สื่อสัมพันธ์เพื่อนร่วมงาน
Download
1 / 43

.. - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

สื่อสัมพันธ์เพื่อนร่วมงาน. ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๑. แนะนำตัวข้าราชการใหม่. น.ส.พรพิมล รักพงษ์ไทย. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7วช ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' .. ' - vashon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สื่อสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานสื่อสัมพันธ์เพื่อนร่วมงาน

๑๒ พ.ย. ๒๕๕๑


แนะนำตัวข้าราชการใหม่แนะนำตัวข้าราชการใหม่

น.ส.พรพิมล รักพงษ์ไทย

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7วช ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

โอนมารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7วช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551


น.ส.สุณิสา สุดยอดแนะนำตัวข้าราชการใหม่

สอบคัดเลือกเข้ารับราชการใหม่

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 กลุ่มการพยาบาล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

น.ส. ศิริวดี ปัญญา

1 ส.ค. 2551

29 ก.ย. 51


กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

และความเข้มแข็งชุมชน

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

ลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่

ตำแหน่งบรรณารักษ์

นายรักพงษ์ เฉลิมดิษฐ

1 ตุลาคม 2551


ตำแหน่งคนงาน กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

นางพัชรินทร์ ทองกันยา

นางนฤภร ยิ่งทวีศักดิ์

นายคมสันต์ เย็นนะสา

1 ตุลาคม 2551

3 พฤศจิกายน 2551

3 พฤศจิกายน 2551


ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี

โภชนาการ

อนามัยแม่และเด็ก

2520

2512

ศอ 4 ราชบุรี

อนามัยสิ่งแวดล้อม

2530

อนามัยโรงเรียน

2545

2519

ทันตสาธารณสุข


ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี

Role

The 4th Regional Health Promotion Center, Ratchaburi

วิสัยทัศน์

(Vision)

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

(The Principal Institute in Health Promotion and Environmental Health)

Position

(Mission)

พันธกิจ

1. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และ กฎหมายที่จำเป็น

(Policy and Regulation Advocacy)

2. การผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และ นวัตกรรม

(Innovation and Technical Development)

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ และ เทคโนโลยี

(Facilitators for Knowledge and Technology transfer)

4. การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็ง

(System Capacity Building)


ค่านิยมสร้างสรรค์ ราชบุรี

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมกรมอนามัย

(Core Value, Virtue and Ethical Rules)

 • ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ (Integrity& Responsiveness)

 • โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency & Accountability)

 • เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ (Equalization, Non Discrimination& Excellent Service Behavior)

 • มีจรรยาบรรณกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Code of Ethics& Moral Courage) มีหลักคิด หลักวิชาการ

 • มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Orientation) ทำงานเป็นทีม ทำร่วมภาคีได้ ขยัน อดทน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ประสานสัมพันธ์ดี


วิสัยทัศน์ ราชบุรี

พันธกิจ

กลยุทธ์

โครงสร้าง

เทคโนโลยี

ระบบงาน

H

E

A

L

T

H

ทุนทรัพยากรบุคคล

Core Competencies


ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กลุ่มภารกิจการบริหาร

กลุ่มภารกิจบริหารและพัฒนาวิชาการ

บริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

พัฒนาบุคลากร และ ประชาสัมพันธ์

พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนวิชาการ

พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

ICT


1.2 ราชบุรี

6.2

3.

6.

2.

5.

7.

4.

1.

TQA

7 Categories

ผลลัพธ์เชิงธุรกิจ

โครงสร้างองค์กร สภาพแวดล้อม ความท้าทาย

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้

การวางแผนกลยุทธ์

ทรัพยากรบุคคล

มุ่งเน้นลูกค้า

ทีมงานมีสมรรถนะสูง

รับผิดชอบต่อสังคม

กระบวนงาน

มีบรรยากาศทำงานที่ดี องค์กรใสสะอาด

การนำองค์กร


คนดี ราชบุรี

 • ซื่อสัตย์ สุจริต

 • ขยันหมั่นเพียร

 • มีระเบียบ วินัย

 • อดทน อดกลั้น อดออม

 • เป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ

 • กตัญญูกตเวที

 • รู้รัก สามัคคี

มีคุณธรรม

สำนึกในหน้าที่

 • ไม่เลือกปฏิบัติ

 • มุ่งผลสัมฤทธิ์

 • รับผิดชอบต่อตนเอง

มีส่วนร่วมพัฒนา (เห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าส่วนตน)

