viktiga
Varför är dessa lagar viktiga?
 • Många – dock inte så ofta konsumentlagstiftningen – används för analogislut. Kanske särskilt KöpL och KommL.
 • Betänk dock: Förmögenhetsrätten är i stora delar dispositiv. (Undantag: Viss konsumentlagstiftning.)
 • Innebörd: Avtalet försteg. Men även: Parterna kan välja lagstiftning i avtal – ex. PECL, polsk rätt eller annan rättsordning
tolkning av civilr ttens r ttsk llor
Tolkning av civilrättens rättskällor
 • ”Vanliga” lagtolkningsmetoder används
 • Analogislutet (och i viss mån e contrario-slutet) vanliga och viktiga metoder – behövs som utfyllnad.
 • Stora delar av civilrätten är okodifierad
mer om civilr ttens r ttsk llor oskrivna r ttsgrundsatser
Mer om civilrättens rättskällor: Oskrivna rättsgrundsatser
 • Begreppet oskrivna rättsgrundsatser
 • Oskrivna rättsgrundsatser som förutsättningar för vissa rättsregler, ex. kravet på orsakssamband i skadeståndsrätten
 • Oskrivna rättsgrundsatser som regler, ex. condictio indebiti
 • Hur får man kunskap om de oskrivna rättsgrundsatserna?
civilr ttens systematik
Civilrättens systematik
 • Här: Fokus på förmögenhetsrätten. Vad finns det mer för civilrättsliga områden?
 • Den svagt utvecklade systematiken i svensk civilrätt
 • Några distinktioner: Allmän/speciell (ex. köprätt), inom-/utomobligatorisk, sakrätt/obligationsrätt
 • Betydelse av systematik: Luckor och svåra fall.
den traditionella uppsatsmetoden
Den traditionella uppsatsmetoden
 • Formulera ämnet, ex. vad gäller vid felaktiga utbetalningar från en bank till en kund?
 • Därefter: Fastställa ”rättsläget”. Undersök i tur och ordning: Lagreglerat? Förarbetesuttalanden? Praxis? Litteraturen? (I praktiken ofta enklast att börja i andra ändan: Vilken bok behandlar ämnet, vilka referenser ges, och därefter nysta upp frågeställningen.)
 • Egna åsikter? Kritik?
s rskilt om anv ndningen av r ttsfall
Särskilt om användningen av rättsfall
 • Bara NJA eller även andra samlingar?
 • Särskilda rättsområden: Arbetsrätt, naturligtvis AD. Specialdomstolar?
 • Hur läser man ett rättsfall (snabbt)?
 • E contrario-tolkningar?
 • RevSekr och underrätterna i NJA-fallen. Skiljaktiga meningar.
n rmare om egen analys i uppsatser
Närmare om egen analys i uppsatser
 • Ett viktigt inslag: Den egna, kritiska analysen av rättsläget
 • Kritik av en rättskälla (ex. ett HD-fall) kan vara av olika slag: Systematisk, konceptuell, empirisk, m.m.
 • Moralisk kritik? Egna värderingar? Bör vara grundad i en genomtänkt och ”djup” analys. Undvik simplistiska uttalanden: ”Vi tycker att HD var hård mot konsumenten.”
alternativa metoder
Alternativa metoder
 • Rättssociologisk metod (empirisk?)
 • Rättsekonomisk analys
 • Feministisk analys
 • Andra postmoderna approacher
 • Filosofisk analys
 • Andra approacher
 • Komparativ rätt?
sv righeter med alternativa approacher
Svårigheter med alternativa approacher
 • Andra metoder – svårtillgängliga/-begripliga för jurister
 • Kompatibilitet med/förhållande till den traditionella analysen
 • Någon som vill skriva inom sådana alternativa approacher?

Kan ofta ge mycket intressanta resultat!

inledande fasen mnesformulering disposition metodansats
Inledande fasen: Ämnesformulering, disposition, metodansats
 • Först: Läs på om det rättsområde som du vill skriva om.
 • Hitta helst ett ”litet” ämne, en begränsad frågeställning. Gärna konkret. Ex.: Uthyrning av lös egendom på Internet, särskilt om DVD-filmsuthyrning. Det är ofta lättare att bredda ett ämne än att snäva in det.
 • Lägg tid på att sätta upp en ”tight” disposition. Dispositionen visar om du har en klar tanke men är även ett arbetsschema under processen
 • Bestäm dig för en metodansats, oftast en traditionell metod. Gör klart för dig vad metoden rent praktiskt innebär för ditt arbete.
en typisk disposition
En typisk disposition

Ämne: Skolans skadeståndsansvar vid mobbning:

1. Inledning

1.1 Syfte, metod och avgränsningar

1.2 Terminologi – vad är mobbning?

1.3 Sammanfattning

1.5 Slutsats

2. Nuvarande rättsläge

2.1 Olika förbud mot diskriminering

2.2 Skollagen

2.3 Arbetsmiljölagen

2.4 Skadeståndslagen – så långt sträcker sig skolans ansvar

2.4.1 NJA 2001 s 755 – ”Grumsfallet”

2.4.2 Problematiken efter NJA 2001 s 755

3. SOU 2004:50

3.1 Lagens bakgrund och syfte

3.2 Beviskrav och bevisbörda

3.3 Hur skadeståndsansvaret regleras

3.4 Tillsyn

4. Behövs lagen för att uppnå dess ändamål?

4.1 Trakasserier som inte är diskriminering

4.2 Inarbeta i befintlig lag

5. Varför inte strikt ansvar?

5.1 Strikt ansvar

5.2 Fördelen med strikt ansvar

5.3 Nackdelen med strikt ansvar

6. Sammanfattande kommentarer

7. Litteratur och källförteckning

specifika tips
Specifika tips
 • Alla sakpåståenden skall ha en hänvisning!
 • Konsekvent formalia viktig
 • Akta plagiatrisken – hellre en fotnot för mycket än en för litet
 • Tänk på att det kan finnas olika meningar i litteraturen
 • Använd gärna formatmallar – sparar ni tid på innehållsförteckning etc.
 • Skriv fullständiga hänvisningar från början
 • Skriv torrt men ”naturligt”
 • Börja skriva på en gång
pm uppgift 1
PM-uppgift 1
 • Skriv en disposition och en inledning till en uppsats i ett ämne som du skulle kunna tänka dig att jobba med.
 • I inledningen till uppsatsen skall du ha med varför ämnet lämpar sig för en rättsvetenskaplig behandling (och varför det är intressant), samt ett metodavsnitt.
 • Överarbeta inte denna uppgift.
grupparbete
Grupparbete
 • Dela in i er grupper med ungefär 3-4 personer, samarbeta helst med personer som du tror kommer att behandla ett närliggande rättsområde. Behandla något av de ämnen som läses upp.
 • Förbered för presentation nästa vecka. Tänk på presentationsteknik etc.