Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”Forskning för profession” PowerPoint Presentation
Download Presentation
”Forskning för profession”

”Forskning för profession”

115 Views Download Presentation
Download Presentation

”Forskning för profession”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aktuell forskning vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007

  2. ”Forskning för profession” • Bygger på en tanke om kunskapsproduktionen och -utbyte mellan näringsliv och akademi • Utomvetenskaplig relevans, samhällsrelevans • Inomvetenskaplig relevans jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007

  3. Profilområden för forskning vid Högskolan i Borås • Lärande och informationssökning – praxisnära forskning om lärandets innehåll och redskap • Informationssystem och bibliotekstjänster med fokus på Information Sharing and Co-design • Energi och miljö • Logistik och handel • Nya arbetsformer inom vård och omsorg med fokus på äldreomsorg och prehospital akutsjukvård (E-care) • Smarta textilier jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007

  4. Perspektiv i forskningen vid BHS • Bibliotek och kulturpolitik • Information Sharing och Kunskapsorganisation • Informationssökning och informationsanvändning • Information Management jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007

  5. Forskningsprogram och -projekt • Bibliotek, IKT och Lärande (BIKT) • The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS) • Library Information Visualization and Analysis (LIVA) • 3D Telepresence for Medical Consultation jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007

  6. Dahlström, Mats (2006): Under utgivning. Den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion.) Johannisson, Jenny (2006): Det lokala möter världen. Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg.) Jarneving, Bo (2006): The combined application of bibliographic coupling and the complete link cluster method in bibliometric science mapping. Thórsteinsdóttir, Gudrún (2005): The Information Seeking Behaviour of Distance Students. A Study of Twenty Swedish Library and Information Science Students Ahlgren, Per (2004). The Effects on Indexing Strategy-Query Term Combination on Retrieval Effectiveness in a Swedish Full Text Database. Zetterlund, Angela (2004). Att utvärdera i praktiken – en retrospektiv fallstudie av tre program för lokal folkbiblioteksutveckling. Hessler, Gunnel (2003). Identitet och förändring – en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion. Sundin, Olof (2003). Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. Seldén, Lars (1999). Kapital och karriär. Informationssökning i forskningens vardagspraktik. Hansson, Joacim (1999). Klassifikation, bibliotek och samhälle. En kritisk hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”. Limberg, Louise (1998). Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan informationssökning och lärande. Vestheim, Geir (1997). Fornuft, kultur og velferd. Pettersson, Rune (1997). Verbo-visual communication. Hjørland, Birger (1993). Emnerepræsentation og informationssøgning. Tidigare doktorsavhandlingar jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007

  7. Avhandlingar på gång : ett axplock • Folkbibliotek och läsande i Sverige, 1900-1940. Mats Dolatkhah • Dokument- och informationsarkitektur i Open Access tidskrifter. Helena Francke • Folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande. Cecilia Gärdén jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007

  8. några till… • Automatisk tesauruskonstruktion för tvärvetenskaplig forskning och kommunikation. Monica Lassi • (Diskurs-)analys av svensk litteratur- och filmpolitik under 1950 och –90-talen. Claes Lennartsson • Informationshantering inom ideella fredsorganisationer. Karen Nowé jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007

  9. För mer information om forskningen vid BHS, se:http://www.hb.se/bhs/Forsk/index.asp jenny.hedman@hb.se Mötesplats inför framtiden, 2007