Visiedocument 2011 2012
Download
1 / 26

Visiedocument 2011 -2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Visiedocument 2011 -2012 . Beleidsgroep juni 2011. Aanleiding. Op 23 maart is binnen de beleidsgroep gesproken over de voortgaande professionalisering van NONed. Hierbij is een plan van aanpak vastgesteld dat bestaat uit de volgende stappen:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Visiedocument 2011 -2012' - vea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Visiedocument 2011 2012

Visiedocument2011 -2012

Beleidsgroep

juni 2011


Aanleiding
Aanleiding

Op 23 maart is binnen de beleidsgroep gesproken over de voortgaande professionalisering van NONed. Hierbij is een plan van aanpak vastgesteld dat bestaat uit de volgende stappen:

 • Visiedocument opstellen door Beleidsgroep, incl. Roadmap 2011-2012

 • Gedrags- en omgangsvormen bespreken en benoemen

 • Benoemen en vastleggen TBV’s van NONed-functionarissen (Top → Down)

 • Vanuit visiedocument prioritaire projecten en acties benoemen en deze

  adresseren en plannen

 • Deze projecten en acties prominent op de agenda van de beleidsgroep zetten

 • Vergroten naamsbekendheid en verduidelijken NONed-loketten

  Dit visiedocument is een nadere uitwerking van stap 1 en een eerste aanzet tot een groeidocument in de verdere ontwikkeling van NONed.


Missie en visie
Missie en Visie

Missie NONed

Klanten voorzien van kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare nuts-voorzieningen met minimale hinder en op een kostenefficiente wijze.

Visie NONed

In haar verzorgingsgebied faciliteert NONed voor alle betrokken bedrijven op een duidelijke en uniforme wijze de samenwerking in de gecombineerde aanleg van ondergrondse infra structuur alsmede de aansluitingen. Zij doet dit met minimale hinder en met grote betrokkenheid voor de publieke omgeving en de klant. Zij onderscheidt zich als samenwerkingsverband in Nederland door slagvaardigheid en innovatie in de operationele samenwerking.


Ontwikkelingen in visie noned
Ontwikkelingen in visie NONed

 • Toename van werk (investeringen)

 • Uitstroom van technisch personeel

 • Striktere naleving wet- en regelgeving

 • Toenemende informatievraag klanten

 • Meer aandacht voor afvalstromen, hinder, schade, duurzaamheid

 • Veranderende verdeling van taken opdrachtgever / opdrachtnemer

 • Toename regeldruk vanuit overheden

 • Aansluiting houden met de landelijke ontwikkelingen


Huidige knelpunten
Huidige knelpunten

 • Te veel operationele zaken bij beleidsgroep

 • Afspraken te vrijblijvend binnen NONed

 • TBV’s van NONed-organisatie onduidelijk

 • Onvoldoende zicht op faalkosten

 • Werkvoorbereiding binnen de samenwerking kan efficienter

 • Geen éénduidig loket voor betrokkenen (gemeenten, projectontwikkelaars ed)

 • Ontbreken van een communicatiestructuur

  • Van beleidsgroep naar operationele werkgroepen

  • Van beleidsgroep naar participerende organisaties

  • Doorontwikkelen web-site NONed (content + beheer)Te realiseren 2011 2012
Te realiseren 2011-2012

De NONed-doelstellingen voor de periode 2011-2012 zijn in te delen in drie pijlers, te weten Visie, Organisatie, Resultaten:

 • Visie

 • Toekomstbeelden

 • - Kansen

 • Bedreigingen

 • Sterktes

 • Zwaktes

 • - Missie NONed

 • - Visie NONed

 • Organisatie

 • Organogrammen

 • profielschetsen

 • Taken, bevoegdheden &

 • Verantwoordelijkheden

 • - Overlegvormen

 • Informatiestromen

 • Eenduidig loket

 • Resultaten

 • Efficiënte

 • werkvoorbereiding

 • Uniform bestek

 • Contractering aannemers

 • - Voldoende personeel

 • - Kwaliteit van werken

 • - Informatiebehoefte klant

 • Afvalstromen


Keuzes maken in prioritering
Keuzes maken in prioritering

Omdat niet alles tegelijk kan wordt voorgesteld eerst de visie te actualiseren en herijken, vervolgens keuzes te maken in de kolommen Organisatie en Resultaten en deze toe te delen aan projectteams.

