Download
sdp repetition n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SDP - Repetition PowerPoint Presentation
Download Presentation
SDP - Repetition

SDP - Repetition

164 Views Download Presentation
Download Presentation

SDP - Repetition

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SDP - Repetition • Sockets • Trådning • Delegater • Remoting • Sprogteori

 2. Sockets • Logiske endepunkter mellem server og klient • På applikationsniveauet betragtes Sockets som pålidelige • Sockets optræder parvis • Til en Socket er der via en NetworkStream knyttet både en • StreamReader • StreamWriter • Klientens StreamReader er forbundet til serverens StreamWriter og omvendt

 3. Sockets - Arkitektur

 4. Sockets - Serversiden • Skab en TcpListener på port 20001 (fx) TcpListener server = new TcpListener(IPAddress.Any, 20001); server.Start(); • Vent på forespørgsel fra klient while(true) { Socket klient = server.AcceptSocket(); } • Skab StreamReader og StreamWriter ud fra Socket NetworkStream stream = new NetworkStream(klient); StreamReader reader = new StreamReader(stream); StreamWriter writer = new StreamWriter(stream); writer.AutoFlush = true; • Send og modtag via StreamReader og StreamWriter reader.ReadLine(); writer.WriteLine(); • Luk strømme og Sockets

 5. Sockets - Klientsiden • Skab en Socket til serveren TcpClient server = new TcpClient(”localhost”, 20001); • Skab StreamReader og StreamWriter ud fra Socket NetworkStream stream = server.GetStream(); StreamReader reader = new StreamReader(stream); StreamWriter writer = new StreamWriter(stream); writer.AutoFlush = true; • Send og modtag via StreamReader og StreamWriter reader.ReadLine(); writer.WriteLine(); • Luk strømme og Socket

 6. Flere samtidige klienter • Server class Server { publicstaticvoid) { TcpListener server = new TcpListener(IPAddress.Any, 20001) server.Start(); while (true) { Socket klient = server.AcceptSocket(); new Thread(new ThreadStart(new ClientHandler(klient).Run)).Start(); } } }

 7. Flere samtidige klienter • ClientHandler class ClientHandler { private Socket incoming; public ClientHandler(Socket incoming) { this.incoming = incoming; } publicvoid Run() { // Instantiér ind- og ud-strøm while (true) { // Kommunikér } } }

 8. Hvorfor trådning? • Performance • Responsivness

 9. Succeskriterier • Forbedring af performance • Opgaverne skal være uafhængige • Jo flere afhængige opgaver, jo mindre forbedring • Forbedring af responsivness • Responsivness er et spørgsmål om oplevelse • Jo længere tid en opgave tager, jo mindre virksom opleves applikationen, hvis brugeren ikke har noget at lave eller se på

 10. Fordele • Overvågningssystemer med flere uafhængige opgaver • Muliggør brugerinteraktion via BGF • Muliggør serverhåndtering af flere samtidige klienter • Udnytter flerprocessor-systemer optimalt

 11. Ulemper • Trådene afvikles uafhængigt af hverandre • Afviklingsrækkefølgen synes vilkårlig • Samspillet mellem tråde er ofte meget kompleks • Problemer med safety og liveness

 12. Trådskifte • CPU’en skifter til en ny tråd … • Efter et givent tidsrum, eller • Når en tråd venter på færdiggørelsen af en opgave, fx en I/O-operation …

 13. Processer vs. Tråde • Der er mindst to former for samtidighed: • Multiprocessing • Multithreading

 14. Multiprocessing • Samtidighed på tværs af applikationer • Til heavy-weight opgaver(IIS, SQL, Server, …) • Hver proces eksekverer én enkelt tråd

 15. Multithreading • Samtidighed i applikationer • Forskellige tråde udfører forskellige opgaver • Perfekt til light-weight opgaver(Metodekald, UI-opdateringer, …)

 16. Multithreading • Samtidighed i .NET • Tråde håndteres af CLR • Tråde har deres egen stak (locals), men deler globals og heap

 17. Instantiering af tråde • Tråde kaldes ikke, de startes … • Man kan derfor ikke medsende parametre, modtage returværdi og fange exceptions på sædvanlig vis • Trådet kode skal håndtere fejl … • Uhåndterede fejl vil terminere applikationen • Gør designet simpelt … • Trådning er et minefelt – fælles ressourcer giver anledning til kritiske sektioner, race conditions, deadlock, …

 18. Instantiering af tråde publicstaticvoid Main() { Thread t; t = new Thread(new ThreadStart(Run)); t.Start() } publicstaticvoid Run() { // kode }

 19. Trådes livscyklus

 20. Trådsikre klasser • Problem • Hvis en tråd afbrydes, medens den arbejder på et objekt, er der risiko for, at objektet efterlades i eninkonsistent tilstand.Dette kan give problemer, når en anden tråd forsøger at få tilgang til objektet

 21. Trådsikre klasser • Løsning • Løsningen er at forhindre mere end én tråd ad gangen i at få tilgang til de kritiske områder i koden

 22. Single Threaded Execution • Vha. lock(obj) opnår en tråd eneret på et objekt – en lås • Låsen frigives, når tråden forlader det kritiske område eller ved kald af metoden Monitor.Wait(obj) på objektet. • Kritiske områder på samme objekt deler samme lås!

