slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VALEU Валидиране на професионални умения и компетенции на имигрант PowerPoint Presentation
Download Presentation
VALEU Валидиране на професионални умения и компетенции на имигрант

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

VALEU Валидиране на професионални умения и компетенции на имигрант - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE. VALEU Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз Пилотно обучение Добрич, 23-28 Април, 201 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VALEU Валидиране на професионални умения и компетенции на имигрант' - vaughan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

VALEU

Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз

Пилотно обучение

Добрич, 23-28 Април, 2012

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide2

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

 • VALEU - проект, подкрепен от секторна програма “Леонардо да Винчи”/ ”Трансфер на иновации”
 • продължителност - 24 месеца, от 1/10/2010 до 30/09/2012
 • 7 организации-партньори – образователни институции на ниво професионално и висше образование от България,Дания, Португалия, Румъния и Турция

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide3

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

Идея

 • Създаване на пилотна методология за признаване и валидиране на професионална квалификация, придобита чрез трудов опит и компетенции, натрупани чрез неформално обучение;
 •  Улесняване интеграцията на имигранти и мобилни работници в новите страни-членки на ЕС;
 •  Заимстване на утвърдени модели и методически решения от страни с развита система за валидиране на неформалното и самостоятелно учене като Дания и Португалия.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide4

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

Валидиране

 • Обхват:Законодателство, което да регламентира правото на всеки гражданин на валидиране на неговите знания и умения и дали съществува легална стратегическа рамка за признаване на неформалното учене; институционална система за практическо организиране и реализиране на валидирането и какви методи се прилагат за признаване на неформалното учене.
 • Сектор: Много е важно дали участват и трите сектора (публичен, частен, доброволци).

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide5

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

Европейско законодателство

 • Общиевропейски принципи за валидиране на неформалното и самостоятелно учене (2004)/ Common European Principles for the Identification and Validation of non-formal and informal Learning (2004)
 • http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_en.pdf
 • Европейски насоки в областта на валидирането/ European Guidelines for Validating non-formal and informal Learning (2009)www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4054_en.pdf
 • Европейски списък на валидирането на неформалното и самостоятелно учене/ European Inventory on Validation of non-formal and informal Learning (2010)http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/77462.pdf
 • Регламент на Европейския Съвет в областта на валидирането (очаква се)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide6

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

План 2020 “Нови умения за нови работни места” /

Agenda 2020, New Skills for New Jobs

Обучението и образованието трябва да бъдат адаптирани към света на бизнеса.

“Европейците трябва да имат достъп до обучение и квалификация по време на целия си живот и да придобиват нови умения, когато е необходимо ... Това се отнася не само за професионалните, но и за личностните компетенции...”

http://ec.europa.eu/education/focus/agenda-for-new-skills-and-jobs_en.htm

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide7

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

План 2020 “Нови умения за нови работни места” /

Agenda 2020, New Skills for New Jobs

http://ec.europa.eu/education/focus/agenda-for-new-skills-and-jobs_en.htm

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide8

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

Идея и цели на проект VALEU

Дългосрочна цел

По-лесен достъп до пазара на труда и по-добра мобилност на работещите в рамките на ЕС и страните-кандидати.

Модели

Модел за валидиране на самостоятелно учене (Prior learning validation (PLV) от 2007г. - Дания

Центрове за нови възможности от 2005 г. - Португалия.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide9

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

Иновация на проект VALEU

 • Създаване на секторен пилотен модел за валидиране на професионални умения и компетенции, придобити чрез неформално, самостоятелно учене и трудов опит в сферата на услугите и туризма.
 • Моделът е типов и може да бъде приложен и в други икономически сектори.
 • Акцент върху резултатите от ученето.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide10

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

Валидирането в България

 • От 2009 е създадена работна група по въпросите на валидирането към МОН, която разработва предложения за промяна на законодателството във връзка с валидирането.
 • Операция BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности” (ОПРЧР).

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide11

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

Законодателни възможности в България ЗПОО (1999-2010)

Чл. 9. (1) Право за осъществяване на обучение за придобиване на професионална квалификация имат:

1. професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуствата и центрове за професионално обучение;

2. спортни училища;

3. прогимназиални, основни, средни общообразователни, специални училища, гимназии и профилирани гимназии в отделни паралелки в тях - въз основа на

заповед на министъра на образованието, младежта и науката, ако отговарят на условията, определени с държавните образователни изисквания.

(2) Обучение за придобиване на професионална квалификация могат да осъществяват министерства, общини, висши училища, организации на работодатели, организации на работници и служители и отделни

работодатели.

(3) Обучение за придобиване на професионална квалификация може да се

осъществява и чрез индивидуална подготовка....

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mlsp.government.bg%2Fbg%2Fintegration%2Feuro%2Fchapter2%2Fbg%2FBulg%2520Zakoni%2520%2520po%2520glava%25202%2Fzpoo.RTF&ei=9PeQUMjDG8LRtAaBloGQBQ&usg=AFQjCNFrrMPwK_jtG-KCuEZ6HVQVDLyr7w

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide12

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

Законодателни възможности в България ЗПОО (1999-2010)

Чл. 38. (2) Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование; 2. свидетелство за професионална квалификация; 3. свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии.

(3) За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

Чл. 40. (1) Лица, обучавани по реда на чл. 9, ал. 2 и 3, могат да получат документите по чл. 38, ал. 2, т. 2 и ал. 3, ако имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията или проведено практическо обучение с продължителност, определена от обучаваща институция.

(2) За получаване на документ по чл. 38, ал. 2, т. 2 се изисква и завършено образование или завършен клас, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mlsp.government.bg%2Fbg%2Fintegration%2Feuro%2Fchapter2%2Fbg%2FBulg%2520Zakoni%2520%2520po%2520glava%25202%2Fzpoo.RTF&ei=9PeQUMjDG8LRtAaBloGQBQ&usg=AFQjCNFrrMPwK_jtG-KCuEZ6HVQVDLyr7w

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide13

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

Дейности и резултати на проект VALEU

РП 1:Проучване на опит и анализ на ситуацията в страните-партньори по отношение признаване и валидиране на професионална квалификация и опит придобити в страни извън ЕС - 3 доклада

РП 2: Разработване на модел на процедура по валидиране на компетенции, придобити чрез неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите на базата на опита на страните с развити системи за валидиране – пилотен модел и пакет документи

РП3: Обучителна програма по валидиране

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide14

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

Дейности и резултати на проект VALEU

РП 4: Пилотно валидиране на компетенции в областта на туризма и услугите – 15 бенефициенти

РП 5: Публикации и промотиране

РП 6: Разпространение на резултатите – национални семинари за разпространение на резултатите в България, Румъния и Турция

РП 7: Управление на проекта

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

slide15

INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE

Благодаря за вниманието!

Цветалина Генова

tzvetalina.genova@vumk.eu

www.mimbg.org

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикацияотразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.