Visie

Organisatie

Resultaten

Na prioriteren:

Projectgroepen

Na prioriteren:

Projectgroepen


Doelstellingen beleidsgroep noned 2011 2012

Doelstellingen beleidsgroep NONed2011 -2012

Beleidsgroep

23 juni 2011


Lijst van doelstellingen
Lijst van doelstellingen

 • Op 31 december 2011 weten alle gemeenten en provincies in NONed-gebied wat NONed is, en wat zij doet.

 • Op 31 december 2012 wordt de organisatie NONed positiever beoordeeld op professionaliteit, eenduidigheid en helderheid dan in 2011 door

  • haar aannemers

  • haar eigen medewerkers


Lijst van doelstellingen1
Lijst van doelstellingen

Medio 2012 werkt NONed met clustercodes, een uniform bestek en is het gehele ketenproces (zowel bij NONed als bij aannemers) vereenvoudigd en efficiënter.

Op 1 januari 2011 heeft NONed inzicht in de faalkosten in diverse fasen van haar proces. Medio 2012 ligt er een vastgesteld Plan van Aanpak om de faalkosten structureel omlaag te brengen.


Aanpak
Aanpak

 • Vaststellen doelstellingen in vergadering 23 juni

 • Toewijzen doelstellingen aan leden beleidsgroep (eigenaarschap)

 • Uitwerken doelstelling in ‘smartsheet’ en deze bekrachtigen door beleidsgroep

 • Periodieke terugkoppeling aan beleidsgroep door eigenaar(s)

 • Eigenaar neemt verantwoordelijkheid voor falen en succes


Organisatie noned

Organisatie NONed

Beleidsgroep


Organogram
Organogram

NONED Beleidsgroep

Voorzitters overleg coördinatoren (OC)

WG Ad Hoc

WG aanbestedingen-/contracten

WG beheer bestekken

Voorzitters overleg 1 x per Q

VZ Coördinatoren Vacature

Leden:T. Elgersma (vz)

N. van der Ploeg (vz)

K. Frei (vz)

C.Sorries (vz)

Overleg vraag afhankelijk

Overleg

vraag afhankelijk

Overleg vraag afhankelijk

Werkgroep c 3-4

Werkgroep c l-2

Werkgroep c 5- 6

Werkgroep c7,8-9

Overleg 4 x jr

Overleg met aannemers

2 x jaar

Overleg 4 x jr

Overleg met aannemers 2 x/jaar

Overleg 4 x jr

Overleg met aannemers 2 x jaar

Overleg 4 x jr

Overleg met aannemers 2 x jaarCo rdinatie hoofdinfra 1 3
Coördinatie hoofdinfra (1/3)

Algemeen.

De coördinatietaken zijn te splitsen in coördinatie van:

 • de bouwrijp fase; aanleg van de hoofdinfrastructuur voor kabels en leidingen in een nieuwbouwwijk en

 • woonrijp fase; de bouw - en huisaansluitingen.

  Onderstaande taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gelden voor de bouwrijp fase (is hoofdinfra). De taken van de coördinator voor de woonrijp fase (is aansluitingen) ligt momenteel voor wat betreft de uitvoeringsplanning bij de clusteraannemer, die van de hoofdinfra bij de nutsbedrijven.

  Opmerking:

  In de tekst bij onderstaande “Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden” wordt met “opdrachtgever” bedoeld: de opdrachtgever van de nutsbedrijven, zoals een gemeente, projectontwikkelaar, bouwaannemers of de bewoner.


Co rdinatie hoofdinfra 2 3
Coördinatie hoofdinfra (2/3)

Taken

 • Coördineert namens de gezamenlijke nutsbedrijven de uit te voeren werken met betrekking tot de hoofdinfra.