 • รับผิดชอบต่อสังคม

 • ทำงานเป็นทีม

 • ทำร่วมภาคีได้


คนเก่ง ราชบุรี

Service Mind - Work Hard - Trustworthy - Holistic Thinking

Knowledge Workers

ทัศนคติ

ความรู้

ขรก.มืออาชีพ

บุคลิกภาพ

รู้จริง

(พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และ ทั่วไป)

ประสานสัมพันธ์

ทักษะ

ภายนอก ภายใน

เชี่ยวชาญ

 • Job

 • Language

 • Computer Skills

 • Systemic Thinking


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

การบริการส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการ

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

Healthy life style

Effective health services

Healthy environ-ment

Quality of Life /Health

Social activity & influence

Health related policies & action

Health awareness

Social mobilization

Supporting general condition

Education & Training

การร่วมมือกับภาคีเครือข่าย(อปท./กระทรวง ศษ./พม./มท./NGOs/ชุมชน)

การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกระทรวง ศษ./พม./มท.

การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกระทรวง ศษ./พม./มท.


วัฒนธรรมองค์กรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

องค์กรไร้พุง

 • ปรับพฤติกรรมสุขภาพ ๔อ.

 • จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปรับพฤติกรรม

ห้องออกกำลังกาย เส้นทางเดิน-วิ่ง กีฬา ฯลฯ

โรงอาหารจัดรายการอาหารและบรรยากาศ ส่งเสริมกินผัก ลดหวาน มัน เค็ม

เขตปลอดบุหรี่ สุรา เขตความสุข ปลอดทุกข์

การแข่งขันลดน้ำหนัก ลดเอว จัดอาหารเมนูผัก ระหว่างกลุ่มงาน


วิถีชีวิตหรือพฤติกรรมที่สำคัญวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมที่สำคัญ

Physical Activity

Stress

Food

(อาหาร)

(อารมณ์)

(ออกแรง)

Smoking

Alcohol

ปัจจัยซ้ำเติม (อบายมุข)


พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เสาร์ ๑๕ พ.ย. ๕๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ไว้ทุกข์ ๑๔ – ๑๖ พ.ย. ๕๑

ลดธงครึ่งเสา ๓ วัน

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดมหาธาตุราชบุรี


โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

เป็นโครงการภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัชมิ์ พระวรชายาฯ

ประกอบด้วยเรื่อง ๓ ประเด็น

๑. เศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ รายได้ แก้ปัญหาความยากจน มี ก.เกษตร เป็นเจ้าภาพ

๒. สุขภาพ : ร.พ.สายใยรักฯ (ก.สธ) และเครือข่ายมารดา-ทารกคลอดก่อนกำหนด (ศิริราช)

๓. ครอบครัวอบอุ่น : ศูนย์ ๓ วัยสายใยรักฯ ในชุมชน (ก.พม.) และในสถานบริการสาธารณสุข (ก.สธ)


โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

หลักคิด : ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย เจริญเติบโตดี มีพัฒนาการสมวัย

หลักวิชาการ : พัฒนาคุณภาพบริการ โดยมีแม่และเด็กเป็นศูนย์กลาง

หลักปฏิบัติ : 6 keys function and PIRAB

เป้าหมาย

ร.พ.ที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง มีการเฝ้าระวังและวิเคราะห์สถานะสุขภาพแม่และเด็ก

ผ่านการประเมินปี ๒๕๕๒ จังหวัดละ ๒ ร.พ.


 • คุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็ก : ฝากครรภ์ คลอด หลังคลอด คลินิกเด็กดี วัคซีน ทันตสุขภาพ

 • กลุ่มหรือชมรมสายใยรัก หรือ ชมรมนมแม่

 • ผลลัพธ์ : BA < 30/1000lb, LBW ลดลง 0.5% (<7%), EBF 6 mo. 25% หรือเพิ่มปีละ 2.5% และ เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 90% ขึ้นไป


ประเด็นในคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กในรพ.สายใยรักฯประเด็นในคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กในรพ.สายใยรักฯ

 • การฝากครรภ์คุณภาพ

 • เฝ้าระวังโรคที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต คัดกรอง Thalassemia, TSH, PKU, AIDS

 • การคลอดปลอดภัย ให้ Vitamin K

 • EBF 6 months

 • บริการคลินิกเด็กดี มีวัคซีน ยาเสริมเหล็ก ให้แปรงสีฟัน

 • อบรมอสม.สายใยรัก “กองทัพนมแม่”

 • รวมพลคนกินนมแม่ 1-7 สิงหาคม ประกวดเด็กพูดเร็ว แข่งคลาน แข่งบีบนม

 • พัฒนาชมรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชมรม

 • ระบบ M&E, R&D

 • สร้าง Miss นมแม่ ในร.พ. โรงงาน อสม. ชมรมสายใยฯ

 • นำหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่


ศูนย์ ๓ วัยสานสายใยแห่งครอบครัว ก.สธ.