 23. Liveness problemer • Starvation (udhungring) • En tråd, som er i tilstanden ready, får aldrig lejlighed til at køre, fordi der findes andre tråde med højere prioritet • Dormancy (dvale) • En tråd, som er i tilstandenblocked on wait, vækkes aldrig med Monitor.Pulse() • Deadlock (hårdknude) • To eller flere tråde kæmper om flere fælles ressourcer, og hver tråd efterspørger på samme tid disse ressourcer • Premature Termination (for tidlig død) • En tråd termineres for tidligt og hindrer derved andre tråde i at blive vækket. (Evig dvale)

 24. Brug af lock() • Nødvendig, hvis man vil lave "trådsikre klasser" • Ej omkostningsfrit:Kræver CPU-kraft  langsommere programafvikling • "Hellere for mange synkroniserede blokke end for få!"MEN - pas på deadlocks

 25. lock vs. Monitor.Enter/Exit • lock(obj) er et alias for: try { Monitor.Enter(obj); // kode ... Monitor.Exit(obj); } catch { } finally { Monitor.Exit(obj); }

 26. Monitor • Monitor • indkapsler fælles ressourcer som private attributter og sikrer trådene enetilgang vha. lock() til de kritiske områder • Formål • Overvågning af trådes adgang til fælles ressourcer

 27. Monitor • Objekt, hvor de fælles ressourcer er samlet som attributter • Der er udelelig adgang til monitorens kritiske områder • Én monitor-lock pr. kritiskområde

 28. Early notification • Problem • Monitor.Pulse() sendes før betingelserne for Monitor.Wait er opfyldt • Konsekvens • Wait-tråden vækkes før tid • Løsning • Gentjek betingelserne for Monitor.Wait, når Wait-tråden vækkes • Konklusion • Anvend altid while (i stedet for if) i forbindelse med check af wait-betingelser

 29. Early notification • Bufferen er tom! • C1-tråden er i Wait-tilstand • P-tråden generer et nyt element og kalder monitorens synkroniserede put-metode • C1-tråden underrettes via Pulse, og tråden går i ready-tilstand • P-tråden forlader monitorens put-metode og slipper objekt-låsen på monitoren • Bufferen indeholder nu ét element! • Trådskifte! • C2-tråden trækker et element fra bufferen ved at kalde monitorens get-metode • C2-tråden forlader monitorens get-metode og slipper objekt-låsen på monitoren • Der er ingen elementer i bufferen! • Trådskifte! • C1 fortsætter nu fra Wait i monitorens get-metode i forsøget på at trække endnu et element fra bufferen … Dette er ikke muligt!

 30. Guarded Suspension publicvoid Put(int data) { lock(this) { while (queue.Full) Monitor.Wait(this); if (queue.Empty) Monitor.PulseAll(this); this.queue.Enqueue(data); } }

 31. Guarded Suspension publicvoid Get(int data) { lock(this) { while (queue.Empty) Monitor.Wait(this); if (queue.Full) Monitor.PulseAll(this); this.queue.Dequeue(data); } }

 32. Design af trådet applikation • Anvend Producer-Consumer mønstret • Anvend de 10 gode trådråd • Husk den gyldne regel

 33. 10 gode trådråd • Bestem tråde • Bestem trådmetoder • Bestem fælles ressourcer • Bestem monitorer - Én monitor for hver uafhængig fælles ressource • Bestem monitor-klasser • Bestem kritiske sektioner • Bestem Wait/Pulse – Et par for hver tilstand, som kræver, at en tråd venter på en anden • Fordel Wait og Pulse (Husk ”Guarded Suspension”-mønstret) • Lav pseudo-kode for monitor-klassernes metoder • Lav pseudo-kode for tråd-klassernes run-metoder

 34. Den gyldne UI-regel • UI-baserede .NET-applikationer • Den tråd, som har skabt UI’en ejer UI’en – Ingen anden tråd må tilgå UI’ens kontrolelementer …

 35. Delegater • Delegater er objekter, der refererer til en metode – tænk ”funktionspointer” delegate private void MinMethod(...) { . . . } • - med delegater kan man kalde en underliggende metode på en typesikker måde • - med delegater kan man arbejde med metodereferencer på en objektorienteret facon

 36. delegate Window Forms • Hvordan ved en knap, hvilken metode den skal kalde ved et click-event? • Det ved den heller ikke! Den kalder metoden bagved delegaten … Button Click: private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e) { int i, j, k; i = int.Parse(this.txtNumber1.Text); j = int.Parse(this.txtNumber2.Text); k = i + j; System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Sum = " + k); }

 37. Delegat-baseret kode i VS . . . this.btnAdd = new Button(); this.btnAdd.Click += new System.EventHandler(this.btnAdd_Click);

 38. Remoting Server.exe (.NET) Client.exe (.NET) • Klienten ser serveren som en assembly (dll) • Referencen sættes på sædvanlig vis … • Serveren gør dll’en tilgængelig på flg. måder • Tjeneste på en server, der svarer på kald fra klienter. Effektivt! • Integreret i en web-tjeneste, der kaldes via URL. ”Firewall-venligt”!