 • Onderhoudt contacten met opdrachtgevers (bezoekt mede hierom de coördinatievergaderingen van de opdrachtgevers) om in een zo vroeg mogelijk stadium projectinformatie te verkrijgen en stelt deze ter beschikking aan de deelnemende nutsbedrijven en verwerkt dit in een zachte planning en verstrekt deze ook aan de clusteraannemer. De specifieke projectinformatie wordt door de opdrachtgevers aan de individuele nutsbedrijven verzonden. De voorbereidingstijd is 13 weken gerekend vanaf de startdatum van het (deel)project.

 • Verzamelt informatie van de combi - partners over in combinatie uit te voeren werken. Verzorgt afstemming tracés in overleg met aanvrager en nutsbedrijven en stelt in overleg met de opdrachtgever het tracé vast.

 • Zorgt, afhankelijk van het project, voor de totstandkoming van de combi – tekening voor het betreffende deelproject en stelt deze tevens digitaal beschikbaar aan de clusteraannemer.

 • Bewaakt de tijdige aanlevering van de uitvoeringsmappen. De uitvoeringsmappen worden door de nutsbedrijven direct bij de aannemer ingeleverd, de nutsbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanlevering van de uitvoeringsmap.

 • Stelt de door de opdrachtgever en de clusteraannemer aangeleverde planning per (deel)project vast en koppelt de vastgestelde planning terug naar de contactpersonen van de gezamenlijke nutsbedrijven. De coördinator neemt het initiatief voor het tot stand komen van de planning.

 • De overall planning voor het coördinatie gebied wordt door de aannemer opgesteld.

 • Overlegt met de gezamenlijke nutsbedrijven en de clusteraannemer over de uitvoering en planning van projecten van hoofdinfra, en belegt 14 dagen voor de start van de uitvoering van het (deel)project een startoverleg. De uitvoeringsmappen dienen voor dit startoverleg bij de aannemer ingeleverd te zijn.

 • In deze uitvoeringsmappen drie exemplaren van de werktekening en twee exemplaren van de ondergrond (analoog), of de ondergrond in digitale vorm, bijvoegen.

 • Controleert de (nutsinfra) productiegegevens van projecten en rapporteert daarover aan de gezamenlijke nutsbedrijven (het in voorkomende gevallen gezamenlijk met het desbetreffende bedrijf van de gezamenlijke nutsbedrijven de productiestaat beoordelen).

 • Levert, in overleg met de clusteraannemer, gegevens m.b.t. herbestrating aan voor de opdrachtgever en de deelnemende bedrijven.

 • Bewaakt steekproefsgewijs de kwaliteit van het geleverde nutsinfra technische werk voor de gezamenlijke nutsbedrijven t.a.v. grondwerk, diepteligging, sleufafwerking en kwaliteitseisen.

 • Bepaalt in overleg met de opdrachtgever of er bronbemaling moet worden toegepast en informeert de gezamenlijke nutsbedrijven hierover.

 • Ziet toe dat de concept V&G plannen zijn aangereikt aan de aannemer.

 • Bij grotere (deel)projecten belegt de coördinator periodiek een voortgangsoverleg. De frequentie is afhankelijk van het (deel)project.


Co rdinatie hoofdinfra 3 3
Coördinatie hoofdinfra (3/3)

Verantwoordelijkheden.

 • De coördinator is verantwoordelijk voor het begeleiden van het gehele gecombineerde aanleg proces van voorbereiding, uitvoering en oplevering van hoofdinfra (operationeel niveau). De verantwoording voor een tijdige voorbereiding ligt bij de gezamenlijke nutsbedrijven zelf.

 • Hij vertegenwoordigt de gezamenlijke nutsbedrijven op het werk en is bewaker voor de kwaliteit van de nutsinfra technische werkzaamheden, de clusteraannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering. Ieder van de gezamenlijke nutsbedrijven blijft evenwel als opdrachtgever onverkort verantwoordelijk voor de technische kwaliteit van de werkzaamheden, met in acht name van de door de clusteraannemer aangegane verplichtingen vermeld in het bestek.