ให้ร.พ.หรือส.อ. เป็นจุดรวมคน ๓ วัยร่วมสร้างสุขภาพเป็นประจำต่อเนื่อง จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้สู่ปัญญา นำไปสู่ครอบครัวสุขภาพดีมีสุข มีความอบอุ่น

ปรึกษาก่อนแต่งงาน สืบสานดูแลครรภ์ รับขวัญเมื่อแรกคลอด ยอดอาหารต้องนมแม่ ดีแน่แท้พัฒนาการสมวัย เอาใจหนุนเมื่อวัยรุ่น ย้ำกระตุ้นสุขภาพวัยทำงาน ช่วยกันสานเพิ่มคุณค่าผู้สูงวัย

เป้าหมายปี 52 จังหวัดละ 1 สอ และ 1 ร.พ. จัดบริการพร้อมกันทั้ง 3 วัย


นโยบายรัฐมนตรีว่าการก.สธ. (เฉลิม อยู่บำรุง)

 • โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

 • สร้างขวัญและกำลังใจให้ทำงานอย่างมีความสุข

 • เตรียมความพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 • การลงทุนขนาดใหญ่ในระบบการแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากล

 • คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

 • สิทธิบัตรยา (CL) ให้สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็น


 • ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ (Medical Hub)

 • รักษา ฟื้นฟู บำบัด ผู้ติดยาเสพติด

 • พัฒนาสาธารณสุขในชายแดนภาคใต้

 • ขับเคลื่อนสาธารณสุขเชิงรุก การศึกษาปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ลดปัจจัยเสี่ยง

 • พัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ


นโยบายปลัดก.สธ. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเข้าใจระบบบริการทางการแพทย์6 เรื่อง

 • การควบคุมและป้องกันวัณโรค (มี Mr. TB, guidline)

 • ส่งเสริมนมแม่

 • ระบบการส่งต่อ (Referral Center)

 • อาหารปลอดภัย

 • โรคไม่ติดต่อ

 • เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (Public Health Emergency Response, PHER)


ผลกระทบจากมาตร 60 รัฐธรรมนูญ 2550

มาตรา 60 ให้สิทธิแก่บุคคลที่จะฟ้องร้องหน่วยราชการทุกประเภทที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น

มาตรา 60 มิใช่ความผิดทางอาญาหรือความผิดทางแพ่งในเรื่องการละเมิด แต่เป็นความผิดทางแพ่งแบบใหม่โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าผิดหรือไม่ เพียงแต่พิสูจน์ว่าหน่วยงานมีหน้าที่แล้วไม่ทำหรือทำเกินหน้าที่ก็พอ เช่น ไม่ต้องพิสูจน์ว่าทุจริต แต่พิสูจน์ได้ว่ามีการล็อคสเปคก็สามารถฟ้องหน่วยงานได้แล้วแม้จะยังไม่เกิดความเสียหาย


ดังนั้นต้องพิจารณาอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะและกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานเป็นหลัก ได้แก่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย

พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2546

พรบ. สาธารณสุข 2536 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กฎ ระเบียบ คำสั่งกรมหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง


กรมอนามัยแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคนใหม่กรมอนามัยแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคนใหม่


ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ระบบราชการไทยต้อง

 • เก่ง

 • ดี

 • มีส่วนร่วม

 • ตอบสนอง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 • องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

 • มีการกำกับดูแลตนเองที่ดี

 • เชื่อมโยงการทำงาน ทั้งแนวดิ่ง แนวราบ

 • องค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และการปรับตัว

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


2551 2555
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ.2551- พ.ศ.2555)

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2

ปรับรูปแบบการทำงาน

ให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยกระดับการให้บริการและการทำงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4

สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่งสู่การเป็นองค์การ ที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อม และความสามารถ

ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ


ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี ต.ค. ๒๕๕๑

นายสุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล

นายกิตติ  ทรัพยวิสุทธิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

(รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน)

(รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร)


นาย ต.ค. ๒๕๕๑สมศักดิ์  โยนกพันธ์

นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

(รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด)

(รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)