 39. Komponent-dll • MBR-objekter arver fra MarshalByRefObject • MBV-objekter skal være Serializable namespace Komponent { public class Beregningsobjekt : System.MarshalByRefObject{ private static int Objekttæller = 0; private int ObjektID; // Konstruktør public Beregningsobjekt() { this.ObjektID = ++Objekttæller; } public DataObjekt HentDataObject() { return new DataObjekt(); } } namespace Komponent { [System.Serializable()] public class DataObjekt{ . . . } }

 40. Server Client stub proxy remoting remoting formatter channel formatter listener Remoting - arkitektur • Generel arkitektur • Proxy, stub, formattering og channel kan ændres. Fx er en binær formattering, der både understøttes af TCP og HTTP, mere effektiv end en tekstbaseret (XML)

 41. Remoting - Design • Designbeslutning: MBRO eller MBVO? • Med andre ord: ”Hvor skal objekterne leve?” • MBRO lever på serveren • MBVO lever på klienten • Gængs praksis: • Beregninger sker på serveren  MBRO • Fx søgning og køb på en ehandel • Tilstande bevares på klienten  MBVO • Fx indkøbskurv på en ehandel håndteres af klienten

 42. MBRO - muligheder • Server-activated object (SAO)også betegnet ”Wellknown objects” • Singleton: Ét serverobjekt til alle klienter • Trådproblemer • SingleCall: Ét objekt pr. metodekald • Nemmeste løsning; men mindst effektivt • Tilstand opretholdes vha. filer eller database • Client-activated object (CAO) • Activated: Ét objekt pr. klient • Levetidsproblem – Leasing understøttes ikke af IIS

 43. MBVO - muligheder • Egenudviklede klasser • Kan udføre special-opgaver på klienten • .NET collection og db-klasser • Eksempelvis DataSet er en meget brugbar klasse til at overføre data …

 44. Minimér udrulning på klienten • Hvad skal udrulles på klienten? • Som udgangspunkt: • Konkrete implementationer af alle MBRO- og MBVO-klasser • Dette vil vi som regel gerne minimere … • Mulige tilgange: • Definér MBRO vha. interfaces og udrul Interface.dll • Definér MBVO vha. .NET-klasser som fx DataSet

 45. Design - Server • Minimér antal kald fra klient til server, da: • Ethvert kald går via netværket • Ethvert kald er et potentielt nyt server-objekt • Ethvert kald involverer marshalling • Enhver reference til en property er også et kald • Svartider er uforudsigelige … • Retningslinjer: • Færre og større metoder • Metoder er transaktioner – Commit/Rollback før return

 46. Design - Klient • Anvend factory-klasser og .config-filen • Factory-klasser skjuler instantieringslogik • Konfigurationsfilen kan specificere URL, formattering, channels, osv. • Konfigurationsfilen kan redirigere new til at instantiere på serveren

 47. MathLibrary.dll namespace MathLibrary { public class SimpleMath : MarshalByRefObject{ private static int classCount = 0; private int instanceCount; public SimpleMath() { this.instanceCount = ++SimpleMath.classCount; } public int Add(int a, int b) { return a + b; } public int Sub(int a, int b) { return a - b; } public int Count { get { return this.instanceCount; } } } }

 48. SAO - Wellknown Objects namespace MathServer { class Program { static void Main(string[] args) { ChannelServices.RegisterChannel(new HttpChannel(20001), false); RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(typeof(SimpleMath),"SimpleMath.soap",WellKnownObjectMode.SingleCall); } } } namespace MathKlient { class Program { static void Main(string[] args) {RemotingConfiguration.RegisterWellKnownClientType(typeof(SimpleMath),"http://localhost:20001/SimpleMath.soap");SimpleMath math = new SimpleMath(); } } }

 49. SAO – Activator.GetObject namespace MathServer { class Program { static void Main(string[] args) { ChannelServices.RegisterChannel(new HttpChannel(20001), false); RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(typeof(SimpleMath),"SimpleMath.soap",WellKnownObjectMode.SingleCall); } } } namespace MathKlient { class Program { static void Main(string[] args) {ISimpleMath math = (ISimpleMath)(Activator.GetObject(typeof(ISimpleMath), "http://localhost:20001/SimpleMath.soap")); } } }

 50. Remoting gennem interface namespace IMathLibrary { public interfaceISimpleMath { int Add(int a, int b); int Sub(int a, int b); int Count {get;} } } namespace MathLibrary { public class SimpleMath : MarshalByRefObject, IMathLibrary.ISimpleMath private static int classCount = 0; private int instanceCount; public SimpleMath() {this.instanceCount = ++SimpleMath.classCount; } public int Add(int a, int b) {return a + b;} public int Sub(int a, int b) {return a - b;} public int Count { get { return this.instanceCount; } } } }