 • Hij is het eerste aanspreekpunt voor zowel de clusteraannemer, de wegbeheerder, de vergunninghouders als de gezamenlijke nutsbedrijven. Hij is verantwoordelijk voor overleg tussen de deelnemende nutsbedrijven, vergunninghouders, wegbeheerders, opdrachtgevers en civiele aannemers.

 • De coördinator zorgt, in overleg met de opdrachtgever, voor de benodigde uitzetgegevens.

 • De coördinator is er verantwoordelijk voor dat de clusteraannemer een vrij tracé, dat overeenkomt met de vastgestelde planning, ter beschikking wordt gesteld.

 • Heeft voldoende inzicht in de nutsinfra technische werkzaamheden van de gezamenlijke nutsbedrijven en meldt knelpunten (nutsinfra technisch en bedrijfsspecifiek) direct aan de contactpersonen van de gezamenlijke nutsbedrijven.

 • De coördinator is er verantwoordelijk voor dat conform de UAV de oplevering van (deel)projecten tijdig uitgevoerd wordt. Bij de oplevering zijn behalve de coördinator, de uitvoerder van de clusteraannemer en de contactpersoon van de opdrachtgever aanwezig. De oplevering wordt met een proces verbaal van oplevering vast gelegd.

  Bevoegdheden.

 • Bepaalt in overleg met opdrachtgever, clusteraannemer en de gezamenlijke nutsbedrijven de omvang en tijdstip van uitvoering van de opgedragen werken.

 • Schort de werkzaamheden op indien daarvoor gegronde redenen aanwezig zijn.

 • Tracé wijzigingen accorderen indien hier tijdens de realisatie aanleiding toe is plus terugkoppeling naar de contactpersonen van de gezamenlijke nutsbedrijven.

 • Wijst de clusteraannemer erop dat de werkzaamheden volgens de besteksvoorwaarden uitgevoerd.

 • Beslist of bij het uitvoeren van werken bronbemaling mag worden toegepast en informeert de gezamenlijke nutsbedrijven hierover. De coördinator bepaalt in overleg met de opdrachtgever, wie de kosten van de bemaling betaalt opdrachtgever, nutsbedrijven of gezamenlijk. De coördinator geeft aan hoe en door wie de eventuele lozingsvergunning aangevraagd wordt.

 • Accordeert de concept productiestaat (verwerkte hoeveelheden) voor wat betreft de nutsinfra technische werkzaamheden.


Werkgroep beheer bestekken wbb
Werkgroep Beheer Bestekken (WBB)

Taken

 • De WBB heeft de volgende taken:

 • Het up-to-date houden van de bestekken

 • Het doen van voorstellen in het kader van efficiency

 • Het afstemmen en communiceren met de operationele clustergroepen

 • Het implementeren van nieuwe (aangepaste) bestekken samen met clusterwerkgroepen

 • Het bijwerken van de tarievenlijsten aan de hand van vastgestelde kaders of indexeringen

 • Het fungeren als FAQ

  Bevoegdheden

 • De bevoegdheden bestaan uit:

 • Het opmaken van basis tarieflijsten tbv aanbestedingen in samenwerking met de werkgroep Werkgroep aanbestedingen/ beheer contracten

 • Het verwerken van besteksaanpassingen zonder verregaande financiële consequenties

 • Het zelfstandig doorvoeren en implementeren van wijzigingen in het kader van operationele aanpassingen en communiceren met de overige bedrijven en aannemingsbedrijven

  Structuur

 • De bestekkenwerkgroep heeft de volgende structuur:

 • Besteksbeheerder fungeert tevens als voorzitter

 • Verantwoordelijk voor up-to-date houden van het bestek en verzorgt in- en output naar de clusterwerkgroepen.

 • Administratieve ondersteuning door leden werkgroep

  Samenstelling

 • Evenals de voorzitter zijn de overige leden afgevaardigd door de verschillende opdrachtgevers of daartoe aangewezen functionarissen.