การปรับปรุงสถานที่ในศอ๔ในช่วงนี้การปรับปรุงสถานที่ในศอ๔ในช่วงนี้

 • ทาสีกลุ่มอาคาร

โรงพยาบาลส่วนหน้า

โรงพยาบาลส่วนหลัง

อาคารอำนวยการ

ศูนย์ฝึกอบรมและอาคารเฉลิมราช

อาคารสโมสรเสือป่า

บ้านพักรับรอง และบ้านพัก

 • การติดตั้งกล้องวงจรปิด

กลางคืนให้เปิดไฟบริเวณ หน้าห้อง X-ray ในร้านค้าสวัสดิการ ตึกอำนวยการหน้าประชาสัมพันธ์ และให้เพิ่มไฟถนนก่อนถึงประตูทางออก

 • การพัฒนาห้องสมุด

ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมราชบุรี (การเมือง สิทธิ คุณธรรม สื่อ ฯลฯ)


การสร้างความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนพยาบาล

ห้ามเกิดเรื่องไม่ดีงามขึ้นโดยเด็ดขาด !!

นักเรียนพยาบาล นักศึกษาฝึกงาน เด็กๆและผู้เข้าพักอาศัยในศูนย์ฝึกอบรม คนไข้ในและญาติ ผู้มาประชุม ตลอดจนบุคลากรของ ศอ๔ และหน่วยงานต่างๆในศอ ๔ ต้องได้รับการดูแล การปฏิบัติอย่างดี ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องให้การต้อนรับ ดูแล ช่วยเหลือ เกื้อกูล อำนวยความสะดวก สร้างความอบอุ่น และความปลอดภัย ด้วยกริยา วาจา ท่าทางที่เป็นมิตรและกระตือรือร้น ไม่ควรให้เกิดเรื่องร้องเรียน เช่น การใช้วาจาไม่สุภาพ การไม่ช่วยเหลือ การลวนลามด้วยวาจา ร่างกายหรือแม้แต่สายตา


การทำบุญวันเกิดศอ๔ และพิธีถวายบังคมพระมหาธีรราชเจ้า

 • ทำบุญเลี้ยงพระ เลี้ยงผู้ร่วมงาน ๒๑ พ.ย. ๕๑

 • จัดนิทรรศการ ๒๑ – ๒๘ พ.ย. ๕๑

 • พิธีถวายบังคม ๒๕ พ.ย. ๕๑


การประชุมร่วม ศอ๑ ๒ ๓ และ ๔

 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดการความรู้ ทั้งในด้านวิชาการและบริหาร

 • ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน

 • หาข้อตกลงร่วมกันหรือจัดทำข้อเสนอการพัฒนาองค์กรเสนอกรม

 • รูปแบบเป็นประชุมปฏิบัติการ โดยกำหนดประเด็นหารือหลักๆไว้ล่วงหน้า ใช้เวลาครั้งละ ๒ วัน ๑ คืน หมุนเวียนไปตามศูนย์ เบิกจ่ายต้นสังกัด เจ้าภาพแต่ละครั้งให้ใช้จ่ายโดยประหยัด ไม่มีงานเลี้ยงที่ฟุ่มเฟือย


การจัดบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งตามพรบ.ระเบียบขรก.พลเรือน ๒๕๕๑

 • ก.พ.จะประกาศประเภทตำแหน่งและระดับที่แน่นอนใน ๑๑ ธ.ค. ๕๑

 • ส่วนราชการออกคำสั่งให้แล้วเสร็จใน ๑๐ ม.ค. ๕๒

 • ให้เร่งรัดออกคำสั่งแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อน บรรจุกลับในระบบเดิมให้แล้วเสร็จใน ๒๔ ต.ค. ๕๑

 • กรณีไม่แล้วเสร็จ เช่น ส่งผลงานประเมิน ว/วช/ชช ก่อน ๑๑ ธ.ค. ๕๑ ให้ออกคำสั่งรักษาการไว้ เมื่อจัดคนลงเรียบร้อยแล้วจึงจะออกคำสั่งย้อนหลังให้

 • ตำแหน่งสีเทา ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหาร...... ซึ่งมีและไม่มีวุฒิปริญญาตรี คาดว่าจะปรับสู่ตำแหน่งใหม่เหมือนกันทุกกรม ดังนี้


กรณีที่ ๑ ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี

กรณีที่ ๒ ผู้ที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี


การตรวจราชการปี ๒๕๕๒ ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี

 • เขตตรวจราชการ ๒ เขต คือ เขต ๔ และ ๕

 • ผู้ตรวจราชการ เขต ๔ พ.ญ. วิลาวัลณ์ จงประเสริฐ

 • ผู้ตรวจราชการ เขต ๕ น.พ. สุริยะ วงศ์คงคาเทพ


IT Fever ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี

The End


The End ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี


ad