Werkgroep aanbestedingen beheer contracten wabc
Werkgroep Aanbestedingen/ Beheer Contracten (WABC)

Taken

 • De werkgroep aanbestedingen/beheer contracten heeft de volgende taken:

 • Het onderhouden van de erkenningsregeling NONed

 • Het doen van voorstellen naar beleidsgroep ten behoeve van inkoopstrategieën

 • Het uitvoeren van geaccordeerd aanbestedingsbeleid

 • Het doen van voorstellen in het kader van efficiency verbeteringen

 • Het afstemmen met de werkgroep beheer bestekken

 • Het operationeel uitvoeren van inkoop processen

  Bevoegdheden

 • De bevoegdheden bestaan uit:

 • Het opstellen van aanbestedingsdocumenten in het kader van de Europese richtlijn

 • Het doorlopen van het aanbestedingsproces

 • Het voeren van onderhandelingen namens opdrachtgevers

 • Het na doorlopen van inkooptrajecten opmaken van een gunningsvoorstel tbv beleidsgroep

  Structuur

 • De werkgroep aanbestedingen/beheer contracten heeft de volgende structuur;

 • De voorzitter en het bedrijf waar hij onder resorteert fungeert tevens als Penvoerder.

 • De penvoerder is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de erkenningsregeling NONed en de in- en output naar werkgroep beheer bestekken.

 • Stuurt inkoopprocessen, bewaakt voortgang en resultaten.

 • Voert namens NONed correspondentie met gegadigden en gecontracteerde partijen.

 • Administratieve ondersteuning door lid werkgroep tijdens aanbestedingsprocessen

 • Informeert beleidsgroep over ontwikkelingen en resultaten.

  Samenstelling

 • Evenals de voorzitter zijn de overige leden afgevaardigd door de verschillende netbeheerders / contracteigenaren. In deze werkgroep wordt op tactisch niveau voorstellen gedaan vwb tariefstellingen en strategieën tav de te doorlopen aanbesteding inclusief inzage in resultaten hiervan. Om die reden is deze werkgroep uitsluitend voorbehouden aan afgevaardigden van NONed netbeheerders en is het niet toegestaan dat hierin uitvoerende partijen of aannemer gelieerde bedrijven/afgevaardigden zitting nemen.


Visiedocument 2011 2012

Door het bundelen van de krachten van de nutsbedrijven en netbeheerders in Noord- en Oost Nederland coördineert NONed de infra-structurele werkzaamheden van alle energie, water en telecombedrijven in dit gebied, met uitzondering van de provincie Friesland.

NONed is een virtuele organisatie die op basis van non-profit de werkzaamheden verricht. Er is geen sprake van een fysiek bedrijf. De leiding is in handen van een bestuur (beleidsgroep) dat de bestuursfunctie als neventaak heeft naast de hoofdfunctie bij het eigen bedrijf. Er vindt geen onderlinge verrekening van werkzaamheden plaats. De operationele aansturing en afstemming met de coördinatoren wordt verzorgd door zg. Clustervoorzitters.

NONed vindt het belangrijk om structuur, taken en verantwoordelijkheden helder te definiëren om op die wijze gestructureerd sturing en richting te geven aan de lopende en toekomstige ontwikkelingen. Hierin speelt ook een evenredige lastenverdeling van de taken en rollen binnen NONed over de deelnemende bedrijven een rol. Daarbij passen eenduidig vastgelegde functieprofielen.

Profielschetsen


Visiedocument 2011 2012

Profielschets Voorzitter netbeheerders in Noord- en Oost Nederland coördineert NONed de infra-structurele werkzaamheden van alle energie, water en telecombedrijven in dit gebied, met uitzondering van de provincie Friesland.

 • zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de beleidsgroep en is in de relatie constructief en gericht op samenwerking;

 • bekleedt de functie in een vertegenwoordigende rol voor alle participanten in NONed en treedt ook als zodanig naar buiten;

 • geeft sturing aan en faciliteert een effectieve, slagvaardige en goede oordeels- en besluitvorming in de beleidsgroep;

 • in samenwerking met de secretaris het voorbereiden van de agenda;

 • draagt zorg voor het inhoudelijk voorbereiden van beleidsgroep vergaderingen;

 • leidt vergaderingen en draagt daarin zorg voor een pro-actieve besluitvorming;

 • kan een standpunt of mening verdedigen zonder de relatie met de beleidsgroep te verliezen;

 • kan als manager optreden in situaties waarin een actieve rol van de beleidsgroep wordt gevraagd: doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk;

 • heeft gezag binnen de beleidsgroep en daarbuiten;

 • heeft het vertrouwen van de leden van de beleidsgroep;

 • neemt deel aan landelijke overlegorganen en treedt in voorkomende gevallen op als vertegenwoordiger van NONed;

 • draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de beleidsgroep.

  Functie-eisen:

 • krachtig communicator, vaardig netwerker en capabel onderhandelaar.

 • standvastig en betrokken.

 • leidinggevende capaciteiten.

 • consensusdenker die kan beslissen.

 • werkzaam bij in NONed deelnemend bedrijf

 • management functie in lijnorganisatie belast met netwerk gerelateerde activiteiten.

 • gemandateerd door eigen bedrijf


Visiedocument 2011 2012

Profielschets lid beleidsgroep netbeheerders in Noord- en Oost Nederland coördineert NONed de infra-structurele werkzaamheden van alle energie, water en telecombedrijven in dit gebied, met uitzondering van de provincie Friesland.

 • dient bestuurlijke en/of managementervaring te hebben;

 • dient strategisch bestuurlijk inzicht te hebben;

 • is gemandateerd door de eigen organisatie;

 • stelt zich achter de doelstellingen van NONed;

 • is mede verantwoordelijk voor het beleid; is daarop aanspreekbaar en legt het beleid uit en verdedigt dit dat waar gewenst;

 • neemt de belangen van alle betrokkenen op een evenwichtige manier mee;

 • dient in staat te zijn tot zelfreflectie ten opzichte van het functioneren van de beleidsgroep als geheel maar ook ten opzichte van het eigen functioneren;

 • treedt zo mogelijk op als linking-pin tussen operationele werkgroepen en de beleidsgroep.

  Functie-eisen:

 • pro-actieve houding;

 • standvastig en betrokken;

 • leidinggevende capaciteiten;

 • werkzaam bij in NONed deelnemend bedrijf;

 • affiniteit met doelstellingen NONed;

 • gemandateerd door eigen bedrijf;

 • bij voorkeur een management functie in lijnorganisatie belast met netwerk gerelateerde activiteiten;


Visiedocument 2011 2012

Profielschets secretaris netbeheerders in Noord- en Oost Nederland coördineert NONed de infra-structurele werkzaamheden van alle energie, water en telecombedrijven in dit gebied, met uitzondering van de provincie Friesland.

 • stelt zich achter de doelstellingen van NONed;

 • heeft affiniteit met de rollen en taken van NONed

 • is mede verantwoordelijk voor het beleid; is daarop aanspreekbaar en legt het beleid uit en verdedigt dat waar gewenst;

 • faciliteert de voorzitter en leden van de beleidsgroep;

 • stelt in samenwerking met de voorzitter de agenda op;

 • draagt zorg voor fysieke distributie van stukken en correspondentie;

 • heeft de eindverantwoording voor de verslaglegging van beleidsgroep vergaderingen

 • verzorgt alle in- externe correspondentie;

 • draagt zorg voor een adequate archivering van alle vergaderstukken en correspondentie

  Functie-eisen:

 • pro-actieve houding;

 • organisatievermogen

 • hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden

 • beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 • ordelijke planmatige werkwijze

 • overweg kunnen met de computer en de gangbare programma’s (Office)

 • goede contactuele vaardigheden

 • affiniteit met doelstellingen NONed


Innovatief

Betrokken netbeheerders in Noord- en Oost Nederland coördineert NONed de infra-structurele werkzaamheden van alle energie, water en telecombedrijven in dit gebied, met uitzondering van de provincie Friesland.

Innovatief

Slagvaardig